Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2015

01. Lån som återbetalas till statenPDF-versio

Förklaring:En myndighet som sköter en statlig lånefordran har rätt att i samband med frivillig skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) avstå från en del av kapitalet och räntan i fråga om ett lån som staten beviljat.

02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk

Under momentet beräknas inflyta 78 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av återbetalningar på lån som i den ingående balansen för affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) antecknats som beviljade av staten. Av affärsverken är det endast Senatfastigheter som har statligt lån. Ränteinkomsterna från affärsverkens lån tas upp under moment 13.01.04.


2015 budget 78 500 000
2014 budget 78 000 000
2013 bokslut 72 252 709

04. Amorteringar på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 336 000 000 euro.

Förklaring:Inkomstposten består av amorteringar på lån som beviljats genom statsbudgeten. I inkomstposten ingår bl.a. amorteringar på lån som beviljats bolag som ombildats från statliga affärsverk till statsbolag samt andra statsbolag, samt amorteringar på lån som beviljats statliga affärsverk för pensionsavgifter. I inkomstposten ingår även amorteringar på köpesummor och löseskillingar för lägenheter som bildats enligt lagen om gårdsbruksenheter, jorddispositionslagen och jordanskaffningslagen samt amorteringar på grundtorrläggnings- och skogsförbättringslån. I inkomstposten ingår även amorteringar på lån till Finlands Exportkredit för inhemska fartygsleveranser och på refinansieringslån för export och lån till Tekes. I inkomstposten har också beaktats amorteringar på lån som beviljats andra stater. Ränteinkomster från lån under momentet tas upp under moment 13.01.05.


2015 budget 336 000 000
2014 II tilläggsb. 127 448 000
2014 budget 323 652 000
2013 bokslut 191 943 706