Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2015

Statsbudgeten 2015PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 40 043 310 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 12 069 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 8 877 000 000
02. Samfundsskatt 2 532 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 120 000 000
04. Skatt på arv och gåva 540 000 000
05. Bankskatt 0
06. Kraftverksskatt 0
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 17 849 500 000
01. Mervärdesskatt 16 932 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 760 000 000
03. Apoteksavgifter 157 500 000
08. Punktskatter 7 163 000 000
01. Punktskatt på tobak 863 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 384 000 000
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker 309 000 000
07. Energiskatter 4 592 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 15 000 000
10. Övriga skatter 2 853 000 000
03. Bilskatt 993 000 000
05. Överlåtelseskatt 614 000 000
06. Lotteriskatt 225 000 000
07. Fordonsskatt 957 000 000
08. Avfallsskatt 64 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 108 810 000
02. Lästavgifter 0
03. Banskatt 5 450 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 28 783 000
05. Tillsynsavgift för flygtrafiken 11 100 000
06. Farledsavgifter 42 628 000
07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 7 329 000
08. Oljeavfallsavgift 4 000 000
09. Övriga skatteinkomster 3 500 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 3 020 000
11. Förvaltningsavgifter till verket för finansiell stabilitet 3 000 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 996 930 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 59 430 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 59 430 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 125 750 000
10. Domstolarnas inkomster 31 400 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 22 200 000
20. Utsökningsavgifter 72 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 150 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 14 920 000
98. Inkomster från EU 14 470 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 450 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 416 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 2 390 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 751 567 000
10. Tullens inkomster 4 013 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 141 097 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 27 028 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 21 531 000
20. Vissa inkomster för Statens informations- och kommunikationstekniska center 3 200 000
25. Inkomster av metallmynt 20 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond 2 274 512 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 170 300 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 19 846 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd 920 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 1 100 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 46 300 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 900 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 18 820 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 565 419 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 20 300 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 541 119 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 131 475 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 534 003 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 556 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 5 000 000
04. Andra inkomster från EU 2 492 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel 1 080 000
32. Växtförädlingsavgifter 280 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 900 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 3 400 000
44. Fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter 9 580 000
45. Jaktvårdsavgifter 10 240 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 6 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 16 753 000
10. Trafikverkets inkomster 16 143 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 610 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 183 797 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 970 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 42 327 000
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 70 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 68 500 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 522 753 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 460 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 500 000
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 426 288 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 93 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 1 305 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 74 150 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 4 650 000
20. Överföring från statens bostadsfond 66 000 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 548 500 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 105 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 75 000 000
04. Återtagande av överförda anslag 366 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 782 600 000
01. Ränteinkomster 138 600 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 15 900 000
05. Räntor på övriga lån 87 000 000
07. Räntor på depositioner 6 500 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 29 200 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 2 149 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier 2 149 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 150 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 150 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 345 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 345 000 000
15. LÅN 4 882 321 000
01. Lån som återbetalas till staten 414 500 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 78 500 000
04. Amorteringar på övriga lån 336 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 4 467 821 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 4 467 821 000
Inkomstposternas totalbelopp 53 705 161 000
  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 164 129 000
01. Riksdagsledamöterna 21 866 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 866 000
10. Riksdagens kansli 112 587 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 55 900 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 7 087 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 13 600 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 32 000 000
20. Riksdagens justitieombudsman 6 214 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 6 214 000
30. Utrikespolitiska institutet 3 568 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 383 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 185 000
40. Statens revisionsverk 15 889 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 307 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 582 000
90. Riksdagens övriga utgifter 4 005 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) 4 005 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 19 150 000
01. Republikens president 2 875 000
01. Arvodet till Republikens president (fast anslag) 126 000
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 2 550 000
02. Republikens presidents kansli 16 275 000
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 175 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 600 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 500 000
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 90 571 000
01. Förvaltning 51 432 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 32 599 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag) 6 744 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 867 000
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 6 400 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 822 000
10. Ägarstyrningen 1 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet 32 000 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 32 000 000
30. Justitiekanslersämbetet 3 699 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 699 000
90. Övriga utgifter 1 740 000
21. Ordnar (förslagsanslag) 640 000
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 1 100 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 224 484 000
01. Utrikesförvaltningen 276 680 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 255 076 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 155 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 16 449 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
10. Krishantering 52 532 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 37 172 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 15 360 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 811 422 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 801 422 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 83 850 000
50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag) 1 650 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 45 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 79 455 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 100 000
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år) 1 600 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 1 000 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 901 151 000
01. Ministeriet och förvaltningen 129 321 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 649 000
02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) 0
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år) 6 733 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) 628 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 359 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 11 191 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 295 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 58 000 000
50. Understöd (fast anslag) 4 306 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 18 160 000
10. Domstolar och rättshjälp 370 905 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 006 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 905 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 246 138 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 60 056 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) 0
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 44 800 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 102 634 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 102 634 000
30. Åklagarna 46 050 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 46 050 000
40. Verkställighet av straff 234 342 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 228 942 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 400 000
50. Valutgifter 17 899 000
20. Valutgifter (förslagsanslag) 17 899 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 219 310 000
01. Förvaltning 104 952 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 528 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) 22 000
04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år) 0
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 8 917 000
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) 4 603 000
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) 1 439 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) 6 288 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 61 138 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 1 017 000
10. Polisväsendet 738 832 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 731 032 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 3 800 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år) 4 000 000
20. Gränsbevakningsväsendet 235 896 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 228 186 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 7 710 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 77 972 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 148 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 53 318 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 2 406 000
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 8 100 000
40. Invandring 61 658 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 346 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) 876 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 25 852 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) 8 584 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 687 378 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 358 452 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 840 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 2 875 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 335 737 000
10. Militärt försvar 2 291 398 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 842 710 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) 446 810 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 1 878 000
30. Militär krishantering 37 528 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 37 518 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16 949 619 000
01. Förvaltning 171 171 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 37 488 000
13. Stöd vid införandet av gemensamma informationssystem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) 1 844 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) 315 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 400 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 104 124 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag) 27 000 000
89. Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år) 0
10. Beskattningen och Tullen 602 710 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 410 456 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 163 354 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 3 200 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 22 700 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 3 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 52 183 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 080 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) 1 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år) 1 057 000
06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år) 3 804 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 4 241 000
09. Omkostnader för Statens informations- och kommunikationstekniska center (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
10. Investeringsutgifter för Statens informations- och kommunikationstekniska center (reservationsanslag 2 år) 10 000 000
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 62 695 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 50 337 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 044 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 314 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 90 669 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 57 805 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 082 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 1 782 000
50. Pensioner och ersättningar 4 692 983 000
15. Pensioner (förslagsanslag) 4 448 533 000
16. Extra pensioner (förslagsanslag) 2 205 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 2 720 000
50. Skadestånd (förslagsanslag) 40 025 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 170 300 000
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) 29 200 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 4 538 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 3 418 000
03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag) 0
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) 920 000
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) 0
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) 200 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 68 295 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) 4 600 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 10 560 000
03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år) 32 000 000
04. Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år) 8 600 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 12 535 000
80. Överföringar till landskapet Åland 249 568 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 221 568 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 15 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 13 000 000
90. Stöd till kommunerna 8 487 981 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) 9 465 000
22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år) 600 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 8 441 261 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) 36 135 000
34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år) 520 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 251 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 251 000 000
92. EU och internationella organisationer 2 200 376 000
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 2 900 000
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 9 976 000
60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år) 166 000 000
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) 2 530 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 2 015 000 000
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag) 800 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 15 450 000
87. Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år) 0
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 150 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 769 263 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 116 920 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 488 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 005 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år) 8 422 000
04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år) 3 891 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 3 526 000
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 18 488 000
23. Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 30 111 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 648 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 143 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 198 000
10. Allmänbildande utbildning 803 491 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 48 740 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 870 000
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år) 10 697 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 741 056 000
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 0
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 1 128 000
20. Yrkesutbildning 504 675 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 6 314 000
20. Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år) 0
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 6 265 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 492 096 000
30. Vuxenutbildning 508 241 000
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 21 647 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 6 440 000
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 156 345 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) 133 006 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 110 042 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas (förslagsanslag) 57 440 000
51. Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 16 055 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 7 266 000
40. Högskoleundervisning och forskning 3 204 192 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 423 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 683 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 1 464 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 863 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 43 160 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) 8 500 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 0
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 904 269 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) 139 097 000
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) 30 299 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 102 601 000
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag) 14 631 000
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år) 861 787 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 17 415 000
86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (fast anslag) 50 000 000
70. Studiestöd 916 291 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 700 000
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) 30 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 799 962 000
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) 31 329 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) 2 100 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 52 000 000
80. Konst och kultur 451 940 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 4 382 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 344 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 416 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 5 649 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 6 935 000
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 18 848 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) 16 945 000
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag) 4 750 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 38 351 000
32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag) 16 411 000
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) 106 000
34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) 4 500 000
35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 1 072 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 14 470 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 236 962 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 29 837 000
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) 8 177 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 2 200 000
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år) 11 245 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 150 000
72. Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) 739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 3 149 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 50 000
90. Idrottsverksamhet 188 751 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) 148 194 000
52. Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) 557 000
54. Understöd för totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (reservationsanslag 3 år) 40 000 000
91. Ungdomsarbete 74 762 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 53 362 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 21 000 000
52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år) 400 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 661 427 000
01. Förvaltning och forskning 153 512 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 886 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) 0
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 90 311 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 669 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 1 593 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 28 539 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 3 514 000
10. Utveckling av landsbygden 408 047 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 22 000 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 32 800 000
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 76 630 000
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 64 933 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 6 168 000
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 764 000
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år) 912 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 820 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 70 500 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 73 400 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) 55 120 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 830 151 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) 0
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 740 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 687 000
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 6 278 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 322 900 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 531 000 000
42. Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år) 230 000
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 338 334 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 3 år) 551 888 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 3 605 000
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 3 509 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 400 000
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 5 580 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 0
40. Naturresursekonomi 210 987 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 2 900 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 12 752 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 2 år) 9 010 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år) 11 879 000
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 1 245 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 4 300 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 51 230 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 6 027 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 42 720 000
47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år) 7 000 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) 100 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) 10 213 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 9 477 000
53. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) 1 443 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 36 484 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 757 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 50 000
50. Vattenhushållning 0
60. Skogsbruk 0
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
63. Forststyrelsen 6 250 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 6 250 000
70. Lantmäteri och datalager 52 480 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 480 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 5 000 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 853 998 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 376 579 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 360 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 660 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 353 581 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 978 000
10. Trafiknätet 1 629 180 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 81 060 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) 907 159 000
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år) 88 713 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år) 55 000 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag) 34 997 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 338 501 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) 22 000 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 97 750 000
20. Myndighetstjänster för trafiken 48 594 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 48 594 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 207 888 000
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) 841 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 86 420 000
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 0
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) 0
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 4 200 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 98 899 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 12 225 000
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) 5 303 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 546 342 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 894 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) 500 000
44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 16 000 000
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 507 948 000
50. Forskning 45 415 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 415 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 438 632 000
01. Förvaltning 335 441 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 53 109 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 209 207 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 4 939 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 663 000
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 57 996 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 20 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 9 507 000
20. Närings- och innovationspolitik 1 393 644 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 36 098 000
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år) 40 362 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 0
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 366 871 000
41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år) 49 342 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 9 800 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 14 518 000
44. Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland (reservationsanslag 3 år) 0
45. Beredning av företagens forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 0
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 0
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 54 338 000
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 11 800 000
49. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) 105 710 000
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 0
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 459 295 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 10 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 140 500 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 80 000 000
89. Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet (fast anslag) 20 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 798 717 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 153 838 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 24 980 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 43 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 563 899 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 8 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 39 442 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 816 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 2 016 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 607 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 731 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 673 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 2 579 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 20 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 446 613 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 0
62. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 1 623 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 444 990 000
60. Energipolitik 327 702 000
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 994 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 500 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 80 908 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) 30 750 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 1 950 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 600 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 204 000 000
70. Integration 97 073 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 2 246 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) 94 827 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 756 276 000
01. Förvaltning 88 214 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 38 353 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 2 245 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 4 539 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 590 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 1 031 000
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 0
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 17 330 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 20 094 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 4 032 000
02. Tillsyn 41 964 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 437 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 12 460 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 4 167 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 10 900 000
03. Forskning och utveckling 99 292 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 60 393 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 33 287 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 612 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 2 648 800 000
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 11 700 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 377 800 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 3 300 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 19 200 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 847 300 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 195 600 000
56. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) 41 500 000
60. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag) 152 400 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 762 454 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 34 054 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) 1 007 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 189 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 1 428 000 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 63 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 41 400 000
30. Sjukförsäkring 1 246 272 000
28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (reservationsanslag 2 år) 1 272 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 245 000 000
40. Pensioner 4 546 500 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 61 500 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 624 200 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 100 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 3 800 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 15 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 742 000 000
50. Stöd till veteranerna 248 503 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 450 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 25 400 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 122 902 000
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 62 500 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 55 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 20 988 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 608 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 508 616 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 500 000
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) 20 000 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 97 000 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 14 100 000
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag) 314 165 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 29 071 000
50. Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år) 15 000 000
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 8 000 000
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 2 000 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 6 300 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga 46 721 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 27 439 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 11 790 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 930 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 660 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 930 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 1 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 1 072 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 209 640 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 190 600 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 2 600 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 300 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) 16 140 000
90. Understöd från Penningautomatföreningen 309 300 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) 309 300 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 203 673 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 77 020 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 605 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 513 000
21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 3 807 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 7 095 000
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
10. Miljö- och naturvård 120 860 000
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) 5 400 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 440 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 12 660 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 34 098 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) 7 542 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 48 830 000
64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 440 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 1 450 000
20. Samhällen, byggande och boende 5 793 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 4 943 000
37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år) 0
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 0
60. Överföring till statens bostadsfond 0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 850 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 1 766 100 000
01. Ränta på statsskulden 1 729 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) 1 729 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 37 100 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 37 100 000
Anslagens totalbelopp 53 705 161 000