Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittymisestä globaalissa taloudessa.

TEM-konsernin visiossa Suomi on kestävän taloudellisen kehityksen, vakaan tuottavuuden kasvun ja korkean työllisyyden maa. Myös kansainvälisissä kilpailukyky- ja hyvinvointivertailuissa Suomi on maailman huippua. Tämä menestys perustuu huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Toimintaympäristö

Kansainväliset talousnäkymät ovat parantuneet hieman ja monissa Suomen keskeisissä vientimaissa kysyntä on alkanut elpyä. Suomen talouskasvu käynnistyy kuitenkin viiveellä ja on vuosina 2014 ja 2015 edelleen vaatimatonta. Työllisyys heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,7 prosenttiin vuonna 2014, jonka jälkeen työttömyyden kasvu taittuu. Elinkeinopolitiikkaa ja sen tavoitteita tukevia muita politiikka-alueita on kehitettävä siten, että Suomen talouskasvu pystytään turvaamaan myös talouden volatiliteetin kasvaessa. On olennaista asemoitua globaaleihin arvoketjuihin siten, että arvo kanavoituu omaan kansantalouteemme ja antaa mahdollisimman hyvät edellytykset myös kotimaiselle työlle. Tahtotilana on osallistua kansainväliseen työnjakoon mieluummin korkean kuin matalan tuottavuuden työpaikkojen ja tehtävien kautta. Lisäksi on tärkeää, että kansantalouteen virtaa omistamisen myötä enenevässä määrin pääomatuloja. Kilpailun lisääminen markkinoilla vahvistaa osaltaan kasvun edellytyksiä ja turvaa myös kuluttajien edun.

Maailmankaupan ja -talouden vapautuminen yhdessä teknologisen kehityksen kanssa muovaa voimakkaasti yleistä toimintaympäristöä. Digitalisaatio läpileikkaavana teknologiana voimistuu. Ympäristö- ja energiakysymykset sekä muut globaalit haasteet muovaavat nekin osaltaan toimintaympäristöä. Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa.

Keskeinen muutostrendi on globaalien arvoverkkojen pilkkoutuminen. Yritykset hajauttavat toimintojaan parhaimmaksi ja edullisimmaksi katsomaansa paikkaan, mutta uudet tuotantotavat alkavat muuttaa tuotannon allokaatiota osaltaan myös paikallisemmaksi. Talouden palveluvaltaistuminen jatkuu ja vahvistuu tuotannon sekä palvelujen kietoutuessa yhteen. Menestyminen globaalissa taloudessa edellyttää yhä suurempaa innovaatiokyvykkyyttä, erikoistumista ja tuottavuuden kasvua mm. digitalisaation ja uusien toimintatapojen kautta sekä kykyä siirtyä nopeasti ja joustavasti uusiin tehtäviin. Myös yksilöiden on pystyttävä ketterästi omaksumaan uusia asioita ja toimintatapoja. Työmarkkinoilla korostuu siirtymä yhä korkeamman tuottavuuden tehtäviin aineettoman arvonluonnin yleistyessä.

Ilmaston lämpenemisen globaali torjunta edellyttää yhä laajempaa ympäristön huomiointia kaikessa taloudellisessa toiminnassa. Ekologinen tuotanto, vähähiilisen energian ja biopolttoaineiden käyttöönotto sekä investoinnit teknologiaan ovat tulevina vuosina nopeasti kasvavia talouden osa-alueita. Globaalisti kiristyvässä kilpailussa Suomen runsaissa luonnonvaroissa ja osaamisessa piilee merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa arvonlisää ja hyvinvointia. Keskeisimmät mahdollisuudet perustuvat biotalouden, mineraalitalouden ja vesitalouden kehittämiseen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. TEM-konserni on suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristön rakentaja. Konsernin tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys. Tavoitteeseen pääsemiseksi konserni edistää kasvua, tuottavuutta, osaamista sekä talouden ja alueiden kansainvälistä kilpailukykyä. Konsernin toimenpitein on keskeistä kasvattaa yksityisrahoitteisten työpaikkojen määrää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen seuraavat konsernistrategian tavoitelinjauksista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

  • — Korkean arvonlisän yritystoiminta kasvaa.
  • — Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys vähenee ja työelämän laatu parantuu.
  • — Rakenteelliset kilpailun esteet vähenevät.
  • — Suomen energiaomavaraisuus kasvaa.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2011—2013. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 40 % vuosina 2012—2013 ja 38 % vuonna 2011, kotoutumiskoulutus 60 % vuosina 2012—2013 ja 58 % vuonna 2011, palkkatuettu työ 48 % vuonna 2013 ja 50 % 2011—2012 ja starttiraha 47 % vuonna 2013 ja 45 % vuosina 2011—2012. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia on ollut 63 % 2011—2013.

Tuottavuuden parantaminen

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Aiempi valtionhallinnon tuottavuusohjelma on korvattu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, jossa aiemmin toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilyvät taloudellisilta kokonaisvaikutuksiltaan ennallaan. Tavoitteena on, että kaikkien virastojen tuottavuus kasvaa 0,5 % vuonna 2015.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)    
  — rahoitusvaltuus 399,640 359,015
32.20.43 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 14,786 9,786
32.20.82 Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 200,000 200,000
32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 106,823 166,823
32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 25,678 21,678
32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)    
  — hankintasopimusvaltuus 91,500 90,000
32.30.64 Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 4,000 -
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä    
  — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat) 8,400 8,400
  — myöntämisvaltuus 0,034 0,034
32.50.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 291,194 328,549
32.60.40 Energiatuki (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 60,000 35,000
32.60.41 LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 90,000 -
32.60.42 Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 4,800 -

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Hallinto 399 976 198 662 112 000 130 322 711 090
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
40 725 643 -780 40 588
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
213 161 1 144 130 214 435
20. Siviilipalvelus
(arviomääräraha)
4 939 4 939
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 2 v)
663 -125 538
22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen
(siirtomääräraha 2 v)
100 000 100 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
88 961 0 88 961
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
(arviomääräraha)
1 102 1 102
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
(arviomääräraha)
20 20
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
9 507 9 507
88. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen
(arviomääräraha)
42 000 42 000
89. Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
97 000 112 000 209 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 1 402 126 108 676 0 0 36 355 1 547 157
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
36 110 36 110
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
40 372 200 40 572
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
367 571 367 571
41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
51 792 303 0 52 095
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
9 800 0 9 800
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
(arviomääräraha)
14 518 14 518
(46.) Laivanrakennuksen innovaatiotuki
(siirtomääräraha 3 v)
20 000 20 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset
(arviomääräraha)
54 338 44 005 98 343
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
(arviomääräraha)
11 800 11 800
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
111 020 19 168 130 188
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
(arviomääräraha)
459 295 44 355 503 650
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
(arviomääräraha)
10 0 10
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
140 500 -8 000 132 500
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
(siirtomääräraha 3 v)
5 000 5 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
80 000 25 000 105 000
89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
(kiinteä määräraha)
20 000 20 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 798 765 2 400 0 22 000 2 800 825 965
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
153 886 -800 400 153 486
44. Alueellinen kuljetustuki
(siirtomääräraha 3 v)
5 000 5 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
24 980 3 200 28 180
50. Palkkaturva
(arviomääräraha)
43 000 43 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
563 899 0 21 600 2 800 588 299
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
(arviomääräraha)
8 000 8 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 40 645 -116 0 0 64 40 593
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
10 820 10 820
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
2 016 -116 1 900
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
18 613 64 18 677
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
(siirtomääräraha 2 v)
5 731 5 731
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
(kiinteä määräraha)
873 873
51. Eräät merimiespalvelut
(arviomääräraha)
2 572 2 572
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
(arviomääräraha)
20 20
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 446 688 0 0 0 -60 000 386 688
62. Maaseudun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 698 1 698
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
444 990 -60 000 384 990
60. Energiapolitiikka 337 702 -5 440 0 0 -63 030 269 232
01. Energiaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
8 994 8 994
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
500 500
40. Energiatuki
(arviomääräraha)
80 908 -5 440 -10 000 65 468
41. LNG-terminaalien investointituki
(arviomääräraha)
30 750 -19 030 11 720
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)
1 950 1 950
43. Kioton mekanismit
(arviomääräraha)
600 600
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
214 000 -36 000 178 000
87. Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
2 000 2 000
70. Kotouttaminen 97 073 1 500 0 0 9 400 107 973
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
2 246 2 246
30. Valtion korvaukset kunnille
(arviomääräraha)
94 827 1 500 9 400 105 727
  Yhteensä 3 522 975 305 682 112 000 22 130 -74 089 3 888 698

  Henkilöstön kokonaismäärä 12 204 12 100 9 360