Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

Valtion talousarvio vuodelle 2015 PDF-versio

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 39 791 910
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   12 471 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 034 000
02. Yhteisövero   2 677 000
03. Korkotulojen lähdevero   120 000
04. Perintö- ja lahjavero   640 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   17 575 500
01. Arvonlisävero   16 658 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   760 000
03. Apteekkimaksut   157 500
08. Valmisteverot   6 869 600
01. Tupakkavero   863 000
04. Alkoholijuomavero   1 355 600
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero   256 000
07. Energiaverot   4 380 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   15 000
10. Muut verot   2 767 000
03. Autovero   888 000
05. Varainsiirtovero   664 000
06. Arpajaisvero   225 000
07. Ajoneuvovero   957 000
08. Jätevero   33 000
19. Muut veronluonteiset tulot   108 810
03. Ratavero   5 450
04. Eräät viestinnän maksut   28 783
05. Lentoliikenteen valvontamaksu   11 100
06. Väylämaksut   42 628
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu   7 329
08. Öljyjätemaksu   4 000
09. Muut verotulot   3 500
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   3 020
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   3 000
12. SEKALAISET TULOT 5 920 304
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala   44 530
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot   44 530
25. Oikeusministeriön hallinnonala   130 750
10. Tuomioistuintulot   31 400
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   22 200
20. Ulosottomaksut   77 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   150
26. Sisäministeriön hallinnonala   22 920
98. EU:lta saatavat tulot   22 470
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   450
27. Puolustusministeriön hallinnonala   4 076
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   4 050
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 750 517
10. Tullin tulot   4 013
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   141 097
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   27 028
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   21 531
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   3 200
25. Metallirahatulot   20 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta   2 274 512
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   170 300
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   19 846
60. Työturvallisuusmaksu   920
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta   6 950
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   39 400
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   2 900
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   18 820
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   565 419
70. Opintotukitoiminnan tulot   20 300
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista   541 119
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   1 011 475
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   515 003
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   440 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   5 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   2 492
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta   1 080
32. Kasvinjalostusmaksut   280
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   2 900
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   3 400
44. Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut   9 580
45. Riistanhoitomaksut   10 240
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   21 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   12 417
10. Liikenneviraston tulot   10 297
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   2 120
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   227 797
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 970
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   42 327
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   114 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   68 500
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   522 753
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 460
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto   426 288
98. Valtionapujen palautukset   93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   74 150
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   4 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta   66 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   3 500
39. Muut sekalaiset tulot   553 500
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   110 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   366 000
10. Muut sekalaiset tulot   2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 915 100
01. Korkotulot   138 600
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   15 900
05. Korot muista lainoista   87 000
07. Korot talletuksista   6 500
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   29 200
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   2 149 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot   2 149 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   137 500
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   137 500
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   490 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   490 000
15. LAINAT 5 759 362
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   517 925
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   78 500
04. Muiden lainojen lyhennykset   439 425
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   5 241 437
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   5 241 437
Tuloarvioiden kokonaismäärä 54 386 676
    1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 174 169
01. Kansanedustajat   21 866
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha)   21 866
10. Eduskunnan kanslia   122 627
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   55 940
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot(arviomääräraha)   7 087
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   13 600
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   4 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset(siirtomääräraha 3 v)   42 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies   6 214
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   6 214
30. Ulkopoliittinen instituutti   3 568
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 383
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   185
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto   15 889
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 307
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   582
90. Eduskunnan muut menot   4 005
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(arviomääräraha)   4 005
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 19 150
01. Tasavallan presidentti   2 875
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha)   126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(arviomääräraha)   2 550
02. Tasavallan presidentin kanslia   16 275
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 175
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v)   600
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   2 500
75. Perusparannukset(siirtomääräraha 3 v)   5 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 186 617
01. Hallinto   146 578
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   114 567
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha)   6 744
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat(arviomääräraha)   867
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(siirtomääräraha 3 v)   6 400
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   17 000
10. Omistajaohjaus   1 700
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   1 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen   32 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   32 000
30. Oikeuskanslerinvirasto   3 699
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 699
90. Muut menot   2 640
21. Kunniamerkit(arviomääräraha)   640
26. Suomi 100(siirtomääräraha 3 v)   2 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 223 471
01. Ulkoasiainhallinto   257 552
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   234 079
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 155
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   18 318
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v)   4 000
10. Kriisinhallinta   73 987
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(arviomääräraha)   58 627
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(arviomääräraha)   15 360
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö   812 582
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle   0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   802 582
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v)   10 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot   79 350
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   1 650
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha)   45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   74 455
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot(siirtomääräraha 3 v)   100
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   2 100
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   1 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 923 112
01. Ministeriö ja hallinto   124 856
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   22 675
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 733
04. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   628
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 459
20. Erityismenot(arviomääräraha)   11 191
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   295
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   57 309
50. Avustukset(kiinteä määräraha)   4 406
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha)   18 160
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu   396 090
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   9 009
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 909
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   247 976
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   60 076
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)   68 120
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta   103 723
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   103 723
30. Syyttäjät   46 223
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   46 223
40. Rangaistusten täytäntöönpano   234 321
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   228 921
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v)   5 400
50. Vaalimenot   17 899
20. Vaalimenot(arviomääräraha)   17 899
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 328 869
01. Hallinto   107 581
01. Sisäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 218
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   22
20. Tietohallinnon yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v)   8 917
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   4 603
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet(siirtomääräraha 2 v)   1 739
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   14 288
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   60 529
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   248
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha)   1 017
10. Poliisitoimi   740 116
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   736 316
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(arviomääräraha)   3 800
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   0
20. Rajavartiolaitos   262 100
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   231 713
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 3 v)   30 387
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta   80 858
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   13 598
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   56 754
20. Erityismenot(arviomääräraha)   2 406
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v)   8 100
40. Maahanmuutto   138 214
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   29 904
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus(arviomääräraha)   876
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(arviomääräraha)   85 744
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha)   21 690
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 716 263
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto   354 300
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 222
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 875
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   335 203
10. Sotilaallinen maanpuolustus   2 314 531
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 838 940
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 3 v)   469 563
19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi(siirtomääräraha 3 v)   4 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   2 028
30. Sotilaallinen kriisinhallinta   47 432
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v)   47 422
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   10
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 803 906
01. Hallinto   165 318
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   32 434
13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v)   1 844
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(siirtomääräraha 2 v)   1 115
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   0
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   102 925
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle(kiinteä määräraha)   27 000
10. Verotus ja tulli   613 942
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   413 066
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   170 776
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)   4 400
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha)   22 700
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha)   3 000
20. Palvelut valtioyhteisölle   52 192
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   28 089
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha)   1
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 057
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut(siirtomääräraha 2 v)   3 804
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 241
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   3 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)   10 000
88. Senaatti-kiinteistöt   0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto   62 484
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   50 356
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 144
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 984
40. Valtion alue- ja paikallishallinto   92 773
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   58 499
02. Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   32 492
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet(siirtomääräraha 3 v)   1 782
50. Eläkkeet ja korvaukset   4 692 967
15. Eläkkeet(arviomääräraha)   4 448 533
16. Ylimääräiset eläkkeet(arviomääräraha)   2 205
17. Muut eläkemenot(arviomääräraha)   2 720
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)   40 009
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)   170 300
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha)   29 200
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot   12 538
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot(arviomääräraha)   3 418
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   920
(12.) Osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   8 000
60. Siirto Koulutusrahastolle(arviomääräraha)   200
70. Valtionhallinnon kehittäminen   65 415
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 600
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   10 560
03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)   32 000
04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen(siirtomääräraha 3 v)   8 600
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   9 655
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle   237 364
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha)   220 364
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   7 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   10 000
90. Kuntien tukeminen   8 547 587
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   9 465
22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   600
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha)   8 500 867
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha)   36 135
34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   520
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen   251 000
41. Energiaverotuki(arviomääräraha)   251 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt   1 994 876
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)   2 900
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha)   9 976
60. Siirto rahoitusvakausrahastoon(siirtomääräraha 3 v)   170 500
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha)   170
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta(arviomääräraha)   2 530
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)   1 805 000
95. Valtion takaussuoritukset(arviomääräraha)   800
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot   15 450
87. Pankkiveron tuoton käyttö(siirtomääräraha 3 v)   0
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha)   300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v)   5 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha)   150
98. Kassasijoitusten riskinhallinta(siirtomääräraha 3 v)   10 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 805 533
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot   118 081
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   20 852
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 115
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 422
04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 891
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   3 526
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   22 488
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   29 198
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   998
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)   3 393
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   2 198
10. Yleissivistävä koulutus   798 196
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   46 754
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 270
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   10 607
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   737 262
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   1 303
20. Ammatillinen koulutus   509 675
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 314
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   11 265
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   492 096
30. Aikuiskoulutus   508 841
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot(siirtomääräraha 2 v)   19 147
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   8 240
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   156 545
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen(arviomääräraha)   134 006
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen(arviomääräraha)   108 542
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen(arviomääräraha)   58 940
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   16 055
53. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   7 366
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus   3 226 354
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 423
02. Arkistolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 508
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 464
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 863
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   48 040
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   8 500
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 905 210
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha)   117 097
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan(kiinteä määräraha)   30 299
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen(arviomääräraha)   102 601
54. Strateginen tutkimusrahoitus(arviomääräraha)   10 631
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   901 256
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   19 462
86. Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan(kiinteä määräraha)   50 000
70. Opintotuki   916 437
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   700
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha)   30 200
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha)   800 076
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha)   31 361
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen(siirtomääräraha 2 v)   2 100
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki(arviomääräraha)   52 000
80. Taide ja kulttuuri   464 436
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 542
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 524
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 522
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 649
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 935
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha)   18 848
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v)   16 945
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha)   4 750
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   38 401
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille(arviomääräraha)   16 411
33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen(arviomääräraha)   106
34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   4 500
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)   5 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha)   252
41. Yksityisen kopioinnin hyvitys(siirtomääräraha 3 v)   11 000
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   1 122
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha)   14 470
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen(arviomääräraha)   236 962
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha)   29 837
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin(kiinteä määräraha)   8 177
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   2 200
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle(siirtomääräraha 2 v)   11 245
70. Kaluston hankinta(siirtomääräraha 3 v)   150
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   739
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v)   4 099
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   50
90. Liikuntatoimi   188 751
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)   148 194
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin(kiinteä määräraha)   557
54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen(siirtomääräraha 3 v)   40 000
91. Nuorisotyö   74 762
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha)   53 362
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v)   21 000
52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta(siirtomääräraha 2 v)   400
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 626 186
01. Hallinto ja tutkimus   150 201
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 874
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   90 992
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   2 269
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 593
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   27 729
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   3 744
10. Maaseudun kehittäminen   373 997
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset(siirtomääräraha 3 v)   22 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)   15 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v)   76 630
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)   64 933
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   20 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   6 568
51. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 764
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla(siirtomääräraha 2 v)   912
55. Valtionapu 4H-toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   4 170
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)   82 500
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä(arviomääräraha)   75 400
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)   4 120
20. Maa- ja elintarviketalous   1 818 008
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   41 757
03. Maaseutuviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   25 307
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta(arviomääräraha)   6 278
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)   324 750
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha)   512 000
42. Eräät korvaukset(siirtomääräraha 3 v)   3 630
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 3 v)   338 334
44. Luonnonhaittakorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   551 888
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 605
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 909
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha)   400
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon(siirtomääräraha 3 v)   250
62. Eräät valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   5 900
(30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu   0
40. Luonnonvaratalous   225 224
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v)   2 900
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v)   12 752
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   9 010
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   12 679
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset(arviomääräraha)   1 245
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   3 400
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   8 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)   65 210
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   6 027
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   42 720
47. Pienpuun energiatuki(siirtomääräraha 2 v)   0
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   100
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   10 213
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   9 734
53. Eräät metsätalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   1 443
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   38 984
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   757
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(siirtomääräraha 3 v)   50
(50.) Vesitalous   0
(60.) Metsätalous   0
63. Metsähallitus   6 250
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   6 250
70. Maanmittaus ja tietovarannot   52 506
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   47 506
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   5 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 960 098
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot   387 770
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 500
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 660
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   368 632
40. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   978
10. Liikenneverkko   1 689 781
01. Liikenneviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   81 080
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 2 v)   940 702
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen(siirtomääräraha 3 v)   88 713
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon(siirtomääräraha 3 v)   2 340
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 000
70. Jäänmurtajan hankinta(siirtomääräraha 3 v)   55 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha)   34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   358 857
78. Eräät väylähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   22 100
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   100 992
20. Liikenteen viranomaispalvelut   57 346
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   49 346
40. Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu(siirtomääräraha 2 v)   8 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut   216 148
42. Valtionavustus koulutuksesta(siirtomääräraha 3 v)   841
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha)   90 420
46. Alusinvestointien ympäristötuki(siirtomääräraha 3 v)   0
51. Luotsauksen hintatuki(siirtomääräraha 2 v)   4 200
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   103 159
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   12 225
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset(siirtomääräraha 3 v)   5 303
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen   560 125
01. Viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 894
20. Uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   300
42. Sanomalehdistön tuki(kiinteä määräraha)   500
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   934
44. Median innovaatiotuki(siirtomääräraha 3 v)   20 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   18 549
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v)   507 948
50. Tutkimus   48 928
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   48 928
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 888 698
01. Hallinto   711 090
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   40 588
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   214 435
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha)   4 939
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   538
22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen(siirtomääräraha 2 v)   100 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   88 961
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin(arviomääräraha)   1 102
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)   20
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   9 507
88. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen(arviomääräraha)   42 000
89. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   209 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka   1 547 157
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   36 110
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   40 572
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha)   367 571
41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   52 095
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   9 800
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin(arviomääräraha)   14 518
(46.) Laivanrakennuksen innovaatiotuki(siirtomääräraha 3 v)   20 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset(arviomääräraha)   98 343
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha)   11 800
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   130 188
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan(arviomääräraha)   503 650
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha)   10
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)   132 500
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle(siirtomääräraha 3 v)   5 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   105 000
89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan(kiinteä määräraha)   20 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka   825 965
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   153 486
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v)   5 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)   28 180
50. Palkkaturva(arviomääräraha)   43 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v)   588 299
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin(arviomääräraha)   8 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä   40 593
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 820
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   1 900
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 677
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä(siirtomääräraha 2 v)   5 731
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha)   873
51. Eräät merimiespalvelut(arviomääräraha)   2 572
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha)   20
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka   386 688
62. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 698
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha)   384 990
60. Energiapolitiikka   269 232
01. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 994
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   500
40. Energiatuki(arviomääräraha)   65 468
41. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha)   11 720
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha)   1 950
43. Kioton mekanismit(arviomääräraha)   600
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha)   178 000
87. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   2 000
70. Kotouttaminen   107 973
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   2 246
30. Valtion korvaukset kunnille(arviomääräraha)   105 727
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 933 540
01. Hallinto   81 172
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   30 569
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 730
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 510
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   590
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 031
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   421
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   17 330
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   18 959
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)   4 032
02. Valvonta   42 221
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   14 441
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 613
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 267
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)   10 900
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta   101 261
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   60 412
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin(siirtomääräraha 2 v)   33 287
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   7 562
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut   2 741 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon(arviomääräraha)   11 700
51. Lapsilisät(arviomääräraha)   1 377 800
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet(arviomääräraha)   3 300
53. Sotilasavustus(arviomääräraha)   19 200
54. Asumistuki(arviomääräraha)   927 300
55. Elatustuki(arviomääräraha)   207 800
56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut(arviomääräraha)   41 500
60. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut(arviomääräraha)   152 400
20. Työttömyysturva   2 867 054
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha)   34 054
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta(arviomääräraha)   1 100 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta(arviomääräraha)   235 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta(arviomääräraha)   1 373 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta(arviomääräraha)   73 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)   52 000
30. Sairausvakuutus   1 226 272
28. Kansallisen yhteyspisteen ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut(siirtomääräraha 2 v)   1 272
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   1 225 000
40. Eläkkeet   4 541 900
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha)   61 500
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   626 100
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   100 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)   3 800
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha)   15 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha)   3 735 500
50. Veteraanien tukeminen   252 503
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha)   1 450
50. Rintamalisät(arviomääräraha)   25 400
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha)   125 902
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   62 500
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   3 100
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v)   55
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   3 500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   20 988
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   9 608
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto   514 566
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   500
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin(siirtomääräraha 3 v)   2 300
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha)   21 700
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   97 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   14 100
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin(arviomääräraha)   314 165
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)   480
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 3 v)   29 071
50. Valtionavustus valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lastensairaalan perustamiskustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   15 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v)   11 550
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha)   2 400
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   6 300
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen   46 651
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 449
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)   11 790
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v)   850
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v)   660
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 930
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   1 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 072
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta   209 640
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha)   190 600
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   2 600
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   300
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(kiinteä määräraha)   16 140
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset   309 300
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(arviomääräraha)   309 300
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 203 964
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot   73 011
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 180
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   32 061
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 197
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   6 473
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v)   2 100
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu   125 160
20. Ympäristövahinkojen torjunta(arviomääräraha)   5 400
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v)   2 440
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v)   13 760
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   34 598
60. Siirto öljysuojarahastoon(siirtomääräraha 3 v)   3 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 242
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v)   48 830
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin(siirtomääräraha 3 v)   3 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto(siirtomääräraha 3 v)   1 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 440
70. Alusinvestoinnit(siirtomääräraha 3 v)   1 450
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen   5 793
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 943
60. Siirto valtion asuntorahastoon   0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v)   850
36. VALTIONVELAN KOROT 1 593 100
01. Valtionvelan korko   1 556 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha)   1 556 000
09. Muut menot valtionvelasta   37 100
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha)   37 100
Määrärahojen kokonaismäärä 54 386 676