Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Lukuun on budjetoitu ympäristön- ja luonnonsuojelua edistävään toimintaan hallinnonalalla ja ympäristötehtäviä aluehallinnossa hoitavissa virastoissa pääosin käytettävät määrärahat.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun määrärahoilla on tavoitteena erityisesti parantaa Itämeren, sisävesien ja pohjavesien tilaa, vähentää pilaantuneesta maaperästä aiheutuvia ympäristöriskejä ja ehkäistä öljy- ja kemikaalivahingoista aiheutuvia ympäristövaurioita. Toimenpiteitä Itämeren sekä sisävesien tilan parantamiseksi ja niiden kohdistuvien ympäristöuhkien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi rahoitetaan ja toteutetaan eri hallinnonaloilla laaja-alaisena yhteistyönä tavoitteena toimenpiteiden mahdollisimman hyvä vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Itämeren suojelutoimien tehostamisessa keskeisellä sijalla ovat yhteistyö muiden Itämerivaltioiden kanssa sekä merenhoidon, HELCOMin toimintaohjelman ja EU:n Itämeren alueen strategian toimeenpano samoin kuin yhteistyö Pietarin ja muun Luoteis-Venäjän kanssa Itämeren kuormituksen vähentämiseksi. Vuoden 2013 HELCOM:n ministerikokouksessa arvioitujen ja sovittujen ravinnekuormitusta koskevien vähentämistavoitteiden ja muiden päätösten toimeenpano käynnistetään.

Itämeren ja sisävesien tilan parantamiseksi edistetään tehokkaiden vesien- ja merensuojelutoimenpiteiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Erityisesti tehostetaan maatalouden vesiensuojelua ja ravinteiden kierrätystä. Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelussa edistetään uusien vesiensuojelumenetelmien kokeilua sekä valmistellaan valtakunnallisia mitoitus- ja käyttöohjeita. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointien tietoja käytetään sekä edistämään Itämeren luontotyyppien, lajien ja merialueiden suojelua että tukemaan meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Jätevesien käsittelyn keskittämistä nykyistä isompiin, tehokkaampiin ja toimintavarmempiin yksiköihin edistetään tukemalla yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviä siirtoviemärihankkeita. Avustuksilla tuetaan haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja pohjavesien suojelusuunnittelua.

Vesien kunnostuksella poistetaan järvien sisäistä kuormitusta ja voidaan parantaa niiden tilaa pysyvästi sekä lisätä huomattavasti vesien virkistyskäyttöarvoa. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustarvetta selvitetään järjestelmällisesti. Kiireellisimpiä kohteita myös kunnostetaan valtion jätehuoltotyönä erityisesti terveys- ja pohjavesihaittojen poistamiseksi silloin, kun edellytykset valtion osallistumiselle ovat muuten olemassa.

Vihreää taloutta edistetään kehittämis- ja kokeiluhankkein, kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja päästövähennysten edellyttämillä vaikutusarvioinneilla ja selvityksillä sekä ilmastopaneelin toiminnalla.

Öljy- ja kemikaalivahinkojen riittävä torjuntavalmius ehkäisee ja vähentää onnettomuuksista aiheutuvia vaurioita. Tavoite on ylläpitää vesi- ja merialueiden viihtyisyyttä ja käyttökelpoisuutta virkistykseen ja taloudelliseen toimintaan. Merikelpoista torjuntakalustoa tarvitaan edelleen riittävän torjuntavalmiuden saavuttamiseksi.

Öljyjätemaksuilla tuetaan valtakunnallisesti kattavan öljyjätehuoltojärjestelmän ylläpitoa ja öljyn pilaamien alueiden kunnostusta.

Luonnonsuojelu

Suomen luonnonsuojelualueverkostoa täydennetään jatkamalla yksityisomistuksessa olevien luonnonsuojeluun varattujen alueiden hankinta- ja korvausneuvotteluja. Soidensuojeluohjelmaa valmistellaan.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) 2008—2020 toteutusta jatketaan yhteistyössä metsäviranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yksityisomistuksessa olevia metsiä pyritään saamaan suojeluun vapaaehtoiselta pohjalta. Nykyisessä METSO-ohjelmassa tavoitteena on saada suojeluun 96 000 hehtaaria uusia metsäalueita. Vuosina 2005—2012 on toteutettu noin 25 700 hehtaaria.

Luonnonsuojelualueilla jatketaan metsien ja soiden ennallistamista, perinnebiotooppien kunnostusta ja hoitoa sekä luontotyyppien inventointia. Natura 2000 -verkoston alueiden suojelutoimien ensisijaisena tavoitteena on parantaa lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointeja edistetään kustannustehokkaasti. Luonnonsuojelulain mukaisten maisemanhoitoalueiden valmistelua jatketaan.

Luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämiseksi tehostetaan toimia, jotka perustuvat v. 2010 valmistuneeseen eliölajien uhanalaisuusarviointiin ja v. 2008 valmistuneen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toiminnalliset tavoitteet on asetettu momentin 35.10.52 perusteluissa.

20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 5 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiuden ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä, koulutus- ja kehittämistoiminnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.

Valtuus

Vuonna 2014 saadaan tehdä 10-vuotisia kokonaispalvelusopimuksia öljyntorjuntapalvelujen ostamisesta enintään 4 000 000 euron kokonaiskustannusten määrästä.

Selvitysosa:Menot, jotka aiheutuvat laittomien kansainvälisten jätesiirtojen palauttamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, peritään takaisin jätteen viejältä ja tuloutetaan momentille 12.35.99.

Korvaukset öljysuojarahastosta ja vahinkojen aiheuttajilta tuloutetaan momentille 12.35.10. Korotetun öljysuojamaksun perimistä on jatkettu vuosille 2013—2015.

Suomen ympäristökeskus sopii öljyntorjuntapalvelujen ostamisesta yhteistyössä Liikenneviraston kanssa liittyen momentille 31.30.66 vuoden 2013 talousarviossa osoitettuun enintään 53 030 000 euron valtuuteen liikennepalvelujen ostamiseksi. Yhteysalusliikennepalvelujen ostamisella turvataan kokonaispalvelut, joissa palveluntuottajat vastaavat Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reiteillä liikennöivien alusten hankinnasta ja ylläpidosta. Alukset soveltuvat myös öljyntorjuntatehtäviin. Yhteysalusliikennepalvelut, öljyntorjuntapalvelut mukaan lukien on kilpailutettu. Alusten suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu vuosina 2012—2013. Palvelusopimukset koskevat vuosia 2014—2023. Öljyntorjuntapalvelujen ostamisen kustannuksiin haetaan vastaavaa korvausta öljysuojarahastosta. Vastaavansuuruinen valtuus myönnettiin vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa, mutta se jäi käyttämättä.


2014 talousarvio 5 200 000
2013 talousarvio 5 200 000
2012 tilinpäätös 5 197 360

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Öljykuljetusten määrä Suomenlahdella on 160 milj. tonnia vuodessa ja niiden arvioidaan edelleen voimakkaasti kasvavan. Venäjällä käynnissä olevat satamahankkeet mahdollistavat jopa 230 milj. tonnin vuosikuljetukset.

Valiokunta toteaa, että öljyonnettomuuden riski Suomenlahdella on suuri. Öljyntorjuntavalmiuden kehittämisessä varaudutaan öljypäästöön, jossa tankkerin kaksi lastisäiliötä repeytyy yhteentörmäyksessä. Tavoitteena on, että päästöt kyetään torjumaan yhdessä naapurimaiden kanssa.

Valiokunta pitää hyvänä, että öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta on jo pitkään kehitetty määrätietoisesti. Valmiuden kohottamista on helpottanut öljynsuojamaksun tason määräaikainen korotus, joka jatkuu myös vuodet 2014 ja 2015. Tavoitetason saavuttamisen arvioidaan kuitenkin maksavan vielä noin 100—140 milj. euroa. Valiokunta korostaa, että tulevina vuosina on myös huomioitava, että rahoitusta tarvitaan kasvavan torjuntakaluston käyttökustannusten ja korjauskustannusten kattamiseen.

Valiokunta pitää tarpeellisena vuodelle 2014 esitettävää merivoimien öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjausta. Myös uudesta suunnitteilla olevasta jäänmurtajasta on tarkoitus rakentaa öljyntorjunta-alus. Suomen suurten öljyntorjunta-alusten määrä kohoaisi siten vuoden 2009 kahdesta aluksesta viiteen alukseen vuonna 2015.

Kehittämisen painopiste on siirtymässä isoista laivoista avomerikaluston ja ulkosaariston öljyntorjuntavalmiuden parantamiseen. Talousarvioesitykseen sisältyy kahta yhteisalusta koskeva 10 vuoden sopimusvaltuus varustaa ne öljynkeräyslaitteilla. Toinen alus tulee Kotkaan ja toinen Saaristomerelle. Myös pelastustoimen alueiden öljyvahinkojen torjuntavalmiutta on ryhdytty nostamaan. Alueellisissa hankinnoissa on pyritty yhteistoimintaan eri toimijoiden kanssa.

Lisäksi öljyvahinkojen torjuntakykyä jääolosuhteissa on parannettu kehittämällä uutta tekniikkaa ja hankkimalla uusia suurharjalaitteistoja. Vuonna 2014 hankitaan laitteistot Rajavartiolaitoksen kahteen vartiolaivaan ja myös Arctia Shipping Oy:n rakenteilla oleva satamajäänmurtaja varustetaan jääolosuhteisiin sopivilla öljyntorjuntalaitteilla.

Valiokunta pitää myönteisenä myös naapurimaiden Venäjän ja Viron uusia öljyntorjuntalaittein varustettuja monitoimialuksia. Yhteistyö naapurimaiden kanssa on öljyntorjuntavalmiuden ja öljyonnettomuuksia ennaltaehkäisevien toimenpiteiden sekä muutenkin Itämeren suojelun kannalta erittäin oleellista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 5 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiuden ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä, koulutus- ja kehittämistoiminnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.

Valtuus

Vuonna 2014 saadaan tehdä 10-vuotisia kokonaispalvelusopimuksia öljyntorjuntapalvelujen ostamisesta enintään 4 000 000 euron kokonaiskustannusten määrästä.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Lisämääräraha budjetoidaan sitoumusperusteisena.

Selvitysosa:Kainuun ELY-keskus toimeenpanee ympäristönsuojelulain 84 §:n mukaisessa hallintopakkoasiassa annetun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen täytäntöönpanomääräyksen hankkimalla Talvivaaran kaivosalueelle käänteisosmoosilaitoksia tai vastaavaa vesienkäsittelytekniikkaa ympäristön välittömän pilaantumisen torjumiseksi. Aiheutuvat kustannukset voidaan periä jälkikäteen takaisin toiminnanharjoittajalta uhkasakkolain perusteella.


2014 III lisätalousarvio 5 000 000
2014 talousarvio 5 200 000
2013 tilinpäätös 4 969 809
2012 tilinpäätös 5 197 360

 

III lisätalousarvioesitys täydentävä HE 233/2014 vp (13.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 10 000 000 euroa kolmannen lisätalousarvioesityksen 5 000 000 euron lisäykseen nähden aiheutuu siitä, että Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt Espoon käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen. Välittömästi uhkaavan ympäristövahingon torjumiseksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on joutunut käyttämään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain (383/2009) 9 §:n mukaisia toimivaltuuksia muun muassa kaivoksella olevan metallitehtaan bioliuotusprosessin ja vesienhallinnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Viitaten momentin 32.01.22 perusteluihin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus joutuu ensivaiheessa hoitamaan välttämättömiä toimenpiteitä ympäristövahinkojen estämiseksi siihen saakka, kun konkurssihallinto alkaa toimia.


2014 III lisätalousarvio 15 000 000
2014 talousarvio 5 200 000
2013 tilinpäätös 4 969 809
2012 tilinpäätös 5 197 360

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Lisämääräraha budjetoidaan sitoumusperusteisena.

21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 2 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yksityisten luonnonsuojelualueiden ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden sekä maisema-alueiden inventointiin, merkintään ja hoitoon

2) Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toimenpiteisiin, jotka koskevat erityisesti viestintää, inventointeja, yhteistyötä ja seurantaa

3) uhanalaisten eliölajien seurantaan, suojeluun ja hoitoon, rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen sekä vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten ja EU:n CITES-asetuksen edellyttämän eläinten hoidon järjestämiseen

4) luonnonsuojelusuunnitteluun, maa-aineslain soveltamiseen sekä pohjavesien suojeluun liittyvään suunnitteluun ja kunnostamiseen

5) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin, edellä olevien perustelujen mukaisiin tehtäviin.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahalla inventoidaan ja hoidetaan yksityisiä luonnonsuojelualueita erityisesti siltä osin, kuin hoito ei kuulu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO). Luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien inventointeja jatketaan. Valmistellaan ja toteutetaan luonnonsuojelulain mukaisia uhanalaisten lajien suojeluohjelmia. Luonnon monimuotoisuutta edistäviä hoitosuunnitelmia ja -toimenpiteitä tehdään arvokkailla perinnebiotoopeilla. Pääasiassa valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille laaditaan hoitosuunnitelmia ja niiden inventointitietoja ajantasaistetaan. Luonnonsuojelulain mukaisten maisemanhoitoalueiden valmistelua edistetään. Maa-ainesten kestävään käyttöön ja pohjavesien suojeluun liittyviä hankkeita jatketaan. Maa-ainesten ottoalueiden kunnostusta ennen maa-aineslain voimaantuloa syntyneillä alueilla tehdään mahdollisuuksien mukaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Soidensuojeluohjelman valmisteleminen (kertaluonteinen siirto momentilta 35.10.63) 300
Soidensuojeluohjelman valmistelun loppuunsaattaminen 100
Yhteensä 400

2014 talousarvio 2 840 000
2013 talousarvio 2 440 000
2012 tilinpäätös 2 440 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Määrärahaa saa käyttää:

5) enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin, edellä olevien perustelujen mukaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Päätösosan kohta 5) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 5).

Henkilötyövuosikiintiön lisäys talousarvioesityksen 20 henkilötyövuodesta 7 henkilötyövuodella aiheutuu soidensuojeluohjelman täydennysohjelman valmisteluun ehdotetusta kertaluonteisesta 400 000 euron määrärahasta. Ohjelman valmistelu edellyttää henkilötyötä, joka käsittää muun muassa maanomistajaselvitykset, maastokartoitukset ja aineiston käsittelyn.


2014 talousarvio 2 840 000
2013 talousarvio 2 440 000
2012 tilinpäätös 2 440 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yksityisten luonnonsuojelualueiden ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden sekä maisema-alueiden inventointiin, merkintään ja hoitoon

2) Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toimenpiteisiin, jotka koskevat erityisesti viestintää, inventointeja, yhteistyötä ja seurantaa

3) uhanalaisten eliölajien seurantaan, suojeluun ja hoitoon, rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen sekä vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten ja EU:n CITES-asetuksen edellyttämän eläinten hoidon järjestämiseen

4) luonnonsuojelusuunnitteluun, maa-aineslain soveltamiseen sekä pohjavesien suojeluun liittyvään suunnitteluun ja kunnostamiseen

5) enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin, edellä olevien perustelujen mukaisiin tehtäviin.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 15 860 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristön kunnostuksen ja hoidon kulutusmenoluonteisiin menoihin, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun sekä valtion hankkeista johtuviin tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) vesiseurantaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen

3) ympäristötehtävien laboratoriopalveluiden ja muiden ostopalvelujen hankintaan

4) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

5) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin

6) ravinnekierrätyksen edistämiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen

7) merenhoidon suunnittelun yhteensovittamiseen

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) enintään 53 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 4 tehtäviin sekä enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristönsuojelun menot 5 800 000
Ympäristötehtävien ohjaus ja kehittäminen 2 700 000
Itämeren suojelu 4 840 000
Vihreän talouden kehittäminen ja kokeiluhankkeet 2 520 000
Yhteensä 15 860 000

Määrärahasta 2 800 000 euroa on tarkoitus käyttää ympäristön- ja vesien kunnostushankkeiden valmisteluun ja yhteiseen kehittämistoimintaan, velvoitteiden hoitoon sekä vesiseurantaverkoston ylläpitoon ja hoitoon ja 3 000 000 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten laboratorio- ja muiden ympäristötehtävien ostopalvelujen hankintaan.

Itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi määrärahaa kohdennetaan erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueille ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeisiin ja suojelutoimenpiteisiin. Itämeren suojelun määrärahaa käytetään myös vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin, joilla on tavoitteena saada vuoteen 2015 mennessä yleiskuva Suomen merialueella esiintyvien tärkeiden luontotyyppien ja lajien levinneisyydestä niin, että merialueen käyttö ja suojelu voidaan suunnitella ekosysteemilähestymistavan edellyttämällä tavalla. Merenhoidon suunnittelulla toteutetaan osaltaan Suomen Itämeren suojeluohjelmaa ja muita Itämeren suojelun tavoitteita.

Määrärahaa käytetään myös vihreää taloutta edistäviin kehitys- ja kokeiluhankkeisiin, kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja päästövähennystavoitteiden vaikutusselvityksiin, ilmastopaneelin toimintaan sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ja jätteiden kierrätyksen kokeiluhankkeisiin.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös ympäristötehtävien ohjauksen ja hoidon vahvistamiseen sekä ympäristöhallinnon yhteisiin kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Itämeri-rahoituksen lisäys 700
Kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 000
Ympäristöhallinnon ohjauksen vahvistaminen ja muu kehittäminen 2 000
Ympäristötehtävien ohjaus- ja kehittämistoiminnon vahvistaminen (siirto momentille 35.01.01) -300
Yhteensä 1 400

2014 talousarvio 15 860 000
2013 talousarvio 14 460 000
2012 tilinpäätös 14 160 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 15 660 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 200 000 euroa talousarvioesityksen 15 860 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 35.01.01 ministeriön ympäristötehtävien ohjaus- ja kehittämistoiminnon vahvistamiseen.


2014 talousarvio 15 660 000
2013 talousarvio 14 460 000
2012 tilinpäätös 14 160 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Itämeren suojelu

Valiokunta pitää Itämeren suojeluun esitettävää 4 840 000 euron määrärahaa erittäin tarpeellisena Itämeren tilan parantamiseksi. Rehevöittävien ravinteiden päästöjen ja haitallisista aineista johtuvien riskien vähentämistä sekä vesiluonnon monimuotoisuuden suojelua on edelleen jatkettava kansainvälisten sopimusten ja EU:n tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2014 esitetyllä määrärahalla toteutetaan Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden ravinnekierrätystä, vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointia (VELMU) ja EU:n meristrategiadirektiivin toimeenpanoon liittyvän merenhoidon suunnittelua. Lisäksi toimeenpannaan uudistettua EU:n Itämeren alueen strategiaa ja sen toimintaohjelmaa, jossa Suomi yhdessä Puolan kanssa vastaa ravinteiden vähentämiseen tähtäävän painopistealueen koordinoinnista. Määrärahalla toteutetaan myös Itämeren suojelukomission (HELCOM) Itämeren toimintaohjelmaa, jonka aiempaa tiukemmat ravinteiden päästövähennystavoitteet hyväksyttiin lokakuussa 2013.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan HELCOMin asettamien uusien tiukennettujen vähennystavoitteiden saavuttaminen on haasteellista. Toteutumisen edellytyksenä katsotaan olevan myös valtioneuvoston hyväksymien vesienhoitosuunnitelmien täysimääräinen toimeenpano. Edistämällä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä parannetaan samalla rannikkovesien ja Itämeren tilaa. Tämä tarkoittaa pohjavesien suojelua, vesistöjen kunnostusta, haja-asutuksen jätevesisäädösten toimeenpanoa, siirtoviemärihankkeiden toteuttamista sekä pilaantuneiden alueiden kunnostamista. Valiokunta pitää myös perusteltuna ja kustannustehokkaana keinona Pietarin ja Leningradin alueen kanssa tehtävää yhteistyötä vesistökuormituksen vähentämiseksi.

Valiokunta korostaa Itämeren suojelua koskevien velvoitteiden riittävää resursointia. Henkilövoimavarojen lisäksi tarvitaan lisää tutkimusalusten laiva-aikaa, mikä mahdollistaa lainsäädännön edellyttämän havainnoinnin ja tutkimustoiminnan, VELMU-työn tarvitseman tiedon tuottamisen sekä automaattisten seurantamenetelmien kehitystyön.

Valiokunta lisää momentille 1 500 000 euroa Itämeren suojeluun.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 17 160 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristön kunnostuksen ja hoidon kulutusmenoluonteisiin menoihin, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun sekä valtion hankkeista johtuviin tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) vesiseurantaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen

3) ympäristötehtävien laboratoriopalveluiden ja muiden ostopalvelujen hankintaan

4) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

5) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin

6) ravinnekierrätyksen edistämiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen

7) merenhoidon suunnittelun yhteensovittamiseen

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) enintään 53 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 4 tehtäviin sekä enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 28 755 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenoihin samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Metsähallitus osallistuu Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden toteuttamiseen ja alueiden tilan säännölliseen arviointiin sekä vastaa koko suojelualueverkoston hoidon ja kunnossapidon vaikuttavuuden arvioinnista.
 • — Metsähallitus parantaa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja kohdentamalla sen perusteella suojelutoimet mahdollisimman tehokkaasti.
 • — Metsähallitus edistää ekosysteemien kytkeytyneisyyttä ja heikentyneiden ekosysteemien ennallistamista sekä ylläpitää ja parantaa ekosysteemipalvelujen toimintaa hallinnassaan olevilla suojelualueilla.
 • — Metsähallitus luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.
 • — Metsähallitus viestii tehokkaasti luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.

Selvitysosa:Ympäristöministeriö asettaa Metsähallituksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Määrälliset tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
         
Alueiden hallinta        
Natura-alueiden määrä, joille valmistuu hoito- ja käyttösuunnitelma 20 18 13 15
Luonnonsuojelu        
Ennallistaminen (ha) 2 148 1 897 2 240 2 240
Perinnebiotooppien hoito (ha) 3 071 3 388 3 215 3 500
Arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kunnostus (ha) 313 332 300 300
Luontotyyppien inventointi (ha) 47 310 77 613 52 500 70 000
Vedenalaisten luontotyyppien inventointi (ha) 5 345 10 000 9 000 9 000
Metsähallituksen vastuulle osoitettujen nisäkkäiden ja lintujen seuratut kohteet (kpl) 1 789 1 886 1 750 1 750
METSO-ohjelman lajistokartoitukset (kpl) 1 000 1 620 700 1 500
Luonnon virkistyskäyttö        
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,3 4,2 >=4 >=4
Kansallispuistojen käynnit (kpl) 2 086 500 2 087 300 2 090 000 2 095 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 833 000 896 500 950 000 1 000 000

Metsähallitus

 • — vastaa yksityisten suojelualueiden hoidon käytännön toimenpiteistä
 • — osallistuu suojelualueiden säädösvalmisteluprojektiin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa
 • — osallistuu merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon ja kehittää sisävesien monimuotoisuuden suojelua
 • — osallistuu soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun sekä suojeltujen soiden vesitalouden turvaamisen edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseen
 • — osallistuu Natura 2000 -verkostoa koskevan tietokannan päivitykseen
 • — vastaa luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta
 • — seuraa asiakastyytyväisyyttä kansallispuistoissa, asiakaspalvelupisteissä ja Luontoon.fi -verkkopalvelussa
 • — ylläpitää ja hoitaa kulttuurihistoriallista kiinteistövarallisuutta valtion kiinteistöstrategian periaatteiden mukaisesti.

Metsähallituksen ympäristöministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 3 200 000 euroa, josta noin 150 000 euroa on tarpeettomien kiinteistöjen myyntituottoja.

Muut tunnusluvut

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
esitys
         
Kansallispuistojen hoito (kpl) 37 37 37 37
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (kpl) 507 515 640 680
Kansallispuistojen hoito (ha) 981 000 980 000 984 000 986 000
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (ha) 702 000 702 000 750 000 970 000
Muiden luonnonsuojelukohteiden hoito (ha) 1 011 000 1 040 000 997 000 784 000
Erämaa-alueiden (12 kpl) hoito (ha) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl) 4 141 4 371 4 550 4 750
Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien esiintymien suojelu (kpl)1) 25 825 27 012 28 500 30 000
Muinaisjäännösten lkm (kpl, Museoviraston rekisteri) 4 642 2 380 2 450 2 550
Suojeltujen rakennusten lukumäärä (kpl) 233 267 301 310
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden määrä (kpl) 29 30 31 31

1) Perustuu voimassaolevaan uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia lajeja koskevaan asetukseen myös v. 2013—2014.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa kulttuurihistoriallisesti merkittävän kiinteistövarallisuuden siirrosta Museovirastosta Metsähallituksen luontopalvelujen hoidettavaksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskunnan lisäyksen poisto -700
Tuottavuustoimet (-1 htv) -45
Valtion kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden hallinta ja hoito 1 000
Metsähallituksen luontopalvelut (HO) 500
Palkkausten tarkistukset 56
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -40
Yhteensä 771

2014 talousarvio 28 755 000
2013 III lisätalousarvio 4 500 000
2013 talousarvio 27 984 000
2012 tilinpäätös 31 889 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä vastaa luontopalvelut, jonka toiminta rahoitetaan pääosin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön pääluokista. Vuonna 2012 luontopalveluiden kokonaismenot olivat noin 63,8 milj. euroa ja työpanos yhteensä 562 henkilötyövuotta, josta nuorten osuus oli 50 henkilötyövuotta.

Momentille esitetään 28 755 000 euron määrärahaa, joka on 771 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Määrärahaan sisältyy 1 000 000 euron siirto Museovirastolta johtuen valtion kiinteistöstrategian linjausten mukaisesta kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiinteistövarallisuuden keskittämisestä Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen hoidettavaksi. Valiokunta pitää 29 uuden kohteen hoitoon ja ylläpitoon esitettävää rahoitusta melko pienenä. Luontopalveluilla on ennestään vastuullaan 40 valtion strategisesti arvokasta kulttuurihistoriallista kohdetta.

Luontopalveluilla on hoidossaan myös 37 kansallispuistoa. Puistoilla on merkittävä vaikutus paikallistalouteen, niiden arvioidaan vuonna 2012 lisänneen lähialueiden tuloja noin 109,5 milj. euroa ja työllisyyttä noin 1 410 henkilötyövuodella. Taloudelliset vaikutukset syntyvät matkailijoiden yrityksiltä ostamista tuotteista ja palveluista, ja vetovoima muodostuu hyvin hoidetuista ja varustelluista alueista.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että palveluja kehitetään siten, että luontoon lähtemisen kynnys madaltuu ja luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset laajenevat eri väestönosiin. Luontopalvelut on panostanut mm. verkkopalveluihin sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Myös Haltian roolia pääkaupunkiseudun luontokasvatuksen ja retkeilyneuvonnan keskuksena on tarkoitus edelleen vahvistaa.

Valiokunta nostaa lisäksi esiin vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetyn 4,5 milj. euron määrärahan, jota käytetään mm. venäjänkielisten matkailupalveluiden ja -markkinoinnin kehittämiseen vuosina 2013—2014. Valiokunta pitää tärkeänä, että venäläisten matkailijoiden kasvava taloudellinen merkitys pystytään hyödyntämään, ja korostaa luontopalveluiden roolia Suomen maabrändin rakentamisessa.

Valiokunta lisää momentille 800 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 29 555 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenoihin samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Metsähallitus osallistuu Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden toteuttamiseen ja alueiden tilan säännölliseen arviointiin sekä vastaa koko suojelualueverkoston hoidon ja kunnossapidon vaikuttavuuden arvioinnista.
 • — Metsähallitus parantaa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja kohdentamalla sen perusteella suojelutoimet mahdollisimman tehokkaasti.
 • — Metsähallitus edistää ekosysteemien kytkeytyneisyyttä ja heikentyneiden ekosysteemien ennallistamista sekä ylläpitää ja parantaa ekosysteemipalvelujen toimintaa hallinnassaan olevilla suojelualueilla.
 • — Metsähallitus luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.
 • — Metsähallitus viestii tehokkaasti luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 5 067 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 67 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

Lisäksi lisämäärärahasta 5 000 000 euroa on tarkoitus käyttää kansallispuistojen sekä luonto- ja kulttuurikohteiden rakennusten, rakenteiden ja palvelujen parantamiseen niin, että niitä voidaan hyödyntää luontomatkailussa. Lisämäärärahalla rahoitettavien hankkeiden työllistäviksi vaikutuksiksi arvioidaan yhteensä runsaat 40 henkilötyövuotta.


2014 I lisätalousarvio 5 067 000
2014 talousarvio 29 555 000
2013 tilinpäätös 32 484 000
2012 tilinpäätös 31 889 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 5 067 000 euroa.

60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain (894/1986) 7 §:n nojalla öljysuojarahastoon tehtävän siirron maksamiseen.

Selvitysosa:Öljyjätemaksuina kertyvistä varoista voidaan valtion talousarviossa siirtää osa öljysuojarahastoon käytettäväksi öljyn pilaamien maa-alueiden puhdistuskustannusten korvaamiseen. Korvausperusteista on säädetty tarkemmin öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 15 §:ssä.

Määräraha yhdessä momentin 35.10.65 määrärahan kanssa vastaa öljyjätemaksujen kertymää momentille 11.19.08.


2014 talousarvio 3 000 000
2013 talousarvio 3 000 000
2012 tilinpäätös 3 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain (894/1986) 7 §:n nojalla öljysuojarahastoon tehtävän siirron maksamiseen.

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 11 542 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin avustuksiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin

2) valtion töinä tai avustuksina toteutettavien ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä jätelaissa (646/2011) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen tukemiseen

4) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanon vauhdittamisen edellyttämän neuvonnan ja opastuksen tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu, valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

Valtuus

Uusia hankkeita koskevia sopimuksia ja sitoumuksia saa tehdä niin, että niistä vuoden 2014 jälkeen aiheutuva määrärahan tarve on enintään 4 500 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 2 000 000 eurolla avustetaan haja-asutuksen jätevesineuvonnan, yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojeluinvestointien ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toteuttamista, 8 030 000 eurolla avustetaan tai toteutetaan valtion töinä yhteishankkeina pilaantuneiden alueiden ja vesistöjen kunnostusta sekä muita ympäristötöitä sekä noin 1 512 000 euroa käytetään näiden hankkeiden arvioituihin arvonlisäveromenoihin.

Yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden vesiensuojelua edistävillä investoinneilla ja pohjavesien suojelusuunnitelmilla toteutetaan valtioneuvoston hyväksymiä vesienhoitosuunnitelmia, valtakunnallista viemäröintiohjelmaa ja Suomen Itämeren suojeluohjelmaa. Avustuksilla edistetään erityisesti haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanoa sekä ravinteiden poistoa yhdyskuntajätevesistä. Määrärahalla rahoitetaan myös avustuksin tai valtion töinä yhteisrahoitteisia siirtoviemäreitä ja yhdysvesijohtoja, pilaantuneiden alueiden kunnostuksia, vesistökunnostuksia ja muita ympäristötöitä.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnalla tuetaan kiinteistöjen jätevesien tarkoituksenmukaisten käsittelyratkaisujen toteuttamista. Pohjavesien suojelutoimenpiteet edellyttävät kuntien osallistumista suojelusuunnitelmien laatimiseen.

Momentilta maksettavan arvonlisäveron käyttöä seurataan ja tarvittaessa tehdään muutokset määrärahan mitoitukseen.

Vesihuolto- ja ympäristökunnostushankkeita rahoitetaan vähäisessä määrin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan budjetoiduista momentin 32.01.02 määrärahoista lähinnä työmaiden työnjohdon palkkaus- ja muina kulutusmenoina.

Määrärahan arvioitu käyttö

    Kokonaiskustannusarvio
1 000 €
Valtion osuus
edellisestä
1 000 €
Myönnetty
aikaisemmin
1 000 €
Myönnetään
           
           
1. Uudet ympäristötyöhankkeet 27 900 8 800   5 100 000
2. Keskeneräiset ympäristötyöhankkeet        
3. Pilaantuneiden alueiden kunnostus       1 340 000
4. Vesistöjen kunnostus ja muut ympäristötyöt       1 590 000
5. Muut avustukset       2 000 000
6. Arvonlisävero       1 512 000
  Yhteensä 27 900 8 800   11 542 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 Yhteensä
vuodesta
2014 lähtien
           
Vuoden 2014 sitoumukset - 2 500 2 000 - 4 500
Menot yhteensä - 2 500 2 000 - 4 500

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -1 400
Yhteensä -1 400

2014 talousarvio 11 542 000
2013 talousarvio 12 942 000
2012 tilinpäätös 11 750 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin tukiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin.

Selvitysosa:Päätösosan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1).

Perustelujen muutoksella mahdollistetaan vesihuoltohankkeiden toteuttaminen aiemman käytännön mukaisesti sekä avustuksilla että valtion työnä.


2014 talousarvio 11 542 000
2013 IV lisätalousarvio 2 000 000
2013 talousarvio 12 942 000
2012 tilinpäätös 11 750 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentille esitetään 11 542 000 euron määrärahaa. Määrärahalla vaikutetaan vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseen, pohjavesien suojeluun sekä vesien kunnostukseen. Vuonna 2014 esitetyllä määrärahalla voidaan mm. aloittaa yhdeksän uutta siirtoviemärihanketta ja yksi kiireellinen pilaantuneen maan kunnostushanke. Hankkeilla on myös merkittävä työllistävä vaikutus.

Valiokunta toteaa, että siirtoviemärihankkeilla edistetään sekä ympäristönsuojelullisesti että kokonaistaloudellisesti edullisten keskuspuhdistamoiden rakentamista vanhentuneiden pienten jätevedenpuhdistamoiden kunnostamisen sijaan. Huomiota on myös kiinnitettävä siihen, että haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimenpidevelvoitteiden siirtymäaika päättyy vuonna 2016, johon mennessä valtakunnallisen viemäröintiohjelman tavoitteena on saattaa vähintään 20 000 taloutta viemäriverkoston piiriin.

Valiokunta toteaa, että tavoitetta ei saavuteta esitetyllä määrärahatasolla. Siirtoviemäreiden rakentaminen on kuitenkin perusteltua tehdä ennen siirtymäajan päättymistä, jotta vältytään mahdollisilta turhilta kiinteistökohtaisilta jätevesiratkaisuilta. Valiokunta pitää myös tarpeellisena, että hajajätevesineuvontaa jatketaan siirtymäajan loppuun saakka.

Valiokunta tukee lisäksi ministeriön tavoitetta selvittää toissijaisia korvausjärjestelmiä pilaantuneiden alueiden kunnostamiseksi. Kunnostus kuuluu pilaantumisen aiheuttajalle, mutta yritysten konkurssien myötä työ päätyy yhä useammin valtion toteuttavaksi.

Valiokunta lisää momentille 800 000 euroa siirtoviemärihankkeisiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 12 342 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin tukiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin

2) valtion töinä tai avustuksina toteutettavien ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä jätelaissa (646/2011) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen tukemiseen

4) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanon vauhdittamisen edellyttämän neuvonnan ja opastuksen tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu, valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

Valtuus

Uusia hankkeita koskevia sopimuksia ja sitoumuksia saa tehdä niin, että niistä vuoden 2014 jälkeen aiheutuva määrärahan tarve on enintään 4 500 000 euroa.

63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 53 530 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ostamiseen ja lunastamiseen luonnonsuojelutarkoituksia varten sekä erämaa-alueisiin liitettävien alueiden ostamiseen

2) korvausten maksamiseen maanomistajille tai erityisen oikeuden haltijoille luonnonsuojelulain 24, 25, 29 ja 47 §:n mukaisten päätösten tai sopimusten aiheuttamista taloudellisista menetyksistä

3) Natura 2000 -verkoston toteuttamisesta aiheutuviin luonnonsuojelulain 53 §:n, maankäyttö- ja rakennuslain 197 §:n sekä yksityistielain 7 a §:n mukaan valtiolle määrättyihin korvauksiin

4) maa-aineslain 8 ja 26 §:n mukaisesti suojelusta aiheutuviin korvauksiin

5) luonnonsuojelulain 55 §:n 2 momentin mukaisiin haitankorvauksiin

6) valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittavien alueiden tai yksityisiksi suojelualueiksi perustettavien alueiden arvioinnista, maanmittaustoimituksista ja hankintatehtävistä sekä yksityisten suojelualueiden merkinnästä aiheutuviin menoihin ja lisäksi ympäristöministeriön hallinnassa olevien alueiden kiinteistönhoidon menoihin ja mahdollisiin korvaustoimitusten kuluihin

7) enintään 160 000 euroa erikseen tehtävien yhteistoimintasopimusten perusteella maksettaviin palkkioihin, joilla edistetään maanomistajien tekemien Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) mukaisten tarjousten käsittelyä

8) koron maksamiseen jaksotetuille kauppahinnan ja korvausten maksuerille, jolloin koron suuruus on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 95 §:n 1 momentin mukainen

9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksamiin korvauksiin rauhoitettujen harvinaisten eläinten aiheuttamista vahingoista

10) kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen valtionavustuslain nojalla. Hankintojen tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

11) metsätuhojen torjunnasta annetun lain perusteella luonnonsuojelualueelta tai luonnonsuojelutarkoitukseen hankitulta valtion alueelta levinneiden metsätuhojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja vahinkojen arvioinnista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuus

Valtioneuvoston vahvistamien luonnonsuojeluohjelmien, Natura 2000 -verkoston ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteuttamiseksi saa tehdä vuonna 2014 sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2014 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 10 000 000 euroa. Valtuudesta saa aiheutua menoja vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 5 000 000 euroa, vuoden 2016 loppuun mennessä enintään 8 000 000 euroa ja vuoden 2017 loppuun mennessä yhteensä enintään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hankkimalla maata valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin sekä korvausmenettelyllä toimeenpannaan pääasiassa valtioneuvoston vahvistamia luonnonsuojeluohjelmia, Natura 2000 -verkostoa, erityisesti suojeltavien lajien suojelua ja kaavojen suojelualuevarauksia. Lisäksi toteutetaan METSO-ohjelmaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohella Metsähallitus jatkaa suojelualuehankintoja. Vuosina 1971—2012 on valtion omistukseen hankittu alueita luonnonsuojelutarkoituksiin yhteensä noin 385 000 hehtaaria ja perustettu yksityisiä suojelualueita korvausta vastaan kaikkiaan 159 000 hehtaaria.

Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että luonnonsuojeluohjelmien ja vastaaviin varauksiin kuuluvien alueiden hankintaan valtion omistukseen käytetään 10 000 000 euroa ja korvauksiin 10 000 000 euroa. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman mukaisten metsäalueiden hankintaan ja korvauksiin käytetään 33 730 000 euroa. Virkistysalueiden hankinnan tukemiseen varataan 100 000 euroa. Määrärahasta 2 000 000 euroa on tarkoitus osoittaa Metsähallituksen käyttöön.

Päätösosan kohtaan 11) liittyen hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi metsätuhojen torjunnasta, joka korvaa voimassaolevan metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991). Uuden lain myötä luonnonsuojelualueelta levinneiden metsätuhojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen siirtyy tälle momentille maa- ja metsätalousministeriön pääluokan momentilta 30.60.43. Koska aikaisempien vuosien kokemusten perusteella korvattavien vahinkojen arvioidaan jäävän vähäisiksi, ei esityksellä ole vaikutusta momentin määrärahan mitoitukseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 Yhteensä
vuodesta
2014 lähtien
           
Vuoden 2014 sitoumukset - 5 000 3 000 2 000 10 000
Menot yhteensä - 5 000 3 000 2 000 10 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Soidensuojeluohjelman valmisteleminen (kertaluonteinen siirto momentille 35.10.21) -300
Yhteensä -300

2014 talousarvio 53 530 000
2013 talousarvio 53 830 000
2012 tilinpäätös 50 830 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentilla esitetään 33 730 000 euron määrärahaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) mukaisten metsäalueiden hankintaan ja korvauksiin. Lisäksi esitetään 160 000 euron määrärahaa yhteistoimintasopimusten perusteella maksettaviin palkkioihin, joilla edistetään maanomistajien tekemien METSO-tarjousten käsittelyä. Vuonna 2014 tavoitteena on hankkia uutta luonnonsuojelulain mukaista suojeltua metsää 7 500 hehtaaria.

Ohjelmaa on toteutettu vuosina 2005—2012 luonnonsuojelulain keinoin 25 700 hehtaaria, ja kokonaistavoitteena on saada suojelun piiriin 96 000 hehtaaria metsäalueita vuoteen 2020 mennessä. Vastaava tavoite maa- ja metsätalousministeriön puolella on 82 000 hehtaaria.

Valiokunta pitää myönteisenä, että Metsähallitus jatkaa vuonna 2014 metsätalouden ja luontopalveluiden yhteishanketta, jossa toteutetaan Metsähallituksen osuus hallitusohjelmassa julkisyhteisöille kohdistetusta 20 000 hehtaarin METSO-suojelutavoitteesta. Tästä huolimatta saavutettavat suojelumäärät ovat edelleen kaukana asetetuista tavoitteista sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloilla. Valiokunta pitääkin välttämättömänä, että tähän kiinnitetään huomiota, kun ohjelmaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös päivitetään vuoden 2014 alkupuolella.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 53 530 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ostamiseen ja lunastamiseen luonnonsuojelutarkoituksia varten sekä erämaa-alueisiin liitettävien alueiden ostamiseen

2) korvausten maksamiseen maanomistajille tai erityisen oikeuden haltijoille luonnonsuojelulain 24, 25, 29 ja 47 §:n mukaisten päätösten tai sopimusten aiheuttamista taloudellisista menetyksistä

3) Natura 2000 -verkoston toteuttamisesta aiheutuviin luonnonsuojelulain 53 §:n, maankäyttö- ja rakennuslain 197 §:n sekä yksityistielain 7 a §:n mukaan valtiolle määrättyihin korvauksiin

4) maa-aineslain 8 ja 26 §:n mukaisesti suojelusta aiheutuviin korvauksiin

5) luonnonsuojelulain 55 §:n 2 momentin mukaisiin haitankorvauksiin

6) valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittavien alueiden tai yksityisiksi suojelualueiksi perustettavien alueiden arvioinnista, maanmittaustoimituksista ja hankintatehtävistä sekä yksityisten suojelualueiden merkinnästä aiheutuviin menoihin ja lisäksi ympäristöministeriön hallinnassa olevien alueiden kiinteistönhoidon menoihin ja mahdollisiin korvaustoimitusten kuluihin

7) enintään 160 000 euroa erikseen tehtävien yhteistoimintasopimusten perusteella maksettaviin palkkioihin, joilla edistetään maanomistajien tekemien Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) mukaisten tarjousten käsittelyä

8) koron maksamiseen jaksotetuille kauppahinnan ja korvausten maksuerille, jolloin koron suuruus on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 95 §:n 1 momentin mukainen

9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksamiin korvauksiin rauhoitettujen harvinaisten eläinten aiheuttamista vahingoista

10) kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen valtionavustuslain nojalla. Hankintojen tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

11) metsätuhojen torjunnasta annetun lain perusteella luonnonsuojelualueelta tai luonnonsuojelutarkoitukseen hankitulta valtion alueelta levinneiden metsätuhojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja vahinkojen arvioinnista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuus

Valtioneuvoston vahvistamien luonnonsuojeluohjelmien, Natura 2000 -verkoston ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteuttamiseksi saa tehdä vuonna 2014 sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2014 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 10 000 000 euroa. Valtuudesta saa aiheutua menoja vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 5 000 000 euroa, vuoden 2016 loppuun mennessä enintään 8 000 000 euroa ja vuoden 2017 loppuun mennessä yhteensä enintään 10 000 000 euroa.

64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n komission hyväksymien LIFE-ympäristörahastosta rahoituskauden 2007—2013 ja uuden kauden 2014—2020 osarahoitettavien hankkeiden sekä muiden pilottihankkeiden EU-rahoitusosuuksien maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää noin 60 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen projektitehtäviin. Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään valtionhallinnon organisaatioiden toteuttamiin LIFE+-ohjelman 2007—2013 ja uuden 2014—2020 ohjelmakauden hankkeiden EU-osarahoitukseen.

EU:n suorittama rahoitusosuus LIFE-hankkeisiin ja pilottihankkeisiin tuloutetaan momentille 12.35.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -1 500
Yhteensä -1 500

2014 talousarvio 3 000 000
2013 talousarvio 4 500 000
2012 tilinpäätös 4 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n komission hyväksymien LIFE-ympäristörahastosta rahoituskauden 2007—2013 ja uuden kauden 2014—2020 osarahoitettavien hankkeiden sekä muiden pilottihankkeiden EU-rahoitusosuuksien maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää noin 60 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen projektitehtäviin. Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n nojalla öljyjätteistä ja niiden keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvien korvausten maksamiseen öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1191/1997) tarkemmin säädetyin perustein.

Selvitysosa:Määräraha yhdessä momentin 35.10.60 määrärahan kanssa vastaa öljyjätemaksujen kertymää momentille 11.19.08.


2014 talousarvio 1 000 000
2013 talousarvio 1 000 000
2012 tilinpäätös 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n nojalla öljyjätteistä ja niiden keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvien korvausten maksamiseen öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1191/1997) tarkemmin säädetyin perustein.

66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 324 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön toimialaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen ja sopimusten jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen sekä muihin kansainvälisten sitoumusten aiheuttamiin maksuihin ulkomaille.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ilmasto ja ilmakehä 200 000
Kemikaalit ja jätteet 90 000
Kasviston, eläimistön ja niiden elinympäristön suojelu 400 000
Meri- ja muu vesiympäristö 560 000
Muut maksut ulkomaille 74 000
Yhteensä 1 324 000

2014 talousarvio 1 324 000
2013 talousarvio 1 324 000
2012 tilinpäätös 1 324 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 1 324 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön toimialaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen ja sopimusten jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen sekä muihin kansainvälisten sitoumusten aiheuttamiin maksuihin ulkomaille.

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 13 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merivoimien öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjaukseen sekä kahden jääolosuhteissa toimivan öljyntorjuntalaitteiston ja muun avomeriöljyntorjuntakaluston hankintaan.

Selvitysosa:Öljyntorjunta-alus Hylje on Suomen 16 öljyntorjunta-aluksesta öljyntorjuntakyvyiltään kolmanneksi suurin ja tehokkain. Alus on rakennettu v. 1981 ja osittain peruskorjattu v. 1991. Sen peruskorjaus on tarpeen tekniikan uudistamiseksi ja aluksen pitämiseksi täydessä torjuntavalmiudessa.

Korvauksia merivoimien öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjauksesta aiheutuneista menoista arvioidaan öljysuojarahastosta saatavan 4 000 000 euroa ja jääolosuhteissa toimivien öljyntorjuntalaitteiden sekä avomeritorjuntakaluston hankinnasta aiheutuneista menoista 1 500 000 euroa. Korvaukset tuloutetaan momentille 12.35.10.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjauksen suunnittelu -500
Öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjaus 12 000
Öljyntorjuntalaitteiston ja avomeriöljyntorjuntakaluston hankinta 1 500
Yhteensä 13 000

2014 talousarvio 13 500 000
2013 talousarvio 500 000
2012 tilinpäätös 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 13 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merivoimien öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjaukseen sekä kahden jääolosuhteissa toimivan öljyntorjuntalaitteiston ja muun avomeriöljyntorjuntakaluston hankintaan.