Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 724 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 125 584 000 euroon nähden on 140 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 1 500 000 euroa siirtona momentille 23.01.26 Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen sekä lisäyksenä 600 000 euroa valtioneuvoston tietoturvallisuustason kehittämis- ja ylläpitomenoihin, 200 000 euroa valtioneuvoston yhteisen tilannekuvajärjestelmän toteutussuunnitelmaan ja siirtona momentilta 28.70.20 320 000 euroa automaatio- ja robotiikkaratkaisujen toteuttamiseen Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -sivustoille ja 520 000 euroa valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeeseen.


2019 talousarvio 125 724 000
2018 II lisätalousarvio 202 000
2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000

23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 920 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilutoiminnan digitaalisen rahoitusalustan ylläpitoon, hallinnointiin ja jatkokehittämiseen

2) pienkokeilujen edistämiseen.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määräraha on tarkoitus käyttää pienkokeilujen toteutukseen ja kokeilutoiminnan digitaalisen rahoitusalustan ylläpitoon ja jatkokehittämiseen. Kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvat kulutusmenot maksetaan momentilta 23.01.22.


2019 talousarvio 920 000
2018 II lisätalousarvio
2017 tilinpäätös 100 000

26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuviin menoihin

2) valtionavustusten maksamiseen totuus- ja sovintoprosessin edistämis- ja toteutustoimiin

3) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen totuus- ja sovintokomission sihteeristön tehtäviin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määräraha on siirtoa momentilta 23.01.01.

Momentilta maksetaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuvat menot. Momentilta varaudutaan maksamaan tukea myös psykososiaalinen tuen järjestämiseksi tai palvelujen ostoa sekä alkuperäiskansojen sovittelun osaamisperustan vahvistamiseen liittyviä menoja. Totuus- ja sovintoprosessissa edistetään dialogia saamelaisväestön kanssa, tiivistetään pohjoismaisen tason yhteistoimintaa totuus- ja sovintoprosessien osalta sekä vastataan ilmenneisiin tiedontarpeisiin.


2019 talousarvio 1 500 000