Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2012

Valtion talousarvio vuodelle 2012PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 38 200 369 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 118 500 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 7 686 000 000
02. Yhteisövero 3 717 500 000
03. Korkotulojen lähdevero 270 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 445 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 16 450 000 000
01. Arvonlisävero 15 625 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 665 000 000
03. Apteekkimaksut 160 000 000
08. Valmisteverot 6 700 000 000
01. Tupakkavero 751 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 399 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 181 000 000
07. Energiaverot 4 356 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 13 000 000
10. Muut verot 2 809 000 000
03. Autovero 1 209 000 000
05. Varainsiirtovero 540 000 000
06. Arpajaisvero 200 000 000
07. Ajoneuvovero 770 000 000
08. Jätevero 90 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 122 869 000
02. Lästimaksut 800 000
03. Ratavero 18 600 000
04. Eräät viestinnän maksut 6 209 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 9 960 000
06. Väylämaksut 80 300 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 3 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 4 849 115 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 6 100 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 6 100 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 82 700 000
10. Tuomioistuintulot 22 500 000
20. Ulosottomaksut 60 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 200 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 12 638 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 12 188 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 526 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 500 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 050 907 000
10. Tullilaitoksen tulot 4 485 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 132 139 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 312 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 20 164 000
25. Metallirahatulot 25 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 642 908 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 113 538 000
52. Vakuutusmaksut 20 510 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 47 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 400 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 17 451 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 556 652 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 32 300 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 520 352 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 893 658 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 550 888 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 302 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 510 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 560 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 2 600 000
32. Kasvinjalostusmaksut 580 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 500 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 400 000
43. Viehekalastusmaksut 2 867 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 5 992 000
45. Riistanhoitomaksut 9 261 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 51 266 000
10. Liikenneviraston tulot 51 208 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 58 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 325 588 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 280 000
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 200 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 23 327 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 257 781 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 41 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 481 430 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 960 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 386 295 000
98. Valtionapujen palautukset 93 500 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 140 150 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 6 150 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 130 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 247 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 105 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 90 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 50 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 008 600 000
01. Korkotulot 258 600 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 22 600 000
05. Korot muista lainoista 76 000 000
07. Korot talletuksista 140 000 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 20 000 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 400 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 400 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 200 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 200 000 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 7 295 324 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 205 000 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 108 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 96 500 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 7 090 324 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 7 090 324 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

52 353 408 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA 143 404 000
01. Kansanedustajat 21 732 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 732 000
10. Eduskunnan kanslia 92 335 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 55 335 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 9 200 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 23 800 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 894 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 894 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 419 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 242 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 177 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 16 019 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 379 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 640 000
90. Eduskunnan muut menot 4 005 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 005 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 19 290 000
01. Tasavallan presidentti 3 203 000
01. Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha) 353 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 850 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 16 087 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 027 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 560 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 500 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 82 348 000
01. Hallinto 41 315 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 684 000
02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 5 764 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 867 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 000 000
10. Omistajaohjaus 2 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 2 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 34 000 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 34 000 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 630 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 630 000
90. Muut menot 703 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 640 000
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 63 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 282 540 000
01. Ulkoasiainhallinto 218 505 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 196 464 000
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 478 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 17 563 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
10. Kriisinhallinta 73 654 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 56 302 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 17 352 000
20. Lähialueyhteistyö 6 000 000
66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 897 284 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 887 284 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 87 097 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 780 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 39 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 83 778 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 500 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 1 000 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 855 857 000
01. Ministeriö ja hallinto 113 914 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 305 000
02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 117 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 890 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 9 500 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 163 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 51 000 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 3 788 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 14 150 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 340 629 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 709 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 499 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 238 189 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 037 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 195 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 42 000 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 100 197 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 100 197 000
30. Syyttäjät 44 571 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44 571 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 227 205 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 221 180 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 6 025 000
50. Vaalimenot 29 341 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 29 341 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 245 108 000
01. Hallinto 108 811 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 765 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 331 000
04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 905 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 9 888 000
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 14 990 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 1 415 000
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 57 500 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 017 000
10. Poliisitoimi 703 465 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 699 965 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 500 000
20. Rajavartiolaitos 262 655 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 220 655 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 42 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset 87 256 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 985 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 58 505 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 3 406 000
31. Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 3 260 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 000
40. Maahanmuutto 82 921 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 418 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 876 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 63 627 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 852 852 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 352 494 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 678 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 195 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 331 021 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1 600 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 433 692 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 712 245 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 711 869 000
19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 7 700 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 878 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 66 666 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 66 656 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 195 940 000
01. Hallinto 114 691 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 37 548 000
13. Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut (siirtomääräraha 3 v) 4 792 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v) 215 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 776 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 71 360 000
10. Verotus ja tullitoimi 602 915 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 403 989 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 160 526 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 5 200 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 32 700 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 500 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 27 069 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 564 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 064 000
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 431 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha) 10 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 59 601 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48 218 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 132 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 251 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 86 027 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51 298 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 505 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 224 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 4 285 099 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 107 270 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 2 355 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 2 806 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 39 130 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 113 538 000
95. Ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha) 20 000 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 2 135 000
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 50 000
03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 130 000
20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 675 000
60. Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 280 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 110 403 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 893 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 26 910 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 71 600 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 287 684 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 203 684 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 25 000 000
32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 50 000 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 9 000 000
90. Kuntien tukeminen 8 495 436 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 18 000 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 8 433 242 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arviomääräraha) 44 194 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 255 800 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 255 800 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 1 863 630 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 400 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 8 000 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 3 060 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 850 000 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 5 450 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 150 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 663 169 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 117 319 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 481 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 814 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 735 000
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v) 2 539 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 3 948 000
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 17 563 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 800 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 585 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 2 644 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 210 000
10. Yleissivistävä koulutus 961 424 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 403 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 306 000
20. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 12 894 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 842 693 000
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 56 000 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 1 128 000
20. Ammatillinen koulutus 730 956 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 485 000
20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 3 026 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 339 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 718 106 000
30. Aikuiskoulutus 515 071 000
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 25 747 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 010 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 164 092 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 152 775 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 140 594 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 21 279 000
52. Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 308 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 266 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 2 755 943 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 806 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 019 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 965 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 589 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 30 554 000
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 429 001 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 855 400 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 251 526 000
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (arviomääräraha) 31 707 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 101 180 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 17 196 000
70. Opintotuki 936 132 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 683 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 35 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 818 505 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 29 500 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 5 244 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 47 000 000
80. Taide ja kulttuuri 429 122 000
01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 820 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 221 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 851 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 438 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 412 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 860 000
07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 645 000
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 969 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 18 563 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 4 613 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 40 420 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 17 683 000
33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 106 000
34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 5 300 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 8 276 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 13 391 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 222 595 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 18 824 000
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 7 402 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 2 825 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 4 400 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 17 000
90. Liikuntatoimi 147 294 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 144 542 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 2 752 000
91. Nuorisotyö 69 908 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 52 035 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 17 523 000
52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 350 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 704 384 000
01. Hallinto 97 579 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 461 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 412 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 507 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 873 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 669 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 143 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 28 000 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 3 514 000
10. Maaseudun kehittäminen 163 920 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 7 168 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) 2 432 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 4 320 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 77 000 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 73 000 000
20. Maatalous 2 063 937 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 740 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 544 000 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 547 200 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 363 250 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 422 673 000
45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 101 040 000
46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 861 000
47. Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 493 000
48. Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) 1 800 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 37 700 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 780 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 52 715 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 937 000
20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 4 830 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 6 948 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 61 736 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 926 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 5 400 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 4 300 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 721 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 261 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 065 000
52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) 3 560 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 446 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 000
50. Vesitalous 25 837 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 11 568 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 13 008 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 841 000
60. Metsätalous 169 879 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 365 000
41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 400 000
42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 47 666 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 100 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 60 230 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 325 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 7 250 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 2 443 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 100 000
63. Metsähallitus 5 731 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 5 731 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 63 050 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 127 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 423 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 4 500 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 375 380 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 408 419 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 407 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 784 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 386 600 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 628 000
10. Liikenneverkko 1 661 918 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 86 934 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 935 360 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 34 974 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 35 000 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 439 653 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 73 100 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 47 897 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut 40 037 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 037 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 202 143 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 841 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 86 420 000
46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 800 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 4 200 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 96 875 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 007 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 20 263 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 763 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 500 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 11 000 000
50. Tutkimus 42 600 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 600 000
 
Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 366 968 000
01. Hallinto 394 366 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 55 208 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 203 938 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 5 575 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 4 426 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 78 192 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 37 020 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 10 007 000
20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 814 006 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 090 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 93 327 000
03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 200 000
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 858 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 42 322 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 315 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 431 016 000
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 40 172 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 100 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 20 941 000
45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 100 665 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 1 201 329 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 162 825 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 40 611 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 38 600 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 17 100 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 15 800 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 24 000 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 3 v) 481 437 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 15 956 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 400 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 21 776 000
01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 837 000
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 162 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 370 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 123 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 511 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 673 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 2 080 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 20 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 587 423 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 13 566 000
62. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 023 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 44 439 000
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 526 395 000
60. Energiapolitiikka 235 059 000
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 284 000
20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 125 650 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 125 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 5 300 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 97 800 000
70. Kotouttaminen 113 009 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 661 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 112 348 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 110 630 000
01. Hallinto 89 062 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 613 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 327 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 039 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 600 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 548 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 703 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 16 700 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 20 000 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 4 532 000
02. Valvonta 43 638 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 748 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 991 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 099 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 10 300 000
66. Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 112 994 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 68 025 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 36 939 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 8 030 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 2 464 776 000
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 143 970 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 11 700 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 483 500 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 500 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 22 200 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 602 306 000
55. Elatustuki (arviomääräraha) 171 400 000
60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 28 200 000
20. Työttömyysturva 2 179 200 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 23 000 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 865 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 168 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 1 056 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 33 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 34 200 000
30. Sairausvakuutus 1 342 400 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 342 400 000
40. Eläkkeet 4 431 740 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 54 500 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 569 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 114 200 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 1 850 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 15 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 677 190 000
50. Veteraanien tukeminen 307 633 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1 650 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 44 300 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 163 200 000
52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 65 207 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 80 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 26 588 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 561 070 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 200 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 17 500 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 35 000 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 109 170 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 10 000 000
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 357 000 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 600 000
37. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 11 800 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 500 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 6 300 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 60 777 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 005 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 22 890 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 1 360 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 4 700 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 922 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 226 340 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 207 300 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 600 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 300 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 16 140 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 291 000 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 291 000 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 270 938 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 73 031 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 263 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 603 000
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 815 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 350 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 119 536 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 5 200 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 2 440 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 13 160 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 26 882 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 3 700 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 850 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 50 830 000
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 300 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 324 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 850 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 78 371 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 521 000
37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 55 500 000
56. Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 15 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 350 000
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 2 184 600 000
01. Valtionvelan korko 2 146 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 2 146 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 38 600 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 38 600 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

52 353 408 000