Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
LTA V
1000 €
LTA VI
1000 €
LTA VII
1000 €
Yhteensä
1000 €
23. Valtioneuvoston kanslia 150 0 0 0 0 0 0 0 150
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 150 150
24. Ulkoministeriön hallinnonala 59 402 0 0 0 -7 700 0 0 -24 301 27 401
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 978 978
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 58 424 -7 700 -24 301 26 423
25. Oikeusministeriön hallinnonala 148 050 0 0 0 800 0 0 3 001 151 851
10. Tuomioistuintulot 44 900 -3 000 41 900
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 27 400 800 28 200
20. Ulosottomaksut 73 000 6 000 79 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista 1 1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 34 385 0 0 0 0 0 0 0 34 385
98. EU:lta saatavat tulot 32 435 32 435
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 526 0 0 0 0 0 0 629 4 155
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 629 4 129
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 447 808 0 0 0 700 0 0 0 2 448 508
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 127 958 127 958
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 624 24 624
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 071 14 071
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 440 11 440
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 939 507 1 939 507
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 256 728 256 728
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 630 18 630
60. Työturvallisuusmaksu 850 850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 37 700 37 700
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 300 700 3 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000 14 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 593 000 900 100 0 0 0 0 -142 555 451 445
70. Opintotukitoiminnan tulot 21 000 21 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 568 000 -175 700 392 300
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 900 100 33 145 38 145
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 991 501 0 0 0 0 0 0 -13 300 978 201
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 970 536 970
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 370 000 370 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 340 340
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 500 -13 220 27 280
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 200 3 200
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 620 620
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 600 5 600
44. Kalastonhoitomaksut 8 561 8 561
45. Riistanhoitomaksut 11 710 11 710
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 -80 3 920
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 350 0 0 0 41 941 0 0 0 45 291
10. Hallinnonalan virastojen tulot 2 500 41 941 44 441
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 635 734 0 0 0 -84 000 0 0 56 000 607 734
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 724 2 724
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810 31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 190 000 190 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 411 200 -84 000 56 000 383 200
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 579 500 0 5 000 0 0 0 0 -132 940 451 560
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 100
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 473 400 5 000 -142 540 335 860
98. Valtionapujen palautukset 103 200 103 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 200 9 600 10 800
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 8 350 0 0 0 0 0 0 50 8 400
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 350 1 350
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 6 000 6 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 50 1 050
39. Muut sekalaiset tulot 401 000 0 0 0 2 000 0 0 -20 000 383 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 130 000 -20 000 110 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 64 000 2 000 66 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 200 000 200 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 7 000
  Yhteensä 5 905 756 900 5 100 0 -46 259 0 0 -273 416 5 592 081