Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

Selvitysosa:

Kioton joustomekanismit

Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja kehitys- ja muissa maissa. Ulkoministeriö vastaa Suomen kahdenvälisistä puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism, CDM) hankkeista.

Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö

Alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen on Suomelle tärkeä keino edistää vakautta, turvallisuutta, kestävää kehitystä ja taloudellisia yhteistyömahdollisuuksia Itämeren, Barentsin ja arktisella alueella. Keskeisiä yhteistyömekanismeja ovat alueneuvostot (Arktinen neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto ja Itämeren valtioiden neuvosto) ja pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet. Lisäksi rahoituksella tuetaan hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa. Suomen osallistumista monenkeskiseen alueelliseen yhteistyöhön ohjaavat Suomen arktisen strategian, Suomen Itämeren alueen strategian, Euroopan unionin Itämeren alueen strategian ja pohjoisen ulottuvuuden politiikan tavoitteet.

Luvun nimike on muutettu.

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 441 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoministeriön toimialaan liittyville järjestöille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta myönnettävien valtionavustusten tulee liittyä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin sekä yleisesti ulkoministeriön toimialaan. Painopisteinä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö. Määrärahasta 470 000 euroa on tarkoitus varata kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Valtionavustuksista järjestetään erilliset hakukierrokset.

Momentilta myönnettäviin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen EU-puheenjohtajuus; kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 100
Yhteensä 100

2019 talousarvio 1 441 000
2018 talousarvio 1 341 000
2017 tilinpäätös 1 337 720

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain (498/1999) mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2019 talousarvio 45 000
2018 talousarvio 45 000
2017 tilinpäätös 30 690

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 78 060 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 26 510 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 10 007 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 17 959 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 816 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 310 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 510 000
OECD:n jäsenmaksu 3 232 000
WTO:n jäsenmaksu 794 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 515 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 150 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 5 972 000
Yhteensä 78 060 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.01.74 500
Säästöpäätös -8 000
Tasomuutos -4 486
Yhteensä -11 986

2019 talousarvio 78 060 000
2018 talousarvio 90 046 000
2017 tilinpäätös 86 992 000

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen kahdenvälisiin puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin liittyviin kustannuksiin

2) muihin hiilimarkkinainstrumentteihin liittyvien toimien tukemiseen.

Selvitysosa:Ulkoministeriö vastaa puhtaan mekanismin hankkeista ja niiden kautta hankittavista päästöyksiköistä.

Momentin määräraha on muutettu kiinteäksi määrärahaksi.


2019 talousarvio 100 000
2018 talousarvio 100 000
2017 tilinpäätös 100 000

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisten hankkeiden menojen maksamiseen

2) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

3) hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivista asiantuntijoista näille organisaatioille aiheutuvien menojen maksamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-politiikan toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan määrän palkkausmenojen rahoittamiseen Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tukevissa valtion virastojen ja laitosten hankkeissa.

Selvitysosa:Määrärahalla edistetään Suomen kansallisia tavoitteita Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyössä. Suomen asemaa arktisena toimijana vahvistetaan. Tavoitteena on edistää kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 1 200 000
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 300 000
Venäjä-politiikan toimeenpano 200 000
Yhteensä 1 700 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -100
Yhteensä -100

2019 talousarvio 1 700 000
2018 talousarvio 1 800 000
2017 tilinpäätös 1 800 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2019 talousarvio 1 000 000
2018 talousarvio 1 000 000
2017 tilinpäätös 6 650