Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

  • — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
  • — julkisen talouden hyvästä hoidosta
  • — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön strategiset tavoitteet
  • — Työllisyyden ja tuottavuuden kasvun vahvistaminen
  • — Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen
  • — Asiakaslähtöisien ja tuloksellisten julkisten palvelujen mahdollistavien rakenteiden ja toimintatapojen luominen
  • — Kansainvälinen vaikuttaminen ja erityisesti Euroopan kasvun vahvistaminen.

Strategisten tavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat strategisiin tavoitteisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:

Strategiset tavoitteet Toiminnallinen tavoite
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen
  Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista
  Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen
  Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin
  Digitalisoimme julkisia palveluja
  Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta
  Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta
  Turvaamme verotuksen edellytyksiä

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 336 323 320
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,7 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro 3,5 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 32 328 32 477 29 570
Bruttotulot 1 894 1 850 240
Nettomenot 30 434 30 627 29 330
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 945    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 002    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43) -43
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 255
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen vähennyksen lisäys (siirto momentilta 23.01.01) 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -8
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -4
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -422
Palkkaliukumasäästö -101
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -201
Toimintamenojen tuottavuussäästö -192
Toimintamenosäästö (HO 2015) -265
Työajan pidentäminen (Kiky) -283
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -43
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -264
Tasomuutos 74
Yhteensä -1 297

2017 talousarvio 29 330 000
2016 II lisätalousarvio -264 000
2016 talousarvio 30 627 000
2015 tilinpäätös 33 491 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 245 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään valtion kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuviin menoihin sekä muihin valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuviin menoihin. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Suomen valtion omistamien ulkomaan kulttuuri- ja tiedeinstituuttikiinteistöjen omistajahallinnan siirrosta johtuva määrärahasiirto ulkoasiainministeriön toimintamenomomentille. Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy sekä Tietokarhu Oy.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kiinteistöstrategian toteuttaminen 145 000
Omistajaohjauksen menot 100 000
Yhteensä 245 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tiede- ja kulttuuri-instituuttien omistajaohjaus (siirto momentille 24.01.01) -70
Yhteensä -70

2017 talousarvio 245 000
2016 talousarvio 315 000
2015 tilinpäätös 1 115 000

(21.) Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe (siirto momentille 28.10.01) -462
Tasomuutos -465
Yhteensä -927

2016 II lisätalousarvio -810 000
2016 talousarvio 927 000
2015 tilinpäätös

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 106 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio 1 012
Valtori (siirto momenteille 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 ja 35.01.29) -2 038
Yhteensä -1 026

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 106 000 000
2016 talousarvio 107 026 000
2015 tilinpäätös 98 657 325