Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

7.5. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteenPDF-versio

Tässä luvussa tarkastellaan valtion toimenpiteiden vaikutusta kuntien ja kuntayhtymien talouteen vuodesta 2012 vuoteen 2013. Valtion toimenpiteiden vaikutus perustuu lainsäädännön ja normien muutoksiin sekä harkinnanvaraisten määrärahojen osalta budjettipäätöksiin. Talousarvioesitykseen sisältyvien valtion toimenpiteiden arvioidaan menojen, tulojen ja veroperustemuutosten kokonaisvaikutuksena heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2012 verrattuna nettomääräisesti 193 milj. euroa.

Valtiontalouden vuosien 2013—2016 kehyspäätökseen liittyen peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään asteittain vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2013 vähennys on 125 milj. euroa. Tämä pienentää valtionosuusprosenttia 0,51 prosenttiyksiköllä. Peruspalvelujen valtionosuuksia lisätään 27,3 milj. eurolla v. 2013 ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemiseksi ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi. Lain ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemiseksi on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013. Peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotetaan 0,045 prosenttiyksiköllä, koska ns. vanhuspalvelulain toimeenpanon kustannuksiin osoitetaan valtionosuutta 54,3 %. Lisäksi omaishoidon tukipalvelujen tehostamiseen liittyen valtionosuuksia korotetaan 10 milj. eurolla. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 30,96 v. 2013.

Veroperustemuutosten aiheuttama kuntien verotulojen menetysten kompensointi lisää peruspalvelujen valtionosuutta n. 12 milj. eurolla v. 2013.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuus kasvaa 209 milj. euroa v. 2013 vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Kuntien yhdistymisen taloudelliseen tukeen ja kuntien yhteistoiminta-avustuksiin osoitetaan 67 milj. euroa. Vuonna 2013 toteutuu 10 kuntien yhdistymistä ja määräraha kasvaa reilut 20 milj. euroa vuoteen 2012 verrattuna. Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen ehdotetaan 20 milj. euroa, mikä on samalla tasolla kuin edellisenä vuotena.

Toimeentulotuen kustannuksiin arvioidaan käytettävän vajaat 700 milj. euroa v. 2013, josta puolet on kunnille maksettavaa valtionosuutta. Arvioidut kustannukset laskevat n. 18 milj. euroa vuoteen 2012 verrattuna. Toimeentulotukea uudistetaan säätämällä työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat etuoikeutetuksi tuloksi. Uudistuksella kannustetaan pitkäaikaistyöttömiä osallistumaan aktiivitoimiin. Tämä lisää toimeentulotuen kustannuksia 6 milj. euroa v. 2013, josta puolet valtionosuutta. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisbonuskokeilun, asumistuen tarkistamisen lykkäämisen ja työmarkkinatuen rajaamisen arvioidaan vähentävän määrärahan tarvetta toimeentulotuessa yhteensä 4,8 milj. euroa, josta puolet on valtionosuutta.

Pienituloisten ostovoiman parantamiseksi perusturvaetuuksiin tehdään aikaistettu indeksikorotus jo 1.1.2013. Indeksitarkistusten aikaistaminen koskee kansaneläkeindeksiin sidottuja eräitä Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemia perusturvaetuuksia sekä toimeentulotukea. Korotus koskee vain vuotta 2013. Kyseessä on indeksikorotuksen osittainen aikaistus vuodelta 2014. Aikaistettu indeksikorotus lisää toimeentulotuen kustannuksia v. 2013 9 milj. euroa, josta puolet on valtion tukea.

Valtionavustuksena kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin esitetään 14,5 milj. euroa (17,5 milj. euroa v. 2012). Määrärahaa vähennetään asteittain siten, että vähennys on 5 milj. euroa v. 2015. Valtionavustuksella tuettavien hankkeiden painoalueet on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (Kaste II) vuosille 2012—2015.

Valtion korvausta terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin lisätään 0,9 milj. euroa v. 2013 ja tämän jälkeen 1,1 milj. euroa vuodessa. Lisäys kohdennetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille hammaslääkärien peruskoulutukseen kuuluvaan hoitoharjoitteluun. Valtion korvausta terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan on käytettävissä 30 milj. euroa (35 milj. euroa v. 2012).

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään 1.1.2013 alkaen sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki sekä hoitoraha jäävät edelleen hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen siirto ei vaikuta kuntien peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaan, eikä yksittäisten kuntien valtionosuuteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan määrärahatasoa alentavat hallitusohjelmassa ja kehyspäätöksissä sovitut säästöt, jotka kohdistuvat mm. oppisopimuskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuuteen, vapaan sivistystyön rahoitukseen sekä teattereiden, orkestereiden ja museoiden rahoitukseen. Vuonna 2013 nämä säästöt ovat yhtensä 58 milj. euroa edellisvuodesta, mistä 42 milj. euroa on kuntien ja kuntayhtymien arvioitu osuus. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia v. 2013, mikä vähentää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 50 milj. eurolla. Määrärahataso alenee myös edellisellä vaalikaudella tehtyjen elvytysluontoisten opiskelijapaikkalisäysten päättymisen myötä.

Perusopetuksen laadun parantamista kuten ryhmäkokojen pienentämistä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistä ehdotetaan jatkettavaksi hallitusohjelman mukaisesti 7,3 milj. euron lisämäärärahalla. Uusiin oppilaitosten perustamishankkeisiin voidaan v. 2013 myöntää avustuksia 12 milj. eurolla.

Nuorten ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä työmarkkinoille tuetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen yhteistyössä. Kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan työ- tai koulutuspaikka tai aktiivitoimenpide viimeistään kolmen työttömyyskuukauden kuluessa. Nuorten yhteiskuntatakuun lisäksi ehdotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle v. 2013 27 milj. euroa toimenpiteisiin, joilla voidaan purkaa ilman koulutusta jääneiden nuorten varantoa (nuorten aikuisten osaamisohjelma). Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön esitetään tasokorotusta siten, että määrärahan taso nostetaan 21 milj. euroon v. 2013.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi toteutetaan vuosina 2012—2015 kuntakokeilu, jossa kunnan vastuuta pitkäaikaistyöttömien palvelussa lisätään. Tähän osoitetaan 20 milj. euroa vuodelle 2013. Samassa yhteydessä 62 kunnassa toteutetaan työllistymisbonuskokeilu, jossa pitkäaikaistyötön saa työllistymisen jälkeen pitää yhden kuukauden ajan työmarkkinatuen. Tätä kautta kannustimet työn vastaanottamiseksi kohenevat.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen valtion talousarviossa (ml. lisätalousarviot), milj. euroa, muutos 2012—20131)

  Menot Tulot Netto
       
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset      
VM, valtionosuusleikkaukset   -125 -125
VM, vanhuspalvelulain toimeenpano 50 27 -23
VM, omaishoidon tukipalvelut 32 10 -22
OKM, koulutuksen laadun kehittäminen 7 7 0
OKM, perustamishankkeet2) -20 -20 0
OKM, ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien ja harkinnanvaraisten avustusten vähentäminen -3 -3 0
OKM, ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkojen vähentäminen -19 -19 0
OKM, valtionrahoituksessa toteutettavat säästöt ammattikorkeakouluissa -32 -14 19
OKM, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa 13 5 -8
OKM, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano oppisopimuskoulutuksessa 9 4 -5
OKM, nuorten yhteiskuntatakuu ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta nuorisotyössä (määräaikainen lisäys päättyy) -5 -5 0
OKM, yhteiskuntatakuuseen liittyvä nuorten aikuisten osaamisohjelma ammatillisessa lisäkoulutuksessa 13 13 0
OKM, yhteiskuntatakuuseen liittyvä nuorten aikuisten osaamisohjelma oppisopimuskoulutuksessa 4 4 0
OKM, ammatillisen peruskoulutuksen toiminnan laajuuden muutos -10 -4 6
OKM, ammatillisen lisäkoulutuksen toiminnan laajuuden muutos -4 -3 1
OKM, oppisopimuskoulutuksen toiminnan laajuuden muutos -6 -6 0
OKM, nuorisotyön toiminnan laajuuden muutos 7 7 0
OKM, valtionosuusindeksin jäädytys   -50 -50
TEM, työllistämistuki kunnille ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikainen kokeilu 18 18 0
TEM, pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset 5 5 0
STM, valtionavustus kunnille vanhuspalvelulain toimeenpanoon 12 6 -6
STM, säästö kehittämishankkeissa -3 -3 0
STM, sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeiden määräaikaisen lisäyksen päättyminen -40 -20 20
STM, säästö EVO-tutkimuksessa -6 -6 0
STM, perustoimeentulotuen muutos (perusturvan korotus ja asumistuen tulorajojen korotus; aktiiviajan korotusosien säätäminen etuoikeutetuksi tuloksi; indeksitarkistuksen aikaistus 2013 alkuun; työmarkkinatuen tarveharkinnan rajaaminen; pitkäaikaistyöttömien asumistuen tarkistamisen lykkäyksen kokeiluluonteinen pidennys; pitkäaikaistyöttömien työllistymisbonuskokeilu) 0 1 0
Yhteensä 22 -170 -193
       
2. Verotuksen ja maksujen muutokset      
Veroperustemuutoksista aiheutuva valtionosuuskompensaatio n. 12 milj. euroa (työtulovähennyksen korotus -20 milj. euroa, perusvähennyksen korotus -9 milj. euroa, asuntolainojen korkovähennyksen rajaaminen 12 milj. euroa, kilometrikorvausten laskentatavan kehittäminen 6 milj. euroa, avainhenkilölain voimassaolon jatkaminen -0,5 milj. euroa)      
Yhteensä 0 0 0
       
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä 22 -170 -193

1) Valtion budjetilla on kuntatalouteen myös välillisiä vaikutuksia, joita ei ole huomioitu tässä taulukossa.

2) Sisältää sekä hallitusohjelman mukaisen säästön että määräaikaisten lisäysten alenemisen (vuodelle 2012 budjetoitu yhteensä 22 milj. euron kertaluonteiset lisäykset, kun taas vuodelle 2013 esitetään kertaluonteista 7 milj. euron lisäystä)