Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 531 430 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 531 500 000 euroa. Kun tästä arvioidaan tuloutettavan talousarvion ulkopuoliseen maatalouden interventiorahastoon 70 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 531 430 000 euroa.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  milj. euroa vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 519,400 30.20.41
EU-yksityisen varastoinnin tuki 1,200 30.20.41
Koulujakelujärjestelmä 5,430 30.20.46
Tuottajaorganisaatiot 3,000 30.20.46
Mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen edistäminen (ent. hunajantuotanto) 0,200 30.20.46
Menekinedistäminen 2,200 30.20.46
Yhteensä 531,430  
Maatalouden interventiorahastoon 0,070 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 531,500  

2023 talousarvio 531 430 000
2022 talousarvio 529 530 000
2021 tilinpäätös 524 026 832

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 531 430 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 340 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja maaseuturahaston elpymisvälineestä maksetut välimaksut, joilla korvataan ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa sekä Suomen CAP-suunnitelmassa 2023—2027 valtion talousarvion momenteilta 30.10.40, 30.10.43, 30.10.64, 30.20.43 ja 30.20.44 maaseuturahaston ja maaseuturahaston elpymisvälineen rahoitusosuuksina maksetut menot.


2023 talousarvio 340 000 000
2022 talousarvio 370 000 000
2021 tilinpäätös 425 021 914

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 340 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) 2021—2027 ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) 2014—2020 arvioidaan tuloutuvan tuloja yhteensä 9 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2023 talousarvio 9 000 000
2022 talousarvio 10 000 000
2021 tilinpäätös 10 240 565

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

04. EU:lta saatavat muut tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 410 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle tuloutuvat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin liittyvät tulot. Tuloarvioon ei sisälly momentille 30.20.01 nettobudjetoitua kasvintuhoojien kartoitusohjelmien rahoitusta. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

  euroa momentti
     
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/690, josta 410 000  
— TSE-, AI-, ASF-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelma 300 000 30.20.01
— Rabies-ohjelma 110 000 30.20.20

Momentille tuloutuvat eläintautien osalta EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, ASF- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien, rabies-ohjelman tukemisesta sekä kasvintuhoojien hävittämisestä aiheutuvista toimenpiteistä EU:lta saatavat tulot.


2023 talousarvio 410 000
2022 talousarvio 340 000
2021 tilinpäätös 287 479

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 410 000 euroa.

20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 29 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Veikkaus Oy:n tuotoista kohdennetaan 4 % hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuloja vastaavasti määrärahaa käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (mom. 30.10.54).


2023 talousarvio 29 000 000
2022 talousarvio 27 752 000
2021 tilinpäätös 26 727 073

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 29 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 800 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2023 talousarvio 2 800 000
2022 talousarvio 3 100 000
2021 tilinpäätös 2 860 589

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 800 000 euroa.

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) sekä siihen liittyvien valtioneuvoston asetusten (195/2017 ja 196/2017) mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2022 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2023 talousarvio 50 000
2022 talousarvio 620 000
2021 tilinpäätös 32 160

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 euroa.

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 760 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vuonna 2023 arvioidaan hirvien pyyntilupamaksuja tuloutuvan 3,860 milj. euroa ja valkohäntäpeurojen pyyntilupamaksutuloja 0,900 milj. euroa. Tuloja vastaavasti määrärahaa osoitetaan riistavahinkolain (105/2009) mukaisiin menoihin 4,760 milj. euroa momentilla 30.40.41.


2023 talousarvio 4 760 000
2022 talousarvio 4 760 000
2021 tilinpäätös 5 040 574

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 760 000 euroa.

44. Kalastonhoitomaksut

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 175 000 euroa.

Selvitysosa:Vuonna 2023 kalastonhoitomaksuja arvioidaan kertyvän 10 175 000 euroa. Arvio perustuu vuoden 2021 valtion tilinpäätöksen mukaisiin kalastonhoitomaksujen kertymään sekä kalastuslain 79 §:n mukaiseen indeksitarkistukseen.


2023 talousarvio 10 175 000
2022 talousarvio 10 425 000
2021 tilinpäätös 9 743 994

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 175 000 euroa.

45. Riistanhoitomaksut

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 13 059 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) muuttamisesta. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 43 euroa ja alle 18-vuotiailta 22 euroa. Arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2023 on noin 308 329, josta alle 18-vuotiaiden määrä on noin 9 461. Arvioitu kertymä on 13 059 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2023 talousarvio 13 059 000
2022 talousarvio 11 798 000
2021 tilinpäätös 11 786 901

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 13 059 000 euroa.

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot ja takaisinperinnät, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina tai ei voida hyvittää menomomentille.


2023 talousarvio 4 000 000
2022 talousarvio 4 000 000
2021 tilinpäätös 5 417 980

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.