Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 58 822 000 euroa.


2023 talousarvio 58 822 000
2022 talousarvio 127 069 000
2021 tilinpäätös 133 622 932

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 58 822 000 euroa.

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 197 000 euroa.


2023 talousarvio 23 197 000
2022 talousarvio 24 453 000
2021 tilinpäätös 25 714 379

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 197 000 euroa.

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 13 255 000 euroa.


2023 talousarvio 13 255 000
2022 talousarvio 13 973 000
2021 tilinpäätös 14 693 931

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 13 255 000 euroa.

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 11 540 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2023 talousarvio 11 540 000
2022 talousarvio 13 842 000
2021 tilinpäätös 10 942 463

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 11 540 000 euroa.

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 118 119 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vuonna 2023 on 40 % julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvaan valtion palvelukseen perustuvista eläkkeistä ja muista valtion eläketurvan rahoituksen piiriin kuuluvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2023 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2864).


2023 talousarvio 2 118 119 000
2022 talousarvio 1 997 618 000
2021 tilinpäätös 1 940 950 705

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 125 515 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 7 396 000 euroa talousarvioesityksen 2 118 119 000 euroon nähden aiheutuu indeksitarkistuksen vaikutuksesta.


2023 talousarvio 2 125 515 000
2022 IV lisätalousarvio -12 000 000
2022 talousarvio 1 997 618 000
2021 tilinpäätös 1 940 950 705

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 125 515 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 322 540 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena julkisten alojen eläkelain (81/2016) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63. Tuloarvion ja vastaavan määrärahan ero johtuu vuodelle 2023 tuloutuvasta valtion ja kuntien välisen korvausliikenteen kertasuorituksesta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2023 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2864).


2023 talousarvio 322 540 000
2022 talousarvio 291 139 000
2021 tilinpäätös 265 133 934

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 324 471 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 322 540 000 euroon nähden on 1 931 000 euroa, mistä 1 106 000 euroa aiheutuu indeksitarkistuksen vaikutuksesta ja 825 000 euroa valtion ja Kevan välisen korvausliikenteen kertasuorittamisesta aiheutuvan arvion tarkentumisesta.


2023 talousarvio 324 471 000
2022 talousarvio 291 139 000
2021 tilinpäätös 265 133 934

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 324 471 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu eläkkeiden lukumäärän ennakoitua suuremmasta kasvusta vuoden 2022 lopussa.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.


2023 II lisätalousarvio 6 000 000
2023 talousarvio 324 471 000
2022 tilinpäätös 283 681 961
2021 tilinpäätös 265 133 934

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 6 000 000 euroa.

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 19 670 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 17 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 000 000
Vanhat liikelaitokset 20 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 350 000
Liikennevahingot 1 300 000
Yhteensä 19 670 000

2023 talousarvio 19 670 000
2022 talousarvio 19 135 000
2021 tilinpäätös 21 471 150

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 19 670 000 euroa.

60. Työturvallisuusmaksu

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 980 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2023 talousarvio 980 000
2022 talousarvio 940 000
2021 tilinpäätös 960 785

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 980 000 euroa.

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (EU/Euratom 2020/2053) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.


2023 talousarvio 50 000 000
2022 talousarvio 47 900 000
2021 tilinpäätös 48 141 464

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 000 euroa.

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2023 talousarvio 1 000 000
2022 talousarvio 1 800 000
2021 tilinpäätös 467 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa.

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 25 200 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016)

5) korvaus eräistä karttuneista eläkeosista: laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (644/2003)

6) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 2 500 000
Valtionperinnöt 8 000 000
Saadut maksut myönnetyistä takauksista 11 700 000
Eläkkeiden palautukset 400 000
Korvaus eräistä karttuneista eläkeosista 1 180 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot 100 000
Muut tulot 1 320 000
Yhteensä 25 200 000

2023 talousarvio 25 200 000
2022 II lisätalousarvio 55 000 000
2022 talousarvio 30 000 000
2021 tilinpäätös 39 099 320

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 500 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 6 700 000 euroa talousarvioesityksen 25 200 000 euroon nähden aiheutuu myönnetyistä takauksista saatujen maksujen alenemisesta.


2023 talousarvio 18 500 000
2022 II lisätalousarvio 55 000 000
2022 talousarvio 30 000 000
2021 tilinpäätös 39 099 320

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 500 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.