Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
23. Valtioneuvoston kanslia 50 0 0 50
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 50 50
24. Ulkoministeriön hallinnonala 14 484 0 1 544 16 028
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 1 005 1 005
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 13 479 1 544 15 023
25. Oikeusministeriön hallinnonala 163 666 0 2 000 165 666
10. Tuomioistuintulot 44 860 44 860
14. Oikeusapumaksutulot 3 911 3 911
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 30 144 30 144
20. Ulosottomaksut 82 000 2 000 84 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista 1 1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 98 711 0 0 98 711
98. EU:lta saatavat tulot 96 611 96 611
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 2 100 2 100
27. Puolustusministeriön hallinnonala 6 737 0 23 567 30 304
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 6 719 23 567 30 286
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 646 950 0 6 000 2 652 950
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 58 822 58 822
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 23 197 23 197
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 13 255 13 255
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 540 11 540
50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 125 515 2 125 515
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 324 471 6 000 330 471
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 670 19 670
60. Työturvallisuusmaksu 980 980
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 50 000 50 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 000 1 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 500 18 500
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 423 550 5 000 0 428 550
70. Opintotukitoiminnan tulot 33 300 33 300
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 386 250 5 000 391 250
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 944 684 0 0 944 684
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 531 430 531 430
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 340 000 340 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 9 000 9 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 410 410
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 29 000 29 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 800 2 800
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 50 50
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 760 4 760
44. Kalastonhoitomaksut 10 175 10 175
45. Riistanhoitomaksut 13 059 13 059
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 4 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 350 904 15 828 19 082
10. Hallinnonalan virastojen tulot 1 500 904 15 828 18 232
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 819 974 33 100 135 075 988 149
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 744 75 3 819
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 33 230 33 230
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 257 000 257 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 526 000 33 100 135 000 694 100
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 537 840 0 7 400 545 240
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 2 690 2 690
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 100
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 361 750 361 750
98. Valtionapujen palautukset 163 200 163 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 10 100 7 400 17 500
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 1 514 0 0 1 514
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 150 150
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 400 400
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 964 964
39. Muut sekalaiset tulot 907 000 0 241 000 1 148 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 130 000 130 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 79 000 79 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 300 000 400 000 700 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 7 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 391 000 -159 000 232 000
  Yhteensä 6 567 510 39 004 432 414 7 038 928