Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta sekä sotilaallisen maanpuolustuksen ohjauksesta. Puolustuspolitiikan valmistelun ja toimeenpanon lisäksi puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja muista toimintaedellytyksistä, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta ja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta.

Toiminnan painopisteenä on puolustusvoimien uudistaminen siten, että 2020-luvun puolustuskyvyn vaatimuksia vastaavat puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenteet ja toimintatavat ovat täysimääräisesti käytössä vuoden 2016 alusta lukien.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka
 • — Ohjataan valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten toteuttamista ja puolustuskyvyn pitkäjänteistä kehittämistä.
 • — Syvennetään ja monipuolistetaan monikansallista, alueellista ja kahdenvälistä puolustusyhteistyötä.
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
 • — Ohjataan hallitusohjelman linjausten toimeenpanoa puolustushallinnossa.
 • — Edistetään puolustuskyvyn kehittämistä ja huoltovarmuutta kansainvälisellä yhteistoiminnalla erityisesti EU:n, Naton ja pohjoismaiden kanssa.
 • — Kehitetään kriisinhallintatehtävissä palvelevien ja palvelleiden henkilöiden tukea ja tapaturmaetuuksia poikkihallinnollisessa yhteistoiminnassa asianomaisten viranomaistahojen kanssa Kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman mukaisesti.
 • — Priorisoidaan työyhteisöissä kolmea osa-aluetta: (1) osaamisen kehittämistä ja uudistumista, (2) henkistä, fyysistä, eettistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä (3) johtamisen, osallistumisen ja esimiestyön kehittämistä.
 • — Selvitetään puolustusministeriön työilmapiirikyselyssä olevien tasa-arvoa koskevien tulosten tilanne ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi.
 • — Kehitetään tilahallintaa kokonaistarkastelusta tehtävien linjausten mukaisesti.
 • — Toimeenpannaan toimet, joilla saatetaan ministeriön luokiteltujen asiakirjojen käsittely vastaamaan tietoturvallisuusasetuksen (681/2010) 4. luvussa säädettyjä vaatimuksia.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Kokonaisturvallisuutta yhteensovitetaan ja kehitetään yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti.
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • — Kehitetään kyberturvallisuutta kansainvälisessä toimintaympäristössä.
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
 • — Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, puolustusvoimauudistus ja tilahallinnan kokonaistarkastelusta tehtävät linjaukset.
 • — Puolustusvoimauudistukseen, erityisesti puolustusvoimien logistiikkajärjestelmään sopeutettua rakennuslaitoksen henkilöstöjärjestelmää kehitetään muutosjohtamisen menetttelytapojen mukaisesti siten, että kustannustehokkuus toteutuu ja henkilöstön osaaaminen, toimintakyky ja työhyvinvointi varmistetaan.
 • — Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön räjähdevarastoinnin kehittämispäätöksestä (FI.PLM.2013-4162) aiheutuvat puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat rakentamis- yms. toimenpiteet.
 • — Puolustushallinnon rakennuslaitos on mukana kehittämässä ja käyttöön ottamassa valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluja ja siirtää toimialariippumattomat ICT-tehtävät valtionhallinnon yhteiseen palvelukeskukseen.
 • — Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön, puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat kiinteistö- ja ympäristöpalvelut (ml. investoinnit, ylläpito, kunnossapito, ympäristönsuojelu) kustannustehokkaasti huomioiden kevään 2014 kehyspäätöksen säästövelvoitteet.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Rakennuslaitoksen sopimushallinnalla, turvallisuusjärjestelyillä ja koulutuksella varmistetaan rakennuslaitoksen ja alihankkijoiden palvelutuotanto häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • — Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 19 817 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 3 645 4 031 1 834
Sotilaallinen maanpuolustus 1 134 315 597
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1 316 992 1 219
Sotilaallinen kriisinhallinta 355 164 224
Ohjaustoiminnot 11 505 5 009 6 298
Tukitoiminnot   10 188 10 576
Yhteensä 17 955 20 699 20 748
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet tulosalueittain      
Puolustuspolitiikka 31 30 16
Sotilaallinen maanpuolustus 10 4 5
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 16 6 9
Sotilaallinen kriisinhallinta 5 2 3
Ohjaustoiminnot 87 48 45
Tukitoiminnot   57 68
Yhteensä 149 147 146

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2013 osalta tukitoiminnot on vyörytetty tulosalueille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,62 3,5 3,6
— naiset 3,42    
— miehet 3,77    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.02 -75
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) 38
Palkkaliukumasäästö -47
Palkkausten tarkistukset 62
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -235
Toimintamenojen tuottavuussäästö -101
Vuokramenojen indeksikorotus 20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -28
Yhteensä -366

2015 talousarvio 19 817 000
2014 talousarvio 20 183 000
2013 tilinpäätös 20 145 000

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä kertyneitä säästöjä 75-prosenttisesti vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 560
Yhteensä 560

2015 talousarvio 2 875 000
2014 talousarvio 2 315 000
2013 tilinpäätös 1 755 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 335 737 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuudesta aiheutuva muutos 3 800
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -2 045
Tasomuutos -3 694
Yhteensä -1 939

2015 talousarvio 335 737 000
2014 talousarvio 337 676 000
2013 tilinpäätös 324 265 014