Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Pääluokka 29

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet ja ammatillisen koulutuksen rahoitus budjetoidaan myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:

Hallinnonalan toimintaympäristö

Globalisaatio, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos, tieteen, teknologian ja talouden kehitys, työn murros, väestönmuutos, yhteiskunnallisen osallistumisen muutokset sekä eriarvoistuminen vaikuttavat nopeasti yhteiskuntaan. Talouden ja työmarkkinoiden rakennemuutos, ikäsidonnaisten menojen kasvaminen ja julkisen talouden tasapainotavoite asettavat hallinnonalan toiminnalle reunaehdot. Väestönmuutos ja sen alueellinen eriytyminen aiheuttavat merkittäviä muutospaineita julkisten palveluiden järjestämiselle. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toiminnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa muutosten suuntaan ja luoda edellytykset myönteiselle kehitykselle.

Suomalaisten koulutus- ja osaamistaso on kansainvälisesti vertaillen edelleen korkea, mutta kehityksessä on huolestuttavia merkkejä. Nuorten aikuisten koulutustaso on jäänyt kehittyneiden maiden keskitason alapuolelle, väestön koulutustason nousu on pysähtymässä ja inhimillisen pääoman ennakoidaan kääntyvän laskuun. Nuorten oppimistulokset ovat laskeneet ja Suomen tiede on jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan. Oppimistulosten heikentyessä myös taustaan liittyvät erot tuloksissa ovat kasvaneet, eikä lasten ja nuorten hyvinvointi ole kaikilta osin kehittynyt suotuisasti. Työuran aikainen jatkuva oppiminen ei toteudu lisääntyviä tarpeita vastaavasti eikä kohdennu tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus ja liikkumattomuudesta aiheutuvat yhteiskunnalliset kustannukset heikentävät yksilöiden ja yhteiskunnan toimintakykyä. Epävarmuutta lisäävät poliittisen osallistumisen eriytyminen sekä yleinen asenteiden jyrkkeneminen. Vihapuhe ja erilaiset vaihtoehtoiset totuudet uhkaavat demokratiaa ja luottamusta.

Työllisyyden ja talouden kehitys on epävarmaa ja koulutetun työvoiman saatavuus vaikeuttaa yritystoimintaa sekä julkisten palvelujen tuotantoa. Kansalaisten hyvinvointiin kohdistuu uhkia ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus on kasvanut myös koulutuskentällä. Koronapandemian kaikki vaikutukset eivät ole vielä näkyvissä, mutta sen aikana kasvatuksen ja koulutuksen poikkeusjärjestelyt ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin ja syntynyt oppimisvaje on korjattava. Pandemian aikaiset rajoitukset ovat heikentäneet kulttuurin ja luovien alojen, liikunnan ja nuorisotyön toimintaedellytyksiä. Toisaalta ajankohtaiset kriisit tuovat mahdollisuuden ja välttämättömyyden tarkastella uudella tavalla hallinnonalan toimien ja käytäntöjen toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala vahvistaa ja uudistaa yhteiskunnan sivistysperustaa ja rakentaa edellytykset osallisuuden vahvistumiselle kestävään kasvuun perustuvassa yhteiskunnassa. Taloudellinen kasvu perustuu ensisijaisesti teknologisen kehityksen ja osaamisen tuomalle tuotavuuskasvulle. Varhaiskasvatusta, koulutusta ja jatkuvaa oppimista edistävillä toimilla tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta, korkeaa työllisyyttä ja tuottavuuskasvua. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa vahvistamalla tuetaan teknologista kehitystä, tuottavuutta ja talouden rakennemuutosta. Luovat alat ja aineettomat sisällöt tukevat hyvinvointia ja kestävää kasvua. Tieteellinen tieto rakentaa sivistystä ja maailmankuvaa, tuottaa vaurautta ja hyvinvointia sekä toimii päätöksenteon perustana ja käytäntöjen kehittäjänä.

Tieto, osaaminen ja luovuus ovat olennaisia myös kansakunnan henkiselle kriisinkestävyydelle. Koulutus, kulttuuri ja sivistys rakentavat ihmisten välistä luottamusta ja kunnioitusta sekä kriittistä ajattelua. Väestön osaamistason nostaminen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden sekä tasa-arvon vahvistaminen edellyttävät hallinnonalan toimijoiden yhteistyötä ja hallinnonalarajat ylittävää politiikkaa. Kaiken toiminnan lähtökohtia ovat yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja globaaliin vastuuseen sitoutuminen.

Hallituskaudella keskeisiä tavoitteita ovat koulutustason ja koko väestön osaamistason nostaminen, oppijoiden hyvinvoinnin parantaminen ja osaamiserojen kaventaminen. Tasa-arvoistavalla koulutuksella vahvistetaan myös yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä nuorilla on aiempaa paremmat edellytykset jatko-opinnoissa, työssä ja elämässä pärjäämiseksi. Suomesta luodaan kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida. Luovien alojen työpaikkoja lisätään ja kulttuuripalvelujen saavutettavuutta parannetaan. Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvattava, syrjäytymistä on vähennettävä ja osallisuutta vahvistettava. Liikunnallista aktiivisuutta tulee lisätä. Näillä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tavoitteilla ja toimilla on keskeinen merkitys myös henkisen hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden edistämisessä.

Tavoitteellisesti toimimalla Suomella on kaikki edellytykset säilyttää paikkansa maailman arvostetuimpien sivistys- ja hyvinvointivaltioiden joukossa. Osaamista, luovuutta, yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, tasa-arvoa ja luottamusta ylläpitävien instituutioiden ja politiikkojen merkitys kasvaa, ja niillä vahvistetaan yhteiskuntaa nykyisten ja tulevien haasteiden varalle.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
  • — Varhaiskasvatus, koulutus, tiede, taide ja kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö uudistavat yhteiskuntaa ja vahvistavat sen sivistysperustaa
  • — Yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus, luottamus, avoimuus ja vakaus lisääntyvät
  • — Koko väestön koulutus- ja osaamistaso nousee edistäen talouden uudistumista, työllisyyttä ja hyvinvointia
  • — Tieteen taso ja vaikuttavuus paranevat ja tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan edellytykset vahvistuvat
  • — Taidetta ja kulttuuria tehdään, tuotetaan ja hyödynnetään monipuolisesti sekä huolehditaan monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä
  • — Aktiivinen kansalaisuus ja liikkuva elämäntapa vahvistuvat.
Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvoon liittyviä tavoitteita edistetään osana toisen asteen koulutuksen kehittämistoimia, joilla tuetaan oppivelvollisuuden laajentamisen ja jatkuvan oppimisen uudistusten tavoitteiden toteutumista. Uudistusten keskeisinä tavoitteina on turvata yksilöiden ja alueiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koulutuspalvelujen saatavuudessa. Näitä tavoitteita edistetään myös lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman toimeenpanossa, korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmatyössä sekä tiedepolitiikan tutkimushankkeiden painotuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt korkeakoulujen henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistävän hankkeen, jonka tarkoituksena on tuottaa ehdotuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi sekä kansallisiksi politiikkatoimiksi, joilla voidaan vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suomalaisissa korkeakouluissa.

Kulttuurin ja taiteen sekä liikunnan ja nuorisotyön toimialalla mm. taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, koululaisten harrastustoiminnan laajentaminen, liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano ja nuorten työpajatoiminnan laajentaminen edistävät osaltaan sukupuolten tasa-arvon edistämisen tavoitteita. Lisäksi Suomen elokuvasäätiö edistää naisten työllistymistä elokuva-alalla, alan toimijoina ja säätiön tuenhakijoina.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja hallituksen tasa-arvopolitiikan toteutumista edistetään vakiinnuttamalla sukupuolinäkökulman huomioivat hallinto- ja toimintatavat asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Sukupuolivaikutusten arviointi sisällytetään osaksi säädösvalmisteluprosesseja. Hallinnonalan tulosohjaukseen sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun sisällytetään toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta. Valtionavustusten haku- ja myöntöprosesseissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja hallinnonalan toimintojen sukupuolivaikutuksia seurataan tilastoinnin ja tutkimusten avulla.

Eräitä toimialan tunnuslukuja sukupuolen mukaan

  2019 2020 2021
  lkm miehet naiset lkm miehet naiset lkm miehet naiset
                   
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet 71 778 45 % 55 % 65 208 45 % 55 % 68 004 45 % 55 %
Ylioppilastutkinnon suorittaneet 29 078 42 % 58 % 29 370 42 % 58 % 29 811 41 % 59 %
Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot 27 645 39 % 61 % 28 239 39 % 61 % 28 572 38 % 62 %
Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 31 266 42 % 58 % 35 445 41 % 59 % 31 029 40 % 60 %
Vapaan sivistystyön koulutukseen osallistuneet (tuhatta henkilöä) 1 565 27 % 73 % 1 244 27 % 73 % - - -
Valtion taiteilija-apurahat 304 44 % 56 % 289 43 % 57 % 298 39 % 61 %
Valtion ylimääräiset taiteilijaeläkkeet 58 59 % 41 % 61 52 % 48 % 63 62 % 38 %
Etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret (15—28 -vuotiaat) 20 924 57 % 43 % 20 237 58 % 42 % 20 339 57 % 43 %
Nuorten työpajatoiminta (alle 29-vuotiaat) 14 424 57 % 43 % 12 456 58 % 42 % 11 849 57 % 43 %
Urheilija-apurahapäätökset 368 49 % 51 % 362 48 % 52 % 242 48 % 52 %
Kestävä kehitys

Sivistyksen ja osaamisen vahvistaminen ovat edellytyksiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle. Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää koulutus-, tutkimus-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapolitiikan keinoin kestävää kehitystä. Se tarkoittaa mm. sivistyksellisten oikeuksien yhdenvertaista toteutumista, korkealaatuista varhaiskasvatusta, osaamisen ja koulutustason nostoa, jatkuvaa oppimista, tiedon saatavuutta, kulttuurisia oikeuksia sekä hyvinvointia ja osallisuutta. Nämä tekijät mahdollistavat kulttuurisen muutoksen kohti kokonaisvaltaista kestävää kehitystä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjauksilla ohjataan hallinnonalan toimintaa kestävälle pohjalle mm. ottamalla huomioon hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä toimialojen ohjauksessa kestävän kehityksen ja Agenda2030:een pohjautuvan Suomen kestävän kehityksen toimikunnan strategian 2022—2030 tavoitteet sekä seuraamalla ja arvioimalla näiden tavoitteiden toteutumista.

Opetussuunnitelmissa painotetaan kestävän kehityksen arvopohjaa ja osaamista. T&K-tiekartta viitoittaa reitin osaamiseen, sivistykseen, tutkimukseen ja innovaatioihin perustuvaan kestävään kasvuun ja hyvinvointiin.

Korkeakoulut ovat ministeriön kanssa vuosille 2021—2024 solmituissa sopimuksissa sitoutuneet sisällyttämään kestävän kehityksen opintoja koulutusohjelmiinsa sekä kehittävät toimintojen hiilijalanjäljen seurantaa ja pyrkivät aktiivisilla toimenpiteillä korkeakoulukampusten ja toimintojen hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Suomen Akatemia edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista rahoittamissaan hankkeissa osana vastuullisen tutkimuksen toimintatapoja.

Ministeriö edistää kulttuuri- ja liikuntapalvelujen ja -tapahtumien vastuullista tuottamista ja kuluttamista sekä paikallista kulttuuria tukevaa, kestävää kulttuurimatkailua. Uuden kulttuuriperintöstrategian toimilla edistetään kulttuuriperinnön suojelemista, vaalimista ja kestävää käyttöä. Kestävien elinympäristöjen kehittäminen on uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman pääsisältöä. Kestävän kulttuurimatkailun kehittämistä tukee uusi kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää valtionavustusta saavilta järjestöiltä kestävän kehityksen tavoitteiden ottamista huomioon toiminnassaan. Liikuntapaikkojen rakentamisessa edistetään energiatehokkuuden, kiertotalouden ja muiden kestävyyden periaatteiden käyttöönottoa. Kestävä kehitys sisältyy nuorisolain arvolähtökohtiin ja siten sen edistäminen on yhtenä nuorisotyön valtionrahoituksen perusteena. Muun muassa etsivä nuorisotyö auttaa nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan.

Osana valtionhallintoa ministeriö kehittää edelleen vastuullisuusraportointiaan.

Kirkollisasiat

Tavoitteena on turvata toimintaedellytykset evankelisluterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle sekä muille uskonnollisille yhdyskunnille, edistää mahdollisuuksia uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen sekä muilla tavoin edistää uskonnonvapauden toteutumista. Hautaustoimen yleisessä järjestämisessä lähtökohtana on uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden sekä arvokkuuden ja kunnioittavuuden toteutuminen.

Valtionosuusmäärärahat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (1 000 euroa)

Mom. Toimintamuoto 2021
TP
2022
TA
2023
TAE
2022/2023
muutos
           
29.01.30 Lasten ja nuorten harrastustoiminta 14 500 14 500 14 500 -
29.10.30 Esi- ja perusopetus ja varhaiskasvatus1) 490 713 488 609 666 777 178 168
29.10.31 Vapaa sivistystyö 169 770 173 241 182 081 8 840
29.20.30 Ammatillinen koulutus 987 512 1 015 393 1 032 841 17 448
29.20.35 Lukiokoulutus 200 515 240 403 277 906 37 503
29.80.30 Kirjastot 5 811 4 894 4 000 -894
29.80.31 ja 52 Museot ja esittävä taide 129 197 147 495 153 808 6 313
29.80.34 Taiteen perusopetus 97 228 90 522 94 387 3 865
29.90.50 ja 52 Liikunnan koulutuskeskukset2) 18 805 17 783 18 379 596
29.90.52 Kuntien liikuntatoimi 19 586 19 616 19 666 50
29.91.51 ja 52 Kuntien nuorisotyö 7 821 7 748 7 690 -58
Yhteensä   2 141 458 2 220 204 2 472 035 251 831

1) Vuodesta 2021 lukien valtionosuudet ja -avustukset lukiokoulutukseen rahoitetaan momentilta 29.20.35 ja taiteen perusopetukseen momentilta 29.80.34.

2) Sisältää valtakunnalliset ja alueelliset liikunnan koulutuskeskukset.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukainen kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin vuonna 2023 on 54,82 % lisättynä 16,39 eurolla kunnan asukasta kohti ammattikorkeakoulujen rahoituksesta poistamisen johdosta. Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saadaan, kun em. lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3461. Kuntien rahoitusosuus on kuitenkin enintään vuoden 2017 tasossa. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, jonka mukaan valtion ja kuntien välistä kustannustenjaon sekä kustannustason tarkistusta ei tehdä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla vuonna 2023 koronapandemian ja siihen liittyvien toiminnan rajoitusten vuoksi.

Rahapelitoiminnan tuotto

Veikkaus Oy:n varsinainen tuottoarvio urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämisen osalta on 384,25 milj. euroa. Varsinaisen tuottoarvion lisäksi jakamattomia voittovaroja tuloutetaan 2 milj. euroa ja tuoton alenemaa on kompensoitu yhteensä 29,05 milj. eurolla, jolloin rahapelitoiminnan voittovaroja on käytettävissä yhteensä 415,3 milj. euroa. Tuottoarvio on kohdennettu edunsaajille arpajaislain (1047/2001) 17 a §:n mukaisesti. Tuottoarvioon sisältyy arpajaisveron alentamisen arvioitu vaikutus, 42,4 milj. euroa. Lisäksi tuottoarvion alenemista on kompensoitu yhteensä 118,3 milj. euron lisäyksillä budjettimomenteille.

Rahapelitoiminnan voittovarat1) ja samoihin tarkoituksiin myönnetyt muut määrärahat, milj. euroa

  2016
TP
2017
TP
2018
TP
2019
TP
2020
TP
2021
TP
2022
TA
2023
TAE
                 
Tiede 424,9 432,7 453,1 463,0 504,0 485,2 562,8 535,6
— voittovarat 103,2 104,4 106,2 107,3 71,3 72,0 71,5 74,7
— budj.varat2) 321,7 328,3 346,9 355,7 432,7 413,2 491,3 460,9
                 
Taide 458,6 460,8 460,3 452,6 582,7 743,6 612,5 597,4
— voittovarat 233,3 233,4 238,8 247,0 182,3 181,1 159,6 179,8
— budj.varat 225,4 227,4 221,4 205,5 400,4 562,4 452,9 417,6
                 
Liikunta 154,9 178,6 171,8 159,3 190,7 217,3 153,2 153,7
— voittovarat 147,1 166,2 163,3 154,0 100,2 102,2 102,1 115,4
— budj.varat 7,8 12,3 8,5 5,3 90,5 115,2 51,0 38,3
                 
Nuoriso 73,1 76,8 75,0 78,0 95,3 81,8 81,4 77,3
— voittovarat 52,7 52,6 53,3 55,0 36,3 36,3 36,8 41,5
— budj.varat 20,4 24,2 21,7 23,1 59,0 45,5 44,7 35,8
Voittovarat yhteensä 536,3 556,7 561,6 563,3 390,1 391,6 370,0 411,43)

1) Rahapelitoiminnan voittovarat ovat vuoteen 2017 saakka veikkausvoittovaroja.

2) Määrärahoihin ei sisälly yliopistojen valtionrahoituksen mom. 29.40.50 määrärahat.

3) Vuoden 2023 voittovaroihin on sisällytetty tuoton aleneman kompensaatio, 29,1 milj. euroa ja niistä on vähennetty momentille 29.40.51 siirretty tieteen määrärahojen osuus, 3,9 milj. euroa.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
29.40 Korkeakouluopetus ja tutkimus    
  — Suomen Akatemian tutkimushankevaltuus 390,5 427,5
29.40.54 Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)    
  — tutkimushankevaltuus 55,6 55,6
29.80.75 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)    
  — perusparannus- ja pienhankevaltuus 1,0 1,0

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2021—2023

    v. 2021
tilinpäätös
1000 €
v. 2022
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2023
esitys
1000 €
 
Muutos 2022—2023
    1000 € %
 
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 318 357 295 700 328 131 32 431 11
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 114 18 574 22 012 3 438 19
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 65 471 64 026 62 076 -1 950 -3
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 222 5 058 9 598 4 540 90
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 49 100 14 450 39 820 25 370 176
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 3 161 2 611 2 516 -95 -4
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 31 237 34 000 34 000 0
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 14 500 14 500 14 500 0
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 577 1 597 1 547 -50 -3
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 4 743 3 772 3 807 35 1
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha) 116 984 118 856 122 661 3 805 3
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 210 16 010 13 348 -2 662 -17
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 037 2 246 2 246 0
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö 868 007 885 912 921 992 36 080 4
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 260 42 514 40 066 -2 448 -6
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 156 545 172 635 25 305 -147 330 -85
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 490 713 488 609 666 777 178 168 36
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 169 770 173 241 182 081 8 840 5
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 8 718 8 913 7 763 -1 150 -13
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 1 230 286 1 287 711 1 332 660 44 949 3
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 453 8 455 8 617 162 2
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 33 806 23 460 13 296 -10 164 -43
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 987 512 1 015 393 1 032 841 17 448 2
35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 200 515 240 403 277 906 37 503 16
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 307 844 3 454 556 3 522 422 67 866 2
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 970 11 975 11 935 -40 0
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 935 19 548 19 658 110 1
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 431 4 547 4 459 -88 -2
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 682 1 679 2 181 502 30
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 31 789 29 944 39 746 9 802 33
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 893 903 1 875 165 1 992 888 117 723 6
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 307 774 375 896 345 566 -30 330 -8
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 71 998 71 501 74 715 3 214 4
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 47 132 55 631 55 631 0
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 896 993 919 696 954 190 34 494 4
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 20 237 21 974 21 453 -521 -2
(89.) Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 67 000 -67 000 -100
70. Opintotuki 629 698 703 111 757 108 53 997 8
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 647 647 644 -3 0
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 118 465 132 200 132 600 400 0
53. Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu (siirtomääräraha 3 v) 6 000 6 000 0
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 456 086 476 800 515 200 38 400 8
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 15 984 35 564 35 564 0
59. Koulumatkatuki (arviomääräraha) 38 516 57 900 67 100 9 200 16
80. Taide ja kulttuuri 743 555 612 477 599 355 -13 122 -2
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 84 174 4 265 4 427 162 4
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 803 2 105 2 115 10 0
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 992 23 987 23 925 -62 0
05. Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 510 5 641 5 581 -60 -1
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 357 7 201 7 351 150 2
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 18 572 19 953 21 307 1 354 7
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 16 901 17 264 17 264 0
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 5 811 4 894 4 000 -894 -18
31. Valtionosuus ja -avustus esittävän taiteen ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 128 747 140 237 141 111 874 1
34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 97 228 90 522 94 387 3 865 4
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 263 252 252 0
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 26 648 26 648 26 648 0
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 90 008 53 640 18 790 -34 850 -65
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 16 964 16 978 17 256 278 2
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 181 109 159 551 179 753 20 202 13
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 23 182 24 961 26 160 1 199 5
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 950 2 100 2 200 100 5
(58.) Valtionrahoitus luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston pääomaan (siirtomääräraha 3 v) 7 500 -7 500 -100
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 989 839 739 -100 -12
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 12 347 3 899 4 049 150 4
89. Rahoitus Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle (siirtomääräraha 3 v) 2 000 2 000 0
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0 40 40 0
90. Liikuntatoimi 217 315 153 182 153 702 520 0
(30.) Avustukset Liikkuva -ohjelmiin (siirtomääräraha 3 v) 23 500 0
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 102 153 102 145 115 404 13 259 13
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille (arviomääräraha) 47 524 46 337 33 798 -12 539 -27
(54.) Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (siirtomääräraha 3 v) 37 937 0
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 200 4 700 4 500 -200 -4
91. Nuorisotyö 81 811 81 433 77 282 -4 151 -5
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 36 308 36 772 41 530 4 758 13
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 32 112 39 083 22 272 -16 811 -43
52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 13 391 5 578 13 480 7 902 142
Yhteensä 7 396 873 7 474 082 7 692 652 218 570 3
  Henkilötyövuosien kokonaismäärä 2 475 2 426 2 404