Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Pääluokka 26

SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka toimialaan kuuluu vastata:

 • — yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta
 • — maahanmuutosta, kansainvälisestä suojelusta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
 • — Suomen kansalaisuudesta
 • — pelastustoimesta
 • — hätäkeskustoiminnasta
 • — rajaturvallisuudesta ja meripelastustoimesta
 • — siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksista sekä
 • — aluehallinnon yhteisestä varautumisesta poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.

Hallitusohjelman tavoitteena on turvallinen oikeusvaltio Suomi, turvallisuuden tunteen vahvistuminen ja turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn varmistaminen. Toiminnan painopisteinä ovat sisäisen turvallisuuden strategisista ydintehtävistä huolehtiminen sekä keskeiset kansalaisille tarjottavat palvelut. Tavoitteiden saavuttaminen muuttuneessa turvallisuusympäristössä edellyttää hyvää ennakointi- ja analyysikykyä, yhteistä tilannekuvaa ja turvallisuusviranomaisten suorituskyvyn turvaamista.

Toimintaympäristön kuvaus

Sisäisen turvallisuuden ylläpito on valtion perustehtävä, johon kohdistuu vaatimuksia koko yhteiskunnan ja hallinnonalan eri toimijoiden taholta. Maamme hyvän turvallisuustason säilyttäminen edellyttää yhtä lailla yhteiskuntapoliittisia toimia kuin muutoksia yksilöiden ja organisaatioiden toimintatavoissa. Julkisten turvallisuuspalveluiden vaikuttavuuden ja laadun kannalta keskeistä on huomion kiinnittäminen eri tahojen yhteistyömahdollisuuksiin ja toimintatapojen uudistamiseen.

Sisäisen turvallisuuden toimintaympäristö on aiempaa monimutkaisempi ja siihen vaikuttavat myös maamme ulkopuoliset tekijät. Turvallisuusympäristön muutokset voivat olla erittäin nopeita. Ennakoinnilla voidaan tunnistaa mahdollisia tulevaisuuksia. Kestävän kehityksen ajattelun mukaisesti turvallinen ja vakaa yhteiskunta on edellytys sille, että jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja hyvään elämään, terveyteen, työ- ja toimintakykyyn, koulutukseen ja työllistymiseen. Kestävässä turvallisuusajattelussa pureudutaan ongelmien syihin jo ennen kuin seuraukset laajenevat turvallisuushaasteiksi.

Maahanmuutto on voimavarakysymys mm. väestön ikärakenteen, työllisyyden, talouskasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Aktiivinen työvoiman maahanmuuttopolitiikka on yksi keino huolehtia osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. Sotien, konfliktien, ilmastonmuutoksen, väestönkasvun ja katastrofien aiheuttaman muuttoliikkeen laajuus ja luonne ovat vaikeasti ennakoitavissa. Ministeriö toimii edelleen aktiivisesti EU-tasolla muuttoliikkeiden hallintaan liittyvissä asioissa.

Keskeinen sisäisen turvallisuuden haaste on laajeneva, monimuotoinen syrjäytyminen. Se lisää yhteiskunnallisten häiriöiden riskiä ja määrittelee suurelta osin turvallisuusviranomaisten tuottaman reaktiivisen palvelun tarpeen. Radikalisoituminen ja ääriliikkeiden voimistuminen voivat olla syrjäytymisen äärimmäisiä seurauksia. Viranomaisten ja oikeusjärjestelmän perusoikeus- ja ihmisoikeuksia kunnioittava toiminta sekä rikoksia ennalta estävien palvelujen yhteensovittaminen vähentävät myös syrjäytyneiden henkilöiden rikollisuutta.

Suomalaisen yhteiskunnan kriisinkestokyky perustuu järjestelmien kykyyn toimia häiriötilanteissa ja niihin varautumisessa, sekä yksilöiden henkiseen kestävyyteen. Ulkopuolelta tapahtuva mielipidevaikuttaminen yleistyy ja pyrkii vaikuttamaan myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Sisäministeriön hallinnonala on hyvin työvoimavaltainen. Se on myös kriittisen riippuvainen toimivista ICT- ja valvontajärjestelmistä, asiakaspalvelutiloista ja tietoliikenneyhteyksistä sekä toimintakykyisestä kalustosta. Toimintaympäristön ulkoiset muutokset, yhä monimutkaistuvampi oikeudellinen sääntely, EU-oikeuden merkityksen lisääntyminen sekä erityisalojen syvällistä asiantuntemusta vaativien asioiden lisääntyminen asettavat suuria haasteita toiminnalle.

Sisäministeriön hallinnonalan tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle

Sisäministeriön hallinnonalalle asetetaan seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2023:

 • — Turvallisuuden tunne on korkea kaikissa väestöryhmissä
 • — Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa
 • — Kansallisen turvallisuuden uhat sekä vakavat häiriöt torjutaan
 • — Maahanmuutolla rakennetaan kestävää Suomea.

Sisäministeriön hallinnonalan tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle

  2023
tavoite (1—5)
   
Turvallisuuden tunne on korkea kaikissa väestöryhmissä 4
— Ylläpidämme korkeaa luottamusta viranomaisiin, ja vahvistamme sitä niillä, joilla se on heikko.  
— Olemme enemmän näkyvissä ja saavutettavissa fyysisesti ja virtuaalisesti myös heikomman palvelutason alueilla.  
— Viestimme avoimesti, oikea-aikaisesti, saavutettavasti ja osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.  
Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa 4
— Ennakoimme ja ennalta ehkäisemme turvallisuusuhkia laajalla yhteistyöllä ja edistämme ihmisten kykyä toimia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa.  
— Estämme turvallisuusongelmien kasautumista samoille ihmisille, ryhmille tai alueille.  
— Hälytyspalvelumme toimivat ja apua on saatavilla nopeasti.  
— Ennalta estämme, paljastamme ja selvitämme rikoksia tehokkaasti ja tuloksellisesti.  
— Pienennämme hiilijalanjälkeämme ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja teemme aktiivisia toimia ilmastonmuutokseen varautumiseksi sekä sopeutumiseksi.  
Kansallisen turvallisuuden uhat sekä vakavat häiriöt torjutaan 4
— Havaitsemme ja torjumme kansallisen turvallisuuden uhat oikea-aikaisesti.  
— Olemme varautuneet häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin valtakunnallisesti.  
— Yhteensovitamme siviilivalmiutta.  
— Kehitämme laaja-alaista yhteistyötä uhkien torjumiseksi.  
— Huolehdimme valtakunnan rajojen turvallisuudesta ja koskemattomuudesta.  
Maahanmuutolla rakennetaan kestävää Suomea 4
— Maahanmuuttopolitiikalla edistämme yhteiskunnan elinvoimaisuutta.  
— Avoimella, osallistavalla ja ennakoivalla maahanmuuttopolitiikalla edistämme hyviä väestösuhteita ja vähennämme polarisaatiota.  
— Sujuvat, oikeudenmukaiset ja yksilölliset maahanmuuttohallinnon palvelut vastaavat yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin.  
— Ehkäisemme ilman oleskeluoikeutta maassa olevien hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa sekä heihin liittyvän varjoyhteiskunnan syntymistä.  
Aktiivinen EU- ja kansainvälinen toiminta sekä yhteistyö vahvistavat strategisten tavoitteiden saavuttamista 4
— Vaikutamme EU- ja kansainvälisellä toiminnalla vahvemmin terrorismin, kansainvälisen rikollisuuden ja hallitsemattoman muuttoliikkeen ehkäisyyn.  
— Mahdollistamme sisäasiainhallinnon asiantuntijoiden lähettämisen laaja-alaisesti EU- ja KV-tehtäviin.  
— Tuemme hallinnonalan kansainvälisellä toiminnalla tehokkaammin kansallisia järjestelyjä ja suorituskykyjä.  
— Parannamme kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen kykyämme.  
— Hyödynnämme tehokkaammin EU-rahoitusta sisäasiainhallinnon viranomaisten suorituskyvyn kehittämisessä.  
Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö mahdollistaa strategian toimeenpanon  
— Olemme vastuullinen työnantaja ja johdamme henkilöstöä osallistavasti ja vastuullisesti.  
— Varmistamme strategian toimeenpanon edellyttämän riittävän henkilöstön.  
— Kehitämme osaamista strategia- ja tulevaisuuslähtöisesti ja tuemme henkilöstön liikkuvuutta.  
— Tuemme monimuotoisten työnteontapojen kehittämistä sekä monipaikkaista työntekoa.  
— Varmistamme henkilöstölle terveelliset työtilat ja uudenaikaiset työvälineet sekä otamme käyttöön teknologian tarjoamat mahdollisuudet.  
— Edistämme henkilöstön monimuotoisuutta.  

Sisäministeriön hallinnonalan henkilötyövuodet

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Sisäministeriö 233 218 223
Kriisinhallintakeskus 25 29 30
Poliisitoimi 10 157 10 220 10 289
Suojelupoliisi 518 505 499
Rajavartiolaitos 2 916 2 900 2 950
Pelastusopisto 134 130 131
Hätäkeskuslaitos 598 600 630
Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset 1 010 1 142 1 142
Yhteensä 15 591 15 744 15 894
Sukupuolten tasa-arvo

Sisäministeriö on toimenpidesitoumuksessaan kestävän kehityksen edistämiseksi sitoutunut vähentämään uudelleenuhriutumista rikoksissa ja onnettomuuksissa sekä uusintarikollisuutta. Rikosten tekeminen ja niiden uhriksi joutuminen eivät jakaudu yhteiskunnassa tasaisesti, vaan pieni vähemmistö sekä tekee että kokee rikoksia huomattavasti enemmän kuin muut. Tämä liittyy ennen kaikkea naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä toisaalta (nuorten) miesten väkivaltakokemuksiin ja yliedustukseen onnettomuuksien uhreina. Myös onnettomuusriskit kasautuvat tietyille väestöryhmille, kuten miehille. Tavoitteena on, että rikoksentekijän ja rikoksen tai onnettomuuden uhrin palvelutarve arvioidaan ja tarvittaessa hänet ohjataan ongelman juurisyyhyn vastaavan palvelun piiriin. Tavoitteena on kiinnittää erityistä huomiota henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten, kuten seksuaalirikosten, lapsiin kohdistuvien rikosten sekä lähisuhdeväkivallan ja niiden haittojen vähentämiseen. Lähestymiskiellon tehostaminen lisää erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrien turvallisuutta. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien uhrien auttamiseksi viranomaisten osaamista vahvistetaan sekä huolehditaan Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta.

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuen vuodelle 2023 on budjetoitu lisäystä vastaanottomenoihin 374 milj. euroa. Toistaiseksi Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista 90 % on ollut naisia ja lapsia. Alaikäisiä on ollut n. 40 %.

Suomi pyrkii hallitusohjelman mukaisesti vaikuttamaan siihen, että EU:ssa lisätään työtä kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Hallitus kohdentaa väkivallan vastaista työtä väkivaltataipumuksia itsessään tunnistavalle sekä pyrkii ehkäisemään myös miehiin kohdistuvaa väkivaltaa sen kaikissa muodoissa. Lisäksi toimeenpannaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa ja lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta kohti Istanbulin sopimuksen mukaista tasoa. Sukupuolivaikutukset otetaan huomioon ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman mukaisesti.

Pelastustoimella on yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjelma, jossa on tavoitteena mm. eritaustaisten ihmisten kannustaminen hakeutumaan pelastustoimen opintoihin sekä sukupuolten tasa-arvon huomioiminen pelastustoimen viestinnässä.

Rajavartiolaitoksen tavoitteena on tasapainottaa sotilasvirkojen sukupuolijakaumaa lisäämällä naisten määrää. Tähän liittyvä tavoite on, että raja- ja merivartijoissa naisten osuus on tulevaisuudessa vähintään 10 %. Naisten osuus on nyt n. 8 %. Kriisinhallintakeskus on sitoutunut edistämään toimillaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (Naiset, rauha ja turvallisuus) Suomen kansallisen toimintaohjelman toimeenpanoa. Vahvistaakseen Suomen siviilikriisinhallintatoiminnan tasa-arvovaikutuksia Kriisinhallintakeskus pyrkii siihen, että 50 % kansainvälisiin tehtäviin Kriisinhallintakeskuksen lähettämistä asiantuntijoista on naisia ja puolet siviilikriisinhallintakoulutukseen valittavista on naisia. Lisäksi Kriisinhallintakeskus johtaa yhdessä Espanjan kanssa EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden vahvistamiseen liittyvää siviilikompaktiklusteria, jonka tavoitteena on edistää naisten määrän lisäämistä sekä edesauttaa tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman työkulttuurin kehittämistä operaatioissa.

Kestävä kehitys

Sisäministeriön kestävän kehityksen sitoumuksessa tähdätään hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseen 75 % vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pyritään välitavoitteen kautta pienentämällä hiilijalanjälkeä ensin 50 % vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi sitoumuksella tähdätään kestävän kehityksen painoarvon lisäämiseen hankinnoissa, hälytyspalveluiden yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä uusintarikollisuuden ja uudelleenuhriutumisen vähentämiseen. Vuonna 2023 jatketaan hallinnonalan kestävän kehityksen sitoumuksen tavoitteiden toteuttamista tulossopimuksissa määritellyin tavoin. Hallinnonalan virastot ovat tehneet myös omia toimenpidesitoumuksiaan, jotka täydentävät, ja joiden tavoitteita toimeenpannaan hallinnonalan yhteisen sitoumuksen lisäksi.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2021—2023

    v. 2021
tilinpäätös
1000 €
v. 2022
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2023
esitys
1000 €
 
Muutos 2022—2023
    1000 € %
 
01. Hallinto 144 153 190 450 250 342 59 892 31
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 256 16 274 16 917 643 4
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 212 2 304 2 315 11 0
(20.) Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 1 744 0
21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 672 1 342 -330 -20
(24.) EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 13 159 8 000 -8 000 -100
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 5 500 5 500 5 500 0
26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v) 1 300 35 150 42 828 7 678 22
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 101 298 120 000 180 200 60 200 50
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 1 951 580 280 -300 -52
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 733 960 960 0
(87.) Osakehankinnat (kiinteä määräraha) 10 -10 -100
10. Poliisitoimi 886 438 861 597 914 032 52 435 6
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 838 534 806 318 854 320 48 002 6
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 895 40 821 45 194 4 373 11
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 3 608 7 608 7 668 60 1
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 401 6 850 6 850 0
20. Rajavartiolaitos 476 052 279 752 489 023 209 271 75
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 285 033 274 752 303 023 28 271 10
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) 191 019 5 000 186 000 181 000 3620
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 82 827 91 780 95 026 3 246 4
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 557 22 620 4 367 -18 253 -81
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 60 198 66 160 70 550 4 390 7
03. Pelastusopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 109 17 109 0
20. Erityismenot (arviomääräraha) 3 072 3 000 3 000 0
40. Maahanmuutto 172 918 161 204 525 649 364 445 226
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 70 822 65 367 65 021 -346 -1
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 83 935 72 091 371 152 299 061 415
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v) 2 570 2 318 2 318 0
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 15 591 21 428 87 158 65 730 307
Yhteensä 1 762 388 1 584 783 2 274 072 689 289 43
  Henkilötyövuosien kokonaismäärä 15 591 15 744 15 894