Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala turvaa kotimaisen ruoan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Toimintaympäristön kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat merkittäviä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa, makea vesi sekä eläimet. Ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden merkitys osana biotaloutta on merkittävä ilmastonmuutoksen hidastajana, luonnonvarojen säilyttäjänä ja niiden tilan parantajana sekä virkistysmahdollisuuksien lisääjänä.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen strategisista painopisteistä. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys. Tehostamalla alkutuotannosta, elintarviketeollisuuden prosesseista ja yhdyskuntien jätteistä peräisin olevien ravinteiden talteenottoa ja järjestämällä tarkoituksenmukainen kustannustehokas kierrätys sekä edistämällä sektorirajat ylittäviä tuotannollisia prosesseja luodaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, parannetaan ravinneomavaraisuutta sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot tukevat biotalouden uusien ratkaisujen syntymistä ja edistävät biomassojen kestävää käyttöä. Suomen runsaat biomassavarannot jalostetaan kotimaassa, ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja huolehditaan ruoan huoltovarmuudesta.

Luonnonvarojen määrä, saatavuus ja laatu, ilmastonmuutos, energian tuotantotavat ja puhtaan veden riittävyys sekä maaseudun elinkeino- ja väestörakenteen muutos vaikuttavat olennaisesti ministeriön toimialaan. Ministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista. Haasteisiin vastaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon ja koko ruokajärjestelmän tuotantotekniikoihin ja -tapoihin, maankäyttöön ja energian kulutukseen. Aktiivisilla, toteuttamiskelpoisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle ja elinkeinojen kehittymiselle.

Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua
  • — Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät
  • — Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet
  • — Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
  • — Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Kestävä kehitys

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan toimenpiteet toteuttavat valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteon toimeenpanoa, erityisesti painopisteen 1 osalta: Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi. Toimeenpanoa vauhditetaan hallituksen kärkihankerahoituksella, jota vuonna 2018 on käytettävissä 63,5 milj. euroa. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa Biotalous ja puhtaat ratkaisut -painopistealueen kärkihankerahoitusta käytetään suomalaisen ruoantuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, suomalaisten elintarvikkeiden vientimarkkinoiden avaamiseen, puun käytön lisäämiseen ja monipuolistamiseen, veteen perustuvien liiketoimintojen kehittämiseen, vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseen sekä ravinteiden kierrätyksen, talteenoton ja hyödyntämisen lisäämiseen. Lisäksi vuodelle 2018 osoitetaan 0,77 milj. euron lisärahoitus Metsähallituksen luontomatkailun edellytysten vahvistamiseen osana hallituksen toimintasuunnitelman Matkailu 4.0 -hanketta.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
30.10.40 Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)    
  — myöntämisvaltuus 67,5 67,51)
30.10.41 Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)    
  — korkotukivaltuus 250,0 250,0
30.10.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 154,3 118,51)
30.20.40 Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)    
  — myöntämisvaltuus 30,0 30,0
30.20.43 Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)    
  — myöntämisvaltuudet 20,0 20,01)
30.40 Luonnonvaratalous    
  — muu valtuus - 2,0
30.40.44 Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 59,0 59,0

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2018.

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Hallinto ja tutkimus 132 362 774 0 133 136
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
24 010 208 24 218
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
70 004 566 70 570
22. Tutkimus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 343 1 343
23. Hallinnolliset järjestelyt
(siirtomääräraha 2 v)
5 120 5 120
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
27 532 27 532
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(arviomääräraha)
4 353 4 353
10. Maaseudun kehittäminen 416 279 0 24 590 440 869
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
(siirtomääräraha 3 v)
75 276 0 75 276
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
(arviomääräraha)
25 000 -10 000 15 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet
(siirtomääräraha 2 v)
58 330 58 330
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
67 767 67 767
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
0 7 500 7 500
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
5 266 5 266
51. Porotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
1 843 1 843
54. Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla
(siirtomääräraha 2 v)
40 092 90 40 182
55. Valtionapu 4H-toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
3 905 3 905
63. Maaseudun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
2 000 2 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
(arviomääräraha)
136 800 0 27 000 163 800
20. Maa- ja elintarviketalous 1 795 970 4 857 17 180 1 818 007
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
38 125 1 474 39 599
03. Maaseutuviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
22 178 1 943 24 121
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
(arviomääräraha)
5 948 2 180 8 128
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)
325 400 -2 060 323 340
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
(arviomääräraha)
531 130 0 15 000 546 130
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
290 710 0 290 710
44. Luonnonhaittakorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
518 738 518 738
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
5 705 5 705
47. Ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 119 3 500 6 619
60. Siirto interventiorahastoon
(kiinteä määräraha)
200 200
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
(siirtomääräraha 3 v)
49 000 0 49 000
62. Eräät valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
5 717 5 717
40. Luonnonvaratalous 199 827 6 742 0 206 569
20. Kalakannan hoitovelvoitteet
(siirtomääräraha 3 v)
3 000 3 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
(siirtomääräraha 3 v)
13 520 45 13 565
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
14 880 14 880
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
8 486 8 486
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
(arviomääräraha)
1 745 1 745
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
4 575 4 575
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 2 v)
8 450 8 450
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(arviomääräraha)
56 230 56 230
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
5 027 5 027
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
(siirtomääräraha 2 v)
39 900 283 40 183
50. Riistatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
11 920 11 920
51. Kalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
10 250 10 250
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
1 432 1 432
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
20 362 6 414 26 776
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
50 50
64. Metsähallitus 7 554 40 0 7 594
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
7 554 40 7 594
70. Maanmittaus ja tietovarannot 54 437 1 147 0 55 584
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
50 237 1 147 51 384
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
(arviomääräraha)
4 200 4 200
  Yhteensä 2 606 429 13 560 41 770 2 661 759

  Henkilöstön kokonaismäärä 4 240 4 183 4 174