Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 132 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 73,00 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 292,50 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 3,5 senttiä kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 29 senttiä kappaleelta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 68,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 48,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 180,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan veroa 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa korotetaan pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti asteittain vuosina 2020—2023 yhteensä 200 milj. eurolla. Voimassa olevan lain mukaan tupakkaveroa korotetaan puolivuosittain vuosina 2020—2021, yhteensä keskimäärin 14 %. Korotusten yhteenlaskettu tuottovaikutus on 100 milj. euroa.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyy vuoden 2021 alusta, minkä arvioidaan aiheuttavan kertaluontoisen 32 milj. euron vähennyksen tupakkaveron tuottoon vuonna 2021.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2019
tilinpäätös
2020
talousarvio
2021
esitys
       
Savukkeet 796 852 970
Muut tupakkatuotteet 133 159 161
Yhteensä 929 1 011 1 132

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2021 talousarvio 1 132 000 000
2020 V lisätalousarvio -149 000 000
2020 talousarvio 1 160 000 000
2019 tilinpäätös 929 264 582

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 393 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 48,80 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 35,14 euroa ja viinien vero (12,5 tilavuusprosenttia) 31,76 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 36,50 euroa.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyy vuoden 2021 alusta, minkä arvioidaan aiheuttavan kertaluontoisen 122 milj. euron vähennyksen alkoholiveron tuottoon vuonna 2021.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä alkoholiveroa ehdotetaan korotettavaksi vuositasolla 50 milj. eurolla.

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden veronhuojennus, jonka määrä on n. 15 milj. euroa vuonna 2021.


2021 talousarvio 1 393 000 000
2020 V lisätalousarvio 48 000 000
2020 II lisätalousarvio -74 000 000
2020 talousarvio 1 506 000 000
2019 tilinpäätös 1 481 938 223

05. Virvoitusjuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 182 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin virvoitusjuomaverosta (1127/2010). Veroa kannetaan alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista ja veron määrä on 13 senttiä litralta valmista juomaa sokerittomilla juomilla ja 32 senttiä litralta valmista juomaa sokeripitoisilla juomilla.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyy vuoden 2021 alusta, minkä arvioidaan aiheuttavan kertaluontoisen 17 milj. euron vähennyksen virvoitusjuomaveron tuottoon vuonna 2021.

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2021 talousarvio 182 000 000
2020 talousarvio 206 000 000
2019 tilinpäätös 180 030 725

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 158 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyy vuoden 2021 alusta, mikä aiheuttaa kertaluontoisen 400 milj. euron vähennyksen energiaverojen tuottoon vuonna 2021.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2019
tilinpäätös
2020
ennuste
2021
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -1,8 -5,9 0,2
Dieselöljyn kulutus -1,8 -0,5 -0,9
Sähkön kulutus -4,1 -3,9 3,6

Liikenteen polttonesteiden valmisteveroa korotettiin 1.8.2020 alkaen. Muutos lisää liikennepolttoaineista saatavia vuotuisia verotuloja 254 milj. eurolla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä työkone- ja lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan nettomääräisesti 105 milj. eurolla vuodesta 2021 alkaen sekä sähköveroluokan II verotaso alennetaan EU:n sallimaan minimiin ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta alennetaan asteittain.

Hallitus antaa myös eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain muuttamisesta, jolla parafiinisen dieselin verotuki poistetaan ja pienennys aloitetaan vuonna 2021.

Lisäksi kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja konesalit pyritään siirtämään sähköveroluokkaan II vuoden 2021 aikana.

  Verotaso elokuussa v. 2020
(sis. huoltovarmuusmaksu)
   
Moottoribensiini, snt/l 75,96
Dieselöljy, snt/l 59,48
Kevyt polttoöljy, snt/l 24,88
Raskas polttoöljy, snt/kg 27,51
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh 0,703
Kivihiili, €/t 201,76
Maakaasu, €/MWh 20,654
Nestekaasu, snt/kg 28,01
Polttoturve, €/MWh 3,00

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2019
tilinpäätös
2020
talousarvio
2021
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 264 1 208 1 172
Diesel1) 1 371 1 384 1 339
Sähkö 1 180 1 148 866
Muut 776 714 781
Yhteensä 4 591 4 454 4 158

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 16 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat esimerkiksi liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, biokaasun verottomuus, turpeen energiakäytön verottomuus alle 5 000 megawattitunnin käytöllä, raideliikenteen dieselmoottoreissa käytetty kevyt polttoöljy ja raideliikenteen sähkön verottomuus. Vuonna 2021 verotukien euromääriin vaikuttavat energiaverotukseen tehtävät muutokset, koska verotukilaskennan normitasot muuttuvat. Esimerkiksi teollisuuden, kasvihuoneiden ja konesalien sähköverotuki kasvaa veroluokan II verotason alentamisen myötä. Energiaverotuet eivät ole aina yhteismitallisia, mistä johtuen niiden summaamista tulee välttää. Vuosimuutos voi myös johtua monesta syystä, kuten verotason muutoksesta, volyymin muutoksesta tai vertailutason muutoksesta. Vertailutasoista ja verotukien laskennasta löytyy lisätietoa valtiovarainministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.vm.fi/verotuet.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2019 2020 2021
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 777 745 745
Parafiinisen dieselöljyn verotuki 109 104 82
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn normia alempi verokanta 454 472 476
Turpeen alempi verokanta2) 184 169 172
Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus 224 224 303
Jätteenpolton verottomuus 47 47 63
CHP-laitosten verotuki 121 100 90
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä konesalien sähkön alempi verokanta 602 564 832
Muut 65 70 80

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka määrä on n. 35 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 225 milj. euroa vuonna 2021. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2021 talousarvio 4 158 000 000
2020 II lisätalousarvio -212 000 000
2020 talousarvio 4 666 000 000
2019 tilinpäätös 4 591 004 210

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2021 likimain vuoden 2020 tasolla.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyy vuoden 2021 alusta, mikä arvioidaan aiheuttavan kertaluontoisen 1 milj. euron vähennyksen juomapakkausveron tuottoon vuonna 2021.


2021 talousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 15 000 000
2019 tilinpäätös 14 356 292