Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 40 043 310 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 069 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 877 000 000
02. Yhteisövero 2 532 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 120 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 540 000 000
05. Pankkivero 0
06. Voimalaitosvero 0
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 849 500 000
01. Arvonlisävero 16 932 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 760 000 000
03. Apteekkimaksut 157 500 000
08. Valmisteverot 7 163 000 000
01. Tupakkavero 863 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 384 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 309 000 000
07. Energiaverot 4 592 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 2 853 000 000
03. Autovero 993 000 000
05. Varainsiirtovero 614 000 000
06. Arpajaisvero 225 000 000
07. Ajoneuvovero 957 000 000
08. Jätevero 64 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 108 810 000
02. Lästimaksut 0
03. Ratavero 5 450 000
04. Eräät viestinnän maksut 28 783 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 100 000
06. Väylämaksut 42 628 000
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 329 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 3 500 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 3 020 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 000 000
12. SEKALAISET TULOT 5 996 930 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 59 430 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 59 430 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 125 750 000
10. Tuomioistuintulot 31 400 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 22 200 000
20. Ulosottomaksut 72 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 14 920 000
98. EU:lta saatavat tulot 14 470 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 416 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 390 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 751 567 000
10. Tullin tulot 4 013 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 141 097 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 028 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 531 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 3 200 000
25. Metallirahatulot 20 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 274 512 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 170 300 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 846 000
60. Työturvallisuusmaksu 920 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 1 100 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 46 300 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 900 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 820 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 565 419 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 300 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 541 119 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 131 475 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 534 003 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 556 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 2 492 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 080 000
32. Kasvinjalostusmaksut 280 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 900 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 000
44. Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut 9 580 000
45. Riistanhoitomaksut 10 240 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 16 753 000
10. Liikenneviraston tulot 16 143 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 610 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 183 797 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 970 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 42 327 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 70 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 68 500 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 522 753 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 460 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 426 288 000
98. Valtionapujen palautukset 93 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 74 150 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 650 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 66 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot 548 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 105 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 366 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 782 600 000
01. Korkotulot 138 600 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 15 900 000
05. Korot muista lainoista 87 000 000
07. Korot talletuksista 6 500 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 29 200 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 149 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 2 149 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 345 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 345 000 000
15. LAINAT 4 882 321 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 414 500 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 78 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 336 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 4 467 821 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 4 467 821 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 53 705 161 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 164 129 000
01. Kansanedustajat 21 866 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 866 000
10. Eduskunnan kanslia 112 587 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 55 900 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 7 087 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 13 600 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 32 000 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 6 214 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 6 214 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 568 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 383 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 185 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 889 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 307 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 582 000
90. Eduskunnan muut menot 4 005 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha) 4 005 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 19 150 000
01. Tasavallan presidentti 2 875 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 000
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 550 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 16 275 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 175 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 600 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 500 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 90 571 000
01. Hallinto 51 432 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 599 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 6 744 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 867 000
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 6 400 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 822 000
10. Omistajaohjaus 1 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 32 000 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 32 000 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 699 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 699 000
90. Muut menot 1 740 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 640 000
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 1 100 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 224 484 000
01. Ulkoasiainhallinto 276 680 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 255 076 000
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 155 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 16 449 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
10. Kriisinhallinta 52 532 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 37 172 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 15 360 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 811 422 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 801 422 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 83 850 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 650 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 79 455 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 100 000
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 1 600 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 1 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 901 151 000
01. Ministeriö ja hallinto 129 321 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 649 000
02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 733 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 628 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 359 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 11 191 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 295 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 58 000 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 4 306 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 18 160 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 370 905 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 006 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 905 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 246 138 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 60 056 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 44 800 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 102 634 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 102 634 000
30. Syyttäjät 46 050 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46 050 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 234 342 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 228 942 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 400 000
50. Vaalimenot 17 899 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 17 899 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 219 310 000
01. Hallinto 104 952 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 528 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 000
04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 8 917 000
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 4 603 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 1 439 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 6 288 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 61 138 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 017 000
10. Poliisitoimi 738 832 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 731 032 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 800 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 000 000
20. Rajavartiolaitos 235 896 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 228 186 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 7 710 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 77 972 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 148 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 318 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 2 406 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 000
40. Maahanmuutto 61 658 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 346 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 876 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 25 852 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 8 584 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 687 378 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 358 452 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 840 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 875 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 335 737 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 291 398 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 842 710 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 446 810 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 878 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 37 528 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 37 518 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 949 619 000
01. Hallinto 171 171 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 37 488 000
13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v) 1 844 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 315 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 400 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 104 124 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 27 000 000
89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
10. Verotus ja tulli 602 710 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 410 456 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 163 354 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 3 200 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 22 700 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 3 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 52 183 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 080 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 1 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 057 000
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirtomääräraha 2 v) 3 804 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 241 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 62 695 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 337 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 044 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 314 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 90 669 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 57 805 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 082 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 1 782 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 4 692 983 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 448 533 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 2 205 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 2 720 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 40 025 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 170 300 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 29 200 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 4 538 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 3 418 000
03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 0
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 920 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
60. Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 200 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 68 295 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 600 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 10 560 000
03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 32 000 000
04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v) 8 600 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 12 535 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 249 568 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 221 568 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 15 000 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 13 000 000
90. Kuntien tukeminen 8 487 981 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 9 465 000
22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 600 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 8 441 261 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 36 135 000
34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 520 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 251 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 251 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 200 376 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 900 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 9 976 000
60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 166 000 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 2 530 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 2 015 000 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha) 800 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 15 450 000
87. Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v) 0
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 150 000
98. Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 769 263 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 116 920 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 488 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 005 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 422 000
04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 891 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 3 526 000
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 18 488 000
23. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 111 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 648 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 143 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 198 000
10. Yleissivistävä koulutus 803 491 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48 740 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 870 000
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 697 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 741 056 000
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 1 128 000
20. Ammatillinen koulutus 504 675 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 314 000
20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 0
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 265 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 492 096 000
30. Aikuiskoulutus 508 241 000
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 21 647 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 440 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 156 345 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 133 006 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 110 042 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (arviomääräraha) 57 440 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 16 055 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 266 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 204 192 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 423 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 683 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 464 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 863 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 43 160 000
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 8 500 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 0
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 904 269 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 139 097 000
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 30 299 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 102 601 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 14 631 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 861 787 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 17 415 000
86. Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan (kiinteä määräraha) 50 000 000
70. Opintotuki 916 291 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 700 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 30 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 799 962 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 31 329 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 2 100 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 52 000 000
80. Taide ja kulttuuri 451 940 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 382 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 344 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 416 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 649 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 935 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 18 848 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 16 945 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 4 750 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 38 351 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 16 411 000
33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 106 000
34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 4 500 000
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 1 072 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 14 470 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 236 962 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 29 837 000
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 8 177 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 2 200 000
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) 11 245 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 150 000
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 3 149 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 50 000
90. Liikuntatoimi 188 751 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 148 194 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 557 000
54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (siirtomääräraha 3 v) 40 000 000
91. Nuorisotyö 74 762 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 53 362 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 21 000 000
52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 400 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 661 427 000
01. Hallinto ja tutkimus 153 512 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 886 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 90 311 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 669 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 593 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 28 539 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 3 514 000
10. Maaseudun kehittäminen 408 047 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 22 000 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 32 800 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 76 630 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 64 933 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 6 168 000
51. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 764 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) 912 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 820 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 70 500 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 73 400 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 55 120 000
20. Maa- ja elintarviketalous 1 830 151 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 740 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 687 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha) 6 278 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 322 900 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 531 000 000
42. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 230 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 338 334 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 551 888 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 605 000
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 509 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 400 000
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 5 580 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 0
40. Luonnonvaratalous 210 987 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 12 752 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 010 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 11 879 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha) 1 245 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 4 300 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 51 230 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 027 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 42 720 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 7 000 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 100 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 213 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 477 000
53. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 443 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 36 484 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 50 000
50. Vesitalous 0
60. Metsätalous 0
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
63. Metsähallitus 6 250 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 6 250 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 52 480 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 480 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 5 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 853 998 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 376 579 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 360 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 660 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 353 581 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 978 000
10. Liikenneverkko 1 629 180 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 81 060 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 907 159 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 88 713 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
70. Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) 55 000 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 338 501 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 22 000 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 97 750 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut 48 594 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48 594 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 207 888 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 841 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 86 420 000
46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 0
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 4 200 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 98 899 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 12 225 000
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 5 303 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 546 342 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 894 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 500 000
44. Median innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 16 000 000
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 507 948 000
50. Tutkimus 45 415 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 415 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 438 632 000
01. Hallinto 335 441 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 109 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 209 207 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 939 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 663 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 57 996 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 9 507 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 1 393 644 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 36 098 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 40 362 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 366 871 000
41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 49 342 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 9 800 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 14 518 000
44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v) 0
45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 54 338 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 11 800 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 105 710 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 459 295 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 140 500 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 80 000 000
89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha) 20 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 798 717 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 153 838 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 24 980 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 43 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 563 899 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 8 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 39 442 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 816 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 016 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 607 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 731 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 673 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 2 579 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 20 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 446 613 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 0
62. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 623 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 444 990 000
60. Energiapolitiikka 327 702 000
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 994 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 80 908 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 30 750 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 1 950 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 600 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 204 000 000
70. Kotouttaminen 97 073 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 246 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 94 827 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 756 276 000
01. Hallinto 88 214 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38 353 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 245 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 539 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 590 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 031 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 17 330 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 20 094 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 4 032 000
02. Valvonta 41 964 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 437 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 460 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 167 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 10 900 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 99 292 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 60 393 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 33 287 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5 612 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 2 648 800 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 11 700 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 377 800 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 3 300 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 19 200 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 847 300 000
55. Elatustuki (arviomääräraha) 195 600 000
56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 41 500 000
60. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 152 400 000
20. Työttömyysturva 2 762 454 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 34 054 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 1 007 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 189 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 1 428 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 63 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 41 400 000
30. Sairausvakuutus 1 246 272 000
28. Kansallisen yhteyspisteen ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 1 272 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 245 000 000
40. Eläkkeet 4 546 500 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 61 500 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 624 200 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 100 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 3 800 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 15 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 742 000 000
50. Veteraanien tukeminen 248 503 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1 450 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 25 400 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 122 902 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 62 500 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 55 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 20 988 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 608 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 508 616 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 500 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 20 000 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 97 000 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 14 100 000
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 314 165 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 480 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 29 071 000
50. Valtionavustus valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lastensairaalan perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 15 000 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 8 000 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 2 000 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 6 300 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 46 721 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 439 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 11 790 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 930 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 660 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 930 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 072 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 209 640 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 190 600 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 600 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 300 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 16 140 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 309 300 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 309 300 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 203 673 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 77 020 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 605 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 513 000
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 3 807 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 7 095 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 120 860 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 5 400 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 2 440 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 12 660 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 34 098 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 7 542 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 48 830 000
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 440 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 1 450 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 5 793 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 943 000
37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 0
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 850 000
36. VALTIONVELAN KOROT 1 766 100 000
01. Valtionvelan korko 1 729 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 1 729 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 37 100 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 37 100 000
Määrärahojen kokonaismäärä 53 705 161 000