Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 53, 54, 57, 60 och 33.20.52.

Förklaring:

Omvärlden

Under de senaste tio åren har finländarnas välfärd och livskvalitet utvecklats på ett gynnsamt sätt. Den ökade polariseringen och sociala ojämlikheten är dock en risk för såväl individens välbefinnande som för samhällets stabilitet. Detta accentueras i och med covid-19-pandemin som har långvariga konsekvenser för finländarnas välfärd och livskvalitet samt för samhället på alla nivåer.

Den snabba tekniska utvecklingen ökar möjligheterna att vidta förebyggande åtgärder för att stödja hälsa och välfärd och ge mera verkningsfull vård och service. Också kunskap och vetande kan utnyttjas bättre såväl på individnivå som på samhällelig nivå. Sysselsättning, hälsa och välfärd och de tjänster som stöder dem höjer medborgarnas delaktighet och förhindrar utslagning. Förändringarna i arbetslivet för med sig nya sätt att delta i arbetslivet. I och med dem förändras också grunden för finansieringen av den sociala tryggheten.

Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt verkningsfulla och ändamålsenliga social- och hälsovårdstjänster och förmåner. Reformen av social- och hälsovårdstjänsterna och förmånerna kräver och möjliggör ibruktagande av nya verksamhetssätt. Genom att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför kan verksamheten effektiviseras och tillgången till tjänster och deras tillgänglighet förbättras.

Social- och hälsopolitiken bidrar till en höjning av sysselsättningsgraden och produktiviteten av arbetet genom att man sörjer för arbetstagarnas hälsa, välbefinnande samt funktions- och arbetsförmåga. I takt med att medborgarnas hälsotillstånd och funktionsförmåga förbättras ändras behovet av social- och hälsovårdstjänster. Social- och hälsovårdssektorn är också en tillväxtsektor samt en motor för utvecklingen av teknik och tjänster.

I det finländska välfärdssamhället ska social- och hälsovårdstjänster, pensioner och det övriga socialskyddet kunna erbjudas alla. Finansieringen av detta välfärdssamhälle baserar sig på en balanserad ekonomisk utveckling som förutsätter ekonomisk tillväxt och strukturella reformer.

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringens mål är ett inkluderande och kunnigt Finland som är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Det är möjligt att förnya samhället och öka jämställdheten endast om människornas förtroende för ett fungerande demokratiskt system stärks. I anslutning till detta har regeringen gett sex löften och genom att infria dem kan ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland uppnås.

Målet för den ekonomiska politiken är att öka välfärden. Med detta avses en ekologiskt och socialt hållbar ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättning och en hållbar offentlig ekonomi. Med en stabil ekonomi undviker man sådana oväntade förändringar i människors livssituation som leder till försämrad välfärd.

Största delen eller två tredjedelar av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunernas skattemedel samt klient- och patientavgifter. Socialutgifternas andel av utgifterna under social- och hälsovårdsministeriets (SHM) huvudtitel är cirka en femtedel. De största utgiftsposterna under huvudtiteln är pensionerna (31 %), familje- och boendekostnaderna samt utkomststödet (29 %), utkomstskyddet för arbetslösa (18 %) och sjukförsäkringen (13 %).

De strategiska målen för regeringsperioden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets strategi Ett samhälle med sammanhållning och hållbar välfärd 2030 har ministeriet som mål att säkerställa människornas funktionsförmåga, utkomst och tjänster för att vi ska kunna leva i ett jämlikt, hållbart och stabilt samhälle. Denna uppgift genomförs med hjälp av lagberedning, mångsidig styrning samt förvaltningsövergripande och internationellt samarbete. I ministeriets arbete betonas informationsledning, öppen kommunikation, tillåtande bestämmelser, innovationer och digitalisering.

Effektmål 2020—2023

Funktionsförmåga

  • — Skillnaderna i välfärd och hälsa har minskat
  • — Funktions- och arbetsförmågan har förbättrats
  • — Livs- och arbetsmiljön har blivit sundare och tryggare

Försörjning

  • — Den sociala tryggheten uppmuntrar människorna att arbeta
  • — Fattigdomen och antalet marginaliserade har minskat

Tjänster

  • — Verkningsfulla tjänster och utkomstskyddet bildar en fungerande helhet
  • — Tillförlitliga tjänster i rätt tid motsvarar kundernas behov
  • — Må bra-branschen skapar affärsmöjligheter och export

Social- och hälsovårdsministeriet främjar förverkligandet av dessa strategiska mål under 2020—2023 i förvaltningsövergripande samarbete med de andra ministerierna.

Social- och hälsovårdsministeriet verkställer i tillämpliga delar lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014). Vid fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel förhandlas resurserna för riksomfattande projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram tillsammans med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet.

Hållbar utveckling

Inom verksamheten vid social- och hälsovårdsministeriet ligger fokus på främjande av hälsa och välfärd, minskande av ojämlikheten, främjande av partiellt arbetsföra personers möjligheter att få arbete och fortsätta arbeta, stärkande av äldre personers funktionsförmåga och säkerställande av tjänster för dem samt främjande av jämställdheten mellan könen. Dessa mål förverkligas år 2021 i synnerhet vid beredningen av strukturreformen av social- och hälsovårdstjänsterna samt reformen av den sociala tryggheten, i jämställdhets- och likalönsprogrammet och i utvecklingsprogrammet för arbetslivet och välbefinnandet i arbetet.

Jämställdheten mellan könen

De strategiska helheterna Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland samt Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder utgör ramen för social- och hälsovårdsministeriets verksamhet. Dessa kompletteras och stöds av andra strategiska helheter i regeringsprogrammet. Betydande reformer under beredning är reformen av social- och hälsovårdstjänsterna och reformen av den sociala tryggheten. I enlighet med regeringsprogrammet ska det för att stödja barnfamiljer vidtas åtgärder som främjar välbefinnande samt förebygger och åtgärdar problem, och dessutom ska genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster fortsätta. I uppföljningsindikatorerna för effektmålen för social- och hälsovårdsministeriets strategi har klassificering enligt kön beaktats.

Beredningen och samordningen av det internationella jämställdhetspriset överfördes från statsrådets kansli till social- och hälsovårdsministeriet från och med 2020. För priset som ska delas ut vart annat år har det reserverats 500 000 euro för åren 2021 och 2023. Studerande vid yrkeshögskolor har från och med år 2021 tillgång till studerandehälsovårdstjänster med samma innehåll som studerande vid universitet. För vård av mödrar med missbruksproblem har det reserverats ett anslag på 1,5 miljoner euro för år 2021. Verksamheten vid ett fängelses familjeavdelning stärks med 600 000 euro från och med år 2021. Statens finansiering till utgifterna för skyddshemsverksamheten ökar till 23,55 miljoner euro. Till Institutet för hälsa och välfärds omkostnader föreslås ett tillägg på sammanlagt 0,7 miljoner euroför genomförande av ett handlingsprogram för att motverka könsstympning av flickor och kvinnor, och för kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism. För beredningen av en förvaltningsövergripande barnstrategi har det reserverats 2,0 miljoner euro. Genomförandet av jämställdhets- och likalönsprogrammet fortsätter med stöd av ett anslag på 0,5 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar planmässigt regeringens jämställdhetspolitik, främjar jämställdhet mellan könen och integreringen av jämställdhetsperspektivet i all beredning och allt beslutsfattande vid statsrådet. Dessa mål främjas och de beaktas i jämställdhets- och likalönsprogrammet samt i reformerna enligt regeringsprogrammet.

Uppföljningsindikatorer 2016—2021

  2016
utfall
2017
utfall
2018
utfall
2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
             
Funktionsförmåga            
Skillnaderna i välfärd och hälsa har minskat            
Potentiellt förlorade levnadsår (PYLL) i åldrarna 0—80 per 100 000 invånare            
— Män 8 610 8 514 8 5501) 8 5701) 8 600 8 620
— Kvinnor 4 166 4 190 4 2001) 4 2101) 4 240 4 250
Andel (%) 20—64-åringar som upplever att deras hälsa är medelmåttig eller sämre            
— Män 31,0 29,0 28,1 271) 27 26
— Kvinnor 30,1 27,4 27,0 261) 26 25
Andel elever i årskurs 8 och 9 (%) som upplever att deras hälsotillstånd är medelmåttigt eller dåligt            
— Män .. 13,9 141) 14,7 15 15
— Kvinnor .. 23,4 251) 26,8 27 27
Andel 20—64-åringar (%) som upplever att deras livskvalitet är god (EuroHIS-8)            
— Män 55,4 54,5 60,9 621) 62 63
— Kvinnor 58,1 60,5 66,1 671) 67 68
Funktions- och arbetsförmågan har förbättrats            
Antal personer som gått i sjukpension            
— Heltid 16 080 15 145 16 560 15 2501) 15 140 15 000
— Deltid 5 224 5 594 5 585 6 7001) 6 800 6 900
— Under 25 år 2 108 1 933 2 145 2 0001) 2 100 2 200
Andel 20—64-åringar (%) som tror att de sannolikt inte orkar arbeta ända till åldern för ålderspension            
— Män 24,8 26,2 24,5 241) 23,5 23
— Kvinnor 26,6 23,4 21,9 211) 20,5 20
Andel 75-åringar eller äldre (%) som upplever sig ha åtminstone stora svårigheter att ta hand om sig själva            
— Män 15,1 12,3 10,5 111) 11 10,3
— Kvinnor 16,4 12,2 11,5 111) 11 11,3
Livs- och arbetsmiljön har blivit sundare och tryggare            
Antal döda i olyckor i hemmet och på fritiden per 100 000 boende 41 42 43 431) 43 43
Arbetsolycksfallsfrekvens 28,4 29,0 29,11) 29 29 29
Vattenepidemier, antal 3 1 2 4 2 2
Fall av våld i familjen eller nära relationer som kommit till polisens kännedom            
— Sammanlagt, antal 9 905 9 546 9 886 9 8501) 9 930 9 850
— Män som offer, % 29,2 29,8 30,9 301) 31 31
— Kvinnor som offer, % 70,8 70,2 69,1 701) 69 69
Försörjning            
Den sociala tryggheten uppmuntrar till arbete            
Sysselsättningsgrad            
20—29 år 65,1 66,0 67,5 68,5 66,0 65,8
20—70 år 66,8 67,6 69,6 70,6 69,2 69,3
55—64 år 61,4 62,6 65,4 66,4 64,9 65,1
Långtidsarbetslösa, % av arbetskraften 4,7 4,0 2,9 2,4 2,9 3,1
Den förväntade pensioneringsåldern för en 25-åring 61,1 61,2 61,3 61,5 61,5 61,6
Fattigdomen och antalet marginaliserade har minskat            
Låginkomsttagarnas andel, %            
— Hela befolkningen 11,5 12,1 11,8 11,91) 11,5 11,5
— Under 18 år 10,2 11,1 10,5 10,61) 10,5 10,5
— Löntagare 1,4 1,7 1,7 1,91) 1,8 1,8
— 65+ 12,4 13,3 14,6 14,61) 13,5 13,5
— 18—24-åringar som riskerar att bli utslagna (arbetar inte, studerar inte, är inte i värnpliktstjänst), % av befolkningen i motsvarande ålder .. 16,9 171) 171) 20 20
25—64-åringar som fått utkomststöd en längre tid, % av befolkningen i motsvarande ålder            
— Sammanlagt 2,5 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9
— Privathushåll utan inkomst, antal .. 41 377 39 158 38 474 39 000 40 000
Utländska arbetslösa arbetssökande, % av den utländska arbetskraften            
— Män 22,9 19,0 16,71) 191) 22 22
— Kvinnor 31,4 27,8 25,21) 251) 28 28
Tjänster            
Verkningsfulla tjänster och utkomstskyddet bildar en fungerande helhet            
0—17-åringar placerade utom hemmet, % av befolkningen i motsvarande ålder 1,4 1,4 1,5 1,41) 1,4 1,5
Andel som fått otillräckliga tjänster för barnfamiljer, % av dem som behövt tjänster .. .. 36,6 371) 37 37
17—24-åringar som hamnat utanför utbildning, % av befolkningen i motsvarande ålder            
— Män 9,4 9,4 9,3 9,21) 9 9
— Kvinnor 7,0 6,7 6,4 6,71) 7 7
Personer som får partiell sjukdagpenning, % av alla som får sjukdagpenning            
— Män 3,8 4,2 4,4 4,9 4,5 4,6
— Kvinnor 7,3 8,2 8,6 9,4 8,8 8,9
65-åringar och äldre (%) som på grund av penningbrist varit tvungna att skära ner på mat, mediciner eller läkarbesök            
— Män 10,4 7,9 9,0 91) 9 9
— Kvinnor 14,4 10,7 11,6 121) 12 12
Andel 65-åringar och äldre (%) som upplever att deras livskvalitet är god (EuroHIS-8)            
— Män 58,2 57,3 50,6 521) 52 52
— Kvinnor 51,8 54,9 51,6 531) 52 52
75-åringar och äldre som bor hemma, % av befolkningen i motsvarande ålder            
— Män 93,5 93,6 93,8 93,91) 94,0 94,1
— Kvinnor 89,2 89,5 89,7 89,81) 89,9 90,0
Tillförlitliga tjänster i rätt tid motsvarar kundernas behov            
Väntetid på över 7 dygn för icke brådskande besök hos läkare i den öppna sjukvården inom primärvården, % av genomförda besök            
— Sammanlagt 55,3 55,0 55,9 61,5 ..2) ..2)
— Män 53,9 53,9 55,4 60,3 ..2) ..2)
— Kvinnor 56,3 55,8 56,2 62,3 ..2) ..2)
Andel som fått otillräckligt med läkarmottagningstjänster, % av dem som behövt dem            
— Sammanlagt .. .. 15,8 151) 17 16
— Män .. .. 13,9 141) 15 14
— Kvinnor .. .. 17,3 171) 19 17
— Specialiserad sjukvård, antal som väntat längre än 6 månader 31.12 1 837 1 317 1 734 1 7001) ..2) ..2)
— sådana bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet som färdigställts inom den lagstadgade tidsfristen på 3 månader under tiden 1.10—31.3, % 94,5 93,6 93,1 94,1 90 91

1) Uppskattning

2) Tillgången till icke-brådskande hälso- och sjukvård försämras på grund av coronavirusepidemin. Statsrådet utfärdade den 17 mars 2020 statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93—95 och 109 § i beredskapslagen (125/2020) som innehåller en möjlighet att tillämpa 88 § 1 mom. 1 punkten i beredskapslagen i hela landet. Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården (127/2020), som gäller tillämpningen av den ovannämnda punkten, utfärdades den 17 mars 2020 och gäller till och med den 13 april 2020.

Förvaltningsområdets anslag 2019—2021

    År 2019
bokslut
1000 €
År 2020
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2021
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2020—2021
    1000 € %
 
01. Förvaltning 91 370 97 261 102 397 5 136 5
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 989 34 794 36 018 1 224 4
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 815 983 980 -3 0
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 601 531 1 118 587 111
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 19 105 19 272 20 405 1 133 6
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år) 8 334 8 507 8 714 207 2
25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 7 000 9 900 10 400 500 5
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 19 430 19 229 19 500 271 1
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 4 095 4 045 5 262 1 217 30
02. Tillsyn 65 072 73 675 81 252 7 577 10
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 587 14 235 14 794 559 4
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 12 340 12 028 14 132 2 104 17
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 3 752 5 104 5 351 247 5
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 24 775 26 167 26 934 767 3
08. Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år) 2 500 5 200 3 200 -2 000 -38
09. Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden (reservationsanslag 3 år) 5 000 5 000 0
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 10 118 10 941 11 841 900 8
03. Forskning och utveckling 87 232 104 231 99 316 -4 915 -5
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 54 083 54 787 59 272 4 485 8
25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år) 5 075 7 000 5 000 -2 000 -29
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 0 10 000 8 000 -2 000 -20
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 23 222 24 042 23 042 -1 000 -4
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 852 8 402 4 002 -4 400 -52
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 4 192 389 4 276 700 4 487 757 211 057 5
50. Familjeförmåner (förslagsanslag) 9 954 1 611 400 1 596 500 -14 900 -1
(51.) Barnbidrag (förslagsanslag) 1 346 300 0
(52.) Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 1 725 0
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 13 800 16 100 16 500 400 2
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 1 477 300 1 485 400 1 580 400 95 000 6
(55.) Underhållsstöd (förslagsanslag) 209 916 0
56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag) 47 634 50 800 56 500 5 700 11
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) 693 000 672 700 768 800 96 100 14
(58.) Temporär epidemiersättning till följd av covid-19-epidemin (reservationsanslag 2 år) 0
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) 392 760 440 300 469 057 28 757 7
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 159 364 2 234 266 2 815 869 581 603 26
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 24 054 28 366 28 366 0
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 714 892 745 400 991 000 245 600 33
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 1 417 586 1 457 500 1 792 700 335 200 23
55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag) 2 832 3 000 3 803 803 27
30. Sjukförsäkring 2 408 603 1 975 800 2 140 300 164 500 8
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 2 408 603 1 975 800 2 140 300 164 500 8
40. Pensioner 4 590 709 4 953 071 5 044 200 91 129 2
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 59 300 59 000 58 400 -600 -1
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 706 003 729 900 737 500 7 600 1
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 293 200 328 700 418 000 89 300 27
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 9 246 12 571 13 900 1 329 11
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 13 050 13 600 13 400 -200 -1
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 509 911 3 809 300 3 803 000 -6 300 0
50. Stöd till veteraner 211 134 322 678 241 334 -81 344 -25
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 682 1 050 1 050 0
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 9 104 12 000 9 900 -2 100 -17
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 63 919 62 000 48 600 -13 400 -22
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 27 762 25 000 16 000 -9 000 -36
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 2 500 2 080 -420 -17
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 45 20 16 -4 -20
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 500 2 500 1 260 -1 240 -50
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 71 638 38 000 30 400 -7 600 -20
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 8 8 0
58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag) 34 376 179 600 132 020 -47 580 -26
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 196 070 304 326 2 052 097 1 747 771 574
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år) 500 350 350 0
31. Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 3 263 1 600 2 800 1 200 75
32. Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå samt forskning på universitetsnivå inom socialt arbete (fast anslag) 23 800 25 000 25 000 0
33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag) 92 693 96 000 96 000 0
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar, patientöverföringar och medicinska sakkunnigutlåtanden (förslagsanslag) 12 433 15 200 15 200 0
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) 3 000 1 400 65 800 64 400 4600
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 480 562 82 17
37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag) 211 5 346 2 000 -3 346 -63
(38.) Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet 0
38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år) 1 660 000 1 660 000 0
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år) 97 410 122 900 25 490 26
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 28 990 28 990 27 835 -1 155 -4
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 19 550 22 550 23 550 1 000 4
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 2 950 3 050 3 000 -50 -2
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 7 100 6 950 7 100 150 2
(65.) Stärkt psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år) 1 100 0
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 35 218 37 473 37 773 300 1
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 28 990 30 640 30 940 300 1
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 650 545 545 0
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 550 460 460 0
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 200 2 000 2 000 0
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 1 900 2 900 2 900 0
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 928 928 928 0
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 144 244 143 040 138 390 -4 650 -3
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 123 954 122 750 117 000 -5 750 -5
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 1 900 1 900 1 900 0
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 250 250 350 100 40
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 18 140 18 140 19 140 1 000 6
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 363 289 380 000 362 440 -17 560 -5
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) 363 289 380 000 362 440 -17 560 -5
Sammanlagt 14 544 694 14 902 521 17 603 125 2 700 604 18
  Det totala antalet anställda1) 3 712 3 683 3 808    

1) Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År 2021 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 272 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 244 årsverken.