Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Kommunikationsministeriets förvaltningsområde ansvarar på ett hållbart sätt och så att tillväxten stöds för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser och tjänster som gäller trafik och kommunikation samt möjliggör en användningsmiljö för nya digitala tjänster.

Verksamhetsmiljö

Den globala uppvärmningen är på väg att före mitten av århundradet överskrida den gräns på 1,5 grader som ansetts vara trygg. Åtgärder för att minska utsläppen måste vidtas betydligt snabbare än man hittills har gjort eller planerat att göra. Inom sektorn för trafik och transport kräver bekämpningen av klimatförändringen en kraftig minskning av koldioxidutsläppen och energikonsumtionen. Urbaniseringen och befolkningsstrukturens utveckling påverkar framtiden för trafik och kommunikation genom att ställa utmaningar bl.a. för servicestrukturen. I och med att befolkningen koncentreras till tätorter krävs det miljömässigt, socialt och ekonomiska hållbara lösningar för trafiken och kommunikationen.

Den tekniska omvälvningen har stora konsekvenser för samhället och trafiksystemet. Trafikledernas skick och kommunikationsnätens kapacitet blir allt viktigare i takt med att de digitala tjänsterna och automationen utvecklas. Kommunikationsnäten är en investering som skapar välfärd och konkurrenskraft. Utöver kommunikationsnäten utgör information och tillgång till information grunden för tjänsterna. Automatiseringen av transporter, sakernas internet och andra fenomen och tjänster under utveckling kräver snabbare och effektivare dataöverföringsförbindelser. Tjänstefieringen inom trafik- och kommunikationssektorn fortsätter och den globala marknaden för transporttjänster beräknas växa betydligt under de kommande åren, i synnerhet tack vare nya tjänster och affärsmodeller.

En förbättring av hur information används och delas gör det möjligt att på ett nytt sätt utnyttja datalager och information för tjänste- och transportlösningar. Samtidigt blir det också nödvändigt att användarna har förståelse för hanteringen av de egna uppgifterna. Funktionssäkra datanät och ett behov av säker informationshantering samt stärkande av användarnas förtroende blir allt viktigare i och med att de samhälleliga processerna blir mer automatiserade och tekniska och i och med att mängden personuppgifter som samlas in ökar. Funktionsstörningar i transport- och kommunikationsnäten (bl.a. cyberangrepp, brister i informationssäkerheten eller eldistributionen) kan orsaka olägenheter som omfattar hela landet. Betydelsen av transport- och kommunikationsnät som har en förmåga att återhämta sig blir allt större.

Samhälleliga effektmål

Kommunikationsministeriet ställer följande samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet

 • — Finland är en föregångare på vägen mot koldioxidfri trafik och kommunikation.

Indikatorer

 • — Minskade utsläpp från trafiken
 • — Energiförbrukningen i trafiken
 • — Andelen bilar som drivs med alternativa drivkrafter
 • — Mängden av och marknadsandelen för hållbara färdsätt
 • — Nätverk och tjänster underlättar vardagen och främjar näringsidkandet

Indikatorer

 • — Transport- och kommunikationsnätens täckning
 • — Prisutvecklingen för tjänsterna
 • — De nya verksamhetsmodellerna och innovationerna ökar välfärden och konkurrenskraften

Indikatorer

 • — Utvecklingen av digibarometerns totalindex
 • — Utvecklingen av affärsverksamheten inom informationsintensiva sektorer
 • — Utvecklingen av tjänster inom persontrafiken.
Jämställdhet mellan könen

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde genomförs en plan för operativ jämställdhet och likabehandling (Kommunikationsministeriets publikationer 12/2018). Målet är att producera prestationer och offentliga tjänster där man beaktar behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom kvinnor, män, barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Största delen av kollektivtrafikresorna görs av barn och unga i åldern 6—17 år samt av kvinnor i åldern 18—34 år. Kvinnor i åldern 55—64 år står för den högsta reseinsatsen inom kollektivtrafiken. De längsta kollektivtrafikresorna gjordes av män i åldern 55—64 år, men antalet resor understiger för deras del dock klart antalet resor som kvinnorna gör. Allra minst används kollektivtrafiken av män som nyligen har uppnått pensionsåldern. Funktionell jämställdhet och likställdhet beaktas också särskilt vid beredningen av författningar och föreskrifter inom förvaltningsområdet och i upphandlingar. Dessutom strävar man efter att som underlag för beslutsfattandet få könsspecifik information från området för transport och kommunikation.

Hållbar utveckling

Vid genomförandet av handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030, är kommunikationsministeriets roll att främja ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem och en fungerande och heltäckande digital infrastruktur. När det gäller att bromsa klimatförändringen spelar en minskning av utsläppen från trafiken, i synnerhet från vägtrafiken, en central roll och metoderna för detta är bl.a. att öka andelen hållbara färdsätt, promenader, cykling och kollektivtrafik, att stödja konsumenters och sammanslutningars val av utsläppssnåla fordon och att främja trafiktjänster som utnyttjar digitalisering. En begränsning av och anpassning till klimatförändringen förutsätter också forskning och ökad förståelse av verksamhetsområdets miljö- och klimatpåverkan. Bland annat en verifiering av koldioxidutsläppen och en simulering av konsekvenserna av olika lösningar är viktiga som stöd för beslutsfattandet. Handlingsprogrammets mål fullföljs dessutom genom att tillgängligheten på digitala tjänster inom transport och kommunikation främjas i enlighet med det åtgärdsprogram som utarbetats för 2017—2021.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
31.10.30 Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)    
  — jord- och vattenbyggnadsfullmakt - 7,5
31.10.77 Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)    
  — jord- och vattenbyggnadsfullmakt 83,0 205,45
31.20.50 Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt att bevilja understöd - 5,0
31.20.54 Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt att bevilja understöd 17,5 9,3
31.20.55 Köp och utveckling av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)    
  —fullmakt att ingå avtal - 289,53

Förvaltningsområdets anslag 2019—2021

    År 2019
bokslut
1000 €
År 2020
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2021
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2020—2021
    1000 € %
 
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 722 704 635 761 680 301 44 540 7
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 724 16 487 14 602 -1 885 -11
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 79 224 77 569 80 543 2 974 4
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 48 005 48 534 54 385 5 851 12
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 368 45 384 47 528 2 144 5
(21.) Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 434 383 432 087 483 243 51 156 12
(88.) Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) 103 000 15 700 -15 700 -100
10. Trafik- och kommunikationsnäten 1 669 814 2 097 967 2 021 872 -76 095 -4
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år) 1 105 741 1 422 470 1 363 904 -58 566 -4
30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år) 30 480 138 700 67 658 -71 042 -51
31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 4 500 37 800 17 400 -20 400 -54
(50.) Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 17 000 0
76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag) 16 388 34 997 34 997 0
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 369 085 351 200 422 113 70 913 20
(78.) Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) 8 620 0
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 118 000 112 800 115 800 3 000 3
20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 737 871 771 463 783 387 11 924 2
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 86 836 92 000 89 000 -3 000 -3
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 0 0 5 000 5 000 0
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år) 20 141 19 741 18 741 -1 000 -5
54. Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år) 17 986 19 136 19 136 0
55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år) 93 774 108 474 108 224 -250 0
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 519 134 532 112 543 286 11 174 2
Sammanlagt 3 130 389 3 505 191 3 485 560 -19 631 -1
  Det totala antalet anställda 2 160 2 173 2 360