Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

Valtion talousarvio vuodelle 2013 PDF-versio

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 38 774 702
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   12 095 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   8 163 000
02. Yhteisövero   2 989 000
03. Korkotulojen lähdevero   200 000
04. Perintö- ja lahjavero   610 000
05. Pankkivero   133 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   17 263 000
01. Arvonlisävero   16 431 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   686 000
03. Apteekkimaksut   146 000
08. Valmisteverot   6 606 000
01. Tupakkavero   779 000
04. Alkoholijuomavero   1 387 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero   203 000
07. Energiaverot   4 222 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   15 000
10. Muut verot   2 659 000
03. Autovero   985 000
05. Varainsiirtovero   552 000
06. Arpajaisvero   230 000
07. Ajoneuvovero   829 000
08. Jätevero   63 000
19. Muut veronluonteiset tulot   151 702
02. Lästimaksut   800
03. Ratavero   18 000
04. Eräät viestinnän maksut   26 946
05. Lentoliikenteen valvontamaksu   11 545
06. Väylämaksut   84 680
08. Öljyjätemaksu   4 000
09. Muut verotulot   2 700
10. Energiamarkkinaviraston valvontamaksu   3 031
12. SEKALAISET TULOT 5 019 030
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala   13 857
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot   13 857
25. Oikeusministeriön hallinnonala   100 600
10. Tuomioistuintulot   31 400
20. Ulosottomaksut   69 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   200
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala   27 108
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan   16 578
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot   10 530
27. Puolustusministeriön hallinnonala   3 621
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   3 595
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 123 807
10. Tullilaitoksen tulot   4 474
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   138 043
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   26 443
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   21 065
25. Metallirahatulot   25 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 688 792
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   130 950
52. Vakuutusmaksut   20 220
60. Työturvallisuusmaksu   900
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   45 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   2 800
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   20 120
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   555 756
70. Opintotukitoiminnan tulot   19 900
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista   531 856
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   891 937
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   549 288
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   304 500
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   4 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   560
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta   1 120
32. Kasvinjalostusmaksut   380
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   2 500
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   550
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   5 400
43. Viehekalastusmaksut   2 896
44. Kalastuksenhoitomaksut   5 556
45. Riistanhoitomaksut   10 187
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   5 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   59 636
10. Liikenneviraston tulot   59 586
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   50
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   361 977
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 530
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista   200
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   42 027
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot   245 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   72 220
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   508 430
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   960
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto   413 295
98. Valtionapujen palautukset   93 500
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   175
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   124 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   4 150
20. Siirto valtion asuntorahastosta   117 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   3 500
39. Muut sekalaiset tulot   247 651
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   105 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   65 151
10. Muut sekalaiset tulot   2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 019 400
01. Korkotulot   133 400
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   21 000
05. Korot muista lainoista   85 000
07. Korot talletuksista   8 500
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot   18 900
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   1 419 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot   1 419 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   227 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   227 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   240 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   240 000
15. LAINAT 9 477 732
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   251 500
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   72 500
04. Muiden lainojen lyhennykset   179 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   9 226 232
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   9 226 232
Tuloarvioiden kokonaismäärä 55 290 864
    1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 173 552
01. Kansanedustajat   21 735
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha)   21 735
10. Eduskunnan kanslia   122 563
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   53 045
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot(arviomääräraha)   3 918
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   17 600
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   4 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset(siirtomääräraha 3 v)   44 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies   5 920
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   5 920
30. Ulkopoliittinen instituutti   3 440
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 257
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   183
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto   15 889
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 307
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   582
90. Eduskunnan muut menot   4 005
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(kiinteä määräraha)   4 005
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 39 886
01. Tasavallan presidentti   3 183
01. Presidentin palkkio ja käyttövarat(kiinteä määräraha)   333
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(arviomääräraha)   2 850
02. Tasavallan presidentin kanslia   36 703
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 903
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot(kiinteä määräraha)   600
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   5 500
75. Perusparannukset(siirtomääräraha 3 v)   21 700
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 199 004
01. Hallinto   42 791
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   32 160
02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha)   5 764
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat(arviomääräraha)   867
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   3 000
10. Omistajaohjaus   117 700
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   117 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen   34 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   34 000
30. Oikeuskanslerinvirasto   3 710
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 710
90. Muut menot   803
21. Kunniamerkit(arviomääräraha)   640
26. Suomi 100(siirtomääräraha 3 v)   100
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen(siirtomääräraha 3 v)   63
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 362 558
01. Ulkoasiainhallinto   227 472
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   200 551
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   794
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   22 127
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v)   4 000
10. Kriisinhallinta   80 161
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(arviomääräraha)   62 802
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(arviomääräraha)   17 359
(20.) Lähialueyhteistyö   0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö   958 392
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle   0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   940 392
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v)   18 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot   96 533
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   1 743
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha)   39
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   90 051
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot(siirtomääräraha 3 v)   500
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   3 200
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   1 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 892 445
01. Ministeriö ja hallinto   129 811
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   26 842
02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1
03. Eräiden virastojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 751
04. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   2 062
20. Erityismenot(arviomääräraha)   10 330
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   207
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   61 500
50. Avustukset(kiinteä määräraha)   4 118
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha)   18 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu   377 201
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 944
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 907
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   254 587
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   29 309
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   13 054
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)   60 400
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta   106 214
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   106 214
30. Syyttäjät   45 829
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   45 829
40. Rangaistusten täytäntöönpano   231 363
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   225 963
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v)   5 400
50. Vaalimenot   2 027
20. Vaalimenot(arviomääräraha)   2 027
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 353 813
01. Hallinto   125 936
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   21 460
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   921
04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 011
20. Tietohallinnon yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v)   12 488
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   22 100
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet(siirtomääräraha 2 v)   1 439
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   65 500
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha)   1 017
10. Poliisitoimi   729 113
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   724 613
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(arviomääräraha)   3 500
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 000
20. Rajavartiolaitos   325 370
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   228 870
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 3 v)   96 500
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta   94 022
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   13 659
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   68 857
20. Erityismenot(arviomääräraha)   3 406
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v)   8 100
40. Maahanmuutto   79 372
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 021
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus(arviomääräraha)   876
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(arviomääräraha)   60 475
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 871 874
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto   367 244
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   20 145
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 755
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   344 194
40. Avustus Leijona Catering Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   1 150
10. Sotilaallinen maanpuolustus   2 443 142
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 784 193
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 3 v)   656 871
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   2 078
30. Sotilaallinen kriisinhallinta   61 488
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v)   61 478
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   10
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 069 456
01. Hallinto   175 872
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   38 823
13. Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut(siirtomääräraha 3 v)   5 584
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen(siirtomääräraha 2 v)   415
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   616
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   80 154
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle(kiinteä määräraha)   42 280
89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)   8 000
10. Verotus ja tullitoimi   630 053
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   431 378
02. Tullilaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   167 475
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)   8 200
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha)   20 000
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha)   3 000
20. Palvelut valtioyhteisölle   37 710
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 856
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha)   1
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 089
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 964
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   800
88. Senaatti-kiinteistöt   0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto   64 492
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   50 451
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 222
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   9 819
40. Valtion alue- ja paikallishallinto   89 449
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   55 926
02. Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   32 749
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet(siirtomääräraha 3 v)   774
50. Eläkkeet ja korvaukset   4 417 305
15. Eläkkeet(arviomääräraha)   4 219 860
16. Ylimääräiset eläkkeet(arviomääräraha)   2 130
17. Muut eläkemenot(arviomääräraha)   2 830
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)   42 785
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)   130 800
95. Ennakkotuloista maksettavat korkomenot(arviomääräraha)   18 900
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot   1 290
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot(arviomääräraha)   50
03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot(arviomääräraha)   60
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   900
60. Siirto Koulutusrahastolle(arviomääräraha)   280
70. Valtionhallinnon kehittäminen   82 205
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   14 300
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   27 200
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   40 705
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle   229 606
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha)   209 406
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   9 800
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   10 400
90. Kuntien tukeminen   8 762 669
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   16 995
22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)   600
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha)   8 678 067
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha)   67 007
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen   269 050
41. Energiaverotuki(arviomääräraha)   269 050
92. EU ja kansainväliset järjestöt   2 171 305
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)   2 800
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha)   8 350
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha)   170
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta(arviomääräraha)   3 350
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)   2 028 000
87. Suomen osuus Euroopan investointipankin peruspääoman korottamisesta(siirtomääräraha 3 v)   127 835
95. Valtion takaussuoritukset(arviomääräraha)   800
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot   138 450
87. Pankkiveron tuoton käyttö(siirtomääräraha 3 v)   133 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha)   300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v)   5 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha)   150
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 721 275
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot   121 763
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 624
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   22 656
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 789
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta(siirtomääräraha 2 v)   2 539
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   3 790
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   18 088
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   32 003
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   685
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)   3 252
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   2 337
10. Yleissivistävä koulutus   1 010 387
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   49 443
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 905
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   12 818
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   851 818
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   58 000
35. Avustus yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin(siirtomääräraha 3 v)   35 000
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   1 403
20. Ammatillinen koulutus   736 692
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 553
20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen(siirtomääräraha 2 v)   3 026
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 339
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   723 774
30. Aikuiskoulutus   506 588
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot(siirtomääräraha 2 v)   25 347
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   4 010
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   164 818
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen(arviomääräraha)   142 175
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen(arviomääräraha)   116 543
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma(arviomääräraha)   27 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   19 279
53. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   7 416
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus   2 749 488
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 429
02. Arkistolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 554
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 042
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 618
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   35 631
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   5 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   421 754
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 862 922
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(siirtomääräraha 3 v)   238 565
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan(kiinteä määräraha)   30 159
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen(arviomääräraha)   102 191
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   17 435
89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin(kiinteä määräraha)   188
70. Opintotuki   916 100
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   701
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha)   30 200
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha)   798 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha)   32 200
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen(siirtomääräraha 2 v)   5 549
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki(arviomääräraha)   49 450
80. Taide ja kulttuuri   453 804
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 908
02. Valtion taidemuseon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 444
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 937
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 513
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 377
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 835
07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   815
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha)   19 142
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha)   4 513
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   40 800
32. Valtionosuudet museoille(arviomääräraha)   17 431
33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen(arviomääräraha)   106
34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   5 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha)   252
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   14 420
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha)   14 091
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen(arviomääräraha)   224 821
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha)   19 824
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin(kiinteä määräraha)   7 336
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   3 100
70. Kaluston hankinta(siirtomääräraha 3 v)   2 250
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   739
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v)   4 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   150
96. Lahjoitus valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastoon(siirtomääräraha 2 v)   10 000
90. Liikuntatoimi   152 397
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)   145 988
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille(kiinteä määräraha)   109
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen(arviomääräraha)   6 300
91. Nuorisotyö   74 056
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha)   52 556
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v)   21 000
52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta(siirtomääräraha 2 v)   500
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 693 870
01. Hallinto   103 893
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   30 951
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 064
03. Maaseutuviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 449
04. Lautakuntien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   893
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   669
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 853
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   30 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset(siirtomääräraha 3 v)   500
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   3 514
10. Maaseudun kehittäminen   171 240
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   6 978
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla(siirtomääräraha 2 v)   952
55. Valtionapu 4H-toimintaan(kiinteä määräraha)   4 610
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)   80 500
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä(arviomääräraha)   78 200
20. Maatalous   2 011 818
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 754
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)   511 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha)   545 200
42. Satovahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   6 560
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 2 v)   379 393
44. Luonnonhaittakorvaus(siirtomääräraha 2 v)   411 673
45. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v)   97 084
46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 861
47. Elintarvikeketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 293
48. Puutarhatalouden erityistoimenpiteet(siirtomääräraha 3 v)   2 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)   18 000
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha)   1 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu   52 868
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   41 690
20. Eläinlääkintähuolto(arviomääräraha)   4 730
41. Eräät korvaukset(siirtomääräraha 2 v)   6 448
40. Kala-, riista- ja porotalous   69 483
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   17 437
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v)   2 400
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   5 400
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   7 520
43. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 764
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   10 187
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   5 987
52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot(arviomääräraha)   3 592
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   13 439
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   1 757
50. Vesitalous   33 886
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v)   16 008
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   12 079
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset(arviomääräraha)   420
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   5 379
60. Metsätalous   182 798
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   44 180
41. Metsäpuiden siemenhuolto(siirtomääräraha 2 v)   600
42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   45 458
43. Eräät korvaukset(arviomääräraha)   100
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)   64 480
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   7 527
47. Pienpuun energiatuki(siirtomääräraha 2 v)   18 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   2 443
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(siirtomääräraha 3 v)   10
63. Metsähallitus   6 373
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   6 373
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri   61 511
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   50 897
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 614
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   5 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 198 083
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot   414 831
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   20 731
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   720
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   392 752
40. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   628
10. Liikenneverkko   1 926 250
01. Liikenneviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   86 355
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 2 v)   969 235
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen(siirtomääräraha 3 v)   24 000
40. Avustus Finavia Oyj:lle(siirtomääräraha 3 v)   1 100
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen(siirtomääräraha 3 v)   9 000
70. Jäänmurtajan hankinta(siirtomääräraha 3 v)   27 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha)   34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   369 303
78. Eräät väylähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   157 260
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   47 000
88. Finavia Oyj:n pääomittaminen(siirtomääräraha 3 v)   200 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut   42 562
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   42 562
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut   237 978
42. Valtionavustus koulutuksesta(siirtomääräraha 3 v)   841
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha)   81 000
46. Alusinvestointien ympäristötuki(siirtomääräraha 3 v)   38 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset(arviomääräraha)   970
51. Luotsauksen hintatuki(siirtomääräraha 2 v)   4 200
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   100 243
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   12 724
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset(siirtomääräraha 3 v)   0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen   529 265
01. Viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   9 895
42. Sanomalehdistön tuki(kiinteä määräraha)   500
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   18 870
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v)   500 000
50. Tutkimus   47 197
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   47 197
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 923 432
01. Hallinto   378 384
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   60 816
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   215 204
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha)   5 868
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   4 777
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   81 692
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)   20
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   10 007
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka   1 864 512
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   39 314
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   89 187
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 965
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   40 639
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 091
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha)   430 670
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi(siirtomääräraha 3 v)   36 122
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   7 600
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin(arviomääräraha)   23 285
44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä(siirtomääräraha 3 v)   700
45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu(siirtomääräraha 3 v)   4 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki(siirtomääräraha 3 v)   26 100
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset(arviomääräraha)   67 487
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha)   10 800
63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen(siirtomääräraha 3 v)   0
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan(arviomääräraha)   765 000
81. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille(arviomääräraha)   185 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha)   10
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)   111 542
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle(siirtomääräraha 3 v)   10 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka   843 110
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   160 975
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v)   5 039
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)   36 656
50. Palkkaturva(arviomääräraha)   42 700
51. Julkiset työvoimapalvelut(siirtomääräraha 2 v)   579 254
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin(arviomääräraha)   18 486
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä   40 986
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 032
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   1 434
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 206
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 230
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä(siirtomääräraha 2 v)   5 211
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille(kiinteä määräraha)   773
51. Eräät merimiespalvelut(arviomääräraha)   2 080
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha)   20
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka   481 076
43. Maakunnan kehittämisraha(siirtomääräraha 3 v)   11 866
62. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 273
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013(arviomääräraha)   466 937
60. Energiapolitiikka   219 574
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 169
20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus(siirtomääräraha 3 v)   3 400
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   500
40. Energiatuki(arviomääräraha)   108 355
41. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha)   5 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha)   150
43. Kioton mekanismit(arviomääräraha)   2 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha)   95 000
70. Kotouttaminen   95 790
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   661
30. Valtion korvaukset kunnille(arviomääräraha)   95 129
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 728 803
01. Hallinto   85 798
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   41 030
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 363
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 524
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   600
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   548
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   11 800
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   20 900
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)   4 032
02. Valvonta   41 385
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   13 842
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 165
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 578
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)   10 300
66. Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   1 500
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta   117 341
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   70 051
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin(siirtomääräraha 2 v)   37 964
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   9 326
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut   2 572 909
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut(arviomääräraha)   158 859
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen(arviomääräraha)   11 800
51. Lapsilisät(arviomääräraha)   1 483 300
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet(arviomääräraha)   2 500
53. Sotilasavustus(arviomääräraha)   20 250
54. Asumistuki(arviomääräraha)   675 800
55. Elatustuki(arviomääräraha)   184 400
60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut(arviomääräraha)   36 000
20. Työttömyysturva   2 742 164
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha)   26 486
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta(arviomääräraha)   1 040 600
51. Valtionosuus peruspäivärahasta(arviomääräraha)   200 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta(arviomääräraha)   1 366 678
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta(arviomääräraha)   56 400
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)   52 000
30. Sairausvakuutus   1 243 267
28. Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v)   267
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   1 243 000
40. Eläkkeet   4 466 108
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha)   58 358
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   584 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   70 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)   2 389
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha)   17 361
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha)   3 734 000
50. Veteraanien tukeminen   301 356
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha)   1 550
50. Rintamalisät(arviomääräraha)   38 500
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha)   149 833
52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   68 207
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   3 100
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v)   70
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   3 500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   30 588
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   6 008
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto   572 497
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   500
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin(siirtomääräraha 3 v)   17 900
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha)   31 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   110 240
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   10 500
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin(arviomääräraha)   345 350
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)   480
38. Valtionavustus kunnille vanhuspalvelulain toimeenpanoon(siirtomääräraha 2 v)   5 757
39. Avustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin(siirtomääräraha 3 v)   15 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 3 v)   25 970
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha)   3 500
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   6 300
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen   61 238
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 606
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)   24 390
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v)   930
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v)   660
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 780
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   2 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   972
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta   223 740
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha)   205 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   2 600
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(kiinteä määräraha)   16 140
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset   301 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(arviomääräraha)   301 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 300 213
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot   77 841
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   34 293
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 142
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 886
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   8 400
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v)   2 120
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu   133 680
20. Ympäristövahinkojen torjunta(arviomääräraha)   5 200
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v)   2 440
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v)   14 460
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   32 484
60. Siirto öljysuojarahastoon(siirtomääräraha 3 v)   3 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   14 942
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v)   53 830
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin(siirtomääräraha 3 v)   4 500
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto(siirtomääräraha 3 v)   1 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 324
70. Alusinvestoinnit(siirtomääräraha 3 v)   500
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen   88 692
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 842
37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen(siirtomääräraha 3 v)   2 000
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v)   50 500
60. Siirto valtion asuntorahastoon   0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 350
87. A-Kruunu Oy:n pääomittaminen(siirtomääräraha 3 v)   30 000
36. VALTIONVELAN KOROT 1 762 600
01. Valtionvelan korko   1 724 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha)   1 724 000
09. Muut menot valtionvelasta   38 600
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha)   38 600
Määrärahojen kokonaismäärä 55 290 864