Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin budjetoidaan ulkoministeriön pääluokassa momentille 24.10.20 (sisältää EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot sekä operaatioihin lähdettäessä palkkausmenot). Määrärahat sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin budjetoidaan puolustusministeriön pääluokassa momentille 27.30.20.

Sotilaallinen kriisinhallinta on Suomen turvallisuuspolitiikan keskeinen keino ja osa Suomen puolustusta. Kansainvälisellä kriisinhallinnalla ennaltaehkäistään ja rajoitetaan kriisejä ja niiden vaikutusten ulottumista Suomeen. Samalla osallistuminen operaatioihin kehittää Suomen puolustuksessa ja Suomeen vaikuttavissa kriiseissä tarvittavia valmiuksia ja kykyjä. Suomen osallistuminen toteutetaan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan periaatteiden mukaisesti.

Puolustushallinnolla on valmius osallistua sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Puolustusvoimat käyttää sotilaallisessa kriisinhallinnassa ensisijaisesti joukkoluettelon evaluoituja yksiköitä. Suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden operaatioissa sekä koulutus- ja neuvonantotehtävissä.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Sotilaalliselle kriisinhallinnalle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Puolustusvoimat on toteuttanut sille osoitetut kriisinhallintatehtävät
  • — Puolustusvoimilla on valmius osallistua uusiin operaatioihin ja koulutus- ja neuvontatehtäviin.
  2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
arvio
       
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (UM) 58,0 51,2 53,1
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (PLM) 58,4 58,4 59,7
Yhteensä 116,4 109,6 112,8

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 59 659 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavasta tuesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu, materiaalisesta tukemisesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

10) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

11) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 097 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 235 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 710 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 11 875 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 380 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 500 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 410 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 542 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 13 225 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 364 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 565 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 475 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 6 281 000
Yhteensä   59 659 000

Selvitysosa:Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2020. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan olevan enintään 500 henkilötyövuotta.

Sotilaallisen kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2020) 882
EUNAVFOR MED, Välimeren operaation päättyminen -230
Irakin OIR-operaatio -2 645
Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma -2 300
Käyttösuunnitelman varalla-kohdan (kohta 20.) kasvattaminen 4 000
Libanonin kriisinhallintaoperaatio 980
Muiden käyttösuunnitelmakohtien muutokset 592
Toteutunut kustannustasotarkistus (2018) -158
Yhteensä 1 121

2020 talousarvio 59 659 000
2019 I lisätalousarvio -158 000
2019 talousarvio 58 538 000
2018 tilinpäätös 58 381 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Tyhjä elementti, POISTA

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 164 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 235 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 710 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 9 355 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 854 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 12 380 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 410 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 230 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 656 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 805 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 404 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 515 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 475 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 5 466 000
Yhteensä   59 659 000

Selvitysosa:Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan on lisätty uusi kohta 10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot, koska Suomi tulee jatkamaan enintään kymmenellä sotilaalla osallistumistaan EU:n Välimerellä tapahtuvaan ihmissalakuljetusta ja -kauppaa ehkäisevään Sophia-operaatioon. Tämän osalta määrärahatarpeeksi on arvioitu 230 000 euroa.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohtaan 01. on lisätty 67 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 05. on vähennetty 2 520 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 07. on lisätty 474 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 08. on lisätty 2 880 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 11. on lisätty 114 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 15. on vähennetty 420 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 16. on lisätty 40 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 17. on vähennetty 50 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdasta 20. on vähennetty 815 000 euroa. Tehdyt muutokset aiheutuvat pääosin operaatioiden tarkentuneista suunnitteluperusteista sekä yhteisten menojen ja kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman määrärahatarpeista.


2020 talousarvio 59 659 000
2019 I lisätalousarvio -158 000
2019 talousarvio 58 538 000
2018 tilinpäätös 58 381 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 59 659 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavasta tuesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu, materiaalisesta tukemisesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

10) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

11) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 164 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 235 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 710 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 9 355 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 854 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 12 380 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 410 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 230 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 656 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 805 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 404 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 515 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 475 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 5 466 000
Yhteensä   59 659 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 273 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 164 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 1 135 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 710 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 4 505 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 854 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 14 280 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 410 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 80 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 656 000
12. EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 150 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 405 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 308 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 265 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 475 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 16 989 000
Yhteensä   59 386 000

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu vuoden 2019 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta.

EUNAVFOR MED Välimeren operaatio Sophia päätettiin 31.3.2020 ja Välimerelle perustettiin uusi sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR MED Irini, johon Suomi osallistuu 17.4.2020 alkaen. Momentin käyttösuunitelmaan on lisätty uusi kohta 12. EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot, jolle osoitetaan 150 000 euroa käyttösuunnitelmakohdasta 10. tehtävällä siirrolla.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot -1 100 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan -2 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot -4 850 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 1 900 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot -150 000
12. EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 150 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (UNIFIL) -5 400 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot -96 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) -250 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 11 523 000
Yhteensä   -273 000

2020 IV lisätalousarvio -273 000
2020 talousarvio 59 659 000
2019 tilinpäätös 58 380 000
2018 tilinpäätös 58 381 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 273 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 164 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 1 135 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 710 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 4 505 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 854 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 14 280 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 410 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 80 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 656 000
12. EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 150 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 405 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 308 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 265 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 475 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 16 989 000
Yhteensä   59 386 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.


2020 talousarvio 10 000
2019 talousarvio 10 000
2018 tilinpäätös 29 053

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.