Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

Valtion talousarvio vuodelle 2019 PDF-versio

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 45 521 025
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   15 047 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 968 000
02. Yhteisövero   4 318 000
03. Korkotulojen lähdevero   41 000
04. Perintö- ja lahjavero   720 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   19 871 900
01. Arvonlisävero   18 890 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   795 900
03. Apteekkivero   186 000
08. Valmisteverot   7 290 000
01. Tupakkavero   966 000
04. Alkoholijuomavero   1 520 000
05. Virvoitusjuomavero   175 000
07. Energiaverot   4 613 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   16 000
10. Muut verot   3 196 000
03. Autovero   902 000
05. Varainsiirtovero   865 000
06. Arpajaisvero   236 000
07. Ajoneuvovero   1 182 000
08. Jätevero   11 000
19. Muut veronluonteiset tulot   116 125
04. Eräät viestinnän maksut   21 726
05. Eräät liikenteen maksut   25 945
06. Väylämaksut   48 400
08. Öljyjätemaksu   4 000
09. Muut verotulot   6 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   3 830
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   3 953
12. Säteilytoimintavero   2 271
12. SEKALAISET TULOT 5 830 739
23. Valtioneuvoston kanslia   500
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot   500
24. Ulkoministeriön hallinnonala   39 624
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot   952
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot   38 672
25. Oikeusministeriön hallinnonala   148 550
10. Tuomioistuintulot   42 800
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   26 000
20. Ulosottomaksut   77 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala   30 290
98. EU:lta saatavat tulot   28 340
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala   9 626
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   9 600
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 389 097
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   125 802
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   24 209
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   13 834
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   10 215
25. Metallirahatulot   5 800
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 903 821
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   234 386
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   16 930
60. Työturvallisuusmaksu   800
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   36 700
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   2 600
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   14 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   588 464
70. Opintotukitoiminnan tulot   18 400
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista   564 814
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   5 250
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   962 703
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   536 733
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   340 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   558
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   40 500
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   3 100
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   5 375
44. Kalastonhoitomaksut   9 386
45. Riistanhoitomaksut   11 751
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   4 800
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   3 350
10. Väyläviraston tulot   2 500
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   507 960
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 850
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista   58 600
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   200 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   214 700
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   598 675
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   300
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   494 650
98. Valtionapujen palautukset   101 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   925
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   80 900
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta   78 250
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   1 000
39. Muut sekalaiset tulot   471 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   130 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   84 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   250 000
10. Muut sekalaiset tulot   7 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 248 367
01. Korkotulot   43 843
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   5 400
05. Korot muista lainoista   17 657
07. Korot talletuksista   1 400
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   19 386
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   1 925 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   1 925 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   143 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   143 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   136 524
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   136 524
15. LAINAT 2 469 561
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   65 114
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   19 500
04. Muiden lainojen lyhennykset   45 614
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   2 404 447
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   2 404 447
Tuloarvioiden kokonaismäärä 56 069 692
    1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 124 939
01. Kansanedustajat   21 810
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha)   21 810
10. Eduskunnan kanslia   71 991
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   56 358
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot(arviomääräraha)   1 503
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   6 500
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille(arviomääräraha)   3 630
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   4 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies   6 805
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   6 805
30. Ulkopoliittinen instituutti   3 759
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 539
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   220
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto   16 319
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 669
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   650
90. Eduskunnan muut menot   4 255
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(arviomääräraha)   4 255
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 20 076
01. Tasavallan presidentti   2 875
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha)   126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   2 550
02. Tasavallan presidentin kanslia   17 201
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 201
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v)   500
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   2 500
75. Perusparannukset(siirtomääräraha 3 v)   6 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 272 187
01. Hallinto   231 182
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   126 248
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha)   9 430
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)   750
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat(siirtomääräraha 2 v)   617
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(siirtomääräraha 3 v)   11 400
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   920
24. Suomen EU-puheenjohtajuus(siirtomääräraha 2 v)   60 000
25. Terveet tilat 2028(siirtomääräraha 3 v)   860
26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 500
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   19 457
10. Omistajaohjaus   5 700
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   5 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen   29 635
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   29 635
30. Oikeuskanslerinvirasto   3 490
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 490
90. Muut menot   2 180
21. Kunniamerkit(arviomääräraha)   740
59. Avustus tasa-arvopalkinnon maksamiseen(siirtomääräraha 2 v)   300
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   1 140
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 135 595
01. Ulkoasiainhallinto   263 162
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   225 276
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot(siirtomääräraha 3 v)   952
21. Ulkoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   3 305
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   16 059
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v)   17 570
10. Kriisinhallinta   66 528
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(siirtomääräraha 2 v)   51 168
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(kiinteä määräraha)   15 360
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö   723 759
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle   0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   583 759
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v)   10 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset(siirtomääräraha 3 v)   130 000
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot   82 146
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   1 541
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha)   45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   76 060
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot(kiinteä määräraha)   100
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   3 400
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   1 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 957 272
01. Ministeriö ja hallinto   132 852
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   20 783
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   9 853
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 471
20. Erityismenot(arviomääräraha)   11 443
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   245
22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen(siirtomääräraha 3 v)   2 505
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   51 500
50. Avustukset(kiinteä määräraha)   9 052
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha)   19 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu   419 936
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 777
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 018
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   251 315
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   72 271
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)   75 555
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta   101 690
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   101 690
30. Syyttäjät   45 848
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   45 848
40. Rangaistusten täytäntöönpano   221 199
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   216 499
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v)   4 700
50. Vaalimenot   35 747
20. Vaalimenot(arviomääräraha)   35 747
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 532 596
01. Hallinto   189 954
01. Sisäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   14 447
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet(siirtomääräraha 2 v)   1 461
20. Tietohallinnon yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v)   7 929
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   43 165
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v)   6 700
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   115 000
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   235
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha)   1 017
10. Poliisitoimi   823 488
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   759 575
02. Suojelupoliisin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   43 915
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   9 168
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   10 830
20. Rajavartiolaitos   245 790
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   236 780
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 5 v)   9 010
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta   73 493
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 326
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   54 601
20. Erityismenot(arviomääräraha)   2 566
40. Maahanmuutto   199 871
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   39 620
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(siirtomääräraha 2 v)   127 601
22. Vapaaehtoinen paluu(siirtomääräraha 2 v)   530
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha)   32 120
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 146 614
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto   363 350
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 012
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 875
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   344 463
10. Sotilaallinen maanpuolustus   2 724 874
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 932 250
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 5 v)   790 472
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   2 152
30. Sotilaallinen kriisinhallinta   58 390
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v)   58 380
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   10
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 814 290
01. Hallinto   179 152
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 201
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(siirtomääräraha 2 v)   445
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   646
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   130 780
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle(siirtomääräraha 3 v)   16 080
10. Verotus ja tulli   636 235
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   406 887
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   168 168
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   11 980
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)   28 200
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha)   15 000
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha)   6 000
20. Palvelut valtioyhteisölle   40 732
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 682
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha)   50
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   3 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)   11 000
88. Senaatti-kiinteistöt   0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto   86 355
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   48 843
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 488
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   29 024
04. Sähköinen tunnistautuminen(arviomääräraha)   5 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto   82 873
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   54 604
02. Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   26 417
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet(siirtomääräraha 3 v)   1 852
50. Eläkkeet ja korvaukset   5 070 260
15. Eläkkeet(arviomääräraha)   4 768 273
16. Ylimääräiset eläkkeet(arviomääräraha)   2 070
17. Muut eläkemenot(arviomääräraha)   2 373
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)   42 200
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)   235 958
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha)   19 386
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot   16 815
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot(arviomääräraha)   15
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   800
12. Osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   16 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen   264 260
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 700
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   5 500
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus(siirtomääräraha 3 v)   222 215
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 745
(21.) Kansallisen tulorekisterin toteutus(siirtomääräraha 3 v)   19 000
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v)   8 100
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle   267 806
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha)   243 406
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   11 800
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   12 600
90. Kuntien tukeminen   8 766 967
22. Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   200
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha)   8 732 677
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha)   4 090
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin(siirtomääräraha 3 v)   30 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen   290 000
41. Energiaverotuki(arviomääräraha)   290 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt   2 098 135
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 953
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)   2 600
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha)   12 312
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha)   170
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)   2 069 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta(arviomääräraha)   10 100
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot   14 700
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha)   300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha)   300
98. Kassasijoitusten riskienhallinta(arviomääräraha)   12 100
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 461 702
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot   246 969
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   17 755
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   64 833
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 314
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   2 661
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   31 000
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   1 537
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)   3 613
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin(arviomääräraha)   114 000
53. Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset(siirtomääräraha 2 v)   3 010
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   2 246
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus   936 910
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   43 085
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   15 487
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   714 705
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   155 230
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   8 403
20. Ammatillinen koulutus   861 242
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 072
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   26 979
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen(arviomääräraha)   826 191
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus   3 136 162
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 542
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   20 357
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 108
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 665
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   32 523
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   8 500
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 767 113
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha)   276 140
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen(arviomääräraha)   107 567
54. Strateginen tutkimusrahoitus(arviomääräraha)   55 631
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   834 944
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   19 072
70. Opintotuki   587 097
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   635
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha)   59 200
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha)   442 136
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha)   31 626
59. Koulumatkatuki(arviomääräraha)   53 500
80. Taide ja kulttuuri   454 988
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 115
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 224
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   20 999
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 199
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 750
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha)   19 225
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v)   15 804
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha)   4 560
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   47 077
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha)   252
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   26 648
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   4 370
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha)   14 853
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen(arviomääräraha)   247 260
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha)   26 867
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 950
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   739
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v)   6 046
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   50
90. Liikuntatoimi   159 941
30. Avustus Liikkuva opiskelu -ohjelmaan(siirtomääräraha 3 v)   3 800
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)   154 667
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin(kiinteä määräraha)   1 474
91. Nuorisotyö   78 393
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha)   55 320
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v)   21 323
52. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   1 750
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 677 607
01. Hallinto ja tutkimus   131 532
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   22 984
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   74 126
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 343
23. Hallinnolliset järjestelyt(siirtomääräraha 2 v)   0
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   28 540
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(arviomääräraha)   4 539
10. Maaseudun kehittäminen   443 649
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset(siirtomääräraha 3 v)   84 976
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)   13 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v)   40 500
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)   47 767
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   22 500
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 266
51. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 843
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   40 092
55. Valtionapu 4H-toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   3 905
63. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 100
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)   180 700
20. Maa- ja elintarviketalous   1 855 292
01. Ruokaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   73 362
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta(arviomääräraha)   5 948
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)   322 700
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha)   529 700
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 3 v)   355 710
44. Luonnonhaittakorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   548 288
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 752
47. Ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 945
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha)   170
62. Eräät valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   5 717
40. Luonnonvaratalous   192 847
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v)   3 100
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v)   14 171
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   6 450
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   6 986
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset(arviomääräraha)   1 745
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   5 375
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   8 850
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)   56 230
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   5 027
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   39 160
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   11 751
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   12 194
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   1 332
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   20 476
64. Metsähallitus   7 507
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   7 507
70. Maanmittaus ja tietovarannot   46 780
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   43 280
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   3 500
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 102 361
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot   502 306
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   14 724
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   0
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   384 582
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 2 v)   103 000
10. Liikenneverkko   1 731 428
01. Väyläviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   48 005
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 2 v)   1 105 741
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 000
36. Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen(siirtomääräraha 3 v)   25 480
37. Valtionavustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin(siirtomääräraha 3 v)   3 500
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen(siirtomääräraha 3 v)   17 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha)   29 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   369 085
78. Eräät väylähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   8 620
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   118 000
20. Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut   94 324
01. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   79 224
41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   9 100
42. Sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden hankinta- ja konversiotuki(siirtomääräraha 3 v)   6 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut   211 801
42. Valtionavustus koulutuksesta(siirtomääräraha 3 v)   841
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha)   95 000
51. Luotsauksen hintatuki(siirtomääräraha 2 v)   4 200
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   93 774
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   12 683
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset(siirtomääräraha 3 v)   5 303
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen   519 134
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   0
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v)   519 134
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut   43 368
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   43 368
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 594 178
01. Hallinto   284 246
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   33 700
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   173 223
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha)   4 939
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 3 v)   826
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   57 072
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 959
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)   20
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   8 507
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka   816 130
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   32 248
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   97 474
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   400
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha)   275 500
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin(arviomääräraha)   10 400
42. Kasvuekosysteemien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   5 000
44. Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki(siirtomääräraha 3 v)   2 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki(siirtomääräraha 3 v)   10 000
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset(arviomääräraha)   30 777
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha)   57 800
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   94 403
51. Naisille suunnattu innovaatiopalkinto(siirtomääräraha 2 v)   118
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha)   10
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)   155 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen(arviomääräraha)   30 000
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   10 800
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot(arviomääräraha)   4 200
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka   442 546
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   185 853
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v)   256 693
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä   76 409
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 268
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   5 243
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 404
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha)   872
51. Eräät merimiespalvelut(arviomääräraha)   2 572
52. Palkkaturva(arviomääräraha)   32 000
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset(siirtomääräraha 3 v)   1 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha)   50
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka   394 729
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 114
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)   17 578
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v)   6 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha)   366 987
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin(arviomääräraha)   50
60. Energiapolitiikka   356 164
01. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 839
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 420
40. Energiatuki(arviomääräraha)   47 250
41. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha)   14 930
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha)   125
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha)   250 600
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki(arviomääräraha)   30 000
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 000
70. Kotouttaminen   223 954
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 881
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta(arviomääräraha)   222 073
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 14 820 602
01. Hallinto   91 100
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 989
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 047
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   601
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 105
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   8 334
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   7 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   18 929
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)   4 095
02. Valvonta   65 592
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 587
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 340
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 752
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 775
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 500
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)   10 638
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta   87 232
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   54 083
25. Kansallinen genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus ja lääkekehityskeskus(siirtomääräraha 3 v)   5 075
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin(siirtomääräraha 2 v)   23 222
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   4 852
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut   4 249 360
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon(arviomääräraha)   11 500
51. Lapsilisät(arviomääräraha)   1 356 900
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet(arviomääräraha)   3 800
53. Sotilasavustus(arviomääräraha)   17 600
54. Asumistuki(arviomääräraha)   1 497 800
55. Elatustuki(arviomääräraha)   216 400
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut(arviomääräraha)   50 700
57. Perustoimeentulotuki(arviomääräraha)   701 900
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v)   392 760
20. Työttömyysturva   2 284 590
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha)   26 840
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)   783 900
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta(arviomääräraha)   1 470 100
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle(arviomääräraha)   3 750
30. Sairausvakuutus   2 415 900
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   2 415 900
40. Eläkkeet   4 631 291
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha)   63 271
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   715 400
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   293 200
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)   11 500
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha)   14 500
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha)   3 533 420
50. Veteraanien tukeminen   234 761
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha)   1 250
50. Rintamalisät(arviomääräraha)   9 580
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha)   85 378
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   27 762
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   3 100
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v)   45
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   71 638
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   8
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha)   35 500
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto   207 279
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   500
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot(siirtomääräraha 3 v)   3 263
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha)   23 800
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen(arviomääräraha)   96 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   15 200
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)   3 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)   480
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin(arviomääräraha)   5 346
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin   0
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 3 v)   28 990
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v)   19 550
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha)   2 950
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   7 100
65. Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen(siirtomääräraha 2 v)   1 100
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen   35 218
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)   28 990
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v)   650
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v)   550
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 200
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   1 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   928
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta   154 990
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha)   134 700
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 900
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   250
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(siirtomääräraha 2 v)   18 140
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen   363 289
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   363 289
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 205 263
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot   57 517
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   26 128
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 024
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   6 435
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 930
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu   124 090
20. Ympäristövahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v)   18 200
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v)   2 690
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v)   18 175
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   36 347
60. Siirto öljysuojarahastoon(siirtomääräraha 3 v)   3 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   16 022
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v)   26 830
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto(siirtomääräraha 3 v)   1 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 826
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen   23 656
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 806
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen(siirtomääräraha 2 v)   1 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   1 500
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v)   15 500
60. Siirto valtion asuntorahastoon   0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v)   850
36. VALTIONVELAN KOROT 1 204 410
01. Valtionvelan korko   1 194 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha)   1 194 000
09. Muut menot valtionvelasta   10 410
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha)   10 410
Määrärahojen kokonaismäärä 56 069 692