Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde bygger upp Finland till ett land med förmåga att utvecklas — med ett hållbart livsmedelssystem och en hållbar naturresursekonomi som har förmåga att förnya sig samt ett innovativt system för geografisk information.

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Finlands framtid påverkas av många globala förändringsfaktorer vars styrka och hastighet vi egentligen inte kan inverka på. Vi måste anpassa oss till följderna av dem och se förutom hot även många nya möjligheter med dem. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har det identifierats sex förändringsfaktorer i verksamhetsmiljön som är oberoende av förvaltningsområde och som under det kommande årtiondet mest väntas ändra omvärlden för den finska livsmedels- och naturresurssektorn. Förändringsfaktorerna är 1) klimatförändringen, 2) den snabba tekniska utvecklingen, 3) konkurrensen om de sinande naturresurserna, 4) den globala ekonomiska omvälvningen, 5) förändringen i värderingar och attityder samt 6) befolkningsstrukturen och urbaniseringen.

De grundläggande uppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde blir allt viktigare när det gäller att garantera livsmedelstryggheten, livsmedelssäkerheten, ett konkurrenskraftigt inhemskt livsmedelssystem, försörjningsberedskapen och rent vatten, hålla djur- och växtsjukdomar under kontroll, säkerställa en hållbar naturresursekonomi och konkurrenskraften för de näringar som baserar sig på den samt utveckla landsbygdens livskraft. Betydelsen av dessa uppgifter har ytterligare accentuerats i samband med coronakrisen.

Högkvalitativ geografisk information och analys av den är av central betydelse vid utvecklingen av framtida tekniklösningar. Digitaliseringen och den starka ökningen av informationens betydelse framhäver vikten av att främja samanvändningen av tillförlitliga basregister, geografisk information och naturreusursdata som en del av ministeriets verksamhetsområde.

Finland är en ansvarsfull global aktör och engagerad i att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling. I takt med att den internationella konkurrensen ökar växer också betydelsen av förvaltningen då det gäller att avlägsna hinder för fri konkurrens och att möjliggöra bioekonomi, nya innovationer, affärsmodeller och metoder för värdeskapande. Den möjliggörande förvaltningen arbetar i nära samverkan med den privata sektorn och har förståelse för den allt snabbare utvecklingen och de utmaningar och möjligheter som den medför. De begränsade resurserna kan riktas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå ett optimalt ekonomiskt läge, och genom samordning av den hållbara utvecklingen och riskhanteringen skapas det en internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för bioekonomin som moderniseras och internationaliseras. De uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet och dess förvaltningsområde svarar för utgör en naturlig grund för att verkställa nästa fas av bio- och cirkulärekonomin.

Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är betydande användare av förnybara naturresurser. Bioekonomin, som på ett hållbart sätt utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster, ger betydande affärsmöjligheter. Målet är att med hjälp av bioekonomin minska beroendet av fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja biologisk mångfald. Framgången för ministeriets ansvarsområde är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer när det gäller en hållbar användning av förnybara naturresurser. Forskningen inom förvaltningsområdet är föregripande och producerar fakta, kompetens och innovationer till stöd för beslutsfattandet, utvecklandet av näringarnas konkurrenskraft och främjandet av välfärden.

Samhälleliga effektmål

Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet. I motiveringen till kapitlen beskrivs de mål inom politiksektorn som stöder de samhälleliga effektmålen samt de nyckeltal som beskriver deras utveckling.

  • — Bättre konkurrenskraft för det ansvarsfulla livsmedelssystemet som har förmåga att förnyas
  • — En förnybar och hållbar naturresursekonomi ökar välbefinnandet och ersätter icke förnybara råvaror och energi
  • — En diversifierad företagsverksamhet, framgångsrik landsbygd, multilokalitet och nätverk stärker samhället
  • — Tillförlitlig geografisk information samt information om fastigheter och lägenheter som kan användas brett skapar ny företagsverksamhet och säkrar ägarskap.
Mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser
  • — Verksamheten är resultatrik och resurserna riktas effektivt så att de samhälleliga effekterna uppnås. Man ser till att uppgifterna och resurserna är i balans.
Jämställdheten mellan könen

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter att främja likabehandling samt integrera regeringens jämställdhetsperspektiv i lagberedningen, i styrningen av verksamheten och ekonomin samt i andra funktioner som är väsentliga med tanke på jämställdheten. Ungefär 90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av effektmålen för de olika politiksektorerna. Stödens inverkan på jämställdheten mellan könen är i regel inte en grund för beviljande av stöd.

Hållbar utveckling

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde genomför FN:s mål för hållbar utveckling som en del av sin strategi. Förvaltningsområdet främjar särskilt målet om klimatneutralitet genom att det skapas hållbara bioekonomi- och cleantech-lösningar.

Finansiering anvisas för investeringar som främjar t.ex. miljöns tillstånd och användningen av förnybar energi. För miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar avsätts 298 miljoner euro och för förgröningsstöd 151,8 miljoner euro. För främjande av naturresurs- och bioekonomi anvisas 44 miljoner euro. Genom anslaget genomförs den nationella bioekonomiska strategin samt markanvändningssektorns klimatpolitik inom jord- och skogsbruket. För främjande av vården av skogsnatur anvisas 8,0 miljoner euro. Utvecklingen av den vattenbaserade affärsverksamheten och återetableringen av vandrande och hotade fiskbestånd stöds med sammanlagt 9 miljoner euro. Ett anslag på 53 miljoner euro avsätts för att trygga en uthållig virkesproduktion.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
30.10.40 Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 30,0 68,01)
30.10.41 Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)    
  — räntestödsfullmakt 250,0 250,0
30.10.64 EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 106,9 108,51)
30.40 Naturresursekonomi    
  — annan fullmakt 2,0 -
30.40.44 Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 44,0 56,0
30.40.47 Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt - 5,4

1) Om en del av den bevillningsfullmakt som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2021.

Förvaltningsområdets anslag 2019—2021

    År 2019
bokslut
1000 €
År 2020
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2021
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2020—2021
    1000 € %
 
01. Förvaltning och forskning 128 692 133 429 137 707 4 278 3
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 984 23 376 23 455 79 0
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 74 126 76 519 78 978 2 459 3
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 1 343 1 343 1 943 600 45
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 1 240 1 240 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 25 930 27 652 27 652 0
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 309 4 539 4 439 -100 -2
10. Utveckling av landsbygden 406 175 458 509 389 683 -68 826 -15
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 84 976 88 326 55 050 -33 276 -38
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 12 169 15 000 15 000 0
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 40 500 45 300 31 300 -14 000 -31
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 47 767 62 767 67 767 5 000 8
(44.) Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 22 500 0
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 5 266 5 326 5 326 0
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 843 1 843 1 843 0
54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 40 092 40 092 39 892 -200 0
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 905 4 055 3 805 -250 -6
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 3 100 6 100 4 000 -2 100 -34
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år) 144 057 189 700 165 700 -24 000 -13
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 839 526 1 821 298 1 806 926 -14 372 -1
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 73 362 76 440 75 984 -456 -1
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 6 488 5 948 5 948 0
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 322 700 323 000 323 100 100 0
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 513 394 526 200 526 200 0
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 355 710 153 200 297 710 144 510 94
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 548 288 624 788 551 888 -72 900 -12
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 10 752 10 910 10 910 0
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 2 945 4 045 3 669 -376 -9
48. Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år) 500 1 000 500 100
49. Främjande av återvinning av näringsämnen genom biogasproduktion (reservationsanslag 3 år) 4 000 4 000 0
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 170 200 400 200 100
(61.) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 90 300 -90 300 -100
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 5 717 5 767 6 117 350 6
40. Naturresursekonomi 185 904 226 972 239 328 12 356 5
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 3 100 3 200 3 300 100 3
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 14 171 17 608 14 259 -3 349 -19
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 6 450 29 045 43 452 14 407 50
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 6 986 11 766 8 636 -3 130 -27
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 1 401 1 745 1 745 0
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 5 375 5 600 5 600 0
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 8 850 8 850 11 250 2 400 27
(43.) Statens finansieringsandel till Ähtärin eläinpuisto Oy för kostnader för jättepandorna (reservationsanslag 2 år) 0
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 49 632 56 230 53 230 -3 000 -5
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 5 027 7 027 8 027 1 000 14
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 39 160 39 160 42 171 3 011 8
47. Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år) 1 360 1 360 0
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år) 11 751 14 810 13 878 -932 -6
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år) 12 194 9 311 9 400 89 1
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 332 1 132 1 132 0
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 20 476 21 488 21 888 400 2
64. Forststyrelsen 7 507 8 692 8 115 -577 -7
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 7 507 8 692 8 115 -577 -7
70. Lantmäteri och datalager 46 436 44 669 46 563 1 894 4
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 280 42 169 43 563 1 394 3
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 3 156 2 500 3 000 500 20
Sammanlagt 2 614 241 2 693 569 2 628 322 -65 247 -2
  Det totala antalet anställda 4 341 4 406 4 422