Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

50. ValutgifterPDF-versio

20. Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 809 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet

2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Kommunalvalet 2021 3 470
Utgifter för valdatasystemet 4 225
Övriga valutgifter 114
Sammanlagt 7 809

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Brevröstning 80
Ersättning för resultattjänst till Rättsregistercentralen, ökning jämfört med 2020 40
Folkomröstning i samband med val -100
Höjning av Rättsregistercentralens serviceavgift -10
Utgifter för valdatasystemet 895
Ökade kostnader för landskaps- och kommunalval fr.o.m. 2020 3 300
Övriga valutgifter 85
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -3
Sammanlagt 4 287

2021 budget 7 809 000
2020 budget 3 522 000
2019 bokslut 35 202 759