Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

40. Verkställighet av straffPDF-versio

Förklaring:Effektmålet för Brottspåföljdsmyndigheten är att minska risken för återfallsbrott för dem som avtjänar straff. Målet för Brottspåföljdsmyndigheten är att handleda personer som avtjänar straff till ett liv utan brott med stöd av samhällets allmänna servicesystem. Målet är att säkerställa rättssäkerheten och jämlik praxis samt att öka planmässig och progressiv frigivning.

Antalet fångar och personer som avtjänar samhällspåföljder har minskat under de senaste åren, men 2019 ökade både antalet fångar och antalet personer som avtjänar samhällspåföljder. Antalet fångar och personer som avtjänar samhällspåföljder beräknas öka något även 2021. År 2020 minskades antalet fångar på grund av coronaepidemin, vilket medför en osäkerhetsfaktor i beräkningen av antalet fångar 2021 och eventuella konsekvenser för verksamhetens mål.

Verksamhetens omfattning

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Antalet fångar i genomsnitt 2 952 2 990 3 000
Antal som placerats i fängelse från frihet 5 934 5 850 5 950
Antal samhällspåföljder som avtjänas i genomsnitt 3 031 3 000 3 150
Samhällspåföljder som ska verkställas 3 577 3 800 4 000
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder 6 424 6 400 6 400

Målet är att minska frigivning direkt från slutna fängelser och att öka placeringen på öppna anstalter. Dagligen avtjänar i genomsnitt 240 fångar övervakad frihet på prov 2021. Fångars deltagande i aktiviteter och tid utanför cellen samt interaktionen mellan personalen och de som avtjänar straff ökas. Samarbetet med aktörer utanför fängelset som producerar tjänster ökas särskilt i fråga om social- och hälsovården, arbetskraftsmyndigheterna och utbildningsanordnare. Vård- och rehabiliteringskedjorna inom alkohol- och drogarbetet tryggas efter avtjänat straff. Boendeförmågan hos brottspåföljdsklienter stärks och boendesituationen efter frigivning förbättras.

Tillgodoseendet av en jämlik och lagenlig behandling av brottspåföljdsklienter förbättras genom effektivisering av Brottspåföljdsmyndighetens regelstyrning och utökad utbildning för personalen. Uppnåendet av målet främjas också genom regelbunden tillsynsverksamhet och genom egenkontroll som införs i enheterna. Utvecklandet av elektroniska tjänster för brottspåföljdsklienter fortsätter. Möjligheterna till organiserad brottslighet i fängelser förebyggs, stödåtgärder för att komma loss från organiserad brottslighet stärks i samarbete med polismyndigheterna och servicehandledning med vanliga samhällstjänster som mål utvecklas. Åtgärder för att förebygga radikalisering av brottspåföljdsklienter som löper risk att radikaliseras utvecklas. När det gäller personer som gjort sig skyldiga till grovt våld görs det före frigivningen en bedömning av återfallsrisken, och samtidigt planeras tillräckliga stödåtgärder för den villkorliga friheten. En organisationsreform genomförs i Brottspåföljdsmyndigheten. Utvecklingen och planeringen av produktivitetshöjande arbets- och verksamhetsprocesser och av nätverket av lokaler fortsätter. Ändringar i tjänste- och uppgiftsstrukturen görs även i fortsättningen utifrån en strategisk personalplan. Vid utvecklandet av innehåll och kompetenser i olika uppgifter betonas strategiska kärnuppgifter. Det nya kundinformationssystemet Roti tas i bruk.

Uppgifter om personalen

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Antal anställda, årsv. 2 524 2 560 2 545
VMBaro ledarskapsindex 3,15 3,20 3,30
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 14,9 14,4 13,9

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 229 297 000 euro.

Av anslaget får även högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring:Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 6 a § i fängelselagen och 3 kap. 6 a § i häktningslagen. I regeringens proposition föreslås ett totalförbud mot rökning i slutna fängelser i syfte att förebygga negativa hälsoeffekter av tobaksrök hos icke-rökande fångar och fängelsepersonal. Enligt propositionen kommer de årliga kostnaderna från och med 2021 att vara 650 000 euro vid Brottspåföljdsmyndigheten på grund av stödåtgärder för fångar som slutar röka. Propositionen ger upphov till ett anslag på 250 000 euro under moment 33.01.06.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2021:

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Verksamhetens mål      
Anstaltssäkerhetsindex1) 120 115 105
Fängelsefångar i öppna anstalter i genomsnitt per dag, % 43 45 45
Fängelsefångars deltagande i verksamhet, % av den tid som dagligen finns tillgänglig för funktioner 74 74 75
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade 83 82 82
Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade 84 83 83
Produktivitet      
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. 1,4 1,4 1,4
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. 11,6 11,6 12,0
Resurshushållning      
Omkostnader (netto)/fånge 65 630 63 910 63 300
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd 7 500 7 470 6 960

1) Medelvärdet för åren 2011—2014 motsvarar index 100. Högre index anger lägre säkerhetsnivå.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Verkställighet av straff 198 350
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) 8 800
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 2 700
Verkställighetsenheten 1 800
Tjänster som köps av servicecentraler 17 647
Sammanlagt 229 297

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 239 297 230 212 240 697
Bruttoinkomster 12 101 11 300 11 300
Nettoutgifter 227 196 218 912 229 297
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 25 910    
— överförts till följande år 15 213    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 8 515 8 018 8 000
— övriga intäkter 838 873 790
Intäkter sammanlagt 9 353 8 891 8 790
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 14 825 13 264 14 000
— andel av samkostnader 11 071 11 000 10 000
Kostnader sammanlagt 25 896 24 264 24 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -16 543 -15 373 -15 210
Kostnadsmotsvarighet, % 36 37 37

1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av Valtoris serviceavgifter -21
Projektet för ett kvinnofängelse i Tavastehus 1 875
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) 6
Säkerställande av resurser för förvaltningsområdet 453
Uppgradering av säkerhetstekniken i fängelserna 3 200
Ökade informationsförvaltningsutgifter 1 187
Översyn av bestämmelserna om villkorlig frigivning 2 200
Översyn av förvandlingsstraff för böter 2 200
Översyn av straffnivån för sexualbrott 435
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -4 993
Lönejusteringar 4 298
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -455
Sammanlagt 10 385

2021 budget 229 297 000
2020 II tilläggsb. 1 080 000
2020 I tilläggsb. 433 000
2020 budget 218 912 000
2019 bokslut 216 499 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 700 000 euro.

Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt.

Anslaget får användas till byggnads-, reparations- och underhållsarbeten i byggnader och miljöer som ägs av staten, kommunerna och allmännyttiga samfund samt till underhåll av nationalförmögenheten. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten. Kommunernas, församlingarnas eller de allmännyttiga samfundens arbetsprojekt är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Det arbete som ska utföras kan också användas för tillgodoräknande av kompetens. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som även genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.

Förklaring:Med anslaget för öppna anstalter kan man sysselsätta fångar och renovera kulturhistoriskt värdefulla objekt. Arbetsprojekten administreras bl.a. av förvaltningsnämnden för Sveaborg, Forststyrelsen, Museiverket, Senatfastigheter och kommunerna. Målet är att sysselsätta fångar i öppna anstalter och skapa serviceställen för personer som utför samhällstjänst.


2021 budget 4 700 000
2020 budget 4 700 000
2019 bokslut 4 700 000