Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

30. ÅklagarePDF-versio

Förklaring:Åklagarmyndighetens samhälleliga effektmål är följande:

Åklagarmyndigheten har en central roll i rättsstaten när det gäller att tillgodose medborgarnas rättssäkerhet och är en ansedd och tillförlitlig aktör som bidrar till bildandet av en allmän opinion som är negativ till brott. Rättssäkerheten förverkligas i praktiken, det straffrättsliga ansvaret realiseras effektivt samt brottsligheten och dess negativa följder minskar och säkerheten och känslan av säkerhet ökar.

För parterna centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling är det hur snabbt behandlingen sker och regionala skillnader i åtalsprövningstiderna.

Straffprocessens kvalitet och snabbhet förbättras genom att utveckla samarbetet mellan åklagaren och förundersökningsmyndigheten, åklagarnas kompetens och specialisering samt genom att använda det mest ändamålsenliga processförfarandet. Genom en översyn av metoderna för behandling av brottmål eftersträvas en snabbare och enhetligare behandling där främjande av en hållbar utveckling beaktas.

Till de lokala åklagarna inkom år 2019 sammanlagt 85 058 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 83 033. Dessutom avgjordes 36 342 summariska bötesärenden. Någon minskning av det totala antalet inkommande ärenden förväntas inte. Det förekommer variation i det totala antalet ärenden som kommer in till åklagarna, vilket bl.a. beror på förändringar i polisens utredningsresurser. De inkommande ärendena bedöms bli fortsatt mer krävande och den s.k. viktade arbetsmängden beräknas öka till följd av de allt mer komplicerade rättsliga frågorna i brottmål, internationaliseringen av brottsligheten och digitaliseringen (cyberbrottslighet).

Uppgifter om personalen

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Åklagarmyndigheten      
Årsverken 539 530 550
— varav åklagare1) 388 378 396
— varav lokala åklagare 371 360 378
Arbetstillfredsställelseindex 3,5 3,5 3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 6,8 7,0 7,0

1) Till åklagarna räknas också konsultativa tjänstemannen, överinspektörerna och juristen vid riksåklagarens byrå (/verket).

01. Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 55 185 000 euro.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för Åklagarmyndighetens verksamhet 2021:

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Behandlingstid      
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån. 1,7 2,0 2,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån. 2 343 2 000 2 000
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år 469 350 350
Produktivitet      
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1) 841 877 900
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare) 1 172 1 230 1 250
Resurshushållning      
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro 110,3 110,5 106,5

1) I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vilkas arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 50 435 48 446 55 435
Bruttoinkomster 323 300 250
Nettoutgifter 50 112 48 146 55 185
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 336    
— överförts till följande år 5 072    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av Valtoris serviceavgifter -5
Nivåförhöjning för tryggande av realiserandet av straffansvaret och förkortade behandlingstider 2 500
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) 1
Tryggande av förvaltningsområdets resurser (regeringsprogr. 2019) 119
Åklagarmyndighetens och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2021) (överföring från moment 28.70.20) 1 100
Ökade informationsförvaltningsutgifter 561
Översyn av förvandlingsstraff för böter 1 500
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 2
Lönejusteringar 1 381
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -120
Sammanlagt 7 039

2021 budget 55 185 000
2020 IV tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 48 146 000
2019 bokslut 45 848 000