Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakningPDF-versio

Förklaring:Justitieministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål och resultatmål för utsökningsväsendet samt centrala åtgärder för förverkligandet av dem för 2021:

  • — Den elektroniska ärendehanteringen och tjänsterna är kundorienterade. Utvecklandet av elektroniska tjänster gör det lättare för medborgarna att sköta utsökningsärenden och ger parterna bättre möjligheter att följa hur ärendena framskrider.
  • — Möjligheterna att begå ekonomiska brott och dra nytta av dem minskar. Man agerar effektivt som en del av brottsbekämpningskedjan, tryggar verksamhetsförutsättningarna för specialverkställigheten och främjar analysprojektet inom åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.
  • — Rättssäkerheten tillgodoses i praktiken. Man ser till att verkställighetsåtgärderna håller jämn kvalitet genom att harmonisera arbetsmetoderna.
  • — I samhället råder en god betalningsmoral och kreditsamhället fungerar. Man ser till att indrivningen är resultatrik och förläggs till en så tidig tidpunkt som möjligt. Samarbetet med intressentgrupper i skuldsättningsfrågor upprätthålls och projektet för proaktiv ekonomisk rådgivning främjas. Syftet med projektet är att öka medborgarnas kontroll över sin egen ekonomi och minska risken för överskuldsättning.

Krävande fall sköts högklassigt och klienternas likabehandling förverkligas. Behandlingskedjorna och behandlingsförfarandena bestäms enligt ärendets art och svårighetsgrad. Organisationsstrukturen och nätverket av verksamhetsställen är ändamålsenliga och stöder stärkandet av personalens kompetens. Informationssystemen är användarvänliga och stöder verksamheten.

Rättssäkerheten tillgodoses efter strukturreformen inom utsökningsväsendet på samma nivå som tidigare. Medborgarnas möjligheter att sköta ärenden genom personliga besök tryggas. Elektroniska tjänster utvecklas, vilket gör det lättare för medborgarna att sköta utsökningsärenden och ger parterna bättre möjligheter att följa hur ärendena framskrider.

Konkursombudsmannens byrå genomför en totalreform av ärendehanteringssystemet för konkurser och företagssaneringar (Kosti). Genom totalreformen effektiviseras tillsynen och kontakterna med parterna. Särskilda granskningar av gäldenärens verksamhet och offentliga utredningar sätts in särskilt i fall där det finns misstanke om ekonomisk brottslighet i omfattande och komplexa koncerner. Utvecklandet av god boförvaltningssed tryggar tillgodoseendet av parternas rättigheter i förfarandet.

Uppgifter om personalen

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Utsökningsväsendet      
Årsverken 1 104 1 080 1 136
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 10,6 10,6 10,5
Arbetstillfredsställelseindex 3,6 3,5 3,5
       
Konkursombudsmannens byrå      
Årsverken 10 11 13
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 3,2 11,8 5,0
Arbetstillfredsställelseindex - 3,1 3,3

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 107 771 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Utsökningsverket och konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.

Förklaring:Till utsökning beräknas inkomma 3,2 miljoner ärenden (2,9 miljoner ärenden år 2019). Den genomsnittliga behandlingstiden beräknas vara 7,7 månader (7,3 månader år 2019). Utsökningens indrivningsresultat beräknas vara 950 miljoner euro (1 130 miljoner euro år 2019). Det beräknas att 585 000 gäldenärers ärenden behandlas vid utsökning (562 000 gäldenärer år 2019).

Antalet konkurser beräknas öka klart jämfört med 2019, då antalet ansökningar ökade med 2,5 % och antalet inledda konkursförfaranden ökade med 5,7 %. Den 31 december 2019 hade konkursombudsmannen 3 131 anhängiga konkursförfaranden, varav 486 i offentlig utredning. Antalet ansökningar om företagssanering och antalet inledda saneringsförfaranden beräknas också öka jämfört med 2019, då antalet ansökningar minskade med 10,3 %. Samtidigt inleddes dock 2,1 % fler saneringsförfaranden än året innan.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för utsökningsväsendets och konkursombudsmannen byrås verksamhet 2021:

Tabell med nyckeltal

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål/uppskattning
       
Ärenden som behandlats (1 000 st.) 3 141 2 900 2 900
Indrivet (mn euro) 1 130 1 000 950
Kostnader per indriven euro (euro) 0,09 0,10 0,10
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar      
Av antal ärenden, % 40 40 40
Av belopp, % 35 38 36
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 7,3 7,5 7,7
Resurshushållning (euro/behandlat ärende) 33 36 36
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 3 322 3 176 2 900
Från specialindrivningen redovisats direkt till borgenärerna (mn euro) 30 25 25
Gäldenärer som tagits över av specialindrivningen 366 350 350
Särskilda granskningar av konkursbon och granskningar av förvaltningen 118 120 140
Inleds offentliga utredningar av konkursbon 59 60 70
Utsökningsklagan som avgjorts, antal 48 60 60
Utsökningsklagan behandlingstid, mån. 11 8 7

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 74 miljoner euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 70 % av de totala utgifterna för Utsökningsverket.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 106 134 103 417 108 021
Bruttoinkomster 388 170 250
Nettoutgifter 105 746 103 247 107 771
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 31 134    
— överförts till följande år 27 078    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 225
Effektivisering av rådgivningen för gäldenärer 500
Höjning av Valtoris serviceavgifter -12
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) 1
Säkerställande av resurser för förvaltningsområdet 263
Upprätthållande av utsökningsväsendets nätverk av verksamhetsställen 400
Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Kosti-projektet) (2020 års finansiering) (överföring till moment 28.70.20) -990
Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Kosti-projektet) (2021 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20) 590
Ökade informationsförvaltningsutgifter 903
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 37
Lönejusteringar 2 871
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -264
Sammanlagt 4 524

2021 budget 107 771 000
2020 IV tilläggsb. 65 000
2020 budget 103 247 000
2019 bokslut 101 690 000