Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

10. Domstolar och rättshjälpPDF-versio

Förklaring:Välfungerande och effektiva domstolar utgör en förutsättning för realiseringen av en rättssäkerhet som motsvarar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt för en rättssäkerhet som krävs både i den ekonomiska verksamheten och vid ordnandet av medborgarnas inbördes relationer. Upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten och utredandet av konflikter på lika villkor utifrån på förhand fastställda allmänna regler förutsätter ett välfungerande rättssystem. Det oberoende domstolsväsendet ska säkerställa att alla kan i samhället lita på att deras rättigheter tillgodoses.

Ett effektmål är att tvistemål, brottmål och förvaltningsprocessuella mål avgörs utan dröjsmål, högklassigt och förmånligt. Domstolarnas arbetsredskap utvecklas så att de blir användarvänliga och stöder verksamheten så att man i rättegångar i så stor omfattning som möjligt kan utnyttja elektroniskt material. Arbetsmetoderna och verksamhetssätten kan då utvecklas till sådana att de stöder det att behandlingen av ärendet inte fördröjs samt kvaliteten hos behandlingen.

De olika rättsinstansernas roller och uppgifter ska vara tydliga. Tyngdpunkten i rättegången ska ligga på den första instansen. En högklassigt fungerande första instans ökar förtroendet och minskar behovet för ändringssökande. Tyngdpunkten i de högre rättsinstansernas verksamhet ligger på förhandsavgöranden.

Ett effektmål är att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses vid behandlingen och avgörandet av ärendena. Rättsskyddsuppgifterna regleras inte bara i den nationella lagstiftningen utan även genom internationella fördrag. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bedömer genom sin rättspraxis hur medlemsstaterna iakttar de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

Vid de allmänna domstolarna behandlas och avgörs åtalsärenden som gäller straffrättsligt ansvar samt tvistemål och ansökningsärenden som gäller rättsförhållanden av privaträttslig natur. De allmänna domstolarna ser således till att de straffrättsliga åtgärderna fullföljs inom alla områden av privat och samhällelig verksamhet. De ansvarar även för att enskilda, företag och andra sammanslutningar garanteras rättsskydd i sina inbördes relationer och även i relation till offentliga samfund när det inte är fråga om tillämpning av förvaltningsrättslig lagstiftning.

Hos förvaltningsdomstolarna söks ändring i myndighetsbeslut som fattats inom olika förvaltningsområden och på olika förvaltningsnivåer. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, men även andra förvaltningsdomstolars avgöranden, styr lagligheten och förverkligandet av rättssäkerheten inom hela den offentliga maktutövningen. Avgörandena och behandlingstiderna inverkar även på samhällets verksamhet och konkurrensförmåga. Såväl för individen som för samhället är det viktigt att trygga en snabb handläggning av ärenden samt rättssäkerheten hos besluten.

Coronavirus covid-19 inverkar kraftigt på domstolarnas verksamhet. Domstolarna förväntas ha betydande ärendeanhopningar 2021. Antalet anhängiga mål och ärenden har ökat eftersom åtgärderna för att hindra spridning av viruset och säkerhetshänsyn i fråga om hälsan har begränsat ordnandet av rättegångar. Restriktionerna för att hindra spridning av viruset har omfattande konsekvenser för samhällets olika delområden, och även domstolarna drabbas av konsekvenserna. Framför allt ökar den försämrade ekonomiska situationen antalet mål och ärenden som förs till domstolarna.

Målet med rättshjälpen, den ekonomiska rådgivningen, skuldrådgivningen och den allmänna intressebevakningen är att var och en ska få nödvändig hjälp att lösa rättsliga problem och skuldsättningsproblem, även om ens ekonomiska situation är svag. Rättshjälp, ekonomisk rådgivning, skuldrådgivning och allmän intressebevakning erbjuds så, att det är ändamålsenligt totalekonomiskt sett.

Coronavirus covid-19 inverkar på verksamheten i rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten och konsumenttvistenämnden. De samhälleliga konsekvenserna av coronaviruset ökar behovet av juridiska tjänster. Det försämrade ekonomiska läget gör att antalet klienter inom ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ökar.

Effektmål inom rättshjälpen, den ekonomiska rådgivningen, skuldrådgivningen och den allmänna intressebevakningen

— Överskuldsättning förebyggs genom ett fungerande myndighetssamarbete. Medborgarnas möjligheter att få hjälp att hantera sin personliga ekonomi förbättras och åtgärder för att förebygga skuldproblem sätts in. I projektet för proaktiv ekonomisk rådgivning utvecklas och införs nya interaktiva verksamhetsmodeller för samarbetet mellan den ekonomiska rådgivningen, skuldrådgivningen, utsökningen, social- och hälsovårdsväsendet, organisationerna och andra myndigheter.

— Behandlingskedjorna och behandlingsförfarandena bestäms enligt ärendets art och svårighetsgrad. Processerna för advokatverksamheten inom rättshjälpen görs mer fungerande genom att förenhetliga verksamhetsmetoderna. Inom rättshjälpen införs ett elektroniskt joursystem för att påskynda behandlingen av brottmål. Processerna inom den allmänna rättshjälpen utvecklas så att de motsvarar bästa praxis. Verksamhets- och förfaringssätten i fråga om behandlingsprocessen för klagomål till konsumenttvistenämnden utvecklas.

— Juridiska problem löses i ett så tidigt skede som möjligt. Användningen av medlingstjänster vid rättshjälpsbyråerna främjas.

— De elektroniska tjänsterna och rådgivningstjänsterna är kundorienterade. Elektroniska tjänster inom den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen införs gradvis.

Användning av biträde vid asylsamtal möjliggörs för asylsökande med stöd av rättshjälpslagen, och timbaserade arvoden införs.

Uppgifter om personalen

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Domstolarna      
Antal anställda, årsv. 3 208 3 250 3 250
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 7,6 8,0 8,0
Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten samt konsumenttvistenämnden      
Antal anställda, årsv. 1 201 1 250 1 250
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 11,4 11,0 11,0

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 969 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärsärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

Tabell med nyckeltal

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 2 069 2 150 2 000
— avgöranden i sak i besvärsärenden 142 130 130
— offentliggjorda avgöranden 112 100 100
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)      
— alla ärenden 5,4 5,5 5,4
— ärenden som gäller besvärstillstånd 3,8 4,0 4,0
— avgöranden i sak 18,0 17,5 17,5
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 4 229 4 000 4 200
— produktivitet (beslut/årsv.) 28 30 30

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för högsta domstolens prestationer beräknas 320 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 756 8 803 8 979
Bruttoinkomster 5 10 10
Nettoutgifter 8 751 8 793 8 969
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 521    
— överförts till följande år 1 547    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av Valtoris serviceavgifter -1
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) 1
Ökade informationsförvaltningsutgifter 30
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -69
Lönejusteringar 237
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -22
Sammanlagt 176

2021 budget 8 969 000
2020 budget 8 793 000
2019 bokslut 8 777 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 624 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:Högsta förvaltningsdomstolen avgör som högsta rättsinstans de besvär som anförts över förvaltningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) trädde i kraft den 1 januari 2020. Efter ikraftträdandet av lagen krävs det besvärstillstånd för sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut, om inget annat föreskrivs. Ett heltäckande system med besvärstillstånd gör det möjligt att rikta resurserna inom rättskipningsverksamheten på ett mer ändamålsenligt sätt än tidigare.

Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut. Till de största kategorierna av ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen hör utlänningsfrågor, social- och hälsovård, byggande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. År 2015 ökande antalet personer som söker internationellt skydd avsevärt. Antalet besvär i ärenden som gäller asyl antas 2021 vara fortsatt stort i högsta förvalningsdomstolen.

Tabell med nyckeltal

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 6 138 5 600 5 800
— Utlänningsärenden 3 068 3 100 3 000
— Övriga ärenden 3 070 2 500 2 800
Genomsnittlig behandlingstid (mån.) 7,2 9,0 10,0
— Utlänningsärenden 5,1 5,0 6,0
— Övriga ärenden 9,4 11,0 11,0
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 978 2 250 2 275
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 53 45 45

I avgifter för högsta förvaltningsdomstolens prestationer som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer beräknas 600 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 12 165 11 837 13 644
Bruttoinkomster 20 20 20
Nettoutgifter 12 145 11 817 13 624
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 786    
— överförts till följande år 5 659    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet 1 255
Höjning av Valtoris serviceavgifter -1
Ökade informationsförvaltningsutgifter 71
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 146
Lönejusteringar 362
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -26
Sammanlagt 1 807

2021 budget 13 624 000
2020 budget 11 817 000
2019 bokslut 12 018 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 281 108 000 euro.

Anslaget får också användas till Domstolsverkets utgifter.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:Domstolsverket stöder och styr domstolsväsendet så att domstolsväsendets verksamhet är effektfull och så att rättssäkerheten tillgodoses på ett effektivt sätt.

Domstolarna avgör ärenden som kommit till behandling och ombesörjer därmed rättsskydd. De centrala indikatorerna för domstolarnas verksamhet beskrivs i tabellen med nyckeltal.

Tabell med nyckeltal

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Hovrätterna      
Avgjorda ärenden, st. 8 227 8 000 8 300
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 5,8 5,8 6,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 2 002 2 000 2 000
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 43 45 45
       
Tingsrätterna      
Avgjorda ärenden totalt, st. 549 739 550 000 550 000
— Brottmål 55 152 50 000 55 000
— Omfattande tvistemål 8 272 7 500 9 000
— Summariska ärenden 407 212 400 000 440 000
       
Genomsnittlig behandlingstid, mån.      
— Brottmål 4,8 4,0 6,0
— Omfattande tvistemål 9,7 9,0 11,0
— Summariska ärenden 2,8 2,8 2,8
— Skuldsaneringsärenden 6,5 6,0 7,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 630 650 600
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 117 110 120
       
Förvaltningsdomstolar      
Avgjorda ärenden, st. 19 870 17 000 17 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 9,1 7,0 8,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 1 349 1 200 1 200
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 58 55 60
       
Försäkringsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 5 006 6 000 6 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 9,7 10,0 10,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 654 1 300 1 300
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 45 55 55
       
Marknadsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 497 500 600
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 8,5 8,0 8,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 6 311 6 000 6 000
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 14 17 17
       
Arbetsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 123 120 150
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 9,7 10,0 10,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 8 897 9 500 9 000
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 13 13 20

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 43,98 miljoner euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 266 909 256 060 282 108
Bruttoinkomster 3 562 1 000 1 000
Nettoutgifter 263 347 255 060 281 108
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 58 906    
— överförts till följande år 46 874    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänna domstolarna 191 000
Förvaltningsdomstolarna 52 000
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter 37 580
Sammanlagt 281 108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet 4 360
Avarbetande av ärendebalansen i fråga om asylärenden -1 000
Avarbetande av ärendebalansen i fråga om vatten- och miljöärenden 1 700
Bevarade sammanträdesplatser i Idensalmi, Jakobstad och Varkaus 528
Förkortande av den totala rättegångstiden 2 700
Höjning av Valtoris serviceavgifter -35
Informationssäkra lokaler för tillståndshandläggning i underrättelseärende (regeringsprogr., av engångsnatur) -500
Koncentrering av bevis till tingsrätterna (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 500
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) 10
Snabb behandling av fordringsmål 500
Åklagarmyndighetens och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2021) (överföring från moment 28.70.20) 3 900
Ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i barnskyddslagen -78
Ökade informationsförvaltningsutgifter 1 904
Översyn av förvandlingsstraff för böter 5 100
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 557
Lönejusteringar 6 505
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -603
Sammanlagt 26 048

2021 budget 281 108 000
2020 IV tilläggsb. 333 000
2020 budget 255 060 000
2019 bokslut 251 315 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 81 141 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter som orsakas staten till följd av anskaffning av rättshjälps- och intressebevakningstjänster samt ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) samt till betalning av utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring:Det beräknas att det till rättshjälpsbyråerna inkommer 49 000 ärenden (45 907 ärenden 2019 och uppskattningen för 2020 är 49 000 ärenden). Målet för kötiden till rättshjälpsbyråerna är i medeltal 11 dagar år 2021 (13 dagar år 2019 och 11 dagar år 2020). Av de ärenden som kom in till rättshjälpsbyråerna 2019 var 87 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden och 13 % brottmål.

Allmänna intressebevakningstjänster köps av kommunerna och privata serviceproducenter när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster. Andelen köpta tjänster utgör ca 10 % år 2021.

Det beräknas att det till konsumenttvistenämnden inkommer 7 000 ärenden (6 946 ärenden 2019 och uppskattningen för 2020 är 7 000 ärenden). Målet är att den totala behandlingstiden för klagomål är i genomsnitt 9 månader.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens samt konsumenttvistenämndens verksamhet 2021:

Rättshjälp samt ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Rättshjälp      
Ärenden som behandlats, st. 46 738 49 000 49 000
Chat och rättshjälpsinfo, antal 14 862 15 300 15 500
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st. 22 674 24 000 24 000
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd) 142 138 138
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.) 408 420 420
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning      
Ärenden som behandlats, st. 16 318 21 000 22 000
Ekonomisk rådgivning, antal gånger 24 002 29 000 31 000
Resurshushållning (euro/ärende) 234 222 204
Produktivitet (beslut/årsv.) 245 257 276

Allmän intressebevakning

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Antal huvudmän, st. 42 710 44 700 46 000
— intressebevakningsbyråer 38 468 40 400 41 600
— intressebevakning i form av köpta tjänster 4 242 4 300 4 400
Resurshushållning, (bruttoutgifter/huvudman) 761 755 750
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.) 66 69 69

Konsumenttvistenämnden

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Behandlade besvär, st. 6 208 7 300 7 500
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 423 379 350
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 162 197 203
Total behandlingstid, mån. 12,8 11,8 9,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 83 340 80 135 85 741
Bruttoinkomster 4 417 5 000 4 600
Nettoutgifter 78 923 75 135 81 141
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 23 257    
— överförts till följande år 16 605    

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

I arvoden som tas ut enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) beräknas 29 000 000 euro inflyta under moment 12.25.15. Beloppet på arvoden för intressebevakare motsvarar ca 80 % av de sammanlagda utgifterna för den allmänna intressebevakningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av Valtoris serviceavgifter -9
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring till moment 25.01.21) -3
Rättshjälp för asylsökande (regeringsprogr. 2019) 140
Tryggande av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen 600
Tryggande av förvaltningsområdets resurser (regeringsprogr. 2019) 179
Ökade informationsförvaltningsutgifter 1 229
Ökat antal huvudmän inom intressebevakningen 1 920
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 158
Lönejusteringar 1 973
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -181
Sammanlagt 6 006

2021 budget 81 141 000
2020 IV tilläggsb. 1 320 000
2020 II tilläggsb. 690 000
2020 budget 75 135 000
2019 bokslut 72 271 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 75 985 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 2 050 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Rättshjälp och försvar 64 135
Biträdande av målsägande 4 000
Skuldsanering för privatpersoner 2 100
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade 3 700
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst) 2 050
Sammanlagt 75 985

År 2019 skötte privata rättsbiträden ca 36 3001) rättshjälpsärenden. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande (64 %) och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,1 miljoner euro 2019. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till ca 7,0 miljoner euro 2019. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen och andra utgifter för offentliga utredningar uppgick till sammanlagt ca 2,0 miljoner euro 2019.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Rättshjälp för asylsökande (regeringsprogr. 2019) 130
Ökade utgifter för offentliga utredningar 50
Sammanlagt 180

2021 budget 75 985 000
2020 IV tilläggsb. 50 000
2020 budget 75 805 000
2019 bokslut 77 561 533