Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 157 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 245 000 euroa on siirtoa momentilta 33.01.01 projektipäällikön ja -suunnittelijan palkkausmenoihin TOIMI-hankkeeseen, 260 000 euroa on siirtoa momenteilta 29.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen, 70 000 euroa on siirtoa momentilta 35.01.01 ympäristöministeriön hankintojen tukemiseen, 1 615 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä -hankkeeseen, 274 000 euroa aiheutuu valtioneuvoston linnan peruskorjauksen viivästymisestä aiheutuvista tilapäisesti tyhjiksi jäävien väistötilojen vuokramenoista, 400 000 euroa ministeriöiden turvalaitteiden hankintamenoista, 130 000 euroa presidentti Koiviston muistomerkin toteutuksesta, 700 000 euroa ulkoministeriön viestityskeskuksen siirrosta aiheutuvista menoista, 120 000 euroa valtioneuvoston hybridianalyysitoiminnan menoista ja 343 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000
2016 tilinpäätös 125 013 000

25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Valtioneuvosto on 3.5.2018 tehnyt periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta. Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Momentin määrärahaa käytetään toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä. Tarkoitus on ottaa käyttöön sähköinen verkkoalusta, joka tukee verkostoyhteistyötä, avointa viestintää ja hyvien kokemusten välittämistä.


2018 I lisätalousarvio 500 000