Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2021—2023

    v. 2021
tilinpäätös
1000 €
v. 2022
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2023
esitys
1000 €
 
Muutos 2022—2023
    1000 € %
 
23. Valtioneuvoston kanslia 2 50 50 0
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 2 50 50 0
24. Ulkoministeriön hallinnonala 10 337 25 612 16 188 -9 424 -37
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 978 996 1 005 9 1
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 9 359 24 616 15 183 -9 433 -38
25. Oikeusministeriön hallinnonala 154 404 153 845 159 755 5 910 4
10. Tuomioistuintulot 39 971 44 900 44 860 -40 0
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 27 713 28 944 30 144 1 200 4
20. Ulosottomaksut 83 678 77 000 82 000 5 000 6
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista 0 1 1 0
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 042 3 000 2 750 -250 -8
26. Sisäministeriön hallinnonala 32 090 35 750 50 835 15 085 42
98. EU:lta saatavat tulot 24 599 33 800 48 735 14 935 44
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 7 491 1 950 2 100 150 8
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 717 2 735 2 760 25 1
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 699 2 717 2 742 25 1
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 501 199 2 567 869 2 644 323 76 454 3
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 133 623 127 069 58 822 -68 247 -54
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 714 24 453 23 197 -1 256 -5
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 694 13 973 13 255 -718 -5
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 10 942 13 842 11 540 -2 302 -17
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 940 951 1 997 618 2 118 119 120 501 6
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 265 134 291 139 322 540 31 401 11
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 21 471 19 135 19 670 535 3
60. Työturvallisuusmaksu 961 940 980 40 4
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 48 141 47 900 50 000 2 100 4
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 468 1 800 1 000 -800 -44
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 39 099 30 000 25 200 -4 800 -16
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 423 802 468 969 423 550 -45 419 -10
70. Opintotukitoiminnan tulot 31 066 28 000 33 300 5 300 19
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 376 634 369 969 386 250 16 281 4
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 16 102 71 000 4 000 -67 000 -94
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 021 186 972 325 944 684 -27 641 -3
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 524 027 529 530 531 430 1 900 0
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 425 022 370 000 340 000 -30 000 -8
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 241 10 000 9 000 -1 000 -10
04. EU:lta saatavat muut tulot 287 340 410 70 21
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 26 727 27 752 29 000 1 248 4
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 861 3 100 2 800 -300 -10
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 32 620 50 -570 -92
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 041 4 760 4 760 0
44. Kalastonhoitomaksut 9 744 10 425 10 175 -250 -2
45. Riistanhoitomaksut 11 787 11 798 13 059 1 261 11
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 418 4 000 4 000 0
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 40 290 8 600 4 350 -4 250 -49
10. Hallinnonalan virastojen tulot 35 253 7 750 3 500 -4 250 -55
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 5 037 850 850 0
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 801 116 851 214 819 974 -31 240 -4
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 962 3 044 3 744 700 23
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 953 31 770 33 230 1 460 5
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 199 662 220 000 257 000 37 000 17
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 566 540 596 400 526 000 -70 400 -12
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 635 604 527 978 537 840 9 862 2
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 2 345 1 600 2 690 1 090 68
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 0 100 100 0
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 415 800 356 028 361 750 5 722 2
98. Valtionapujen palautukset 170 301 163 200 163 200 0
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 47 157 7 050 10 100 3 050 43
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 3 749 1 956 1 356 -600 -31
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 234 150 150 0
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 2 500 1 000 400 -600 -60
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 015 806 806 0
39. Muut sekalaiset tulot 1 524 163 766 000 907 000 141 000 18
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 139 164 125 000 130 000 5 000 4
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 110 060 79 000 79 000 0
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 990 862 200 000 300 000 100 000 50
10. Muut sekalaiset tulot 12 983 7 000 7 000 0
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 271 094 355 000 391 000 36 000 10
Yhteensä 7 151 658 6 382 903 6 512 665 129 762 2