Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

04. Eräät viestinnän maksut

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 39 183 000 euroa.

Selvitysosa:Tietoyhteiskuntamaksu 4 000 000 euroa sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 889 000 euroa perustuvat tietoyhteiskuntakaareen (917/2014). Postitoiminnan valvontamaksu 1 450 000 euroa perustuu postilakiin (415/2011). Varmennemaksu 266 000 euroa perustuu lakiin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009). Edellä mainittuja maksuja arvioidaan kertyvän yhteensä 6 605 000 euroa. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.01.02 määrärahan mitoituksessa.

Toimilupamaksu, yhteensä 28 977 000 euroa, perustuu eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettuun lakiin (462/2009). Liikenne- ja viestintävirasto perii 700 megahertsin taajuusalueella vuonna 2016 toteutetun huutokaupan tuloksen perusteella toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä lain edellyttämän toimilupamaksun. Toimilupamaksut tuloutetaan tasaerissä toimilupakauden viiden ensimmäisen vuoden aikana. Samoin Liikenne- ja viestintävirasto perii vuonna 2009 toteutetun huutokaupan tuloksen perusteella toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä lain edellyttämän toimilupamaksun. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 288 §:n perusteella perittäviä markkinaehtoisia taajuusmaksuja 3 601 000 euroa.


2020 talousarvio 39 183 000
2019 talousarvio 21 726 000
2018 tilinpäätös 36 822 636

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 39 183 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 332 000 euroa.

Selvitysosa:26 GHz taajuusalue on osoitettu vuoden 2020 puolivälistä lähtien langattoman laajakaistan käyttöön. Valtioneuvosto myöntää toimiluvat lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 11 §:n mukaisella huutokauppamenetelmällä vuoden 2020 kesällä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään radiotaajuuksien huutokaupan yksityiskohdista. Huutokaupan järjestää Liikenne- ja viestintävirasto. Toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä peritään lain edellyttämä toimilupamaksu. Huutokaupattavan taajuusalueen lähtöhinta on n. 21 milj. euroa, ja se tuloutetaan tasaerissä toimilupakauden viiden ensimmäisen vuoden aikana. Huutokaupan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, 120 000 euroa, peritään yrityksiltä ja ne on otettu huomioon momentin 31.01.02 määrärahan mitoituksessa.


2020 IV lisätalousarvio 4 332 000
2020 talousarvio 39 183 000
2019 tilinpäätös 23 696 211
2018 tilinpäätös 36 822 636

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 332 000 euroa.

05. Eräät liikenteen maksut

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 26 329 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta.

Lentoliikenteen valvontamaksu 11 813 000 euroa perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 216 000 euroa perustuu lakiin katsastustoiminnan valvontamaksusta (960/2013). Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.01.02 määrärahan mitoituksessa.

Tieliikenteen liikenneturvallisuusmaksu 7 300 000 euroa perustuu lakiin liikenneturvallisuusmaksusta (471/2016). Tästä toiminnasta aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.20.51 määrärahan mitoituksessa.


2020 talousarvio 26 329 000
2019 talousarvio 25 945 000
2018 tilinpäätös 28 321 474

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 26 329 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 5 700 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain (1249/2005) 7 §:n muuttamiseksi siten, että vuoden 2020 heinäkuun ja lokakuun maksukausien maksuaikaa pidennettäisiin. Normaalimenettelyssä vuoden 2020 heinäkuun maksukauden maksu tulisi maksaa 15.8.2020 ja lokakuun maksukauden maksu tulisi maksaa 15.11.2020. Muutoksen jälkeen vuoden 2020 heinäkuun maksukauden maksu tulisi maksettavaksi 15.2.2021 vuoden 2021 ensimmäisen maksukauden yhteydessä ja vuoden 2020 lokakuun maksukauden maksu tulisi maksettavaksi 15.5.2021 vuoden 2021 toisen maksukauden yhteydessä. Maksuajan pidentäminen helpottaisi lentoasemayhtiöiden kassavarantoihin liittyvää tilannetta asiakastulojen ollessa hyvin vähäiset vuonna 2020.


2020 IV lisätalousarvio -5 700 000
2020 talousarvio 26 329 000
2019 tilinpäätös 24 449 455
2018 tilinpäätös 28 321 474

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 5 700 000 euroa.

06. Väylämaksut

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 160 000 euroa.

Selvitysosa:Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perusteella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua.

Väylämaksun puolitusta jatketaan vuonna 2020. Vuoden 2020 arvio väylämaksukertymästä perustuu vuoden 2019 toteutuma-arvioon 49,62 milj. euroa. Tämän lisäksi vuonna 2020 liikenteen määrän on arvioitu kasvavan 2,2 %, mikä korottaa tulokertymää n. 1,1 %.


2020 talousarvio 50 160 000
2019 talousarvio 48 400 000
2018 tilinpäätös 49 077 803

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 160 000 euroa.

(08.) Öljyjätemaksu

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta.


2019 talousarvio 4 000 000
2018 tilinpäätös 3 675 411

09. Muut verotulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 900 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2014 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja.

Momentille tuloutetaan myös lakiin säätiön valvontamaksusta (1048/2013) ja lakiin tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista (1512/2015) perustuvat tulot. Näillä maksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.01.07.

Lisäksi momentille tuloutetaan yksityisten sosiaalipalveluiden vuosimaksut, yksityisen terveydenhuollon vuosimaksut, luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnin vuosimaksut ja alkoholivalvonnan vuosimaksut. Näillä maksuilla rahoitetut menot on otettu huomioon momentilla 28.40.01.


2020 talousarvio 8 900 000
2019 talousarvio 6 000 000
2018 tilinpäätös 6 872 889

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 900 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 555 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys 590 000 euroa aiheutuu AVI:en perimien yksityisten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelutuottajien vuosimaksuista, jotka on tältä osin aiemmin tuloutettu Valviralle momentille 33.02.05.

Vastaava meno on huomioitu momentilla 33.02.05.

Vähennys 35 000 euroa aiheutuu vuosimaksujen kertymäarvion korjaamisesta huomioimaan luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnin vuosimaksujen poistuminen v. 2020 alusta.

Vastaava vähennys on huomioitu momentilla 28.40.01.


2020 IV lisätalousarvio 555 000
2020 talousarvio 8 900 000
2019 tilinpäätös 6 027 394
2018 tilinpäätös 6 872 889

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 555 000 euroa.

10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 330 000 euroa.

Selvitysosa:Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut perustuvat lakiin sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista (950/2012). Verkkomaksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.01.09.

Perämeren tuulivoima-alueelta perittävä tuulivoimamaksu perustuu lakiin tuulivoiman kompensaatioalueista (490/2013).


2020 talousarvio 4 330 000
2019 talousarvio 3 830 000
2018 tilinpäätös 4 084 584

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 330 000 euroa.

11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 635 000 euroa.

Selvitysosa:Maksu perustuu Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettuun lakiin (1197/2014). Momentille tuloutetaan Rahoitusvakausviraston luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perimät hallintomaksut, joilla katetaan viraston toiminnasta aiheutuvat kulut.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.03.


2020 talousarvio 3 635 000
2019 talousarvio 3 953 000
2018 tilinpäätös 2 708 008

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 635 000 euroa.

12. Säteilytoimintavero

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 271 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat säteilylaissa (859/2018) tarkoitettuja valvontamaksuja.

Säteilyturvakeskuksen perimät veroluonteiset valvontamaksut perustuvat tarkastustoiminnan toteutuneisiin kustannuksiin pohjautuvaan kustannusarvioon. Veron määrää tarkistetaan tarvittaessa kustannustason muuttuessa.


2020 talousarvio 2 271 000
2019 talousarvio 2 271 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 271 000 euroa.