Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos ja Ruokavirasto. Lisäksi hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Ruokavirastossa (luku 30.20) ja Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — toimintamme on asiakaslähtöistä, verkostoitunutta, vastuullista ja ennakoivaa
  • — tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme tukee ennakoivasti päätöksentekoa, elinkeinojen kilpailukykyä ja vaikuttavuutta
  • — digitaaliset ratkaisumme ja tietovarantomme ovat turvallisia, hyvin käytettäviä, yhteentoimivia ja niitä hyödynnetään laajasti
  • — ennakoimme riskejä, varaudumme kriiseihin sekä vahvistamme palautumiskykyä häiriö- ja kriisitilanteissa.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin
  • — resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennettuja.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)

  Toteutuma Toteutuma Tarve
  2020 2021 2022 ja 2023
Tehtävä milj. euroa milj. euroa milj. euroa
       
Maaseudun kehittäminen 11,1 10,8 10,8
Maa- ja elintarviketalous 20,1 21,4 20,4
Luonnonvaratalous 15,0 15,1 15,5
Yhteensä 46,2 47,3 46,7

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2023 käytettävän n. 644 henkilötyövuotta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.02). Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2023 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 66 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.40.01). Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoitavat myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa mom. 32.01.08) ja Suomen ympäristökeskus, joka vastaa vesitalouden tehtävistä (ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja mom. 35.01.04) sekä Tulli, joka suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (valtiovarainministeriön pääluokassa mom. 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 544 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2021
toteutuma
2022
ennakoitu
2023
arvio
       
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä 277 284 273
— Toimintamenomomentti 30.01.01 249 249 241
— Muut momentit 28 35 32
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,2 5 5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,66 3,7 3,7
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Hallituksen esitykset (kpl) 17 22 5
— Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 85 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 24 450 25 281 25 894
Bruttotulot 907 1 350 1 350
Nettomenot 21 543 23 931 24 544
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 592    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 459    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 24 444 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ilmastolain toimeenpanon resurssit (5 htv) 500
Ruokaviestinnän tehtävien järjestelyt (siirto momentille 30.20.47) -82
Siirto momentilta 30.01.23 25
JTS-miljardin tuottavuussäästö -106
Matkustussäästö -115
Palkkausten tarkistukset 391
Yhteensä 613

2023 talousarvio 24 544 000
2022 II lisätalousarvio 217 000
2022 talousarvio 23 931 000
2021 tilinpäätös 23 410 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 744 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 800 000 euroa talousarvioesityksen 24 544 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.01.01 Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston todentamisviranomaistehtävän ja Euroopan kalatalousrahaston tarkastusviranomaistehtävän siirtymisestä maa- ja metsätalousministeriöstä valtiovarainministeriön controller -toimintoon.


2023 talousarvio 23 744 000
2022 II lisätalousarvio 217 000
2022 talousarvio 23 931 000
2021 tilinpäätös 23 410 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 744 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 767 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 727 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 40 000 euroa on siirtoa momentilta 32.01.02 juomavesidirektiivin toimeenpanon tehtäväjärjestelyistä aiheutuviin palkkaus- ja muihin menoihin.


2023 II lisätalousarvio 767 000
2023 talousarvio 23 744 000
2022 tilinpäätös 24 148 000
2021 tilinpäätös 23 410 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 767 000 euroa.

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 195 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta

7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2023 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2021 tilinpäätös 2022 arvio 2023 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimus- ja asiakkuusprosessi 99 428 46 355 1 000 103 900 47 100 1 018 104 000 48 100 995
Viranomaisprosessi 25 265 6 432 249 27 300 7 500 262 27 300 7 500 255
Tilastoprosessi 4 764 263 47 5 800 400 50 5 800 400 50
Yhteensä 129 457 53 050 1 296 137 000 55 000 1 330 137 100 56 000 1 300

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl 708 680 690
Luottamus- ja maineindeksi      
— Media (1—5) 3,55 - 3,50
— Yritykset (1—5) 3,55 - 3,50
— Kansalaiset (1—5) 3,36 - -
— Päättäjät (1—5) 3,62 - 3,50
— Tutkimuskumppanit (1—5) 3,48 - 3,50
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv 100 103 105
       
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 1,1 1,0 1,1
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 0,1 0,2 0,2
Muut julkaisut/tutkijahtv 1,0 1,0 1,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut tieteelliset julkaisut, kpl 47 100 100
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 624 650 650
Tilastojulkistusten määrä, kpl 188 184 183
Vierailukertoja Luken tilastojen verkkopalveluissa, 1 000 kpl 847 860 850
       
Annetut lausunnot, kpl 351 250 250
Valiokuntakuulemiset 65 65 65
Tilastojulkistusten virheettömyys, % 94 98 98
Henkiset voimavarat      
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista 58 60 60
Työtyytyväisyysindeksi 3,86 3,88 3,90

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 133 199 136 483 136 995
Bruttotulot 54 902 55 200 57 800
Nettomenot 78 297 81 283 79 195
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 107    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 375    

Bruttotulot ovat yhteensä 57 800 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 37 700 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 500 000 euroa, EU-maataloustukia 750 000 euroa sekä muita tuloja 10 850 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 149 150 150
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 149 150 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 104 90 90
— osuus yhteiskustannuksista 87 60 60
Kustannukset yhteensä 191 150 150
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -42 - -
Kustannusvastaavuus, % 78 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 480 7 850 8 350
— muut tuotot 3 - -
Tuotot yhteensä 7 483 7 850 8 350
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 080 3 950 4 250
— osuus yhteiskustannuksista 2 507 2 600 2 700
Kustannukset yhteensä 6 587 6 550 6 950
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 896 1 300 1 400
Kustannusvastaavuus, % 114 120 120

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 22 457 23 200 24 400
— EU:lta saatava rahoitus 6 483 6 300 7 000
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus 6 962 8 000 7 300
Tuotot yhteensä 35 902 37 500 38 700
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 58 523 60 500 62 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -22 621 -23 000 -23 300
Omarahoitusosuus, % 39 38 38

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 79 095 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
FADN-aineiston laajentaminen FSDN-aineistoksi 230
Geenivaraohjelman mukaiset palveluhankinnat (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) 108
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset 35
Luomuinstituutti (HO 2019) 200
Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelma 500
Maatalouslaskenta 2020 -105
SAIO-asetuksen vaikutukset tilastotuotantoon 413
Siirto momentilta 30.01.23 85
Suurpetotutkimus (HO 2019) 100
Turvepeltojen päästövähennystutkimus, kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 140
Tutkimusinvestoinnit, kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 000
Tutkimusrahoituksen vahvistaminen 1 500
Villisikatutkimus (GPS-pannoitus) (HO 2019) -200
JTS-miljardin tuottavuussäästö -312
Matkustussäästö -379
Palkkausten tarkistukset 1 054
Toimistotilasäästö -177
Uudelleenkohdennus -3 000
Yhteensä -2 088

2023 talousarvio 79 195 000
2022 II lisätalousarvio 906 000
2022 talousarvio 81 283 000
2021 tilinpäätös 79 565 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 752 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 557 000 euroa talousarvioesityksen 79 195 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 79 752 000
2022 II lisätalousarvio 906 000
2022 talousarvio 81 283 000
2021 tilinpäätös 79 565 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentille esitetään noin 79,8 milj. euroa, joka on noin 1,5 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Hallitusohjelmassa virastolle lisättiin kehykseen asteittain toteutettuna 5 milj. euron rahoitus, mutta vuoden 2021 kehyspäätöksessä se poistettiin.

Luonnonvarakeskuksessa etsitään näin ollen ratkaisuja talouden tasapainottamiseen. Virastossa on tehty mittavat sopeutustoimet heti toiminnan ensimmäisenä vuonna 2015, jolloin määrärahaa vähennettiin 25 prosenttia. Sopeutus koski silloin laajasti koko toimintaa, mukaan lukien toimitilaverkostoa ja henkilöstöä. Uudet säästötoimet ovat siten hankalasti toteutettavia, varsinkin kun Luonnonvarakeskuksen tutkimukselle ja asiantuntijapalveluille on vahva kysyntä ja tarve. Erityisen huolestuttavana valiokunta pitää Jokioisten kotieläintutkimuksen tutkimusympäristön uudistamisen keskeyttämistä, koska sen aiheuttamiin kasvaviin vuokrakustannuksiin ei ole osoitettu rahoitusta huolimatta Senaatti-kiinteistöille jo myönnetystä hankkeen investointivaltuudesta.

Valiokunta katsoo, että hallituksen tulee huolehtia riittävistä vuokrasopimusvaltuuksista ja luonnonvaratutkimuksen edellytysten turvaamisesta. Viraston perusrahoituksen turvaaminen vaatisi yhteensä noin 5 milj. euron lisäyksen talousarvioesitykseen. Lisäksi osa sopeutustarpeesta katetaan ulkopuolisen rahoituksen tason kasvattamisella nykyisestä 58 milj. eurosta siten, että tavoitteena on 40 prosentin osuus kokonaismenoista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 752 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta

7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 837 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 1 837 000
2023 talousarvio 79 752 000
2022 tilinpäätös 82 189 000
2021 tilinpäätös 79 565 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 837 000 euroa.

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 943 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen

2) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelmiin (Horisontti Eurooppa kumppanuudet, Life) liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Määräraha sisältää maankäyttösektorin ilmastopolitiikan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoituksen. EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan noin 200 000 euroa.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 85 prosenttia ja siirtomenojen osuudeksi noin 15 prosenttia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikan tutkimus- ja innovaatio-ohjelma (-7 htv) (siirto momentille 30.40.22) (HO 2019 kertaluonteinen) -7 000
Yhteensä -7 000

2023 talousarvio 1 943 000
2022 talousarvio 8 943 000
2021 tilinpäätös 10 943 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 943 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen

2) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

(23.) Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 30.01.01 -25
Siirto momentille 30.01.05 -85
Siirto momentille 30.20.01 -83
Siirto momentille 30.70.01 -47
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -500
Uudelleenkohdennus -500
Yhteensä -1 240

2022 II lisätalousarvio -1 240 000
2022 talousarvio 1 240 000
2021 tilinpäätös 1 000 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 30 652 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 30 652 000
2022 talousarvio 30 652 000
2021 tilinpäätös 27 830 279

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 30 652 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu yleisestä kustannustason noususta ja laajojen poikkihallinnollisten toimenpiteiden jaksottumisesta talousarviokaudelle.


2023 II lisätalousarvio 2 000 000
2023 talousarvio 30 652 000
2022 tilinpäätös 33 011 510
2021 tilinpäätös 27 830 279

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 4 439 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen ja enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin.


2023 talousarvio 4 439 000
2022 talousarvio 4 439 000
2021 tilinpäätös 4 108 173

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 4 439 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen ja enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin.