Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkningPDF-versio

Kapitlet innehåller statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tidsperioden 1.1—30.6.2017 som består av intäkts- och kostnadskalkylerna samt balansräkningarna för budgetekonomin, de statliga fonderna utanför budgetekonomin (11 st) samt de statliga affärsverken (Forststyrelsen och Senatfastigheter), och den totala balansräkningen 30.6.2017. Syftet med de totala kalkylerna är att de ska ge en översiktlig helhetsbild av den del av statsfinanserna som direkt styrs av riksdagen och statsrådet (staten som juridisk person).

9.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2017

Staten, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1.—30.6.2017 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som kostnader för början av året.

Den ekonomiska utvecklingen för budgetekonomin, fonderna och affärsverken har svängt till det bättre i början av 2017. Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl uppgick verksamhetens underskott 1.1—30.6.2017 till 1 063 miljoner euro (1 848 miljoner euro år 2016). Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna har minskat med 785 miljoner euro. Enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen är underskottet på grund av de elimineringar som görs i den totala kalkylen dock 711 miljoner euro (698 miljoner år 2016) större än det direkt sammanräknade underskottet för statens budgetekonomis, fondernas och affärsverkens separata rapportering.

Verksamhetens totala överskott och underskott under granskningsperioderna 1.1—30.6.2016 och 1.1— 30.6.2017, mn euro

  Verksamhetens underskott i budgetekonomin Fondernas överskott Vinsten från de statliga affärsverken Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna
         
1—6/2016 -2 005 726 129 -1 848
1—6/2017 -1 391 874 165 -1 063

Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2017 (1 000 euro)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverken Elimineringar 1.1–30.6.2017 1.1–30.6.2016
             
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN            
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 389 484 49 001 152 189 644 590 030 620 037
Hyror och serviceintäkter 20 104 1 794 321 745 273 862 69 781 72 582
Övriga intäkter av verksamheten 118 040 932 548 56 223 286 918 819 894 798 632
       
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN            
Material, förnödenheter och varor            
 Inköp under räkenskapsperioden 234 268 7 398 28 735   270 401 311 938
 Ökning (-) eller minskning (+) av lager 340 8 154   502 -340
Personalkostnader 2 190 689 3 122 40 720 244 958 1 989 573 2 091 341
Hyror 355 991 1 890 42 181 273 862 126 200 129 299
Köp av tjänster 1 182 699 11 119 110 909 977 1 303 749 1 495 646
Övriga kostnader 295 262 2 955 53 802 7 608 344 411 346 016
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 199       199 -276
Tillverkning för eget bruk -44 702       -44 702 -13 741
Avskrivningar 527 296 6 668 98 984   632 948 610 445
             
ÅTERSTOD I -4 214 405 950 174 154 672   -3 143 577 -3 479 077
             
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Finansiella intäkter 1 352 900 469 621 8 757 146 500 1 684 777 1 473 499
Finansiella kostnader -574 430 -126 351 -16 181   -716 962 -588 335
             
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Extraordinära intäkter 3 638       3 638 4 376
Extraordinära kostnader -3 132       -3 132 -2 972
             
ÅTERSTOD II -3 435 430 1 293 444 147 248   -2 175 256 -2 592 509
             
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Intäkter            
 Från lokalförvaltningen 71 797       71 797 74 795
 Från Europeiska unionens institutioner och andra organ 684 641 31     684 672 664 259
 Överföringsekonomins övriga intäkter 961 348 23 625 17 752 931 548 71 177 71 130
Kostnader            
 För lokalförvaltningen 5 320 650 12 681     5 333 330 5 652 420
 För socialskyddsfonderna 7 020 545       7 020 545 6 440 508
 För näringslivet 1 950 970 18 770   17 752 1 951 988 2 020 315
 För icke-vinstsyftande samfund 1 347 682 49 505     1 397 187 1 389 286
 För hushållen 2 141 132 940     2 142 073 2 110 884
 Till Europeiska unionens institutioner och andra organ 1 040 683 121 897     1 162 579 953 315
 För utlandet 332 008       332 008 350 545
 Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten) 2 676 595 277 516   338 146 2 615 966 2 602 374
             
ÅTERSTOD III -23 547 907 835 791 165 000   -23 303 285 -23 301 972
             
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER            
Skatter och avgifter av skattenatur 21 989 646 38 001   -44 743 22 072 390 21 353 925
Övriga obligatoriska avgifter 167 581       167 581 99 822
             
MINORITETSANDELAR     43   43 15
             
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -1 390 680 873 792 165 043 711 424 -1 063 270 -1 848 209

Den positiva utvecklingen i början av året syntes i form av något ökade intäkter och en kostnadskontroll. De viktigaste förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när man jämför början av 2017 med början av 2016 var

  • — Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 786 miljoner euro och uppgick till 22 240 miljoner euro
  • — Överföringsekonomins intäkter ökade med 17 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 828 miljoner euro
  • — De finansiella intäkterna ökade med 211 miljoner euro och uppgick till 1 685 miljoner euro
  • — Verksamhetens intäkter minskade med 12 miljoner euro och uppgick till 1 480 miljoner euro
  • — Med undantag av avskrivningarna minskade verksamhetens alla kostnadsposter med sammanlagt 347 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 4 623 miljoner euro. Beräknad i euro var kostnadsminskningen störst i fråga om inköp av tjänster (Migrationsverkets andel 201 miljoner euro) och personalkostnader (en minskning på sammanlagt 102 miljoner euro)
  • — Överföringsekonomins kostnader ökade med 436 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 21 956 miljoner euro Av överföringsekonomins kostnader ökade avgifterna till socialskyddsfonderna (580 miljoner euro) och till Europeiska unionen (209 miljoner euro) mest
  • — De finansiella kostnaderna minskade med 129 miljoner euro och uppgick till 717 miljoner euro.

9.2. Statens totala balansräkning den 30 juni 2017

Mellan 30.6.2016 och 30.6.2017 har statens totala balansräkning ökat med 500 miljoner euro, vilket syns genom en ökning av främmande kapital och exempelvis finansieringstillgångarna. Satsningarna på trafikledsprojekt syns i den totala balansräkningen som en ökning av anläggningsposten på 224 miljoner euro i början av 2017.

Den totala balansräkningens egendomsstruktur avviker från egendomsstrukturen i balansräkningen för statens budgetekonomi. Affärsverkens tillgångsposter, såsom byggnader och jordområden, syns i balansräkningen för statens budgetekonomi som placeringar i affärsverkens grundkapital. I den totala balansräkningen rapporteras de däremot enligt tillgångspostens karaktär.

Statens totala balansräkning 30.6.2017 (1 000 euro)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverken Elimineringar 30.6.2017 30.6.2016
             
AKTIVA            
NATIONALFÖRMÖGENHET        
Mark- och vattenområden 53 402   941 794   995 196 983 671
Byggnadsmark och vattenområden 16 124   34 018   50 143 54 427
Byggnader 308 579   213 162   521 741 515 619
Övrig nationalförmögenhet 48 878       48 878 46 748
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 107 616       107 616 50 612
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR            
Immateriella rättigheter 39 682 1 541 840   42 063 45 473
Övriga utgifter med lång verkningstid 482 149   8 408   490 557 391 649
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 232 717   344   233 061 206 699
             
MATERIELLA TILLGÅNGAR        
Mark- och vattenområden 14 804 1 182 2 886 023   2 902 009 2 894 121
Byggnadsmark och vattenområden 1 077 815   484 911   1 562 726 1 584 235
Byggnader och konstruktioner 216 724   3 050 381   3 267 105 3 340 439
Anläggningar 17 837 498   28 153   17 865 651 17 641 878
Maskiner och anordningar och inventarier 575 394 20 273 5 742   601 410 546 779
Övriga materiella tillgångar 12 006 16 320 103 741   132 067 134 156
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 951 410   268 857 23 516 1 196 751 1 390 478
             
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna 20 993 329 497 484 290 116 6 007 891 15 773 037 15 720 240
Placeringar i euro 1 864 146 16 093 265     17 957 411 18 351 024
Placeringar i utländsk valuta   3 256 226     3 256 226 3 474 683
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 44 297 674 19 886 292 7 127 516   65 280 074 65 721 856
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR            
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR          
Material och förnödenheter 433 867 6 225     440 092 428 982
Halvfärdig produktion 4 905       4 905 13 936
Färdiga produkter/Varor 37 721 1 306 477 16 268   1 360 466 1 054 755
             
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR            
Långfristiga fordringar 6 136 776 30 136 90 603 1 383 974 4 873 540 5 632 431
             
KORTFRISTIGA FORDRINGAR            
Kundfordringar 74 284 57 479 59 648 39 675 151 735 126 917
Lånefordringar 249 570 1 578 676   188 011 1 640 235 2 111 286
Resultatregleringar 51 390 76 630 3 383 436 130 967 195 076
Övriga kortfristiga fordringar 264 463 104 887 25 371 443 394 279 351 208
Förskottsbetalningar 881 227 591     881 818 882 093
             
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR          
Köp av obligationslån i euro   686 708     686 708 682 417
Övriga placeringar i euro 750 000       750 000 579 998
Köp av obligationslån i utländsk valuta   500 054     500 054 100 030
             
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL 2 608 431 3 235 495 78 015 2 757 035 3 164 906 1 951 504
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT 11 492 633 7 583 359 273 289   14 979 705 14 110 632
             
AKTIVA SAMMANLAGT 56 324 905 27 469 650 8 589 779   81 983 352 81 483 565
             
PASSIVA            
EGET KAPITAL            
Statens kapital 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Kapital för statliga fonder utanför statsbudgeten   -16 159 263     -16 159 263 -14 870 283
Överföringar till budgetekonomin / affärsverkens kapital     6 008 187 6 007 891 295 85 222
Budgetöverföringar   -611 300   -611 300    
Förändring i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -28 943 545 43 187 559 655 412 -146 500 15 045 927 17 142 709
Räkenskapsperiodens överskott/underskott -1 390 680 873 792 165 043   -1 063 270 -1 848 239
             
MINORITETSANDELAR            
Minoritetsandelar     5 629   5 629 5 791
             
FONDKAPITAL            
Övriga statliga fonder och donerade medel 8 804       8 804 7 914
             
RESERVER            
Reserver     4 493   4 493 3 806
             
FRÄMMANDE KAPITAL            
LÅNGFRISTIGT            
Upptagna lån i euro 93 633 502   1 411 789 1 383 974 93 661 316 95 232 531
Upptagna lån i utländsk valuta 1 194 031   7 000   1 201 031 1 492 980
Långfristiga resultatregleringar 57 592       57 592 67 110
Övriga långfristiga skulder 406 855   871   407 725 488 165
             
KORTFRISTIGT            
Samlingskonton för statliga fonder utanför statsbudgeten 2 757 035     2 757 035    
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 6 693 272       6 693 272 241 958
Kortfristiga lån 3 074 347 5 000 219 844 188 011 3 111 179 4 386 574
Främmande medel som förvaltas av staten 428 291       428 291 241 203
Erhållna förskott 663 406   35 214 23 516 675 104 238 694
Leverantörsskulder 242 910 1 790 10 921 39 675 215 946 220 303
Resultatregleringar 1 629 728 24 155 40 781   1 694 665 1 782 387
Övriga kortfristiga skulder 5 917 555 147 917 24 596 47 254 6 042 814 6 612 937
             
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 116 698 525 178 863 1 751 015   114 188 935 111 004 843
             
PASSIVA SAMMANLAGT 56 324 905 27 469 650 8 589 779   81 983 352 81 483 565

Utomstående totalansvar för balansräkningarna för budgetekonomin, fonderna utanför budgeten och de statliga affärsverken var enligt statsbokslutet 2016 sammanlagt 175,4 miljarder euro. Statens pensionsansvar, dvs. ca 93 miljarder euro, utgjorde det största enskilda ansvaret.

Gällande statliga borgensförbindelser och statsgarantier som belastar staten uppgick 30.6.2017 till 47,5 miljarder euro. Tillväxten under början av året var 1,5 miljarder euro. Det maximibelopp som är disponibelt för statsborgen och statsgarantier uppgick 30.6.2017 till sammanlagt 71,1 miljarder euro.

Gällande borgensförbindelser och statsgarantier samt det disponibla maximibeloppet 30.6.2017, md euro

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I kraft 30.6.2016 Disponibelt maximibelopp
                   
Finnvera 12,8 14,0 14,8 14,6 17,5 22,6 22,6 23,8 35,6
Studielån 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0
EFSF1) 0,0 2,1 5,1 6,2 6,6 6,2 6,3 7,0 7,7
Finlands Bank2) .. .. .. .. 0,6 0,5 0,6 0,5 8,1
Statliga fonder 7,9 9,2 10,2 11,2 11,8 12,3 13,1 13,1 15,5
Övriga 0,3 0,6 0,8 0,5 0,9 0,6 1,1 0,6 1,3
Sammanlagt 22,3 27,3 32,5 34,0 39,2 44,2 46,0 47,5 71,1

1) Europeiska finansiella stabilitetsfaciliteten

2) uppgifter saknas för 2010—2013

9.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder

Det på anskaffningskostnaderna baserade balansvärdet för infrastrukturen i anslutning till trafikleder uppgick till ca 19,8 miljarder euro 31.12.2016. Trafiklederna utgjorde 44,4 % av statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, som tillsammans utgjorde 44,7 miljarder euro.

Anläggningstillgångar som ingår i statens budgetekonomi och övriga långfristiga placeringar, md euro

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                       
Trafikledskonstruktioner och mark 17,9 17,8 18,2 18,6 18,8 18,9 19,0 19,1 19,6 19,6 19,8
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar 17,3 17,1 20,0 20,4 20,7 21,6 22,7 22,0 22,5 22,7 23,1
Övriga anläggningstillgångar 1,9 1,8 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar sammanlagt 37,0 36,7 39,7 40,6 41,0 42,2 43,3 42,9 43,8 44,1 44,7

Åren 2000—2016 har det investerats ca 14,4 miljarder euro i trafikledskonstruktioner och mark i anslutning till dem. Avskrivningarna har under motsvarande tidpunkt uppgått till ca 12,5 miljarder euro. Balansvärdet byggt på anskaffningskostnaderna för trafikledsegendomen har därmed ökat med ca 1,9 miljarder euro under perioden i fråga.

Trafikledsinvesteringar, avskrivningar och förändring i balansvärdena åren 2000—2016, mn euro

  Väg Bana Vatten Trafikleder sammanlagt
  Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring
                         
2000 291 399 -107 282 203 78 5 15 -10 578 617 -38
2001 224 399 -175 143 211 -68 6 16 -10 372 626 -253
2002 591 488 103 250 224 26 15 14 1 857 726 131
2003 398 508 -110 290 229 61 8 14 -6 696 751 -55
2004 628 555 73 348 137 211 1 14 -12 977 706 271
2005 420 582 -161 303 148 155 6 12 -6 729 742 -13
2006 425 609 -184 255 141 115 11 12 0 692 761 -69
2007 455 633 -178 256 153 103 9 11 -2 721 797 -77
2008 642 484 158 363 162 202 6 12 -6 1 011 658 353
2009 753 507 245 357 179 178 5 12 -7 1 115 699 416
2010 542 515 27 381 239 142 29 10 19 951 764 188
2011 619 536 83 320 243 76 5 10 -5 944 789 155
2012 504 560 -56 372 246 126 0 10 -9 877 816 61
2013 481 562 -81 412 160 252 8 10 -2 901 732 169
2014 729 579 149 427 162 266 8 10 -2 1 164 751 413
2015 559 596 -38 259 174 85 6 11 -5 824 781 42
2016 629 610 20 315 187 127 19 9 9 963 807 156
Tot. 8 891 9 123 -232 5 334 3 198 2 135 148 201 -53 14 372 12 522 1 850

Investeringarna i trafikledsegendom innehåller både nyinvesteringar och ersättnings- och reparationsinvesteringar. Trots att det på anskaffningskostnaderna för hela trafikledsegendomen baserade balansvärdet ökat är trafiklederna föremål för eftersatt underhåll. Avskrivningarna för vägtrafiklederna har under granskningsperioden varit ca 232 miljoner euro större än investeringarna, och i fråga om vattenlederna är motsvarande summa ca 53 miljoner euro. Skillnaden mellan investeringarna i och avskrivningarna för trafiklederna kan vid en granskning som baserar sig på anskaffningskostnaderna anses som det lägsta eftersatta underhåll som uppkom på 2000-talet. Investeringarna i banleder har i sin tur varit ca 2,1 miljarder euro större än avskrivningarna på 2000-talet.

9.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten

I anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ingår sådana offentligt noterade aktier i Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp som omfattas direkt av budgetekonomin. Deras bokföringsvärde uppgick den 31 december 2016 till ca 5,7 miljarder euro och deras marknadsvärde till 11,5 miljarder euro. Aktiernas marknadsvärde uppgick den 1 augusti 2017 till ca 11,6 miljarder euro.

Utvecklingen för värdet på offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten åren 2007—2017, md euro

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.8.2017
                       
Marknadsvärdet på offentligt noterade aktier 28,0 8,8 10,4 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,5 11,6
Bokföringsvärdet på offentligt noterade aktier 8,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet 19,3 2,9 4,8 6,4 3,0 2,2 3,9 5,2 4,6 5,9 5,9

9.5. Statens negativa egna kapital

Statens eget kapital är negativt såväl enligt balansräkningen för statens budgetekonomi som enligt statens totala balansräkning. Det negativa egna kapital som statens totala balansräkning visar 30.6.2017 (-32,2 miljarder euro) är på grund av fondernas och affärsverkens positiva egna kapital väsentligt mindre än budgetekonomins negativa egna kapital (-60,2 miljarder euro).

Utvecklingen för statens eget kapital 2007—30.06.2017, md euro

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30.6.2017
                       
Budgetekonomins eget kapital -11,9 -8,1 -15,8 -24,9 -30,4 -37,1 -44,2 -50,3 -55,1 -59,0 -60,4
Fondernas eget kapital1)               26,7 26,5 27,0 27,3
Affärsverkens eget kapital1)               6,8 6,7 6,8 6,8
Den totala balansräkningens eget kapital               -22,7 -27,7 -31,5 -32,2

1) Fondernas och affärsverkens eget kapital har presenterats endast för de år statens totala balansräkning har upprättats.

Det egna kapitalet enligt den ingående balansen för statens budgetekonomi den 1 januari 1998 var ca 30 miljarder euro negativt. Situationen var en följd av såväl statens svåra skuldsättning i början av 1990-talet som av de avgöranden som hade fattats i samband med att den ingående balansen upprättades. En del av nationalförmögenheten lämnades utanför balansräkningen och statens bolagsförmögenhet fastställdes enligt en synnerligen försiktig uppskattning.

Åren 1998—2008 var statens intäkts- och kostnadskalkyler i regel positiva. Detta stärkte statens ekonomiska ställning och 2008 var statens eget kapital inom budgetekonomin bara 8,1 miljarder euro negativt.

Boksluten över statens budgetekonomi har uppvisat förlust sedan 2009. Detta har försvagat statens ekonomiska ställning och lett till att statens negativa egna kapital ökat. Sedan 2012 har statens ekonomiska ställning till det nominella värdet varit sämre än i den ingående balansen för 1998. Statens tillgångar har inte ökat i samma förhållande som det främmande kapitalet, vilket innebär att även löpande kostnader har finansierats med lån.