Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

7.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonominPDF-versio

I vidstående tabell ingår alla de statliga åtgärder som tas upp i budgetpropositionen och som har effekter på den kommunala ekonomin. Statens åtgärder försvagar kommunernas ekonomi med ca 129 miljoner euro netto 2018. Regeringsprogrammet innehåller många åtgärder som har som mål att minska kommunernas utgifter. Till dessa hör bl.a. effektiviseringen av ordnandet av specialiserad sjukvård och utvecklingen av närstående- och familjevården. Kommunerna kan dock genom sina egna beslut i hög grad påverka hur effekterna av dessa åtgärder realiseras.

Den kommunala ekonomin påverkas 2018 i hög grad även av andra faktorer än statens beslut, såsom av konkurrenskraftsavtalet, som minskar kommunernas arbetskraftskostnader. Av effekterna av konkurrenskraftsavtalet ingår i tabellen endast minskningen av statsandelen, ca 119 miljoner euro, med hjälp av vilken man fördelar den av avtalet följande kostnadsbelastningen för den offentliga ekonomin mellan staten och kommunerna.

Effekterna av statens åtgärder på kommunernas och samkommunernas ekonomi, mn euro, förändring 2017—20181)

  Utgifter Inkomster Netto
       
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut      
FM, statsandelen för basservice      
Utvidgning av tjänsterna inom elev- och studerandevården i anslutning till reformen av yrkesutbildningen 6 6 0
Minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet 0 -119 -119
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården -35 -9 26
Utveckling av familjevården 5 5 0
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA, avdrag i kommunernas förvaltningsutgifter -8 -4 4
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa -24 -30 -6
Reform av jouren och den specialiserade sjukvården -125 -32 93
Förlängd giltighetstid för recept -3 -1 2
Justering av kvalitetsrekommendationen för äldreomsorgen -17 -4 12
Ändring av personaldimensioneringen inom den småbarnspedagogiska verksamheten -2 -1 1
Kompensation för de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken: Höjning av statsandelen 2) 0 25 25
Produktivitetsbesparing till följd av VATI-projektet -1 0 1
FM sammanlagt -203 -163 40
       
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde      
Stöd till verkställandet av reformen av yrkesutbildningen 10 10 0
Utökande av utbudet av yrkesutbildning med 1 000 studerandeår 6 6 0
Understöd för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen 13 13 0
Stödjande av klubbverksamhet och utveckling av kvaliteten på den grundläggande utbildningen -3 -3 0
Avveckling av reserven av outbildade genom yrkesinriktad tilläggs- och läroavtalsutbildning -7 -7 0
Minskning av kommunernas uppgifter (gymnasieutbildning) -0,2 -0,2 0
Kompensation för ändringen av systemet för finansiering av den förberedande undervisning som ordnas för invandrare -8 -8 0
Stegvis avslutande av kompetensprogrammet för unga vuxna -13 -13 0
Bortfall av tilläggsfinansiering för läroavtalsutbildning -10 -10 0
Spetsprojekt inom kompetens och utbildning 2 2 0
Bekämpning av regional ojämlikhet i den grundläggande utbildningen 10 10 0
Tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde 0,1 0,1 0
Överföring från utvecklandet av den allmänbildande utbildningen till hyran för Kotkaniemi museum och hyran för tälttak i Olofsborg -0,05 -0,05 0
Bortfall av tilläggsfinansiering för inlärning på arbetsplatsen och utbildningslösningar som kombinerar olika sätt att anordna utbildning -3 -3 0
Stegvis överföring av den yrkesutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning till UKM:s förvaltningsområde 33 33 0
Försök med avgiftsfri småbarnspedagogik 5 5 0
Stödjande av undervisning för elever med främmande modersmål 2 2 0
Innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utnyttjande av sådan teknik 1 1 0
UKM sammanlagt 38 37 0
       
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde      
Spetsprojekt: Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster -7 -2 5
Spetsprojekt: Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, pilotprojekt i kommunerna -1 -1 0
Specialstatsandelsersättningar för utbildning 1 1 0
Pilotprojekt med valfrihet 80 80 0
Statlig ersättning till kommuner och samkommuner för brådskande socialvård för personer som vistas olagligt i landet 5 5 0
SHM sammanlagt 78 83 5
       
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde      
Spetsprojekt: Införande av regionala innovationer och försök -1 -1 0
Etablering av Navigator-verksamheten 5 5 0
Lönesubvention till kommuner och ett tidsbestämt försök med att minska långtidsarbetslösheten -3 -3 0
ANM sammanlagt 1 1 0
       
Miljöministeriets förvaltningsområde      
Ändring av avfallslagen så att tillsynsmyndigheterna kan ta ut tillsynsavgifter för de inspektioner som utförs och den tillsyn som utövas med stöd av den lagen. 0 2 2
Ändring av 205 § i miljöskyddslagen så att kommuner får ta ut avgifter också för inspektion vid olyckor, olägenheter och överträdelser. 0 1 1
MM sammanlagt 0 4 4
       
2. Ändringar i beskattning och avgifter      
Höjning av fastighetsskatten i enlighet med regeringsprogrammet 0 25 25
Fastighetsskatt på vindkraftsparker 0 5 5
Bortfall av skatteintäkter till följd av ändringar i inkomstskattegrunderna (-131 mn euro) och kompensation i form av statsandelar 0 0 0
Sänkta avgifter för småbarnspedagogiken2) 0 -91 -91
Kompensation för de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken: Ändring i utdelningen av samfundsskatten2) 0 60 60
Kompensation för de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken: Höjning av fastighetsskatten2) 0 25 25
Ändringar i beskattning och avgifter sammanlagt 0 24 24
       
3. Justering av kostnadsfördelningen      
FM 0 -177 -177
UKM 0 -3 -3
Justering av kostnadsfördelningen sammanlagt 0 -180 -180
       
4. Indexfrysningar      
Frysning av statsandelsindexet      
— FM 0 -42 -42
— UKM 0 -4 -4
Frysning av FP-index och ytterligare minskning i de indexbundna utgifterna      
— Effekten på kommunernas andel av förmånsutgifterna -8 0 8
— Effekten på kommunernas skatteinkomster 0 17 17
Indexfrysningar sammanlagt -8 -29 -21
       
Effekterna av statens åtgärder sammanlagt -94 -223 -129

1) Statsbudgeten har även sådan indirekt effekt på den kommunala ekonomin som inte har beaktats i denna tabell. I tabellen har beloppen avrundats till närmaste hela miljon euro, och på grund av detta stämmer slutsummorna nödvändigtvis inte vid addering.

2) Kommunerna kompenseras fullt ut för inkomstbortfallen till följd av de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken.