Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

7. Den kommunala ekonominPDF-versio

7.1. Effekten på den kommunala ekonomin av ändringar i beskattningsgrunderna och betalningsgrunderna

Kommunalskatt

I skattegrunderna för förvärvsinkomster görs 2018 i överensstämmelse med regeringsprogrammet en indexjustering som motsvarar ändringen i konsumentprisindex. Beskattningen av arbete lindras med sammanlagt 300 miljoner euro, av vilket kommunernas andel är 105 miljoner euro. Till inkomstskattelagen fogas en bestämmelse enligt vilken det inte uppstår någon skattepliktig inkomst för arbetstagaren för utbildning som bekostas av en arbetsgivare och som ligger i arbetsgivarens intresse. Åtgärden bedöms inte ha några betydande konsekvenser för inflödet av förvärvsinkomstskatt. Den tvååriga tidsfristen för betalning av skattefria resekostnadsersättningar förlängs till tre år, och åtgärden bedöms inte ha några betydande konsekvenser för inflödet av förvärvsinkomstskatt. Den avdragsgilla delen av räntorna på bostadslån minskas fortsatt i enlighet med regeringsprogrammet, så att 35 % av räntorna på bostadslån är avdragsgilla 2018. Det tidsbegränsade barnavdraget upphör att gälla vid utgången av 2017. Dessa ändringar uppskattas 2018 minska intäkterna från kommunalskatten med sammanlagt 26 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet kompenseras kommunernas förluster av skatteinkomster fullt ut.

Fastighetsskatt

I enlighet med regeringsprogrammet höjs fastighetsskatten årligen under regeringsperioden så att intäkten av fastighetsskatt ökar med sammanlagt 100 miljoner euro, vilket är ca 25 miljoner euro per år. Utöver denna programenliga höjning har regeringen genom ett separat beslut höjt skatten med 50 miljoner euro 2017. Från och med 2018 får kommunen dessutom på en vindkraftspark som består av flera kraftverk tillämpa fastighetsskatteprocentsatsen för kraftverk, om parkens totala nominella effekt är minst 10 megavoltampere. Detta uppskattas öka intäkterna från kommunalskatten med ca 5 miljoner euro. Fastighetsskatten höjs utöver de tidigare besluten med ytterligare 25 miljoner euro år 2018 för att kompensera för konsekvenserna av de sänkta klientavgifterna för småbarnspedagogiken. År 2018 är höjningarna således sammanlagt 55 miljoner euro.

Samfundsskatt

Kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten höjs med 60 miljoner euro enligt nivån 2018 genom att utdelningen höjs med 1,03 procentenheter från och med 2018. Höjningen av utdelningen kompenserar för sin del kommunerna för inkomstbortfallet till följd av de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken. Överlåtelseskatten slopas i samband med vissa ändringar av bolagsformen, vilket beräknas öka kommunernas intäkter av samfundsskatten med ca 1 miljon euro år 2018.

Effekterna på kommunernas skatteinkomster 2018 av de ändringar av beskattningsgrunderna som hänför sig till budgetpropositionen (mn euro)

   
Indexjustering i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster -77
Lindring av beskattningen av arbete -105
Begränsning av ränteavdraget för bostadslån 13
Barnavdraget upphör att gälla 38
Fastighetsskatten höjs i enlighet med regeringsprogrammet 25
Höjningen av fastighetsskatten som kompensation för sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogiken 25
Fastighetsskatt på vindkraftsparker 5
Slopande av överlåtelseskatten i samband med vissa ändringar av bolagsformen 1
Höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten (kompensation för avgiften för småbarnspedagogiken) 60
Sammanlagt 15

Ändringar i avgiftsgrunderna

Avgifterna för småbarnspedagogiken för familjer med små och medelstora inkomster samt för familjer som har fler än ett barn sänks från och med 2018 i enlighet med den regeringsproposition som lämnas hösten 2017.

Regeringen har beslutat att kompensera kommunerna för de negativa konsekvenser som de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken har för kommunernas ekonomi genom att höja statsandelen för basservice med 25 miljoner euro samt genom att höja kommunernas utdelning av intäkten av samfundsskatten med 60 miljoner euro och fastighetsskatten med 25 miljoner euro.

Regeringen stärker den kommunala ekonomin genom att ge kommunerna möjlighet att höja avgiftsinkomsterna. År 2017 överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och miljöskyddslagen, och propositionen beräknas öka kommunernas avgiftsinkomster med ca 5 miljoner euro per år från och med 2018.

7.2. Statsbidrag till kommunerna

Statsbidrag till kommuner och samkommuner 2016—2018 (mn euro) och förändring 2017—2018 (%)

  2016 2017 2018 Förändring %
2017 vs 2018
           
Moment Kalkylerade statsandelar 9 955 9 526 9 391 -1,4 %
28.90.30 FM 9 028 8 607 8 458 -1,7 %
flera moment UKM 928 919 933 1,5 %
  därav samkommuner 1 041 904 929 2,8 %
  Övriga statsbidrag        
25.50.20 JM, valutgifter 0 0 30
JM sammanlagt 0 0 30
Brandskyddsfonden Understöd till kommunerna 5 5 5
IM sammanlagt 5 5 5
28.70.05 Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen.   21 72
28.90.31 FM, understöd för kommunsammanslagningar 26 27 8
28.90.34 FM, finansiering av lokala försök i kommunerna 1    
FM sammanlagt 26 48 80
flera moment UKM, understöd enligt prövning 222 253 276
  varav samkommunernas andel 18 34 38
UKM sammanlagt 222 253 276
30.20.03 Landsbygdsverkets omkostnader: ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet 0,05 0,05 0,05
30.20.20 Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare: ersättning för den tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande som kommunerna ordnar 4 4 4
30.20.41 EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd: systemet med utdelning i skolan 1 1 1
JSM sammanlagt 5 5 6
31.10.41 Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser 1 1 1
31.30.63 Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster 34 34 34
31.30.42 Statsunderstöd för utbildning 1 1 1
KM sammanlagt 36 36 36
32.30.51 Offentlig arbetskrafts- och företagsservice/ betalning av lönesubvention till kommunerna 62 24 26
32.70.30 Statens ersättningar till kommunerna för ordnande av tjänster för personer som får internationellt skydd 131 232 247
ANM sammanlagt 193 256 273
33.03.31 Främjande av hälsa och välfärd 12 22 19
33.20.31 Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 32 27 27
33.20.50, 51 och 52 Lönesubvention till kommunerna 0 62 74
33.50.51 Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst 34 33 31
33.50.56 och 33.50.57 Utgifter för rehabilitering av frontveteraner och statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner 25 40 32
33.60.30 Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården 1 1 1
33.60.31 Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter 1 0 0
33.60.32 Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå 18 20 15
33.60.33 Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för utgifterna för läkar- och tandläkarutbildning 93 94 95
33.60.34 Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar 15 15 15
33.60.35 Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet 315 25 0
33.60.36 Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska 0,5 0,5 0,5
30.60.37 Ersättningar till kommunerna för kostnader för brådskande socialvård 0 0 5
33.60.38 Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet 0 19 99
33.60.40 Statlig ersättning för läkarhelikopterverksamheten 29 29 29
33.60.63 Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området 3 3 3
33.60.64 Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott 6 6 6
33.80.50 Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare 15 17 16
SHM sammanlagt 599 414 468
Lag om oljeskyddsfonden 1406/2004 Ersättningar till de lokala räddningsväsendena för kostnaderna för förvärv och upprätthållande av oljebekämpningsberedskapen 14 14 6
Statens bostadsfond Fullmakt att bevilja understöd för byggande av kommunalteknik i avsiktsförklaringskommuner 15 15 15
Statens bostadsfond Områdesspecifikt understöd 4 0 0
Statens bostadsfond Understöd till boenderådgivning 1 1 1
35.10.61 Främjande av vatten- och miljövård 1 1 1
35.20.30 Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster 0 0 1
MM sammanlagt 34 30 23
  Övriga statsbidrag sammanlagt, mn euro 1 120 1 047 1 196 14,2 %
   
  Statsbidrag sammanlagt, mn euro 11 075 10 573 10 587 0,1 %

Statsbidragen till kommunerna och samkommunerna uppgår 2018 till sammanlagt 10,59 miljarder euro, och de ökar med ca 0,1 % jämfört med året innan.

Finansministeriets förvaltningsområde

För statsandelen för kommunal basservice föreslås anslag på ca 8 458 miljoner euro, vilket är ca 140 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2017. Minskningen av statsandelen beror främst på en ökad minskning i anslutning till konkurrenskraftsavtalet på 119 miljoner euro och på en justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna som minskar statsandelen med ca 177 miljoner euro. Minskandet av kommunernas uppgifter i enlighet med regeringsprogrammet beräknas minska kommunernas utgifter med närmare 182 miljoner euro. Den största enskilda åtgärden är den regionala centraliseringen av den specialiserade sjukvården. Åtgärderna för att minska kommunernas uppgifter minskar statsandelen med ca 46 miljoner euro. I överensstämmelse med regeringsprogrammet görs det inte någon indexhöjning av statsandelen för kommunal basservice för 2018.

Jämfört med 2017 års nivå höjs statsandelen mest av kompensationen för kommunernas minskade skatteinkomster, av förändringarna i invånarantal och beräkningsfaktorer samt av kompensationen för sänkta avgifter för småbarnspedagogiken. Som ökade uppgifter som följer av regeringsprogrammet har beaktats utvecklingen av elev- och studerandevården samt utvecklingen av familjevården.

Statsandelsprocentsatsen för 2018 är 25,34, och det är en ökning med 0,11 procentenheter jämfört med 2017 års nivå.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund gav i juni 2017 en ny kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen. I kvalitetsrekommendationen går man bl.a. in för att harmonisera personaldimensioneringen så att offentliga och privata serviceproducenter omfattas av samma krav, att räkna in den personal som medverkar i vården och omsorgen av äldre i personaldimensioneringen på flexiblare grunder och att bättre än för närvarande utnyttja tekniska lösningar. Kommunernas utgifter beräknas minska med 16,5 miljoner euro, och i statsandelen för basservice görs på motsvarande sätt en minskning på 4,2 miljoner euro.

Den ändring av hälso- och sjukvårdslagen som gällde en reform av joursystemet och en regional centralisering av specialiserad sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2017. Med stöd av den utfärdades den 24 augusti 2017 förordningar (i) om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden (den s.k. jourförordningen), (ii) om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården (den s.k. centraliseringsförordningen) samt (iii) om prehospital akutsjukvård. Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2018, dock så att den s.k. centraliseringsförordningen har en övergångsperiod fram till den 1 juli 2018. Till stöd för verkställigheten utarbetas enhetliga grunder för vård i fråga om de åtgärder som ska centraliseras och föreskrivs för sjukvårdsdistrikten en skyldighet att två gånger per år rapportera om hur arbetsfördelningen fungerar och hur besparingseffekterna har uppnåtts. Till följd av ändringarna beräknas kommunernas utgifter minska med 125 miljoner euro år 2018, och i anslutning till detta görs i statsandelen för basservice en minskning på 31,7 miljoner euro.

Lagen om elev- och studerandevård ändras med anledning av reformen av yrkesutbildningen. Lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning upphävs och man övergår till ett enda sätt att avlägga en examen, om vilket det föreskrivs i den nya lagen. Efter reformen kan de som har rätt till elev- och studerandevård inte längre särskiljas på samma sätt som för närvarande, varvid antalet personer som är berättigade till tjänsterna ökar avsevärt. För ordnandet av de nya psykolog- och kuratorstjänsterna ökas statsandelen för basservice med 5,63 miljoner euro.

I enlighet med regeringsprogrammet anvisas det till utvecklingen av familjevården främst inom äldrevården en ökning av statsandelen på 5 miljoner euro år 2018.

I överensstämmelse med det tidigare rambeslutet har giltighetstiden för recept från och med 2017 förlängts från ett år till två år genom en ändring av en förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Åtgärden minskar från och med ingången av 2018 det antal läkar- och sjukskötarmottagningar som föranleds av förnyande av recept samt den arbetstid som går åt till att uppdatera patientuppgifter. Kommunernas utgifter beräknas minska med 3 miljoner euro per år, av vilket följer en minskning av statsandelen med 0,76 miljoner euro.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Från och med 2018 kommer den förberedande undervisningen för den grundläggande utbildningen att gälla endast dem som omfattas av läroplikten. Kommunerna kan ordna förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen för vilken beviljas statsunderstöd till fullt belopp. Den grundläggande utbildningen för personer som passerat läropliktsåldern förändras 2018 i och med att läs- och skrivundervisningen samt den förberedande undervisningen för den grundläggande utbildningen sammanslås med den. Samtidigt betalas statsandelen för grundläggande utbildning för vuxna till fullt belopp med undantag för ämnesundervisningen.

Som en del av åtgärdsprogrammet för att minska kommunernas uppgifter är gymnasiestudier i vare sig konst- och färdighetsämnen eller hälsokunskap inte längre obligatoriska för de studerande som inleder gymnasieutbildning enligt lärokursen för vuxna innan de uppnått myndighetsåldern. Från och med 2018 fastställs finansieringen utifrån om gymnasieutbildningen avläggs enligt lärokursen för ungdomar eller enligt lärokursen för vuxna, och de studerandes ålder påverkar inte längre finansieringen. Till följd av att dessa fyra obligatoriska kurser slopas minskar de faktiska kostnaderna efter hand, till följd av vilket totalfinansieringen minskas så att besparingen är 0,26 miljoner euro år 2018.

Den finansiering som reserverats för stödjande av sådan undervisning i modersmål och i finska eller svenska som andra språk som ges elever med främmande språk som modersmål samt för stödjande av annan undervisning för dessa elever ökas med 2 miljoner euro när undervisningsbehovet ökar. Statsunderstödet ökas för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för minskande av undervisningsgruppernas storlek och anställning av skolgångsbiträden.

Finansieringssystemet för yrkesutbildningen omformas till en enhetlig helhet, vilket genomförs som ett av regeringens spetsprojekt i enlighet med riktlinjerna för reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet. Den statliga finansiering som anvisas för yrkesutbildningen blir budgetbaserad. Kommunernas självfinansiering i yrkesutbildningen kvarstår, men i fortsättningen fördelas kommunernas finansieringsansvar inte längre mellan den grundläggande utbildningen och tilläggsutbildningen. Kommunernas finansieringsandel fastställs som en relativ andel av anslaget i budgeten genom en lagstadgad koefficient, så att den är högst på 2017 års nivå.

I finansieringssystemet tas också in finansieringen av examensinriktad arbetskraftsutbildning och en del av finansieringen ar arbetskraftsutbildning som inte leder till examen, av vilken uppskattningsvis ca 35 miljoner euro riktas till den kommunala ekonomin. Genomförandet av reformen stöds dessutom med tilläggsfinansiering, av vilken uppskattningsvis ca 10 miljoner euro riktas till den kommunala ekonomin.

För att minska ungdomsarbetslösheten och svara på kompetensbehoven utökas utbudet av yrkesutbildning med 9,4 miljoner euro, varav en del riktas till kommunerna. Till följd av att den tidsbundna tilläggsfinansieringen för inlärning på arbetsplatsen och läroavtalsutbildning faller bort leder det till en minskning i den kommunala ekonomin på uppskattningsvis ca 12 miljoner euro. Till följd av att kompetensprogrammet för unga vuxna stegvis avslutas minskas den finansiering som riktas till den kommunala ekonomin med uppskattningsvis 13 miljoner euro.

7.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin

I vidstående tabell ingår alla de statliga åtgärder som tas upp i budgetpropositionen och som har effekter på den kommunala ekonomin. Statens åtgärder försvagar kommunernas ekonomi med ca 129 miljoner euro netto 2018. Regeringsprogrammet innehåller många åtgärder som har som mål att minska kommunernas utgifter. Till dessa hör bl.a. effektiviseringen av ordnandet av specialiserad sjukvård och utvecklingen av närstående- och familjevården. Kommunerna kan dock genom sina egna beslut i hög grad påverka hur effekterna av dessa åtgärder realiseras.

Den kommunala ekonomin påverkas 2018 i hög grad även av andra faktorer än statens beslut, såsom av konkurrenskraftsavtalet, som minskar kommunernas arbetskraftskostnader. Av effekterna av konkurrenskraftsavtalet ingår i tabellen endast minskningen av statsandelen, ca 119 miljoner euro, med hjälp av vilken man fördelar den av avtalet följande kostnadsbelastningen för den offentliga ekonomin mellan staten och kommunerna.

Effekterna av statens åtgärder på kommunernas och samkommunernas ekonomi, mn euro, förändring 2017—20181)

  Utgifter Inkomster Netto
       
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut      
FM, statsandelen för basservice      
Utvidgning av tjänsterna inom elev- och studerandevården i anslutning till reformen av yrkesutbildningen 6 6 0
Minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet 0 -119 -119
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården -35 -9 26
Utveckling av familjevården 5 5 0
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA, avdrag i kommunernas förvaltningsutgifter -8 -4 4
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa -24 -30 -6
Reform av jouren och den specialiserade sjukvården -125 -32 93
Förlängd giltighetstid för recept -3 -1 2
Justering av kvalitetsrekommendationen för äldreomsorgen -17 -4 12
Ändring av personaldimensioneringen inom den småbarnspedagogiska verksamheten -2 -1 1
Kompensation för de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken: Höjning av statsandelen 2) 0 25 25
Produktivitetsbesparing till följd av VATI-projektet -1 0 1
FM sammanlagt -203 -163 40
       
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde      
Stöd till verkställandet av reformen av yrkesutbildningen 10 10 0
Utökande av utbudet av yrkesutbildning med 1 000 studerandeår 6 6 0
Understöd för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen 13 13 0
Stödjande av klubbverksamhet och utveckling av kvaliteten på den grundläggande utbildningen -3 -3 0
Avveckling av reserven av outbildade genom yrkesinriktad tilläggs- och läroavtalsutbildning -7 -7 0
Minskning av kommunernas uppgifter (gymnasieutbildning) -0,2 -0,2 0
Kompensation för ändringen av systemet för finansiering av den förberedande undervisning som ordnas för invandrare -8 -8 0
Stegvis avslutande av kompetensprogrammet för unga vuxna -13 -13 0
Bortfall av tilläggsfinansiering för läroavtalsutbildning -10 -10 0
Spetsprojekt inom kompetens och utbildning 2 2 0
Bekämpning av regional ojämlikhet i den grundläggande utbildningen 10 10 0
Tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde 0,1 0,1 0
Överföring från utvecklandet av den allmänbildande utbildningen till hyran för Kotkaniemi museum och hyran för tälttak i Olofsborg -0,05 -0,05 0
Bortfall av tilläggsfinansiering för inlärning på arbetsplatsen och utbildningslösningar som kombinerar olika sätt att anordna utbildning -3 -3 0
Stegvis överföring av den yrkesutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning till UKM:s förvaltningsområde 33 33 0
Försök med avgiftsfri småbarnspedagogik 5 5 0
Stödjande av undervisning för elever med främmande modersmål 2 2 0
Innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utnyttjande av sådan teknik 1 1 0
UKM sammanlagt 38 37 0
       
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde      
Spetsprojekt: Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster -7 -2 5
Spetsprojekt: Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, pilotprojekt i kommunerna -1 -1 0
Specialstatsandelsersättningar för utbildning 1 1 0
Pilotprojekt med valfrihet 80 80 0
Statlig ersättning till kommuner och samkommuner för brådskande socialvård för personer som vistas olagligt i landet 5 5 0
SHM sammanlagt 78 83 5
       
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde      
Spetsprojekt: Införande av regionala innovationer och försök -1 -1 0
Etablering av Navigator-verksamheten 5 5 0
Lönesubvention till kommuner och ett tidsbestämt försök med att minska långtidsarbetslösheten -3 -3 0
ANM sammanlagt 1 1 0
       
Miljöministeriets förvaltningsområde      
Ändring av avfallslagen så att tillsynsmyndigheterna kan ta ut tillsynsavgifter för de inspektioner som utförs och den tillsyn som utövas med stöd av den lagen. 0 2 2
Ändring av 205 § i miljöskyddslagen så att kommuner får ta ut avgifter också för inspektion vid olyckor, olägenheter och överträdelser. 0 1 1
MM sammanlagt 0 4 4
       
2. Ändringar i beskattning och avgifter      
Höjning av fastighetsskatten i enlighet med regeringsprogrammet 0 25 25
Fastighetsskatt på vindkraftsparker 0 5 5
Bortfall av skatteintäkter till följd av ändringar i inkomstskattegrunderna (-131 mn euro) och kompensation i form av statsandelar 0 0 0
Sänkta avgifter för småbarnspedagogiken2) 0 -91 -91
Kompensation för de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken: Ändring i utdelningen av samfundsskatten2) 0 60 60
Kompensation för de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken: Höjning av fastighetsskatten2) 0 25 25
Ändringar i beskattning och avgifter sammanlagt 0 24 24
       
3. Justering av kostnadsfördelningen      
FM 0 -177 -177
UKM 0 -3 -3
Justering av kostnadsfördelningen sammanlagt 0 -180 -180
       
4. Indexfrysningar      
Frysning av statsandelsindexet      
— FM 0 -42 -42
— UKM 0 -4 -4
Frysning av FP-index och ytterligare minskning i de indexbundna utgifterna      
— Effekten på kommunernas andel av förmånsutgifterna -8 0 8
— Effekten på kommunernas skatteinkomster 0 17 17
Indexfrysningar sammanlagt -8 -29 -21
       
Effekterna av statens åtgärder sammanlagt -94 -223 -129

1) Statsbudgeten har även sådan indirekt effekt på den kommunala ekonomin som inte har beaktats i denna tabell. I tabellen har beloppen avrundats till närmaste hela miljon euro, och på grund av detta stämmer slutsummorna nödvändigtvis inte vid addering.

2) Kommunerna kompenseras fullt ut för inkomstbortfallen till följd av de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken.