Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

6. Utveckling av förvaltningenPDF-versio

Målet med de förvaltningspolitiska åtgärderna är att säkerställa kvaliteten på de offentliga tjänsterna samt öka produktiviteten inom den offentliga förvaltningen och därigenom bidra till hållbara offentliga finanser.

Medborgarnas rätt till god förvaltning tryggas i hela landet. En öppen förvaltning främjas inom statsförvaltningen genom att man genomför den tvååriga handlingsplanen för öppen förvaltning som har begriplighet, öppna landskap och offentlighet som tema. Bakom temana finns sju åtaganden, som ska följas upp och bedömas både under periodens lopp och när den avslutas. Ledarskapets kvalitet inom den offentliga förvaltningen förbättras genom en modernisering av ledarskapet som omfattar två åtgärdshelheter för regeringsperioden. Den första åtgärdshelheten gäller ett enhetligare statsråd och en enhetligare statsförvaltning, den andra nya verksamhetssätt för styrning och verkställighet. Genom dessa helheter samordnas statsrådets och statsförvaltningens styrningsprocesser med det strategiska regeringsarbetet och stärks en förvaltningsövergripande och kunskapsbaserad styrning och verkställighet. Åtgärderna kommer att ha genomförts före utgången av 2018.

6.1. Utveckling av verksamhetssätten, strukturerna och processerna inom förvaltningen

Statens centralförvaltning

Ett mål för utvecklingen är en centralförvaltning vars struktur, styrning och ledningssystem är tydliga. Centralförvaltningen ska ha förmåga till förändring och hantering av risker och dess tjänster ska vara kundorienterade och först och främst elektroniska. Ett mål är också att hantera helheten över förvaltningsgränserna. Reformen fokuserar på helheter som är av strategisk vikt med tanke på genomförandet av regeringsprogrammet. Till spetsområden har våren 2017 valts verkställandet av en styrmodell för digitaliseringen, av förslagen från Tiitinens arbetsgrupp som utrett utvecklingen av statsrådet och av det nya verket Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet samt skapandet av en förvaltningsövergripande styrmodell för landskapen. Reformen av centralförvaltningen drivs framåt som en del av spetsprojekten för bättre styrning och verkställighet och digitalisering av offentliga tjänster samt av social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Den reviderade lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen trädde i kraft den 1 juni 2017. Lagen för med sig en ny verksamhetsmodell till kundserviceställena som betonar elektroniska tjänster och stöd för sådana samt tillhandahållande av tjänster på distans. Kunderna ska i främsta hand använda e-tjänsterna. Målet med den nya verksamhetsmodellen är att klienten kan få den service han eller hon behöver vid ett serviceställe på fyra olika sätt: som elektroniska tjänster vid en kunddator, som distansservice genom videokontakt med en myndighet, av en kundrådgivare eller genom att en expert från en myndighet tar sig till servicepunkten. Man övergår till den nya verksamhetsmodellen 2018.

När det gäller utvecklandet av ledarskapet genomförs flera åtgärder. Riktlinjerna för förslagen från Tiitinens arbetsgrupp som utrett utvecklingen av statsrådet verkställs och samordnas med andra åtgärder på statsrådsnivå. Den strategiska styrningen av personalledningen stärks. En reviderad ledningsavtalsmodell införs allmänt på kanslichefs- och ämbetsverkschefsnivå, och det nya förfarandet utvärderas. Ministeriets ledningsgruppsutbildningar färdigställs och ämbetsverken erbjuds motsvarande utbildningar. Arbete 2.0-projektet fortsätter att reformera arbetssätten och verksamhetskulturen. Även de pågående ledningsförsöken och ledningsutbildningarna slutförs och resultaten av dem utvärderas.

Utveckling av statens ekonomi- och personalförvaltning

Staten har en gemensam verksamhetsmodell för ekonomi- och personalförvaltningen som omfattar processerna, datastrukturen och en enhetlig användning av servicen vid servicecentren samt ett övergripande informationssystem som stöder dessa funktioner. Vid ingången av 2017 överfördes ägandet av det övergripande informationssystemet från Statskontoret till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. När det gäller utvecklingen och livscykelhanteringen av systemet tar man i bruk en förvaltningsmodell med hjälp av vilken verksamhetssättets och systemets enhetlighet upprätthålls och användarna ges möjlighet att delta i utvecklingen.

Produktiviteten inom statens ekonomi- och personalförvaltning utvecklas i enlighet med regeringsprogrammet genom att ytterligare uppgifter inom bokföring och uppgörande av bokslut vid bokföringsenheterna överförs till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och genom att processen för anskaffningar och utgiftshantering centraliseras, förenklas och görs elektronisk. Ministerierna styr för egen del överföringen av uppgifterna inom ekonomi- och personalförvaltningen i det egna förvaltningsområdet till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. Införandet av en ny lösning för elektronisk beställning och fakturahantering inleds hösten 2018. Utvecklingen och införandet av robotteknik för ekonomi- och personalförvaltningens program fortsätter vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

En effektivare användning av statens lokaler

Användningen av lokaler effektiviseras i enlighet med statens nya lokalstrategi så att den motsvarar de uppställda målen, de förändrade arbetssätten och medborgarnas ökade användning av elektroniska tjänster. Genom att effektivisera användningen av lokaler strävar man efter bättre arbetsprestationer och lägre hyreskostnader. Tillämpningen av lokalstrategin utvecklas till att omfatta lokaler som är bundna till användningen, såsom fängelser och polisstationer. Ämbetsverken och inrättningarna har i samarbete med Senatfastigheter gjort upp planer för genomförande av lokalstrategin, i vilka målsättningen är en besparing på över 10 miljoner euro i utgifterna för lokaler 2018.

En extern utredning om hur väl det nya hyressystemet fungerar färdigställs 2018.

Utveckling av statens upphandling

Genomförandet av programmet för digitalisering av statens upphandlingsfunktion (s.k. Handi) fortsätter. När det gäller utvecklingen och digitaliseringen av statens upphandling koncentrerar man sig på att utveckla processerna och organiseringen inom hela upphandlingsverksamheten samt på att göra informationssystemen kompatibla med allt från planering av upphandling till avtalsförvaltning och leverantörshantering och till konkurrensutsättning och beställning. Under 2018 ska införandet av det elektroniska systemet för konkurrensutsättning vara genomfört i statliga ämbetsverk och inrättningar och införandet av en ny lösning för beställning och fakturahantering inledas.

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Regeringen bereder och genomför social- och hälsovårds- och landskapsreformen, som reviderar servicestrukturen för social- och hälsovården och samlar uppgifter från flera förvaltningsområden till att skötas av de landskap som inrättas. I den regeringsproposition som gäller inrättande av landskap och en reform av ordnandet av social- och hälsovården (RP 15/2017 rd) och som lämnades till riksdagen i mars 2017 ingår förslag bl.a. till landskapslag, genom vilken det föreskrivs om ordnande av landskapens förvaltning och ekonomi och om landskapens uppgiftsområden, till lag om landskapens finansiering, till lag som gäller statsandel för kommunal basservice, behövliga ändringar av skattelagstiftningen, lagstiftningen om kommunernas personal och vallagstiftningen samt till införandelag.

Syftet med landskapsreformen är att samordna den statliga regionförvaltningen och landskapsförvaltningen samt förenkla organiseringen av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna och kommunerna). Genomförandet av landskapsreformen kommer att förutsätta ett stort antal ändringar i den gällande lagstiftningen. Regeringen strävar efter att lämna de propositioner med förslag till lagstiftning som landskapsreformen förutsätter, bl.a. ändringarna av de lagar som gäller de uppgifter som överförs till landskapen, våren 2018. Avsikten är att den lagstiftningshelhet som gäller inrättandet av landskap ska träda i kraft den 1 juni 2018 och att ansvaret för ordnandet av tjänster ska övergå till landskapen vid ingången av 2020.

Under 2018 framskrider genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen fram till ikraftträdandet av landskapslagen och reformens införandelag med en förberedelsefas inom ministerierna och andra myndigheter, och från och med lagarnas ikraftträdande sommaren 2018 med förberedelser inom landskapens temporära beredningsorgan, som inrättas genom införandelagen. De här organens verksamhetsperiod avslutas den 31 december 2018 när landskapsfullmäktige inleder sin verksamhet senast vid ingången av 2019 efter det att resultaten från det första landskapsvalet, som hålls i oktober 2018, fastställts. Vid sidan av förberedelserna inom områdena fortsätter ministerierna samtidigt att bereda reformen för sitt eget förvaltningsområdes del. Åren 2018—2019 bereder landskapen alla förvaltningsstrukturer som gäller förvaltning, ekonomi och beslutsfattande samt organisering av tjänster så att de är klara när landskapen tar över organiseringsansvaret för uppgifterna den 1 januari 2020.

För genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen har staten 2017 grundat tre nationella servicecenter för landskapen. År 2018 förbereder sig servicecentren för att inleda serviceproduktion för landskapen. Dessutom har utvecklingsbolaget SoteDigi bildats, som har i uppgift att utveckla nya nationella digitala tjänster inom social- och hälsovården.

Inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

I samband med landskapsreformen inrättas Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet till vilken koncentreras uppgifter från regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Ämbetsverken i fråga läggs ned. Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet är en statlig förvaltningsmyndighet med riksomfattande behörighet som genom sin verksamhet i regionerna ska trygga de grundläggande rättigheterna och rättssäkerheten samt bevaka allmänintresset genom att sköta uppgifter i samband med verkställande och styrning samt tillsyn över efterlevnaden av lagstiftningen. Genom den föreslagna koncentreringen av uppgifter och den riksomfattande behörigheten eftersträvas en ämbetsverksstruktur som möjliggör ett mer effektivt, kundorienterat, enhetligt och kostnadseffektivt genomförande och i vilken arbetsfördelningen mellan myndigheterna är tydlig och överlappande uppgifter kan elimineras. Ämbetsverket bereds 2018 i ett genomförandeprojekt som är gemensamt för ministerierna och andra ämbetsverk. Avsikten är att ämbetsverket ska inleda sin verksamhet vid ingången av 2019 eller 2020.

Omkostnadsbesparing i förvaltningsutgifterna

I enlighet med regeringsprogrammet sparas sammanlagt 120 miljoner euro i förvaltningsutgifterna under ramperioden 2016—2019. Besparingarna som ökar med 30 miljoner euro årligen genomförs bl.a. genom avveckling av uppgifter och skyldigheter, minskade personalutgifter genom utnyttjande av pensionsavgångar, ökad digitalisering samt revidering av strukturerna. Sparkraven gäller alla förvaltningsområden. I budgetpropositionen riktas besparingarna 2018 i enlighet med ministeriernas förslag direkt mot omkostnadsmomenten.

6.2. Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningen

Ett mål för regeringsperioden är användarorienterade, produktivitetshöjande och resultatgivande digitala offentliga tjänster över en disk. År 2018 fortsätter projekten för att främja digitaliseringen av förvaltningen samt genomförs tillsammans med kommunerna kundorienterade digikommunförsök som möjliggör nya former av tjänster och kostnadsbesparingar. Utnyttjandegraden för den information som den offentliga förvaltningen tar fram höjs. Målet är att informationsflödet mellan myndigheterna ska vara smidigt och att informationen utnyttjas i stor utsträckning i samhället. År 2018 lämnas en regeringsproposition om en lag som förenhetligar användningen och utbytet av myndighetsdata till riksdagen, och införs och tas det i bruk gemensamma informationsspecifikationer för den offentliga förvaltningen.

Målet med styrningen av den informations- och kommunikationstekniska verksamheten inom den offentliga förvaltningen är att för statsförvaltningen, kommunalförvaltningen och den landskapsförvaltning som är under beredning åstadkomma sådana offentliga tjänster och en sådan informationshantering som är kundinriktade, i första hand digitala, interoperabla, kostnadseffektiva och informationssäkra. Styrningsstrukturerna och investeringsmodellen utvecklas 2018.

År 2018 fortskrider främjandet av prioriteringen av e-tjänster genom både elektronisk förmedling av meddelanden och tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt. Finansministeriet har inlett en utredning om en revidering av finländska personbeteckningar och identitetshantering garanterad av staten. Syftet med utredningen är att före utgången av 2019 lägga fram ett förslag om en nationell verksamhetsmodell, som sträcker sig över decennier, för personidentifiering i Finland och att beskriva myndigheternas roll vid hanteringen av grundläggande personuppgifter.

Genom programmet för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning förbättras produktionen av och de automatiska processerna för sådan ekonomisk information som gäller kommuner och samkommuner och som ska ingå i planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet och som behövs för kommunernas eget beslutsfattande. Även tillgången till och kompatibiliteten hos uppgifterna förbättras. De resultat som kommuninformationsprogrammet ger och programmets verksamhetsmodeller tas i bruk i de processer och uppgiftspecifikationer som gäller planeringen av de offentliga finanserna i de nya landskapen och ett nytt landskapsinformationsprogram verkställs.

Informations- och cybersäkerheten blir allt viktigare i takt med att digitaliseringen av samhället och den offentliga förvaltningen framskrider. Ledningen av och normerna för informations- och cybersäkerheten inom den offentliga förvaltningen görs klarare. År 2018 skapas en ny ram för ledningen av cybersäkerheten inom statsförvaltningen, stöds genomförandet av de föreslagna lagstiftningsändringarna om informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen, skapas en helhetsbild av datasäkerheten inom den offentliga förvaltningen, utarbetas centrala strategiska riktlinjer för informations- och cybersäkerheten och förbättras kompetensen i och medvetenheten om frågor som gäller säkerheten inom den offentliga förvaltningen.

6.3. Statens arbetsgivar- och personalpolitik

Inom statens budgetekonomi arbetar 2018 ca 71 100 personer, och arbetskraftskostnaderna uppgår till ca 4,1 miljarder euro.

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal överensstämmer med konkurrenskraftsavtalet. I avtalet ingår en sänkning av semesterpenningen med 30 % för viss tid under 2017—2019 samt en förlängning av den årliga arbetstiden med 24 timmar genom förlängning av den ordinarie arbetstiden. I avtalet ingår inga justeringar av löner. Till konkurrenskraftsavtalet hänför sig som regeringens åtgärder en sänkning av arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift och pensionsavgift. Jämfört med 2017 gör förlängningen av arbetstiden och sänkningen av sjukförsäkrings- och pensionsavgifterna att ämbetsverkens utgifter 2018 minskar med sammanlagt 11 miljoner euro, vilket har beaktats som avdrag i ämbetsverkens omkostnader. Avtalsperioden för statens tjänste- och arbetskollektivavtal löper ut den 31 januari 2018. Effekterna av den därpå följande avtalsperioden har inte förutsetts i denna budget. De beaktas från och med tilläggsbudgeten för 2018.

Enligt planen för de offentliga finanserna från våren 2014 och statsrådets beslut av den 28 maj 2014 ska statens löneglidning begränsas till den genomsnittliga nivån på de andra arbetsmarknaderna. Beslutet och riktlinjerna för ramarna gäller 2018, så ämbetsverkens budgetfinansierade anslag har 2018 minskats med sammanlagt 6 miljoner euro.

Finansministeriet förutser kraftiga förändringar i verksamhetsmiljön genom sin strategi för staten som en god arbetsgivare 2025 (”Valtio hyvä työnantaja 2025 - työtä kansalaisten hyväksi”) som har följande primära mål: 1) staten är en enhetlig och konkurrenskraftig arbetsgivare, 2) personalen är en gemensam resurs, och 3) statens tjänster leds och reformeras modigt och ansvarsfullt. Strategin är förknippad med en verkställighetsplan för 2017—2019 samt med stärkandet av den strategiska personalledningen utifrån slutsatserna av Statskontorets utredning om personalledningen. Åtgärderna omfattar även en omorganisering av funktionerna och ett intensifierat samarbete mellan ministerier, ämbetsverk och koncernaktörer.

Allmänna utgångspunkter när det gäller utvecklandet av ledarskapet inom statsförvaltningen är sektorsövergripande verksamhet, professionellt och resultatgivande ledarskap samt produktiv förvaltning och hållbar utveckling. Som en del av genomförandet av regeringens spetsprojekt stärks en förvaltningsövergripande och kunskapsbaserad styrning och verkställighet samt personalrotation i statsförvaltningen. Det viktigaste när det gäller ledningen och myndigheternas verksamhet är hög etik och upprätthållandet och stärkandet av ett stort förtroende för förvaltningens verksamhet.

Statstjänstemannalagen har ändrats så att personalen kan användas på ett mer flexibelt sätt än för närvarande. Personalrotation samt utnyttjande av sakkunskap och statens personalresurser mellan förvaltningsområdena och statens ämbetsverk utvecklas och främjas. De ändringar av statstjänstemannalagen som avses träda i kraft vid ingången av 2018 gäller specificeringen av sådana tjänster som endast finska medborgare kan utnämnas till, och vid utnämningsprövningen till vilka det ska säkerställas att den som föreslås bli vald är oförvitlig och inte har sådana bindningar som kan äventyra skötseln av tjänsteuppgifterna. Enligt propositionen ska begränsad besvärsrätt införas även i fråga om utnämning till en statlig tjänst eller ett statligt tjänsteförhållande. För 2018 bereds även ändringar i syfte att förenhetliga statstjänstemannalagen och arbetsavtalslagen när det gäller tiden för skyldigheten att återanställa, förlängning av prövotiden samt grunderna för arbetsavtal för viss tid när avtal ingås med en person som är långtidsarbetslös för ett arbetsavtal för viss tid för högst ett år. Man strävar efter ett längre arbetsliv genom att 2018 bereda en möjlighet att fortsätta ett tjänsteförhållande för viss tid efter det att avgångsåldern uppnåtts.

Arbetslivets kvalitet, arbetsproduktiviteten samt personalens välbefinnande i arbetet och kompetens utvecklas i samarbete med de övriga arbetsmarknadsaktörerna. Den ålder vid vilken de anställda går i pension har under de senaste åren stigit och välbefinnandet i arbetet har hållits på en god nivå sett till de mått som beskriver arbetstillfredsställelsen och utvecklingen av sjukfrånvaron. Staten förbättrar den gemensamma personalutbildningens effektivitet med hjälp av nätbaserat lärande som grundar sig på mångfald och målinriktning. Det tvååriga projektet stärker samtidigt ställningen för Haus Kehittämiskeskus Oy som en central aktör inom statskoncernen och Haus kan bättre än för närvarande stödja statsförvaltningen i att reformera verksamheten samt stärka sin ställning som en central aktör i fråga om kompetensutveckling.

För staten som arbetsgivare är det viktigt att kunna rekrytera, utveckla och sporra kompetenta chefer även i framtiden. Detta stöds genom en ändamålsenlig tjänste- och uppgiftsstruktur för den högsta ledningen, genom ledningsuppgifter för viss tid och genom en målmedveten ledarskapsutveckling. Finansministeriet stärker fortsatt sådan stödverksamhet som syftar till att bereda nya ledningsmodeller, utveckla rekryteringen när det gäller ledningen, hantera anställningsförhållanden och främja chefernas karriär- och utvecklingsvägar. Åtgärderna består i praktiken av bl.a. information om lediga tjänster, stödjande av övergång från en uppgift till en annan, införande av en reviderad ledningsavtalsmodell samt samordning av gemensam utbildning och nätverk.

Nyckeltal som beskriver personalen inom budgetekonomin åren 2015—2018

Nyckeltal 2015 2016 20171) 20181)
         
Antal anställda 73 700 73 000 72 000 71 100
Förändring från föregående år, % -6,5 -0,9 -1,4 -1,3
Antalet årsverken 73 100 72 000 71 100 70 200
Förändring från föregående år, % -7,0 -1,5 -1,3 -1,3
Lönesumma, mn euro 3 520 3 519 3 440 3 373
Arbetskraftskostnader, mn euro 4 389 4 304 4 154 4 074
Genomsnittlig totalinkomst euro/mån./person 3 900 3 903 3 919 3 945
Lönebikostnader, % 60,0 55,4 50,9 50,9
Alla statens pensionsutgifter, mn euro 4 431 4 497 4 594 4 720
Kvinnornas andel, % 48,8 48,9 49,0 49,0
De anställdas genomsnittsålder, år 46,4 46,3 46,3 46,3

1) Uppgifterna för 2017 och 2018 är uppskattningar. I dem har man beaktat minskningen av antalet statsanställda till följd av förbättrad produktivitet, löneglidningsbesparingarna samt de minskade kostnader som statens avtalsuppgörelse om konkurrenskraftsavtalet medför.