Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              25. Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 145 191 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 145 555 135 081 147 191
Bruttotulot 2 398 2 000 2 000
Nettomenot 143 157 133 081 145 191
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 030    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 689    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 11 672
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 126 329
Leo Mechelin -hanke 200
Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke 400
Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä (kyber) 2 000
Valtion vierastalon peruskorjaus 800
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja PÄLKÄ) -hanke 3 790
Yhteensä 145 191

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
ICT-menot 27 28 28
Vuokramenot 26 26 28
Henkilöstömenot 27 26 28
Muut toimitila- ja turvallisuusmenot 12 12 9
Muut tukipalvelut 6 6 5
Johtaminen ja politiikkavalmistelu 2 2 2
Yhteensä 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkiston järjestäminen TEM (siirto momentilta 32.01.01) 23
Arkiston järjestäminen UM (siirto momentilta 24.01.01) 265
Erityisavustajien ja johdon assistenttien määrän kasvu -77
ICT-hankkeiden ajoitusmuutokset -320
Kertaluonteisen menon poisto (Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuoden koordinaatio) -85
Kertaluonteisen menon poisto (Koiviston muistomerkin toteutus) -910
Laajennettu hankintatuki OKM (siirto momentilta 29.01.01) 50
Lainsäädännön arviointineuvoston vahvistaminen 120
Meritullinkatu 8 vuokrankorotus 263
Määräaikaisen rahoituksen päättyminen -135
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (siirto momentilta 28.70.20) 3 790
Smolnan vuokra 2 074
TUVE-puhelimet TEM (siirto momentilta 32.01.01) 33
Valtioneuvoston ICT-investoinnit ja kustannustason tarkistus 1 000
Valtioneuvoston käännöspalvelut 400
Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä 2 000
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitus (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -550
Valtioneuvoston yhteisten tilojen tilaparannukset -275
Valtion vierastalon peruskorjaus 800
Valtti-hinnoittelun tarkistus -100
VN kokonaisjohtaminen 1 000
VNTEAS-toiminnan palkkamenot (siirto momentilta 23.01.22) 460
VN toimenpiteet kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa (kyber) 2 725
JTS-miljardin tuottavuussäästö -321
Matkustussäästö -330
Palkkausten tarkistukset 837
Toimistotilasäästö -627
Yhteensä 12 110

2023 talousarvio 145 191 000
2022 II lisätalousarvio 11 707 000
2022 talousarvio 133 081 000
2021 tilinpäätös 137 816 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 153 189 000 euroa.

Valtuus

Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan tekemään vuokrasopimus valtioneuvoston korttelit 1 ja 2 -hankkeen tiloista siten, että siitä aiheutuu menoja vuonna 2026 ja sen jälkeen enintään 1 300 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys talousarvioesityksen 145 191 000 euroon nähden on 7 998 000 euroa, mistä 1 990 000 euroa aiheutuu Nato-jäsenyyden kustannusvaikutuksista, 325 000 euroa Korttelihankkeen suunnittelu- ja muutostöistä, 220 000 euroa Säätytalon suunnittelutöistä ja väistömuutoista, 180 000 euroa kestävän kehityksen tieteellisen asiantuntijapaneelin perustamisesta, 2 335 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.20 pilvipalveluiden perustan rakentamiseen (Yhdessä-hanke) ja 2 948 000 euroa vuokrankorotuksen kompensaatiosta.

Valtioneuvoston kanslialle myönnetään valtuus tehdä vuokrasopimus valtioneuvoston kortteleiden 1 ja 2 tiloista. Sopimuksesta aiheutuva sitoumus 50 vuoden ajalle arvioituna on 1 300 000 000 euroa. Tilat otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2026—2029, jonka aikana sopimuksesta aiheutuu vuokrakuluja arviolta yhteensä 50 000 000 euroa. Toimitilojen kokonaisvuokra on arviolta 26 500 000 euroa vuodessa hankkeen valmistumisen jälkeen vuodesta 2030 eteenpäin. Sopimuksesta aiheutuva lisämäärärahatarve on arviolta 9 000 000 euroa vuodessa. Vuokrasopimus olisi toistaiseksi voimassa oleva ja sopimuksen irtisanomisaika on 12 kk. Jos irtisanominen tapahtuisi aikana, jolloin vuokrassa on vielä erityisrakentamisen jäännösarvoa, lankeaisi sen osuus heti maksettavaksi.


2023 talousarvio 153 189 000
2022 IV lisätalousarvio 400 000
2022 II lisätalousarvio 11 707 000
2022 talousarvio 133 081 000
2021 tilinpäätös 137 816 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 153 189 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Valtuus

Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan tekemään vuokrasopimus valtioneuvoston korttelit 1 ja 2 -hankkeen tiloista siten, että siitä aiheutuu menoja vuonna 2026 ja sen jälkeen enintään 1 300 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 148 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 165 000 euroa TUVE-puhelimien käyttökustannuksista ja vähennyksenä 17 000 euroa vuokrankorotuksen kompensaatiosta johtuen.


2023 I lisätalousarvio 148 000
2023 talousarvio 153 189 000
2022 IV lisätalousarvio 400 000
2022 II lisätalousarvio 11 707 000
2022 talousarvio 133 081 000
2021 tilinpäätös 137 816 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 148 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 946 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 496 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 420 000 euroa ulkoministeriön ulkomaanedustustojen tietoliikennekapasiteettien kasvatuksesta ja 30 000 euroa siirrosta momentilta 31.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin.


2023 II lisätalousarvio 1 946 000
2023 I lisätalousarvio 148 000
2023 talousarvio 153 189 000
2022 tilinpäätös 145 188 000
2021 tilinpäätös 137 816 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 946 000 euroa.

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 10 366 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin

2) valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisiin säännöllisen työajan palkkausta vastaaviin korvauksiin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 19 valtioneuvoston jäsentä, enintään 15 valtiosihteeriä ja enintään 70 erityisavustajaa. Lisäksi momentilta on mahdollista maksaa valtiosihteereiden ja erityisavustajien karenssiajan korvaukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -26
Palkkausten tarkistukset 166
Tasomuutos -1 221
Yhteensä -1 081

2023 talousarvio 10 366 000
2022 II lisätalousarvio 96 000
2022 talousarvio 11 447 000
2021 tilinpäätös 11 393 098

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 10 366 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin

2) valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisiin säännöllisen työajan palkkausta vastaaviin korvauksiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 2 026 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 700 000 euroa aiheutuu tasomuutoksesta ja 326 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 2 026 000
2023 talousarvio 10 366 000
2022 tilinpäätös 11 987 688
2021 tilinpäätös 11 393 098

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 2 026 000 euroa.

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia

3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.

Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -5
Yhteensä -5

2023 talousarvio 980 000
2022 talousarvio 985 000
2021 tilinpäätös 990 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia

3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 7 759 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille

4) enintään 60 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.

Määrärahan käytöstä arvioidaan pääosa kulutusmenoiksi ja siirtomenojen osuus vähäiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
VNTEAS-toiminnan palkkamenot (siirto momentille 23.01.01) -460
JTS-miljardin tuottavuussäästö -44
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 15
Uudelleenkohdennus -1 000
Yhteensä -1 489

2023 talousarvio 7 759 000
2022 II lisätalousarvio -460 000
2022 talousarvio 9 248 000
2021 tilinpäätös 10 793 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 7 759 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille

4) enintään 60 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) enintään 6 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimialakohtaisia hankkeita voidaan rahoittaa lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön pääluokan momenteilta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Uudelleenkohdennus -1 000
Yhteensä -1 000

2023 talousarvio 500 000
2022 talousarvio 1 500 000
2021 tilinpäätös 1 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) enintään 6 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

(26.) Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2022 talousarvio 460 000
2021 tilinpäätös 2 150 000

27. Kuurojen totuus- ja sovintoprosessi (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 438 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuurojen totuus- ja sovintoprosessin toteuttamiseen liittyviin hankintoihin, koordinointiin ja selvityksiin ja muihin prosessiin välittömästi liittyviin menoihin

2) enintään 2 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen ja komission palkkioihin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan kuurojen totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä ja toteuttamisesta aiheutuvat menot.


2023 talousarvio 438 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 438 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuurojen totuus- ja sovintoprosessin toteuttamiseen liittyviin hankintoihin, koordinointiin ja selvityksiin ja muihin prosessiin välittömästi liittyviin menoihin

2) enintään 2 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen ja komission palkkioihin.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 19 000 000
2022 talousarvio 19 000 000
2021 tilinpäätös 15 998 123

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.