Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2016—2018

    v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
    1000 € %
 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 37 093 32 085 34 907 2 822 9
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 982 982 0
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 37 093 31 103 33 925 2 822 9
25. Oikeusministeriön hallinnonala 141 298 145 160 146 860 1 700 1
10. Tuomioistuintulot 35 722 46 110 46 110 0
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 24 114 23 300 25 000 1 700 7
20. Ulosottomaksut 78 750 73 000 73 000 0
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 712 2 750 2 750 0
26. Sisäministeriön hallinnonala 44 014 8 846 27 654 18 808 213
98. EU:lta saatavat tulot 43 635 8 396 25 704 17 308 206
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 380 450 1 950 1 500 333
27. Puolustusministeriön hallinnonala 6 854 4 894 4 526 -368 -8
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 36 8 8 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 6 800 4 868 4 500 -368 -8
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 244 869 2 288 528 2 338 961 50 433 2
(10.) Tullin tulot 2 252 2 320 -2 320 -100
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 135 376 135 473 129 073 -6 400 -5
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 932 25 951 24 606 -1 345 -5
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 944 14 854 14 245 -609 -4
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 706 4 500 9 974 5 474 122
25. Metallirahatulot 8 825 15 000 10 000 -5 000 -33
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 790 247 1 827 079 1 865 863 38 784 2
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 182 344 198 471 217 200 18 729 9
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 16 184 18 230 16 680 -1 550 -9
60. Työturvallisuusmaksu 841 850 850 0
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 39 323 31 300 35 800 4 500 14
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 016 1 500 1 500 0
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 25 877 13 000 13 170 170 1
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 586 422 573 686 586 800 13 114 2
70. Opintotukitoiminnan tulot 17 859 24 000 18 300 -5 700 -24
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 543 044 545 686 564 500 18 814 3
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 25 518 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 975 054 935 051 853 323 -81 728 -9
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 537 738 544 503 536 733 -7 770 -1
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 397 123 310 000 230 000 -80 000 -26
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 7 212 8 000 10 000 2 000 25
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 543 718 495 -223 -31
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta 936 40 100 40 500 400 1
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 353 3 000 3 000 0
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 422 500 500 0
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 118 3 400 4 575 1 175 35
44. Kalastonhoitomaksut 8 705 8 700 10 100 1 400 16
45. Riistanhoitomaksut 10 063 10 130 11 920 1 790 18
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 841 6 000 5 500 -500 -8
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 153 796 4 995 5 550 555 11
10. Liikenneviraston tulot 153 195 4 145 4 700 555 13
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 601 850 850 0
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 353 554 357 205 391 779 34 574 10
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 019 2 840 2 869 29 1
(30.) Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 65 000 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 27 482 31 865 31 810 -55 0
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 137 463 170 000 240 000 70 000 41
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 120 589 152 500 117 100 -35 400 -23
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 543 242 545 768 567 738 21 970 4
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 839 1 600 1 600 0
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 186 500 300 -200 -40
90. Rahapelitoiminnan tuotto 426 788 449 163 467 313 18 150 4
98. Valtionapujen palautukset 113 232 93 200 97 200 4 000 4
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 198 1 305 1 325 20 2
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 50 341 31 650 14 650 -17 000 -54
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 225 1 650 1 650 0
20. Siirto valtion asuntorahastosta 47 000 26 500 12 000 -14 500 -55
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 2 116 3 500 1 000 -2 500 -71
39. Muut sekalaiset tulot 478 301 370 500 549 700 179 200 48
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 112 200 193 000 172 200 -20 800 -11
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 104 649 75 000 75 000 0
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 253 527 100 000 300 000 200 000 200
10. Muut sekalaiset tulot 7 923 2 500 2 500 0
Yhteensä 5 614 838 5 298 368 5 522 448 224 080 4