Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

II tilläggsbudgeten för 2005PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 517 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 249 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg 249 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 84 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 70 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg 14 000 000
08. Acciser -37 000 000
01. Tobaksaccis, tilllägg 33 000 000
05. Läskedrycksaccis, tillägg 2 000 000
07. Energiskatter, minskning -77 000 000
08. Skatt som hänför sig till miljöstyrning av dryckesförpackningar, tillägg 5 000 000
10. Övriga skatter 221 000 000
03. Bilskatt, tillägg 110 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg 111 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 738 063 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -18 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, minskning -18 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 5 000 000
47. Utsökningsavgifter, tillägg 5 000 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 4 800 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 4 800 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 52 317 000
63. Gottgörelser för pensionsavgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar, tillägg 7 000 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg 30 137 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, tillägg 15 180 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde -358 800 000
01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, minskning -358 800 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 13 160 000
24. Vägverkets inkomster, tillägg 6 450 000
40. Inkomster av banhållningen, tillägg 6 520 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg 190 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 45 000 000
98. Återbäringar av statsunderstöd, tillägg 45 000 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde -45 130 000
40. Inkomster från Europeiska socialfonden, minskning -45 130 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 1 021 734 000
01. Böter, tillägg 6 000 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg 1 015 734 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 6 612 000
03. Dividendinkomster 6 612 000
01. Dividendinkomster, tillägg 6 612 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 42 000 000
01. Lån som återbetalas till staten 42 000 000
02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tilllägg 42 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 303 675 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 23 euro
23. STATSRÅDET 120 000
02. Statsrådets kansli 120 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 120 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 630 000
01. Utrikesförvaltningen 1 130 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 130 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 500 000
22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag)
25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg 500 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 287 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 3 912 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 612 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 700 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg 2 600 000
10. Domstolsväsendet 2 900 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 500 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 1 400 000
30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 5 000
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000
50. Verkställighet av straff 3 470 000
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 470 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 594 000
05. Länsstyrelserna 250 000
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
07. Häradena 178 000
21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 178 000
75. Polisväsendet 671 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 671 000
90. Gränsbevakningsväsendet 2 319 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 174 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 145 000
97. Understöd åt kommuner 10 476 000
32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag)
34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag), tillägg 10 000 000
36. Statsbidrag till kommuner och samkommuner för kostnader i anslutning till naturkatastrofen i Asien (fast anslag) 476 000
98. Utveckling av regionerna -10 300 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), minskning -9 300 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -1 000 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 37 116 000
01. Försvarsministeriet 3 975 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 3 945 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 30 000
10. Försvarsmakten 33 141 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 134 000
17. Reparation av ett Hornet 413-plan (reservationsanslag 3 år) 15 100 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 907 000
30. Internationell fredsbevarande verksamhet
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 27 566 000
01. Finansministeriet 63 081 000
22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 200 000
62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -119 000
73. Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 12 000 000
83. Kapitallån till Solidium Oy (fast anslag) 50 000 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 7 000 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för (förslagsanslag), tillägg 7 000 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 12 966 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 12 966 000
40. Tullverket 9 219 000
21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 019 000
71. Anskaffning av ett system för kontorsautomation (reservationsanslag 3 år) 8 200 000
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 7 000 000
26. EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 000 000
27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 000 000
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde 450 000
01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
28. Projektet för elektronisk identifikation och betalningar över nätet inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) 450 000
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen -84 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning -84 000 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 11 850 000
42. Stöd till rederier (förslagsanslag) 8 250 000
63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg 3 600 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -15 077 000
01. Undervisningsministeriet 1 000 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 8 000 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -7 000 000
07. Utbildningsstyrelsen 36 000
21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 36 000
08. Internationellt samarbete 3 000
22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000
10. Undervisning och forskning vid universitet 11 000
23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år), tillägg 11 000
40. Allmänbildande utbildning -18 000 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag), minskning -18 000 000
60. Yrkesutbildning -2 000 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag), minskning -2 000 000
69. Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete 2 000 000
34. Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
70. Studiestöd 30 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 30 000
90. Konst och kultur 643 000
22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 232 000
26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 11 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg 400 000
98. Idrottsverksamhet 1 200 000
53. Understöd för kostnader för mediearrangemang i samband med VM i friidrott 2005 (fast anslag) 1 200 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 030 000
20. Jordbruk -8 500 000
43. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år)
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning -17 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 500 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 130 000
21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 130 000
50. Vattenhushållning 13 200 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 250 000
77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg 9 950 000
60. Skogsbruk
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag)
70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information 590 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag), tillägg 590 000
71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 62 000
21. Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (reservationsanslag 2 år), tillägg 62 000
72. Livsmedelsverket 30 000
21. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 30 000
73. Kontrollcentralen för växtproduktion 49 000
21. Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reservationsanslag 2 år), tillägg 49 000
90. Förvaltning 1 464 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 764 000
25. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg 700 000
91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden 5 000
21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 060 000
01. Kommunikationsministeriet 119 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg 119 000
24. Vägförvaltningen 8 110 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 450 000
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg 4 300 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning -2 640 000
30. Sjöfartsverket -4 500 000
78. Vissa vattenvägprojekt (förslagsanslag), minskning -4 500 000
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik -8 000 000
41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag), minskning -8 000 000
40. Banförvaltningscentralen 12 120 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 520 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg 900 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg 4 700 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik 311 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg 71 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg 240 000
70. Kommunikationsverket
21. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
72. Ersättningar och understöd för kommunikation 5 900 000
43. Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsanslag 3 år) 5 900 000
80. Meteorologiska institutet
21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde -2 000 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -2 000 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -6 130 000
10. Förvaltning 270 000
22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 270 000
20. Teknologi- och innovationspolitik
83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag)
30. Företagspolitik -16 000 000
21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 000 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)
43. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), minskning -5 000 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), minskning -3 000 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -11 000 000
60. Energipolitik 9 600 000
41. Understöd för byggande av försöksanläggningar (reservationsanslag 3 år) 9 600 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -48 873 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 3 975 000
21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 190 000
29. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 225 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg 560 000
03. Arbetslöshetsnämnden 6 000
21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 000
04. Prövningsnämnden 250 000
21. Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
08. Folkhälsoinstitutet 20 800 000
26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg 20 800 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 20 000
21. Omkostnader för social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 20 000
10. Strålsäkerhetscentralen 360 000
21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 360 000
15. Utjämning av familjekostnader 150 000
51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag), tilllägg 150 000
17. Utkomstskydd för arbetslösa -16 000 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning -9 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), minskning -2 000 000
55. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), minskning -5 000 000
18. Sjukförsäkring -45 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), minskning -45 000 000
19. Pensionsförsäkring -18 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning -8 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), minskning -10 000 000
21. Frontveteranpensioner -2 000 000
52. Fronttillägg och bostadsbidrag (förslagsanslag), minskning -2 000 000
28. Annat utkomstskydd 6 000 000
60. Pensionsbidrag för långtidsarbetslösa (förslagsanslag), tillägg 6 000 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 400 000
39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det sociala området (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården 166 000
23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg 166 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -34 378 000
01. Arbetsförvaltningen 68 000
21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 66 000
22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program -5 000 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), minskning -4 000 000
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -1 000 000
06. Arbetskraftspolitiken -29 446 000
21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år), tilllägg 554 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning -30 000 000
07. Flykting- och migrationsärenden
29. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -4 350 000
01. Miljöministeriet 100 000
21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
10. Miljövård -3 950 000
27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tilllägg 1 000 000
66. Avfallsunderstöd för uttjänta bilar (reservationsanslag 3 år), minskning -6 000 000
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 050 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 300 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 300 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde -800 000
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -800 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -114 000 000
01. Ränta på skulden i euro -122 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning -122 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 8 000 000
21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), tilllägg 8 000 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 1 427 080 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 1 427 080 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) 1 427 080 000

Anslagens totalbelopp:

1 303 675 000