Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005.

Ekonomiska utsikter

Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen som ligger till grund för tilläggsbudgetpropositionen baserar sig på finansministeriets ekonomiska avdelnings konjunkturprognos i september 2005.

Tillväxten i världsekonomin är fortsättningsvis stark efter ett exceptionellt snabbt tillväxtår 2004. Stegringen i råvarupriserna och framför allt i oljepriset dämpar dock tillväxten. I Kina och Japan fortsätter den snabba ekonomiska tillväxten. I euroområdet utgör arbetslösheten och den dyra oljan ett hot mot den ekonomiska tillväxten. I Förenta staterna är hushållens konsumtion fortfarande stark. Underskottet i den offentliga ekonomin håller på att minska, men underskottet i bytesbalansen vållar fortfarande bekymmer.

I Finland stannar tillväxten inom totalproduktionen på 2,1 % år 2005, dvs. den är svagare än vad som beräknades när budgeten för 2005 och också när vårens tilläggsbudget gjordes upp. Driftstoppen inom skogsindustrin i början av sommaren dämpade den ekonomiska tillväxten, och tillväxten grundar sig därför nästan helt på den inhemska efterfrågan. Arbetslöshetsgraden sjunker till 8,2 %, dvs. utvecklingen är något bättre än vad som förutsågs hösten 2004. Nya arbetstillfällen har uppstått inom byggandet, inom handeln i form av deltidsanställningar samt inom social- och hälsovårdstjänsterna. Stegringen i konsumentpriserna stannar på 1,3 %. Inkomstnivån stiger med 3,6 %.

Inkomstposterna

I tilläggsubdgetpropositionen föreslås att inkomstposterna höjs med ett nettobelopp på 1 304 miljoner euro.

Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med ett nettobelopp på 517 miljoner euro. Utgående från uppgifterna om de belopp som influtit och de förhandsuppgifter som erhållits då beskattningen för 2004 färdigställts beräknas att ett större belopp än vad som beräknats tidigare inflyter i form av samfundsskatt. Till följd av detta höjs intäktskalkylen över skatt på inkomst och förmögenhet med 249 miljoner euro. Intäktsprognosen för mervärdesskatt höjs med 70 miljoner euro på basis av uppgifterna om det belopp som influtit. En snabbare ökning av konsumtionen av bilar och sällanköpsvaror än vad som förutsetts ökar intäkten av mervärdesskatt. Intäktskalkylen över tobaksaccisen höjs med 33 miljoner euro då skattebasen bibehållits bättre än beräknat. Försäljningen av nya personbilar beräknas bli större än vad som beräknats tidigare och därför höjs intäktskalkylen över bilskatt med 110 miljoner euro. Intäktskalkylen över överlåtelseskatt höjs med 111 miljoner euro på basis av uppgifterna om det belopp som influtit. Intäktskalkylen över energiskatter sänks med 77 miljoner euro.

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp på 738 miljoner euro. Kalkylen över nettoinkomster av försäljning av aktier höjs med 1 016 miljoner euro till 1 491 miljoner euro på grund av den försäljning av aktier som redan skett. Den tilläggsprestation och det skuldkapital jämte räntor som Andelslaget Tradeka-koncernen intäktsfört till staten efter att saneringsprogrammet avslutats beräknas medföra ett tillägg av 30,1 miljoner euro.

Till följd av att EG-rättsakterna har ändrats fördröjs utbetalningen av EU:s andel av direkta stöd med en månad. Därför minskar inkomsterna från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket med 358,8 miljoner euro. Motsvarande EU-andel antecknas som inkomst för 2006. Den kalkyl som gäller inkomsterna från Europeiska socialfonden sänks med 45,1 miljoner euro. I uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel beräknas inflyta 15,2 miljoner euro mer än vad som budgeterats tidigare.

Kalkylen över lån som återbetalas till staten höjs med 42 miljoner euro. Tillägget föranleds av att Senatfastigheter amorterar på det lån som beviljats bolaget inom budgetekonomin.

Balans och statsskulden

Inkomsterna i den andra tilläggsbudgetpropositionen uppskattas till ett nettobelopp på 1 304 miljoner euro. Det föreslås att förvaltningsområdenas utgifter minskas med ett nettobelopp på 9 miljoner euro, eftersom man vid beredningen av propositionen aktivare än de senaste åren har sökt områden där anslag beräknas bli över. Nettobeloppet av ränteutgifterna för statsskulden beräknas vara 114 miljoner euro mindre än vad som budgeterats tidigare.

Den andra tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på 1,4 miljarder euro, vilket får sin förklaring av att i synnerhet inkomsterna av försäljning av aktier är större än beräknat, dvs. av att statens aktieinnehav minskas. Enligt de begrepp som används i nationalräkenskaperna beräknas statsfinanserna uppvisa underskott år 2005. Underskottet beräknas motsvara ca ½ % i förhållande till bruttonationalprodukten.

På statsskulden amorteras sammanlagt 3,6 miljarder euro år 2005, varav den intäktsföring av det kumulativa överskottet från föregående räkenskapsperioder som upptagits i den första tillläggsbudgeten utgör 2,7 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till 60,2 miljarder euro vid utgången av år 2005. Amorteringen på skulden i den andra tilläggsbudgetpropositionen sänker statsskulden i förhållande till bruttonationalprodukten med nästan en procentenhet, och det ser ut som om skulden redan detta år skulle sjunka så att den understiger 40 % av totalproduktionen.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
  2004
Bokslut
2005
Godkänd
budget
(budget+
I tilläggsb.)
2005
Regeringens
proposition
2005
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
36 320 38 027 -123 37 904
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 381 2 394 -114 2 280
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
- 2 197 1 427 3 624
— Nettoamorteringar - 2 112 1 461 3 573
— Skuldhantering - 85 -34 51
         
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
38 493 40 224 1 304 41 528
— Skatteinkomster 31 191 31 379 517 31 896
— Övriga inkomster 7 303 6 145 787 6 932
varav inkomster av försäljning av egendom 2 134 475 1 016 1 491
— Användning av överskott från de föregående åren - 2 700 - 2 700
Nettoupplåning och skuldhantering 32 - - -
— Nettoupplåning till nominellt värde 74 - - -
— Skuldhantering -42 - - -

Ramen för valperioden och ofördelad reserv

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att ramanslagen ökas med ett nettobelopp på endast ca 33 miljoner euro, fastän propositionen innehåller flera utgiftsökningar av engångsnatur som skall hänföras till ramen. Anslagsposterna har i flera fall preciserats nedåt, vilket i stor utsträckning kompenserar de föreslagna tilläggens verkningar på anslagens totalnivå.

Tilläggsbudgetpropositionen innefattar ibruktagandet av nya lönesystem vid vissa ämbetsverk, vilket föranleder en justering av kostnadsnivån i ramen med ca 3 miljoner euro. När detta beaktas uppgår den justerade ramen för valperioden till 28 853 miljoner euro. Det föreslås att den totala summan av de utgifter som ingår i ramen, föreliggande tilläggsbudgetproposition medräknad, är 28 766 miljoner euro, varvid 87 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv för 2005.

Fullmakt att sälja Kapiteeli Oyj

Regeringen söker fullmakt av riksdagen att besluta om sådana ägararrangemang genom vilka staten avstår från sitt innehav i Kapiteeli Oyj.

Statens fastighetsarrangemang

I syfte att klarlägga ägar- och besittningsförhållandena begärs riksdagens samtycke till överlåtelse av två fastigheter. Det föreslås att finansministeriet berättigas att utan vederlag men på de villkor som hänför sig till naturvården till Åbo stad överlåta området Runsala med undantag för de områden som används av försvarsmakten och Åbo universitet, vilka förblir i statens ägo och besittning. I anslutning till villkoren för överlåtelsen förbinder sig Åbo stad att i fråga om området Runsala iaktta de författningar som gäller naturvård. Det föreslås att Senatfastigheter berättigas att till Helsingfors universitets fonder överlåta fastigheterna Helsingfors universitets huvudbyggnad, bibliotek och byggnaden Fabiania jämte byggnader till en köpesumma på 42,0 miljoner euro. Bakom båda överlåtelserna ligger en omtvistad ägar- och besittningssituation, som klargörs genom överlåtelserna och genom dem avslutas också de rättshandlingar som oklarheterna föranleder.

Naturkatastrofen i södra Asien

För utgifter som föranletts av naturkatastrofen i södra Asien föreslås en anslagsökning om sammanlagt ca 1,6 miljoner euro.

Undersökning av olyckor och ersättning för brottsskador

För finansieringen av utgifterna för undersökning av olyckor, vilka varit större än beräknat, föreslås en anslagsökning om 0,7 miljoner euro. För finansieringen av brottsskadeersättningar föreslås en anslagsökning om 2,6 miljoner euro och för finansieringen av skadeersättningsutgifter som staten ådömts att betala föreslås en anslagsökning om 1,4 miljoner euro.

Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning

För finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning föreslås ett tillägg av 10 miljoner euro på grund av att kommunernas ekonomi är sämre än vad som förutsetts. Arbetskonflikterna våren 2005 har bidragit till att kommunernas ekonomi försämrats.

Försvarsmakten

För utgifter för ändringar i index och valutakurser vilka hänför sig till beställningsfullmakter som gäller anskaffning av försvarsmateriel föreslås en anslagsökning om 10,1 miljoner euro. För reparation av ett Hornet 413-plan  som fick skador vid en flygolycka föreslås 15,1 miljoner euro.

EU-ordförandeskapet

På grund av att personalutgifterna i anslutning till EU-ordförandeskapet har ökat föreslås en anslagsökning om 2,0 miljoner euro.

Främjande av produktiviteten

För främjande av produktiviteten föreslås en anslagsökning om 5 miljoner euro.

För utvecklande och anskaffning av sådana processer och system för ekonomi-, personal-, och informationsförvaltning som främjar produktiviteten föreslås 12 miljoner euro och för främjande av elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen 0,5 miljoner euro.

Avräkning till Åland

För avräkningen till Åland föreslås en anslagsökning om ca 13,0 miljoner euro, varav 5,9 miljoner euro föranleds av att inkomsterna till staten ökat och 7,1 miljoner euro av att avräkningsbeloppet för 2004 fastställts.

Avgifter till EU

På grund av att kalkylen preciserats föreslås att Finlands finansiella bidrag till EU minskas med 84 miljoner euro.

VM i friidrott 2005

För tullverkets omkostnader föreslås ett tillägg av 1 miljon euro för de kostnader som säkerhetsarrangemangen vid VM i friidrott föranledde. Det föreslås att för kostnaderna för mediearrangemangen i samband med tävlingarna beviljas 1,2 miljoner euro. För polisväsendets omkostnader föreslås ett tillägg av 0,2 miljoner euro för särskilda ersättningar som betalats för VM i friidrott.

Programmet Kunskapslyftet

För programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna, Kunskapslyftet, föreslås ett tilllägg av 2 miljoner euro. Tillägget gör det möjligt för ytterligare ca 500 personer att inleda sin utbildning. Som helhet taget är målet att stöda alla de utbildningsavtal om vilka kan överenskommas år 2005 med dem som genomför programmet.

Exceptionella översvämningar samt vattendrags-, vatten- och avlopps- och miljöarbeten

För ersättande av skador som förorsakats av de exceptionellt svåra översvämningarna våren 2005 föreslås en anslagsökning om 3,3 miljoner euro. För påskyndande av slutförandet av vissa nya och vissa pågående vattendrags-, vatten- och avlopps- och miljöarbetsprojekt föreslås en anslagsökning om 11 miljoner euro.

Infrastrukturprojekt och trafiktjänster

Trafikanslagen för basväghållning, basbanhållning, kollektivtrafik samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom förvaltningsområdet ökas med sammanlagt 13,2 miljoner euro vilket motsvarar inkomsterna från EU-bidrag. På grund av att vissa pågående trafikprojekt ligger efter eller före i tidtabellen skjuts behovet av anslag för dem delvis fram till senare år eller tidigareläggs behovet delvis till detta år. För anskaffning av jordområden för vägprojekt föreslås 4,3 miljoner euro på grund av att projektens tidsplanering har justerats och för anskaffning av jordområden för banprojekt föreslås 0,9 miljoner euro. För bränsleutgifter inom skärgårdens förbindelsefartygstrafik föreslås en anslagsökning om 0,24 miljoner euro.

För investeringar i myndighetsradionätet och för stödjande av Suomen Erillisverkot Oy, som upprätthåller nätet, föreslås 5,9 miljoner euro.

Räntestöd till Finnvera Abp

För att påskynda grundandet av nya företag och tillväxtföretag föreslås att Finnvera Abp:s räntestödsfullmakt som gäller speciallån höjs med 10 miljoner euro. Detta beräknas åsamka staten utgifter om cirka en miljon euro i räntestöd och kreditförlustersättningar under de följande fem åren.

Understöd för byggande av försöksanläggningar

Det föreslås att det anslag om 9,6 miljoner euro som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2003 förnyas för byggande av försöksanläggningar som företräder ny energiteknologi. Avsikten är att stöd beviljas högst fyra stora försöksanläggningar för vilka offentliga forskningsmedel redan har använts.

Anskaffning av vaccin

För beredskap med tanke på en hotande influensapandemi föreslås en anslagsökning om 20,8 miljoner euro för anskaffning av vaccin.

Miljöprojekt

För nödvändiga anskaffningar av utrustning till oljebekämpningsfartyg och upplag föreslås ett tilläggsanslag om 1 miljon euro. För förbättrande av förutsättningarna för utnyttjandet av naturen för rekreation och för naturturismen i södra Finland föreslås ett anslag om 0,3 miljoner euro.

Precisering av vissa utgiftsposter

Beträffande utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett avdrag på sammanlagt 16 miljoner euro, som föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats. Beträffande utgifterna för arbetsmarknadsstöd föreslås ett avdrag på 30 miljoner euro. Preciseringen av kalkylen över förmånsutgifter och premieintäkter minskar statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen med 45 miljoner euro. I och med preciseringen av kalkylen över premieintäkter minskar statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare och folkpensionslagen med sammanlagt 18 miljoner euro.

Beträffande räntestödet för näringsverksamhet på landsbygden föreslås ett avdrag på 17 miljoner euro på grund av den låga räntenivån och av att beviljandet av lån uppskjutits. Av avdraget är 8,5 miljoner euro en överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond.

Beträffande de utgifter som betalas ur EU:s strukturfonder föreslås ett avdrag på sammanlagt 13,3 miljoner euro när det gäller EU:s medfinansiering. I fråga om motsvarande statliga medfinansiering föreslås ett avdrag på sammanlagt 22,9 miljoner euro. De föreslagna avdragen föranleds av mindre utbetalningar än beräknat enligt bevillningsfullmakterna.

Omkostnader

På grund av övergången till ett nytt lönesystem föreslås ett tillägg av sammanlagt ca 3,2 miljoner euro till omkostnaderna.

På grund av prisstegringen på bränsle föreslås ett tillägg av sammanlagt 8,4 miljoner euro till försvarsmaktens, polisväsendets och gränsbevakningsväsendets omkostnader.

Till fångvårdens omkostnader föreslås ett tillägg av 3,5 miljoner euro till följd av att antalet fångar ökat och för tryggande av verksamhetsbetingelserna inom fångvården.

För förnyande av tullverkets kontorsautomationssystem föreslås 8,2 miljoner euro.

Till följd av att behovet av tjänster inom informationsförvaltningen på statsrådsnivå har ökat och utvidgats föreslås att omkostnaderna för enheten för statsrådets informationsförvaltning höjs med 1,2 miljoner euro.

Till Patent- och registerstyrelsens omkostnader föreslås ett tillägg av 3,0 miljoner euro för förnyande av datasystemen vid företags- och sammanslutningslinjen. Projektet finansieras också av anslaget för främjande av produktiviteten (28.80.27).

Räntor på statsskulden

Det beräknas att ränteutgifterna blir 114 miljoner euro mindre än vad som budgeterats tidigare, eftersom behovet att uppta nya lån har minskat, räntenivån är lägre än beräknat och upptagandet av kortfristiga lån koncentreras till slutet av året.

De av riksdagen godkända anslagen för 2005 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
  Huvudtitel Godkänd
budget
(budget+
I tilläggsb.)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
21. Riksdagen 97 461 000 - 97 461 000
22. Republikens president 8 583 000 - 8 583 000
23. Statsrådet 49 520 000 120 000 49 640 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 836 415 000 1 630 000 838 045 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 671 305 000 10 287 000 681 592 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 534 926 000 3 594 000 1 538 520 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 172 654 000 37 116 000 2 209 770 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 573 146 000 27 566 000 5 600 712 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 222 221 000 -15 077 000 6 207 144 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 728 858 000 7 030 000 2 735 888 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 812 634 000 12 060 000 1 824 694 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 993 729 000 -6 130 000 987 599 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 10 035 251 000 -48 873 000 9 986 378 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 202 641 000 -34 378 000 2 168 263 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 693 971 000 -4 350 000 689 621 000
36. Räntor på statsskulden 2 394 000 000 -114 000 000 2 280 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 38 027 315 000 -123 405 000 37 903 910 000
         
37. Minskning av statsskulden 2 196 854 000 1 427 080 000 3 623 934 000
Sammanlagt 40 224 169 000 1 303 675 000 41 527 844 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2005 och de nu föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
  Avdelning Godkänd
budget
(budget+
I tilläggsb.)
Regeringens proposition Sammanlagt
       
11. Skatter och inkomster av skattenatur 31 378 908 000 517 000 000 31 895 908 000
12. Inkomster av blandad natur 4 729 214 000 738 063 000 5 467 277 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 063 657 000 6 612 000 1 070 269 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 3 052 390 000 42 000 000 3 094 390 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 40 224 169 000 1 303 675 000 41 527 844 000
       
Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01) - - -
Sammanlagt 40 224 169 000 1 303 675 000 41 527 844 000