Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 553 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.

Selvitysosa:Uusi siviilitiedustelulainsäädäntö tuli voimaan 1.6.2019. Lainsäädäntö toi Suojelupoliisille uusia toimivaltuuksia ja tehtäviä. Viraston henkilöstömäärä on kasvanut nopeaan tahtiin. Suojelupoliisille ehdotetaan voimavaroja, joilla toteutetaan uuden lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet ja lainsäädännön tehokas sekä asianmukainen soveltaminen. Niillä varmistetaan Suojelupoliisin kyky vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen.

Suojelupoliisin tehtävänä on havaita ennalta kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt ja ennakoida niiden vaikutuksia Suomeen. Suojelupoliisi tuottaa valtionjohdolle ja muille viranomaisille ennakoivaa ja merkityksellistä tiedustelutietoa päätöksenteon tueksi ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Suojelupoliisi on kotimaan turvallisuuspalvelu ja ulkomaan tiedustelupalvelu. Suojelupoliisilla on oikeus tiedonhankintaan ulkomailla ja oikeus hankkia tietoa Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä tietoverkoissa. Lisäksi Suojelupoliisi tuottaa kaikki suomalaiset turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta.

Suojelupoliisi toteuttaa henkilöstöstrategiaa, jonka avulla varmistetaan viraston toimintaedellytykset nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Virasto panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin ja perehdytykseen. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan muutosprosessissa.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilöstömenot 52 53 57
Toimitilamenot 8 7 7
ICT-menot 25 28 25
Muut menot 15 12 11
Yhteensä 100 100 100
Suojelupoliisi 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Toiminnan tuloksellisuus      
Tuotetut raportit 111 120 120
Turvallisuusinformaatiotilaisuudet 342 170 320
Turvallisuusselvitykset, kpl1) 68 895 54 300 54 300
— Perusmuotoiset ja laajat 33 692 32 700 32 700
— Suppeat 35 203 21 600 21 600
Kansalaisuusasialausunnot 85 85 85
Oleskelu- ja työlupa-asioita koskevat lausunnot 1 334 1 300 1 300
Viisumihakemuksia koskevat lausunnot 2 335 2 300 2 300
Turvapaikkalausunnot2) 20 20 20
Voimavarojen hallinta      
Toimintamenorahoitus 39 069 49 000 47 303
Henkilötyövuodet 425 480 500
Poliisit, htv 200 226 235
Muu henkilöstö, htv 225 254 265
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,3 7,3 7,3
Työtyytyväisyysindeksi3) - 3,6 3,6

1) Lukuun on laskettu myös valmiisiin turvallisuusselvityksiin tehdyt turvallisuusselvitykset.

2) Luvut eivät sisällä UNHCR-lausuntoja ja EU:n sisäisiä siirtoja.

3) Vuonna 2019 ei toteutettu henkilöstöbarometriä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 50 921 55 700 51 253
Bruttotulot 11 852 6 700 6 700
Nettomenot 39 069 49 000 44 553
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 443    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 289    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 621 5 000 5 000
— muut tuotot 255 255 255
Tuotot yhteensä 5 876 5 255 5 255
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 034 3 800 3 800
— osuus yhteiskustannuksista 1 583 1 455 1 455
Kustannukset yhteensä 5 617 5 255 5 255
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 259 - -
Kustannusvastaavuus, % 105 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Operatiivisen toiminnan kulut 40
Siviilitiedustelun tietojärjestelmä -5 000
Suojelupoliisin toimitilahanke 200
Supon toimitilahankkeen toteuttaminen sekä lisä- ja väistötilat -500
Varakonesali -350
JTS-miljardin tuottavuussäästö -58
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 358
Palkkausten tarkistukset 863
Yhteensä -4 447

2021 talousarvio 44 553 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 49 000 000
2019 tilinpäätös 43 915 000