Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

10. PoliisitoimiPDF-versio

Selvitysosa:Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä saattaa ne syyteharkintaan. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Poliisihallitukselle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Poliisi varmistaa laadukkaat palvelut valtakunnallisesti yhdenvertaisina kohdentamalla voimavarat toimintaympäristöä ja tehtäviä vastaavasti
  • — Poliisi lisää turvallisuuden tunnetta ja kansalaisten luottamusta tuottamalla kiireelliset hälytyspalvelut luotettavasti ja vahvistamalla poliisin toiminnassa rikosten ennalta estämistä
  • — Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset, seksuaali- ja yhteiskunnalle haitallisimmat rikokset sekä niiden haitat vähenevät
  • — Poliisin suorituskyky, turvallisuusviestintä sekä ennakoiva ja ajantasainen tilannekuva vastaavat toimintaympäristön vaatimuksia
  • — Hyvinvoivan henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön (mm. digitaalisuus) ja konsernistrategian toimeenpanon edellyttämiä vaatimuksia.

Keskeiset toimintaympäristömuutokset liittyvät kotimaiseen ja kansainväliseen turvallisuustilanteeseen sekä vuonna 2020 alkaneeseen koronapandemiaan ja sen vaikutuksiin maailmanlaajuisesti, yhteiskunnallisesti ja poliisin toimialaan liittyen. Samaan aikaan toimintaympäristössä vaikuttavat edelleen aiemmat trendit: digitalisaation ja ICT:n sekä teknologian nopea kehittyminen sekä eriarvoistumisen vaikutukset erityisesti haavoittuviin ryhmiin. Lisäksi globaalin turvallisuusympäristön muutokset voivat olla nopeita. Tämä edellyttää varautumista, ennakointia ja riittävän suorituskyvyn varmistamista. Järjestäytynyt rikollisuus ja rikollisuuden kansainvälistyminen sekä virtuaalisten toimintaympäristöjen mahdollisuudet heijastuvat poliisin toimialaan edelleen moninaisesti. Toimintaa priorisoidaan taloudellisten resurssien puitteissa.

Suojelupoliisin tehtävänä on sisäministeriön ohjauksen mukaisesti hankkia tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi sekä havaita, estää ja paljastaa sellaisia toimintoja, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavan toiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Suojelupoliisille asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Siviilitiedustelu on järjestetty tehokkaasti
  • — Kansallisen turvallisuuden uhat paljastetaan ja ennakoivan tiedustelutiedon merkitys päätöksenteon tukena kasvaa
  • — Suorituskyky vastaa siviilitiedustelun tehtäviä ja turvallisuusympäristön vaatimuksia
  • — Suojelupoliisin viestintä on vaikuttavaa ja luottamusta lisäävää sekä lisää kansalaisten, muiden viranomaisten ja päättäjien tietoisuutta kansallisen turvallisuuden teemoista.
Tunnusluku/mittari 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Rikoslakirikosten määrä, enintään 443 954 445 000 460 000
Katuturvallisuusindeksin arvo, vähintään (1999=100)1) 100,8 100,4 100,5
Liikenneturvallisuusindeksin arvo, vähintään (1999=100)2) 240,7 217,0 217,0
Häiriöindeksin arvo, enintään3)   88,0 86,0
Kansalaisten luottamus poliisin toimintaan, keskiarvo, vähintään asteikolla 1—44) - n.a5) -
Kansalaisten kokema turvallisuuden tunne, keskiarvo, vähintään asteikolla 1—46) - n.a5) -
Kansalaisten luottamus Suojelupoliisiin, %7) 87 85 85
Suojelupoliisin toiminnan onnistuminen, %8) 80 80 80

1) Katuturvallisuusindeksissä painotetaan poliisille ilmoitettujen ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä ratti- ja liikennejuopumuksien lukumäärät ja lasketaan yhteen. Saatu summaluku suhteutetaan alueen asukaslukuun. Mitä suurempi indeksiluku, sitä parempi tilanne on verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon vuodelta 1999.

2) Liikenneturvallisuusindeksi on rekisteröityjen autojen ja moottoripyörien määrä jaettuna liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden painotetulla lukuarvolla.

3) Häiriöindeksissä painotetaan tiettyjen poliisille ilmoitettujen henkeen ja terveyteen sekä omaisuuteen kohdistuneiden rikosten ja tehtävien lukumäärät, jotka lasketaan yhteen. Näitä tiettyjä rikoksia ja tehtäviä on n. 40, Summa suhteutetaan alueen asukaslukuun. Mitä korkeampi arvo on, sitä enemmän häiriöitä suhteutettuna asukaslukuun. Valtakunnallinen arvo 2014 = 100."

4) Kansalaisten luottamusta poliisin toimintaan mitataan Poliisibarometri-tutkimuksen kysymyksellä "Missä määrin luotatte seuraavien viranomaisten toimintaan...?", 1 = erittäin vähän, 2 = melko vähän, 3 = melko paljon, 4 = erittäin paljon. Lähde: Poliisibarometri. Joka toinen vuosi tehtävä kansalaishaastattelu.

5) Luvut saadaan ja päivitetään poliisibarometrin valmistuttua (arvio 07/2020).

6) Kansalaisten turvallisuuden tunnetta mitataan Poliisibarometri-tutkimuksen kysymyksellä "Kuinka vakavana ongelmana pidätte rikollisuutta lähiympäristössä?", 1 = erittäin vakava, 2 = melko vakava, 3 = ei kovin vakava, 4 = ei lainkaan vakava. Lähde: Poliisibarometri

7) Lähde: Kantar TNS Oy

8) Lähde: Kantar TNS Oy

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 792 037 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.

Selvitysosa:Poliisin tuloksellisella sekä perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä toiminnalla vaikutetaan osaltaan siihen, että Suomi olisi maailman turvallisin maa. Poliisi tuottaa turvallisuuden tunnetta suorittamalla lakisääteiset tehtävänsä laadukkaasti ja oikea-aikaisesti, olemalla ihmisten arjessa näkyvä ja tavoitettavissa sekä säilyttämällä kansalaisten luottamus korkealla. Toimintavalmius ja varautumisen taso on hyvä. Tavoitteena on, että uhkaavat ilmiöt tunnistetaan ja ne kyetään paljastamaan ja estämään. Mahdollisimman moni rikos ehkäistään juurisyyt tunnistamalla. Laitonta maahantuloa ja maassaoloa torjutaan tehokkaasti. Poliisin suorituskykyä turvataan tavoittelemalla poliisin määrän kasvattamista ja ajoneuvo- sekä muilla hankinnoilla.

Poliisitoimessa painotetaan poliisin toimintavalmiutta myös alhaisemman palvelutason alueilla, ennalta estävyyttä sekä tehokasta rikostorjuntaa erityisesti yksilön ja yhteiskunnan kannalta haitallisimpien rikosten osalta. Yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi pyritään torjumaan sellaiset hankkeet ja rikokset, jotka voivat vaarantaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Poliisi huolehtii kansainvälisen poliisiyhteistyön kehittämisestä ja ylläpitämisestä osallistumalla sitä varten perustettujen kahden- ja monenvälisten rakenteiden työhön.

Poliisin näkyvyyttä ja palvelujen esteetöntä saatavuutta lisätään digitalisaatiolla ja teknisillä ratkaisuilla. Samalla varmistetaan, että poliisi pystyy vastaamaan kiireellisen avun tarpeeseen nykytasolla.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilöstömenot 70 70 70
Toimitilamenot 9 9 9
ICT-menot 8 8 8
Muut menot 13 13 13
Yhteensä 100 100 100
Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus

Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus ja toimintavalmiusaika säilytetään vuoden 2019 tasolla. Poliisin näkyvyyttä ylläpidetään harvaan asutuilla ja alhaisemman palvelutason alueilla resurssien puitteissa. Poliisin toiminnassa painotetaan ennalta estävää toimintaa.

Liikennevalvonnassa lisätään ja laajennetaan automaattista liikennevalvontaa. Poliisin paljastamien rattijuopumusten, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisen tasoa sekä raskaan liikenteen valvonnan tasoa parannetaan ja vaikutetaan liikenteen keskeisiin riskitekijöihin.

Laittoman maahantulon tilanne säilytetään Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita.

Valvonta 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (ABC-tehtävät/htv) 838 866 844
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv 914 562 879
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 1 224 1 256 1 254
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 135 590 138 000 140 000
Taloudellisuus (kustannukset/ABC-tehtävät), euroa 132,4 127 132
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - n.a1) -
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - n.a1) -
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - n.a1) -
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 471,1 463 490
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 46,9 45,0 57,5
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 516 314 400 000 440 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl 4 332 4 830 4 500
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 4 024 3 800 3 550
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 19 150 21 205 23 000
Suoritteet      
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl 1 024 398 1 088 159 1 058 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % 38,7 37,1 38,0
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 9,2 8,3 9,0

1) Luvut saadaan ja lisätään poliisibarometrin valmistuttua (arvio 07/2020).

Hälytystoiminta 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv) 228 228 235
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 2 071 2 071 2 071
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 207 735 209 000 211 000
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 439,5 443 433
Palvelukyky ja laatu      
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 10,7 10,7 10,7
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 15,5 15,2 16,0
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 75,9 76,6 76,5
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 95,0 95,4 95,5
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - n.a1) -
Suoritteet      
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 17 984 23 347 20 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 472 611 471 460 487 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl 1 024 398 1 088 159 1 058 000

1) Luvut saadaan ja lisätään poliisibarometrin valmistuttua (arvio 07/2020).

Rikostorjunta

Rikostorjunnassa painotetaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen eli henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten, seksuaalirikosten sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakenteita murentavien rikosten torjunnan suorituskyvyn varmistamista. Erityisesti huomioidaan lapsiin kohdistuvat rikokset ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan torjunta sekä varmistetaan osapuolten ohjaus moniviranomaismalleihin ja tukipalveluihin. Toimintaympäristön muutos edellyttää resurssien kohdentamista ennalta estävään toimintaan ja erityisesti akuutteihin ja aikaa vieviin ilmiöihin, kuten väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin sekä vihapuheen torjuntaan.

Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) ja poliisin rikostorjunnan tuloksellisuus säilyvät nykytasolla. Rikosprosessiketjun nopeuttamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi jatketaan toiminnan kehittämistä myös syyttäjäyhteistyössä.

Sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) 1 §:ää on muutettu 1.1.2021 alkaen. Säännöksellä on rajattu sakkomenettelyn soveltamisalaa toistuvien sakkorangaistusten osalta. Tämän myötä ns. suppeaan esitutkintaan tulisi vuosittain n. 9 600 juttua, mikä vastaa 35 henkilötyövuoden työpanosta.

Vuonna 2021 jatketaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvien rikosten ja viharikosten torjuntaa. Toimintaa vahvistetaan verkossa tapahtuvan rikollisuuden tutkinnan ja torjunnan alueella ml. lasten seksuaalinen hyväksikäyttö internetissä. Lisäksi jatketaan vakavien sekä vaarallisten vihjeiden tunnistamiskyvyn ja tiedonkulun parantamista.

Talousrikostorjunnan vaikuttavuuden lisäämiseksi pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun entistä tiiviimmällä poliisi—syyttäjä -esitutkintayhteistyöllä ja tehokkailla rikoshyödyn jäljittämistoimenpiteillä. Yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa kehitetään.

Tietoverkkorikollisuuden torjunnassa pannaan täytäntöön kansallisen kyberstrategian täytäntöönpano-ohjelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset erityisesti ennalta estävän toiminnan osalta. Kyberrikostorjuntakeskuksen toimintakyvyn vahvistuessa vaikeutetaan vakavan ja järjestäytyneen tietoverkkorikollisuuden toimintamahdollisuuksia. Poliisi paljastaa edelleen törkeää huumausainerikollisuutta, kiinnittää huomiota käyttäjien tehokkaaseen hoitoonohjaukseen viranomaisyhteistyössä ja panostaa verkkotiedusteluun. Poliisi pyrkii vaikeuttamaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja integroitumista yhteiskuntarakenteisiin hallinnollisessa torjuntamenettelyssä sekä tukee henkilöiden irtautumista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä (Exit-toimenpiteet).

Rikostorjunta 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 72 77 70
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 3 759 3 822 3 859
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 376 955 381 000 385 000
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1 400 1 298 1 426
Palvelukyky ja laatu      
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 49,1 48,6 49,1
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk 136 137 136
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 37,8 37,4 37,8
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 63,4 64,0 80,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään 503 474 450
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - n.a2) -
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - n.a2) -
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - n.a2) -
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - n.a2) -
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - n.a2) -
Onnistuminen viharikosten selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - n.a2) -
Onnistuminen tietoverkkorikollisuuden torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - n.a2) -
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet 46,2 49,6 50,0
Suoritteet      
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 640 025 522 282 380 0003)
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 269 082 293 459 270 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 44,1 40,84) 44,0
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 34,5 36,74) 34,0
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 1 909 2 064 2 000
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 2 741 2 643 2 600
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl 518 726 600
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl 33 866 31 994 34 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 1 109 809 1 000

1) Lähde: Poliisibarometri

2) Luvut saadaan ja lisätään poliisibarometrin valmistuttua (arvio 07/2020).

3) Huomioitu 1.6.2020 voimaan tullut uusi tieliikennelaki ja sen vaikutukset.

4) Laskennallinen ennuste

Lupahallinto

Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut. Sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla.

Lupapalvelut tuotetaan kokonaistaloudellisesti ja kustannustehokkaasti turvaten maksullisen lupahallinnon riittävä palvelutaso, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien.

Maksullinen lupahallinto (lupapalvelu) 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (poliisin käsittelemät maksulliset asiat/maksullinen lupa-htv) 3 611 3 194 2 943
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet (maksullinen) 370,5 360 402
Lupahallinnon tuottoennuste/arvio, 1 000 euroa 63 224 49 500 50 000
Lupapalvelujen kustannukset (maksullinen), 1 000 euroa 53 909 49 500 50 000
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin käsittelemät maksulliset asiat), euroa 40,3 43 42
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 117,3 100 100
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) - n.a2) -
Sähköisen asioinnin toteutuma-aste (%) 34,3 34,3 35,0
Sähköisen asioinnin käyttöaste (%) 73,4 75,0 80,0
Ajanvarauksen käyttöaste (varausten määrä/asiakaskäyntimäärä), %3) 41,3 45,0 45,0
Käyntiasioinnin asiakasmäärän kehitys 869 178 700 000 750 000
Suoritteet      
Poliisin käsittelemät maksulliset lupa-asiat yhteensä, kpl 1 337 842 1 150 000 1 183 000

1) Lähde: Poliisibarometri

2) Luvut saadaan ja lisätään poliisibarometrin valmistuttua (arvio 07/2020)

3) Ajanvarausten määrä/asiakaskäyntimäärä

Poliisikoulutus

Poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen vastataan molemmilla kansalliskielillä annettavalla tutkinto- ja täydennyskoulutuksella. Poliisiammattikorkeakoulussa voi myös suorittaa pelastusalan päällystötutkinnon, jota toteutetaan yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Koulutusta järjestetään myös eri sidosryhmille sekä yksityisille toimijoille.

Tutkintokoulutuksen opetussuunnitelmia kehitetään jatkuvasti toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisiksi. Koulutusten sisällöissä ja tavoitteissa painotetaan mm. kansainvälisen poliisiyhteistyön, monikulttuurisuuden ja uusien tietojärjestelmien edellyttämiä tietoja ja taitoa. Koulutusten tuottavuutta ja saavutettavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen tarjontaa. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.

Poliisikoulutus 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Taloudellisuus      
Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 27 475 26 500 26 500
Henkilötyövuodet 191 189 190
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa 182 190 190
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa 221 250 250
Palvelukyky ja laatu      
Poliisi (AMK) -tutkinnosta tavoiteajassa valmistuneet, % 96 92 92
       
Suoritteet      
Poliisi (AMK) koulutukseen hakevien lukumäärä aloituspaikkaa kohden 12,7 10 10
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä 376 400 400
Poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 320 380 375
Julkaisut, kpl 24 38 40

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)      
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 1 592 1 578 1 551
       
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)      
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 729 729 721
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa 67 866 69 000 70 000

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut, ohjaustoiminnot

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot

Henkiset voimavarat

Poliisin henkilöstön osaaminen vastaa toimintaympäristön tarvetta. Erityistä huomiota kiinnitetään vartijoiden ja rikostutkinnassa työskentelevien henkilöiden työhyvinvoinnin edistämiseen. Sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista edistetään. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti jatketaan toimenpiteitä, joilla pyritään turvamaan henkilöstölle terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat.

Henkiset voimavarat 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilötyövuodet1) 9 982 10 058 10 072
Naisia, %-osuus 30,4 30,6 30,8
Poliisimiehet, htv 7 279 7 380 7 380
Naisia, %-osuus 18,4 18,6 18,8
Opiskelijat, htv2) 274 314 328
Naisia, %-osuus 31,5 31,7 31,9
Muu henkilöstö, htv 2 429 2 364 2 364
Naisia, %-osuus3)      
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 13,2 13,4 13,6
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,8 9,8 9,5
Työtyytyväisyysindeksi4) - - 3,3

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2019 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 9 945,7 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 37,2 htv. Vuoden 2020 arvioissa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 40 htv. Vuoden 2021 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 40 htv.

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

3) Tieto saadaan ja lisätään myöhemmin.

4) Työtyytyväisyysindeksi mitataan poliisin henkilöstöbarometrissä. Seuraava poliisin henkilöstöbarometri toteutetaan vuonna 2021.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 843 347 829 138 862 037
Bruttotulot 81 314 65 986 70 000
Nettomenot 762 033 763 152 792 037
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 44 348    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 41 890    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 71 136 57 247 57 247
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 61 102 57 247 57 247
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 10 034 - -
Kustannusvastaavuus, % 116 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 465
Operatiivisen toimintakyvyn turvaaminen 10 000
Poliisin toimitilahankkeet (vuoden 2020 kertaluonteisen lisäyksen poisto) -1 500
Toimitilat 1 500
Turvallisuusverkon palvelumaksujen hinnankorotus -810
JTS-miljardin tuottavuussäästö -1 963
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 2 560
Palkkausten tarkistukset 18 633
Yhteensä 28 885

2021 talousarvio 792 037 000
2020 IV lisätalousarvio 11 800 000
2020 II lisätalousarvio 300 000
2020 I lisätalousarvio 5 553 000
2020 talousarvio 763 152 000
2019 tilinpäätös 759 575 000

02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 553 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.

Selvitysosa:Uusi siviilitiedustelulainsäädäntö tuli voimaan 1.6.2019. Lainsäädäntö toi Suojelupoliisille uusia toimivaltuuksia ja tehtäviä. Viraston henkilöstömäärä on kasvanut nopeaan tahtiin. Suojelupoliisille ehdotetaan voimavaroja, joilla toteutetaan uuden lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet ja lainsäädännön tehokas sekä asianmukainen soveltaminen. Niillä varmistetaan Suojelupoliisin kyky vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen.

Suojelupoliisin tehtävänä on havaita ennalta kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt ja ennakoida niiden vaikutuksia Suomeen. Suojelupoliisi tuottaa valtionjohdolle ja muille viranomaisille ennakoivaa ja merkityksellistä tiedustelutietoa päätöksenteon tueksi ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Suojelupoliisi on kotimaan turvallisuuspalvelu ja ulkomaan tiedustelupalvelu. Suojelupoliisilla on oikeus tiedonhankintaan ulkomailla ja oikeus hankkia tietoa Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä tietoverkoissa. Lisäksi Suojelupoliisi tuottaa kaikki suomalaiset turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta.

Suojelupoliisi toteuttaa henkilöstöstrategiaa, jonka avulla varmistetaan viraston toimintaedellytykset nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Virasto panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin ja perehdytykseen. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan muutosprosessissa.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilöstömenot 52 53 57
Toimitilamenot 8 7 7
ICT-menot 25 28 25
Muut menot 15 12 11
Yhteensä 100 100 100
Suojelupoliisi 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Toiminnan tuloksellisuus      
Tuotetut raportit 111 120 120
Turvallisuusinformaatiotilaisuudet 342 170 320
Turvallisuusselvitykset, kpl1) 68 895 54 300 54 300
— Perusmuotoiset ja laajat 33 692 32 700 32 700
— Suppeat 35 203 21 600 21 600
Kansalaisuusasialausunnot 85 85 85
Oleskelu- ja työlupa-asioita koskevat lausunnot 1 334 1 300 1 300
Viisumihakemuksia koskevat lausunnot 2 335 2 300 2 300
Turvapaikkalausunnot2) 20 20 20
Voimavarojen hallinta      
Toimintamenorahoitus 39 069 49 000 47 303
Henkilötyövuodet 425 480 500
Poliisit, htv 200 226 235
Muu henkilöstö, htv 225 254 265
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,3 7,3 7,3
Työtyytyväisyysindeksi3) - 3,6 3,6

1) Lukuun on laskettu myös valmiisiin turvallisuusselvityksiin tehdyt turvallisuusselvitykset.

2) Luvut eivät sisällä UNHCR-lausuntoja ja EU:n sisäisiä siirtoja.

3) Vuonna 2019 ei toteutettu henkilöstöbarometriä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 50 921 55 700 51 253
Bruttotulot 11 852 6 700 6 700
Nettomenot 39 069 49 000 44 553
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 443    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 289    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 621 5 000 5 000
— muut tuotot 255 255 255
Tuotot yhteensä 5 876 5 255 5 255
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 034 3 800 3 800
— osuus yhteiskustannuksista 1 583 1 455 1 455
Kustannukset yhteensä 5 617 5 255 5 255
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 259 - -
Kustannusvastaavuus, % 105 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Operatiivisen toiminnan kulut 40
Siviilitiedustelun tietojärjestelmä -5 000
Suojelupoliisin toimitilahanke 200
Supon toimitilahankkeen toteuttaminen sekä lisä- ja väistötilat -500
Varakonesali -350
JTS-miljardin tuottavuussäästö -58
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 358
Palkkausten tarkistukset 863
Yhteensä -4 447

2021 talousarvio 44 553 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 49 000 000
2019 tilinpäätös 43 915 000

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 7 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) poliisin vastuulla olevien maasta poistettavien henkilöiden maasta poistamiskuljetuksista aiheutuviin menoihin

2) turvapaikanhakijoiden ja maastapoistettavien tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuviin menoihin

3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöiden noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin

4) maasta poistettavien identifioinnista ja tarvittavien matkustusasiakirjojen hankinnoista aiheutuviin menoihin

5) turvapaikanhakijoiden vastaanoton valmiusryhmän käytöstä aiheutuneiden matka- ja majoitusmenojen korvaamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maasta poistamiskuljetukset 3 808 000
Tulkkaus- ja käännöspalvelut 1 550 000
Noutokuljetukset 250 000
Henkilöllisyyden selvittäminen 300 000
Valmiusryhmän käyttö 1 700 000
Yhteensä 7 608 000

2021 talousarvio 7 608 000
2020 talousarvio 7 608 000
2019 tilinpäätös 9 168 000