Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2015 återtas 647 333,06 euro och av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2016 återtas 543 434,71 euro.

Förklaring:Återtagandet av medel föranleds av att så litet av anslagen använts under 2015 och 2016. Den övervägande delen av anslagen var reserverade för den nationella styrningen av och stödfunktioner i samband med social- och hälsovårdsreformen. Reformen genomfördes i huvudsak som tjänsteuppdrag, vilket ledde till att en stor del av anslagen förblev oanvända. Finansieringen av beredningen och genomförandet av reformen i början av 2017 koncentrerades till moment 28.70.05, och moment 33.60.31 används inte längre.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Momentets rubrik har ändrats eftersom användningsändamålet och rubriken för anslaget inte längre överensstämmer efter det att finansieringen av beredning och genomförande av reformen har överförts.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 400 000
2016 bokslut 2 200 000
2015 bokslut 2 300 000

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas

1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990)

2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen

3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn

4) till betalning av kostnader för riskbedömning i fråga om livstidsfångar i enlighet med 1 § i lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar (781/2005)

5) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1–4

6) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland

7) till ett belopp av 25 000 euro för betalning av patientspecifika ersättningar till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.

Förklaring:Kompletteringen av motiveringen sammanhänger med överföringen av förvaltningen av hälso- och sjukvården för fångar, som medför att de riksbedömningar i fråga om livstidsfångar som utförs av Enheten för hälso- och sjukvård för fångar blir avgiftsbelagda.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 15 200 000
2016 bokslut 12 403 422
2015 bokslut 9 587 934

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner och landskap för pilotprojekt för försök med valfrihet för kunder inom social- och hälsovården och till betalning av de kostnader som föranleds av beredning och genomförande av särskilda pilotprojekt för försök med personlig budget

2) till kapitalisering av kommuners, samkommuners och landskaps bolag för social- och hälsovård

3) till övervakning och granskning av pilotprojekt

4) till betalning av ersättning för uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för pilotprojekt

5 ) till betalning av omkostnader för genomförande av pilotprojekt och forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder genomförandet samt till betalning av finansieringsunderstöd till folkpensionsanstalten i samband med genomförandet

6) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken för uppgifter i samband med beredning, genomförande och administration och till betalning av andra utgifter som detta föranleder.

Förklaring:Den valfrihet för kunderna och de personliga budgetar som införs i samband med social- och hälsovårdsreformen pilottestas under 2018 genom landskapsspecifika projekt. Det är meningen att samtliga kommuner i landskapet ska engageras i projekten för att ett tillräckligt befolkningsunderlag ska garanteras. Pilotförsöken genomförs utifrån avtal mellan landskapen å ena sidan och kommuner och samkommuner å andra sidan.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd till pilotprojekt 16 500
Statsunderstöd till pilotprojekt med personlig budget 3 000
Nationella IKT-system som stöder pilotförsök 10 000
Förvaltning av projekten (SHM) 400
Förvaltning av statsunderstöden för projekten (Regionförvaltningsverken) 100
Sammanlagt 30 000

2017 I tilläggsb. 30 000 000

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av kostnader för forskning och utveckling som gäller prehospital akutsjukvård.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 28 990 000
2016 bokslut 28 990 000
2015 bokslut 29 071 000