Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 230 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.

Förklaring:Tilläggsanslaget används för inrättandet av den styrenhet som förutsätts enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Översättandet av allmänt bindande kollektivavtal ska från och med den 1 mars 2015 skötas av statsrådets förvaltningsenhet, och punkt 5 i beslutsdelen under moment ska därför strykas.


2017 I tilläggsb. 230 000
2017 budget 30 970 000
2016 bokslut 28 764 000
2015 bokslut 30 569 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 111 000 euro.

Förklaring:Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet sammanslås från och med ingången av 2018 och flyttar in i gemensamma lokaler som anvisas dem av Senatfastigheter. Tilläggsanslagen används för de utgifter som föranleds av flyttningen och av anskaffningen av möbler.


2017 I tilläggsb. 111 000
2017 budget 2 536 000
2016 bokslut 2 835 000
2015 bokslut 2 730 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 219 000 euro.

Förklaring:Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet sammanslås från och med ingången av 2018 och flyttar in i gemensamma lokaler som anvisas dem av Senatfastigheter. Tilläggsanslagen används för de utgifter som föranleds av flyttningen och av anskaffningen av möbler.


2017 I tilläggsb. 219 000
2017 budget 5 102 000
2016 bokslut 5 230 000
2015 bokslut 5 510 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en tilläggsöverföring som anknyter till överföringen av förvaltningen av hälso- och sjukvården för fångar från moment 25.40.01 under justitieministeriets förvaltningsområde och som föranleds av att de faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvården för fångar inte har beaktats i tillräcklig utsträckning vid förvaltningsöverföringen. Detta gäller i synnerhet de kostnader som systemunderhåll i samband med grundläggande informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger upphov till.


2017 I tilläggsb. 120 000
2017 budget 16 085 000
2016 bokslut 16 522 000
2015 bokslut 421 000