Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyöPDF-versio

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 3 400 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2019 ja 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää kehitysyhteistyöhallintoon liittyvien valtion kulutusmenojen, ei kuitenkaan palkkausmenojen, ja kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuus- ja kiinteistömenojen maksamiseen.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Monenkeskinen yhteistyö 240 812 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1) 187 687 000
3. Euroopan kehitysrahasto 62 100 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 65 320 000
5. Humanitaarinen apu 87 000 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 4 440 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 2 050 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 79 850 000
9. Korkotuki-instrumentti 28 400 000
Yhteensä 757 659 000

1) Sisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 1 881 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 8 400 000 euroa on siirtona momentille 28.92.69 Euroopan naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön ulkosuhderahoitusvälineeseen (NDICI) ja 5 000 000 euroa siirtona momentille 24.90.66 Euroopan rauhanrahastoon (EPF) sekä lisäyksenä 10 000 000 euroa Suomen covid-19-rokotelahjoituksiin (COVAX AMC).

Momentin määrärahoista on maksettu hallitusten tekemien linjausten pohjalta kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuusmenoja talousarviosta 2015 ja kiinteistömenoja talousarviosta 2016 lähtien. Momentin perusteluja täydennetään vastaamaan paremmin momentilta maksettavia menoja.

Käyttösuunnitelmakohdasta 3. vähennetään 13 400 000 euroa. Nykyisessä EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä (MFF) vuosille 2021—2027 ei enää ole Euroopan kehitysrahastoa (EKR) vaan yksi, yhtenäinen ulkosuhderahoitusväline (NDICI), jonka budjetoinnista vastaa valtiovarainministeriö. Suomella on jäljellä maksatuksia 11. EKR:sta. EU:n vuoden 2021 maksatusennusteiden jälkeen momentille 28.92.69 jää siirrettäväksi 8 400 000 euroa NDICI-maksatuksia varten.

Lisäksi EKR:n alla on ollut Afrikan rauhanrahasto, joka siirtyy osaksi perustettua Euroopan rauhanrahastoa. Afrikan rauhanrahaston osuus 5 000 000 euroa siirretään momentille 24.90.66, jolta maksetaan Suomen osuus Euroopan rauhanrahastoon.

Käyttösuunnitelmakohdasta 2. vähennetään 2 000 000 euroa Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamisesta. Vuoden 2021 aikana ei arvioida jouduttavan maksamaan erityisriskirahoituksen tappioita.

Käyttösuunnitelmakohtaan 4. lisätään 10 000  000 euroa Suomen covid-19-rokotelahjoituksia varten. Rokotteiden lahjoittaminen on osa EU:n rokotesolidaarisuutta Team Europe -aloitteen puitteissa. Lisäys kohdennetaan kansainväliselle rokotemekanismi COVAX AMC:lle, joka on sidottu käytettäväksi Suomen hankkimiin rokotteisiin osana EU:n rokotehankintoja. Koska Suomen valtio on sitoutunut maksamaan hankittavat rokotteet joka tapauksessa, järjestelyn kustannusvaikutus valtiolle on neutraali tai lähes neutraali. Vastaava vähennys on tehty momentilla 33.70.20.

Käyttösuunnitelmakohtaan 5. lisätään 2 000 000 euroa kohdennettavaksi etenkin covid-19-pandemian humanitaarisiin vaikutuksiin vastaamiseksi.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö -2 000 000
3. Euroopan kehitysrahasto -13 400 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö +10 000 000
5. Humanitaarinen apu +2 000 000
Yhteensä -3 400 000

2021 III lisätalousarvio -3 400 000
2021 talousarvio 761 059 000
2020 tilinpäätös 735 536 000
2019 tilinpäätös 583 759 000

89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2020 määrärahoista Afrikan kehitysrahastolle myönnettävän lainan vuotuinen viivästyskorko on 0,5 %. Viivästyskorkoa on maksettava 31. päivän kuluttua eräpäivästä lukien. Myönnettävän lainan osalta luovutaan lainanantajan erillisestä tilintarkastusoikeudesta.

Selvitysosa:Momentin vuoden 2020 määrärahojen käytön osalta on linjattu, että Suomi myöntää lainan Afrikan kehitysrahastolle (African Development Fund/ADF) osana sen 15. lisärahoituskierrosta. Suomi on neuvotellut 80 milj. euron lainasopimuksesta ADF:n kanssa vuoden 2020 alusta. Neuvottelujen lähtökohtina on toiminut Suomen lainsäädäntö sekä ADF:n jäsenten, ml. Suomen, hyväksymä ADF-kumppanuuslainakehikko (Template of Concessional Donor Loan Agreement). ADF:n kumppanuuslainakehikko ei kaikilta osin ole yhteensopiva Suomen lainsäädännön kanssa. Pitkittyneistä neuvotteluista huolimatta lopullinen sopimus ei siten kaikilta osin täytä lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) 5 §:n ja 8 §:n sekä korkolain (633/1982) 4 §:n ja 12 §:n määräyksiä. Poikkeamat koskevat viivästyskorkoa ja tilintarkastusoikeutta.

Neuvotellun sopimuksen mukaan velan maksun viivästyessä ADF:n on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on puoli prosenttiyksikköä (0,5 %). Viivästyskorkoa on maksettava 31. päivän kuluttua eräpäivästä lukien. Lainaan ei sisälly lainanantajan erillistä tilintarkastusoikeutta, mutta sopimuksen mukaan Afrikan kehitysrahastolla on velvollisuus sääntömääräiseen tilintarkastukseen, johon liittyvää tietoa Suomi saa Afrikan kehitysrahaston johtokunnan kautta, jossa Suomi on edustettuna äänestysryhmässä Ruotsin, Norjan, Tanskan, Irlannin ja Intian kanssa. Lisäksi Suomi on saanut kumppanuuslainasopimukseen neuvoteltua määräyksen, jonka mukaan Afrikan kehitysrahaston on myös toimitettava sen rahoitustilanteeseen liittyvää tietoa Suomen pyynnöstä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio 129 730 000
2020 tilinpäätös 129 730 000
2019 tilinpäätös 130 000 000