Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 42 527 0 0 -5 300 37 227
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 42 527 -5 300 37 227
25. Oikeusministeriön hallinnonala 143 950 0 0 -5 000 138 950
10. Tuomioistuintulot 46 400 -7 500 38 900
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 23 300 23 300
20. Ulosottomaksut 71 500 2 500 74 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 47 824 0 0 0 47 824
98. EU:lta saatavat tulot 47 374 47 374
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450 450
27. Puolustusministeriön hallinnonala 5 226 0 0 1 280 6 506
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 5 200 1 280 6 480
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 245 507 0 0 0 2 245 507
10. Tullin tulot 2 500 2 500
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 136 621 136 621
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 26 170 26 170
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 15 081 15 081
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 5 200 5 200
25. Metallirahatulot 15 000 15 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 784 620 1 784 620
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 186 154 186 154
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 796 19 796
60. Työturvallisuusmaksu 900 900
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 34 000 34 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 500 1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 17 965 17 965
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 565 403 0 1 140 0 566 543
70. Opintotukitoiminnan tulot 24 000 24 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 537 403 1 140 538 543
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 969 850 0 0 65 000 1 034 850
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 599 903 599 903
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 325 000 65 000 390 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 477 477
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 040 1 040
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000 3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 3 400
44. Kalastonhoitomaksut 10 400 10 400
45. Riistanhoitomaksut 10 130 10 130
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 6 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 136 844 0 0 5 549 142 393
10. Liikenneviraston tulot 136 194 5 549 141 743
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 650 650
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 268 815 0 65 000 0 333 815
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 850 2 850
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 65 000 65 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 42 865 42 865
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 120 000 120 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 103 100 103 100
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 523 393 0 0 0 523 393
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 426 788 426 788
98. Valtionapujen palautukset 93 200 93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305 1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 52 650 0 0 0 52 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 2 150 2 150
20. Siirto valtion asuntorahastosta 47 000 47 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 3 500
39. Muut sekalaiset tulot 365 500 0 0 -69 000 296 500
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 188 000 -69 000 119 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 100 000 100 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 2 500
  Yhteensä 5 367 489 0 66 140 -7 471 5 426 158