Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            10. Tullin tulot
            25. Metallirahatulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2017

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tullin tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 320 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) tullilaki (1466/1994)

2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1116/2014).

Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 585 000
Liiketaloudelliset suoritteet 345 000
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 90 000
Muut sekalaiset tulot 300 000
Yhteensä 2 320 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 011 2 033 1 930
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 017 2 033 1 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 - 30
Kustannusvastaavuus, % 100 100 102

Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:

  • — tietyt ennakkoratkaisut
  • — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset
  • — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 113 112 109

2017 talousarvio 2 320 000
2016 talousarvio 2 500 000
2015 tilinpäätös 2 314 008

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 135 473 000 euroa.


2017 talousarvio 135 473 000
2016 talousarvio 136 621 000
2015 tilinpäätös 138 390 426

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 25 951 000 euroa.


2017 talousarvio 25 951 000
2016 talousarvio 26 170 000
2015 tilinpäätös 26 509 854

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 14 854 000 euroa.


2017 talousarvio 14 854 000
2016 talousarvio 15 081 000
2015 tilinpäätös 21 118 019

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2017 talousarvio 4 500 000
2016 talousarvio 5 200 000
2015 tilinpäätös 97 724

25. Metallirahatulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 15 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

   
Toiminnan tulot 20 050 000
Toiminnan erillismenot 5 050 000
Nettotulot 15 000 000

2017 talousarvio 15 000 000
2016 talousarvio 15 000 000
2015 tilinpäätös 10 167 335

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 819 961 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2017 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2531).


2017 talousarvio 1 819 961 000
2016 talousarvio 1 784 620 000
2015 tilinpäätös 2 263 371 682

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 198 314 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2017 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2531).


2017 talousarvio 198 314 000
2016 talousarvio 186 154 000
2015 tilinpäätös 163 028 358

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 18 230 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 15 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 450 000
Vanhat liikelaitokset 1 200 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 30 000
Liikennevahingot 550 000
Yhteensä 18 230 000

2017 talousarvio 18 230 000
2016 talousarvio 19 796 000
2015 tilinpäätös 17 517 971

60. Työturvallisuusmaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2017 talousarvio 850 000
2016 talousarvio 900 000
2015 tilinpäätös 847 477

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Momentille arvioidaan kertyvän 31 400 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2014/335/EU) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 20 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen rahoituskaudella 2014—2020. Uuden omien varojen päätöksen mukainen kantopalkkioiden taso tulee todennäköisesti takautuvasti voimaan vuoden 2016 aikana.


2017 talousarvio 31 400 000
2016 talousarvio 34 000 000
2015 tilinpäätös 41 729 337

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2017 talousarvio 1 500 000
2016 talousarvio 1 500 000
2015 tilinpäätös 2 160 072

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 13 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016)

5) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 2 800 000
Valtionperinnöt 3 500 000
Saadut maksut myönnetystä takauksista 4 300 000
Eläkkeiden palautukset 500 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot 100 000
Muut tulot 1 800 000
Yhteensä 13 000 000

2017 talousarvio 13 000 000
2016 talousarvio 17 965 000
2015 tilinpäätös 24 115 360